ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:15


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 53
Ցուցադրված է: 41-50
Էջ: « 1 2 3 4 5 6 »

ºññáñ¹ ³ãùÇ Ù»ç ʳã-ä³ï»ñ³½ÙÇÝ.

øáõéÏÇÏ æ³É³ÉÇÝ ù³ÛÉù»ñáõÙ Ðá·áõ.

Âáõñ-Î»Í³Ï Ï³ÛùÁ ºñÏ·ÉáõË Â³·ÇÝ -

´³·ÝÇó »Ý ë»ñíáõÙ ´³ñÇ ¸Ûáõó³½áõÝù:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 193 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶³Éáõëï Ïëå³ë»Ýù ²ñ¨³Í³·Çª

ʳí³ñãáõÃÛáõÝÁ ÈáõÛëáí ûÍí»ñ ·»Ã.

Ö»ñÙ³Ï ºñ³½Á ÃáÕ ³Ñ³½³Ý·Ç -

Ø»Ýù ¿³ÏÇó »Ýù ²ñ»·³ÏÇ Ñ»ï:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 192 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛñ ²ñ³ÛÇ à·áõó ÍÝí³Í ÉáõÛëÇ ³ÕµÛáõñ, í³é ²ñ»·³Ï,

Ðáõñ ì³Ñ³·ÝÇ Ññáí ëÝí³Í ÇÙ Éáõë³ßáÕ ³ÝÙ³ñ Ïñ³Ï,

ä³ñ½ »ñÏÝùÇó ׳鳷³ÛÃáÕ É»½í³ÏÝ»ñáí Ñáõëá »ñ³Ï,

¼áõñ ã»Ý å³ßï»É ݳËÝÇÝ»ñëª ù»½, Ï»Ýë³ïáõ ÉáõÛë ÇÙ ÙdzÏ...

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 221 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

äáõ׳ËáõÙ ³Ù»Ý ³éϳ »Ý ²ñÙ³Ýù.

úç³Ë Ïí³éÇ Ðá·áõ Ïñ³Ïáí -

Îå³ñáõݳÏíÇ Ð³óÇ Ù»ç úñÑݳÝù.

ÎÛ³Ýù ÏÙ³ïáõóíÇ ì³Ñ³·ÝÇ ´³ñùáí:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 268 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à±í, á±í, á±í ³ñ³ñ»ó, á±í...

²ÛÝ, áñ ³ñÙ³ïÝ ¿ñ,

²ÛÝ, áñ ³ñÙ³ïÝ ¿ñ,

àñ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý

λݳó ½áñáõÃÛ³Ùµ

سÛñ ÑáÕÇ Ù»ç»Ý

ÌÇÉ ïí»ó Ýáñ»Ý:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 318 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

úñÑݳÝù ¿ ïí»É ²ñ¨Á ëÇñáí

¶³éÝÇ î³×³ñÇݪ ëÛáõÝ»ñÇÝ ÷³ñí³Í

ÊÇݹáí áÕçáõÝ»É Ð³Ûáó É»éÝ»ñÇÝ,

ØáõÃÁ óñ»Éáíª ë÷é»É ³Û·³µ³ó:
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 268 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ¨³ÛÇÝ Ññáí ûÍí³Í ïáݳÑáõÛ

²ñáñ¹ÇÝ»ñ ϻݳó ËÇݹáí ½áñ³ó³Í.

ÆëÏ î³×³ñÇó ׳鳷áõÙ ¿ ѽáñ ÉáõÛëª

æ³ÑÇ ÑáõñÝ ¿ª ³ñ¨Ç Ñ»ï Ùdzó³Í:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 174 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïáõÙ Ñå³ñï Ñ³Û »ñ·Çã.

س×Á Ó»éùÇÝ ÑáÕÝ ¿ ÷áñáõÙ ùñïݳÍ,

ºñ·áõÙ ¿ Çñ ·áÑáõÃÛáõÝÝ ³é ²ñ³ñÇã,

ö³é³µ³ÝáõÙ ÏÛ³ÝùÁ, ³ñ¨ áõ ³ëïí³Í:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 210 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Æç»ù ÑÇÙ³ áñå»ë

ºì ÷ñÏáõÃÛáõÝ ¨ Ù³Ñ

àô Ïï»ëÝ»ùª Ù³ñ¹ÇÏ

Îñ³ÏÝ»ñ »Ý í³é»É,

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 201 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

г½³¯ñ - ѳ½³¯ñ ÝíÇñáõÙ Ù»ñ гÛñ ²ñ³ÛÇÝ,

г½³¯ñ - ѳ½³¯ñ ÅåÇï سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ,

г½³¯ñ - ѳ½³¯ñ ÷³éù Ðñ» ì³Ñ³·ÝÇÝ,

г½³¯ñ - ѳ½³¯ñ ë»ñ âùÝ³Õ ²ëïÕÇÏÇÝ,

г½³¯ñ - ѳ½³¯ñ µ³ñ¨ ²ñï³í³½¹ ØÇÑñÇÝ

г½³¯ñ - ѳ½³¯ñ »ñ¹áõÙ êáõñµ ܳËÝÇÝ»ñÇÝ...

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 234 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz