ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 01:12


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

2.4 ՀԻՄՆ ԱՆԱՀԻՏԻՆ

à¯í ¸ÇóáõÑÇ,

»ë Ù»ÕÏáõÃÛ³Ý ÏñáÝÝ»ñ»Ý ³Ñ³ ÇÙ ËÇÕ×ë Éí³óÇ,

àô å»ñ×áñ»Ý ¹»åÇ ½ù»½ Ïù³É»Ù: Ðáճó÷ù»ñë ¹»é ëáõñµ »Ý:

´³ó Ù³ñÙ³ñ ¹áõéÁ Ø»ÑÛ³Ýǹ, ³Ýáñ ¹ÇÙ³ó »ë ׳ϳïë ÃáÕ

³ñÛáõÝ»Ù...

 

´³ó ´³·Çݹ, ¨ ïáõñ ÇÝÍÇ ß»Ï ½áñáõÃÛáõÝÁ ²ñï³ßÇëÛ³Ý

ܳËÝÇÝ»ñáõë...

Èë» ÇÝÍÇ, àëÏ»Õ»Ý Ø³°Ûñ, ùáõÛñ ³ñ·³í³Ý¹, ùáõÛñ µ³ñáõÃÛ³Ý,

²é³ïáõÃÛ³Ýó å³ñ·¨Çã ¨ îÇñáõÑǹ ÑÇÝ Ñ³Ûáó,

ܳí³ë³ñ¹Ç ³é³íáïáí øáõ ݳËÏÇÝ ó»Õ¹ ³Ñ³í³ëÇÏ ÏóÝͳ¯...

ÂáõÛÉ ïáõñ áñ »ë ÍÝñ³¹Çñ Өǹ ³éç¨ ³ÕáûÙ:

Èë» ÇÝÍÇ, Ðñ³ßùÇ ì³ñ¹, áëÏÇ áïùáí ²ëïí³ÍáõÑÇ,

¶Çß»ñ³ÛÇÝ ëåÇï³Ï гñë ¨ î³ñ÷áõÑǹ ²ñ»·³Ï³Ý,

ºì Éáõë³Ù³ñÙÇÝ Ù»ñÏáõÃÛáõÝ ²ñ³ñã³Ï³Ý ²é³·³ëïÇ,

²ñ¨Ý Çñ Ù»Ï ×³é³·³ÛÃáí ÃáÕ ùáõ µ³·Çݹ ¹³ñÓÛ³É í³é»...

Îѳí³ï³Ù »ë Ç ù»½: ´³·ñ¨³Ý¹Û³Ý µÉáõñÝ»ñáõÝ íñ³ ϳݷáõÝ,

ºë µ³½Ù³¹³ñÛ³Ý ¹Çó³å³ßï ¨ Ýǽ³Ï³½»Ý ùáõ áñ¹Ç¹

Ƶñ ³é³ùÛ³É ¨ Ëݹñ³ñÏáõ ø»½Ç Ïáõ·³Ù í»Ñáñ»Ý,

Èë» ÇÝÍÇ, гÛÏÛ³Ý µ³ÙµÇéë ¶áÕÃ³Ý ÑáÕ»Ý ¿ ÍÝ»ñ...

 

àôËïÇ Ïáõ·³Ù: øÕ³Ùǹ ÙÁ ѳë³Ï»ë í³ñ ¨ µ³ñë³ÙáõÝùÇ ¹³É³ñ áõëï»ñ Ç Ó»éÇë,

²Ñ³í³ëÇÏ ³ñͳà óÝóáõÕ ÙÁ í³ñ¹³ÑÛáõÃáíª ëïÇÝùÝ»ñ¹ ûÍ»Éáõ...

²Ñ³í³ëÇÏ ËÝÏ³Ù³Ý ÙÁ ë³÷áñ³Ó¨, áõñ ÏáñͳÝáõÙ¹ ÇÙ

³ñóáõÝùá¯íë »ë ɳóÇ...

ºì ëïí»ñÇë Ñ»ï¨áÕ »ÕÝÇÏÝ»ñáí ÝíÇñ³Ï³Ýª ø»½ Ïù³É»Ù...

 

´³·ñ¨³Ý¹Û³Ý µÉáõñÝ»ñ»Ý ѻóÝáë ÏÛ³ÝùÁ ÃáÕ ÑáëÇ,

²ñ¨áñ¹Çù ·»Õ³Ñ³ë³Ï, µ»Ñ»½Ý»ñáí å³ñ»·áïí³Í,

²Õ»ÕÝ»ñáõ, Ýǽ³ÏÝ»ñáõ ¨ Ý»ï»ñáõ í³ñÅ»Ý Ñ»ïá, ½áѳñ³Ýǹ ë»ÙÇÝ íñ³ª

гÕà óáõÉ»ñáõ å³ñ³ÝáóÇÝ Çñ»Ýó ëáõñ»ñÁ ÃáÕ ë¨»é»Ý...

 

ÂáÕ åïÕ³íáñÛ³É Ñ³Û Ñ³ñëÝ»ñáõÝ áõë»ñÇÝ Ñëï³Ï ï³ñÙÁ

ï³ïñ³ÏÝ»ñáõÝ,

¸»åÇ ³Ý¹ñǹ ÃéÇã ³éÝ»Ý: ì³ñ¹³í³éÇ çñ³Ë³Õ»ñÁ ÃáÕ

µ³óíǯÝ...

ºì í»ßï³ëݳÙÛ³ ³ÕçÇÏÝ»ñ µ³·ÇÝǹ ßáõñç å³ñÇ »É³Í,

Æñ»Ýó ÇÕÓ»ñÁ ÙᷳϳÝ, á¯í ½·³ëïáõÃÛ³Ý îÇñ³Ù³Ûñ, ÃáÕ

ù»½ µ³ßË»Ý...

øë³Ý ¹³ñáõ øáõ íñ»Å¹ ÃáÕ áñ ³Ûëûñ »ë ÉáõÍ»Ù,

à¯í ³ëïí³ÍáõÑǹ ²Ý³ÑÇï: ²Ñ³í³ëÇÏ ùáõ µ³·ÇÝǹ Ïñ³ÏÝ»ñáõ Ù»ç Ý»ï»óÇ

ÆÙ Ëáñï³Ïí³Í ˳ã³÷³ÛïÇë »ñÏáõ è»ñÁ Ãáõݳíáñ,

ºì óÝͳ ¹áõÝ, á¯í àëϻٳÛñ, Èáõë³íáñãÇ ÏáÕ»ñ»Ý, ųÝï áëÏáñ ÙÁ ù»½ ÏÍË»Ù...

Îå³Õ³ïÇÙ »ë ø»½Ç, á¯í ½áñáõÃÛ³Ýó ¹áõÝ ³Ý»ñÏñáñ¹

¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝ...

¸áõÝ ùá Ù³ñÙÇݹ гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ÁÝͳۻÉáíª µ»ÕÙݳíáñí» ³Ýáñ î³ññ»Ý,

ºì ³ÝѳÕûÉÇ ³Ñ»Õ ²ëïí³Í ÙÁ å³ñ·¨¿ ¹áõÝ Ð³ÛáõÃÛ³Ý...

øáõ ³¹³Ù³Ý¹Û³ ³ñ·³Ý¹»¹, á¯í ¸ÇóáõÑÇ, ³Ñ»Õ ²ëïí³Í ÙÁ

Íݳݻ Ù»½...

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 149
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz