ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 01:38


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

4.5 ՀԻՄՆ ՎԱՐԴԱՎԱՌԻՆ

²é³Ýó ëÇñá ¿É Ç±Ýã å³ï³ÝÇ,

¾É DZÝã ·»Õ»óÇÏ áõ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ,

ÎÛ³ÝùÇ Ç±Ýã ·³ñáõÝ:

» ë»ñ ãÉÇÝÇ, ²ëïÕÇÏ ãÉÇÝÇ,

» ãѳí³ï³ å³ï³ÝÇÝ Ýñ³Ý

ºì û ã³ÕáÃÇ Çñ ëÇñá ѳٳñ

²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑáõݪ ¿É DZÝã å³ï³ÝÇ:

²ëïÕÇÏÁ ÙdzÛݪ êÇñá ¸ÇóáõÑÇÝ,

ì³ñ¹³í³é ë³ñùáõÙª

ì³ñ¹»ñ ¿ ó³ÝáõÙ ·³ñáõÝ ëñï»ñÇÝ,

ì³éáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ²ñ»·Ç Ññáí,

ì³ñ¹-çáõñ ¿ ó³ÝáõÙ ³ãù»ñÇÝ Ýñ³Ýó.

ÞñçáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ²ñ³ñ³ïÁ ݳ

ºì ³ëïí³Í³ÛÇÝ »ñ·»ñáí êÇñá,

ÎáõÛë ³ÕçÇÏÝ»ñÇÝ Çñ ßáõñçÝ ¿ ³éÝáõÙ,

ê»ñ ¿ Ý»ñßÝãáõÙ,

ê»ñ ¿ ³ñ³ñáõÙ Ù³ï³Õ ëñï»ñáõÙ

àô í³ñ¹³çñáí ë³÷áñÇ ÙÇçÇó

¶áõß³ÏáõÙ ¿ ݳ ͳÕÏáõÝùÁ Ýñ³Ýó:

²ÕçÇÏÝ»ñÁ ÏáõÛëª ëÇñáí µáñµáùí³Í,

лÝó ²ëïÕÇÏÇ Ñ»ï, ²ëïÕÇÏÇ ÝÙ³Ý,

سñ¹Ï³Ýó »Ý µ³ßËáõÙ ÅåÇï Ïáõë³Ï³Ý:

²Ý³ñ³ï, Ù³ùáõñ ¨ ³ÝÙ»Õ ëÇñáíª

ì³Ñ³·ÝÇÝ Ï³ÝãáõÙ ëÇñá ÙñóáõÃÛ³Ý:

²ñÇ å³ï³ÝÇù Ç ï»ë ²ëïÕÇÏÇ,

Æ ï»ë µ³½Ù³ÃÇí ë»ñ ²ëïÕÇÏÝ»ñÇ,

êÇñá ½áñáõÃÛ³Ùµ í³éíáõÙ »Ý ÝáñÇó

ºì Ññ¹»ÑíáõÙ »Ý ëÇñá ϳñáïáí.

²ñ¨ »Ý ù³ÕáõÙ »ñÏÝÇ Ï³åáõÛïÇó,

öÝç»ñ »Ý ϳåáõÙ ùÝùáõÛß ³ëïÕ»ñÇóª

êÇñ³Í ²ëïÕÇÏÇ ëÇñá ËáëïáõÙÇÝ

àñå»ë í³é åë³Ï:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 202
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz