ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 20:26


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 53
Ցուցադրված է: 31-40
Էջ: « 1 2 3 4 5 6 »

²ñ¹³ñÁ ²ñïÇ úñ»ÝùÝ ¿ Ù»ñ Ù»ç.

» ÏÛ³ÝùáõÙ ã³åñ»ë ²ñïÇ úñ»Ýùáí,

» ÇÝù¹ ØÇÑñÇÝ Ï³Ù³íáñ Éù»ë

àô ÏÛ³Ýù¹ ϳå»ë Ï»ÕÍ ûñ»ÝùÝ»ñÇÝ,

» ÇÝù¹ Ù»ñÅ»ë ²ñ³ñãÇó ïñíáÕ,

²ñ³ñãÇó ëÝíáÕ áõÅÁ ùá Ñá·áõ,

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 207 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ áõÅÝ ¿ ˳í³ñÇ,

ºì ÉáõÛëÝ ¿ ÙdzÛÝ ³ñ¹³ñÁ ÍÝáõÙ.

ÈáõÛëáí »Ý ÙdzÛÝ ·áõÛÝ»ñ »ñ¨áõÙ,

²Ù»Ý ·»Õ»óÇÏ ÉáõÛëÝ ¿ Ù³ïáõóáõÙ,

سñ¹áõ ÅåÇïÝ ¿É ÉáõÛëáí ¿ µ³óíáõÙ.

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 221 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²é³íáïÁ Ñ»ñÇÏÝ»ñáí

Æç³í Ù³Ñ×ǹ,

²ñ¨Á ѳñë ·»ÕçÏáñ»Ý

̳ÃñÇݳµáõÛñ ó³Ý»¯ó, ó³Ý»¯ó,

ú¯, ì³Ý³ïá°õñ...

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 178 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, Ù»ñ ëáõñµ ܳËÝÇ°ù, ³ÝÙ³Ñ á·ÇÝ»°ñ,

гí»ñÅÇó »Ï³Í, ѳí»ñÅÝ »ù ·ÝáõÙª

ØÇÝ㨠²ñ³ñÇã:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 208 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÝ׳ñ¹ гÛÏÛ³Ý, ܳí³ë³ñ¹Û³Ý ë³ ïáÝ»ñáõÝ

            ²ñ¨³÷³é,

²É í»ñ³ÍÝ» ÷ɳï³ÏÝ»ñ»Ý, ¨ ÷³é³·áã

            øݳñ¹ ³é:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 203 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гí³ùí»É »Ý ù³ç áñ¹Çù Ù»ñ ÙñóáõÃÛ³Ý.

                        Ü³í³ë³ñ¹Û³Ý ³ÝÃ»Õ Ïñ³°Ï, ÑáõñÑñ³¯,

                        ²Ù»Ý Ù»ÏÇÝ ïáõñ ÑáõÛë, ѳí³ï ѳÕÃáõÃÛ³Ý,

                        à·¨áñÇ°ñª ËÇݹÁ Ýñ³Ýó ÃáÕ Ãݹ³°:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 167 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ö³¯éù ù»½, ì³Ñ³°·Ý, á¯í, Ðñ» ²ëïí³Í,

àñ ùá ¼áñáõÃÛ³Ùµ ÇÙ ²½·Á ²ñÇ

гÝϳñÍ ËñáËï³ó³¯í, ѳÝϳñÍ Í³é³ó³¯í,

¸³ñ»ñáí ùÝ³Í ³éÛáõÍÁ ½³ñÃÝ»¯ó,

¸³ñ»ñáí ÝÇñÑ³Í ³ñÍÇíÁ ׳Ëñ»¯ó.

àô ³éÛáõͳó³¯í, áõ í³ñ³½³ó³¯í, áõ ì³Ñ³·Ý³ó³¯í,

àô ê³ñ¹³ñ³å³ïáí »ñÏÝ»ó г۳ëï³Ý:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 214 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñÇ³Ï³Ý á·ÇÝ ÇÙ Ù»ç,

ܳËÝÇÝ»ñÇë ßáõÝãÁ ÇÙ Ù»ç,

ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá áõÅÁ ÇÙ Ù»ç,

ºì ²ëïÕÇÏÇ ë»ñÁ ÇÙ Ù»ç:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 170 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

                         Ð³½³¯ñ-ѳ½³¯ñ ÷³°éù Ðñ³ÍÇÝ Ð³ÛÇÝ,

                         Ð³½³¯ñ-ѳ½³¯ñ ÷³°éù ²ñÇ ²ñÙ³ïÇÝ,

                         Ð³½³¯ñ-ѳ½³¯ñ ÷³°éù Ðñ» ì³Ñ³·ÝÇÝ,

                         Ð³½³¯ñ-ѳ½³¯ñ ÷³°éù Ù»ñ гÛñ ²ñ³ÛÇÝ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 272 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñ³ñãÇ Ï³Ùùáíª

îÕ³Ù³ñ¹Ý ²ñÇ Ñ³Ûñ ¿ áõ é³½ÙÇÏ.

êÇñáí áõ ëñáí ݳ åÇïÇ ÏÝùíÇ:

ºì ³å³ »ñµ»ù, ³ÙµáÕç Çñ ÏÛ³ÝùáõÙ

²Û¹ ëáõñÁ å³ïÛ³Ý åÇïÇ ã¹ÝÇ,

ÜáõÛÝÇëÏ ³ÕáÃùÇ áõ ëÇñá å³ÑÇÝ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 249 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz