ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:54


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 53
Ցուցադրված է: 21-30
Էջ: « 1 2 3 4 5 6 »

ºñÏá¯õÝù ¿, »ñÏá¯õÝù, ºñÏÇñÝ ¿ ïùÝáõÙ,

²Ñ»Õ »ñÏáõÝùÇó ºñÏÇÝùÝ ¿ ¹áÕáõÙ.

ºñÏÇñ áõ ºñÏÇÝù ÙdzÓáõÛÉ »ñÏÝáõÙª

¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³¯·Ý ¿ ÍÝíáõÙ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 142 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ػ͹ ²ëïí³°Í, ì³Ñ³°·Ý ²ñÇ,

¸áõª ²ñ¨ µ³ñÇ, ¹áõª ÏÛ³Ýù ¨ ³ßËáõÛÅ,

¸áõª ÏéÇí ¨ áõÅ, ¹áõª ÉáõÛë ¨ ½ïáÕ,

²½ÝÇíÁ ½³ïáÕ, ÷³éùÁ ³ñ³ñáÕ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 170 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ¹áõ, ì³Ñ³°·Ý, ²ñÇÇ ²ëïí³°Í,

îÇ»½»ñùÇ Ù»çª ïÇ»½»ñ³Ï³Ý àôÅ,

²ñ¨Ý»ñÇ Ù»çª Ðáõñ ³ñ¨³Ï»½,

Èáõë³ëïÕ»ñÇ Ù»çª ÉáõÛëÇ Î»Ýë³ÕµÛáõñ,

à·ÇÝ»ñÇ Ù»çª á·áõ ì»ÑáõÃÛáõÝ,

²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»çª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 155 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

                        ´Ûáõñ ²ñ»·Ý»ñÇó ³ñ³ñí³Í ²ëïí³Í,

                        ´Ûáõñ ²ñ»·Ý»ñÇó Ñáõñ ³é³Í ²ëïí³Í,

                        ´Ûáõñ ²ñ»·Ý»ñáí ½áñ³óáÕ ²ëïí³Í,

                        ´Ûáõñ ²ñ»·Ý³íáñ Ðñ³ßáõÝã ²ëïí³Í:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 143 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ºÉÝáõÙ ¿ ³Ñ³ ݳ½»ÉÇ ÷³éùáí

ºñÏÝÇ Ëáñù»ñÇó êÇñá ¸ÇóáõÑÇÝ,

ä×Ýí³Í ÏáõÛëÇ ×»ñÙ³Ï ßÕ³ñßáí,

ì³éí»Éáí Çñ ëáõñµ ßáÕ»ñÇ ÙÇçÇÝ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 165 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ãùÝ³Õ ²ëïÕÇ°Ï, ¸ÇóáõÑÇ°¹ êÇñá,

Ø»ñ ë»ñÁ ûÍÇñ ùá í»Ñ ÅåÇïáí,

ì³ñ¹³í³é ë³ñùÇñ Ù»ñ ëñï»ñÇ Ù»ç,

Ø»ñ ²ñÇ á·ÇÝ í³éÇñ ³ñ¨áí:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 150 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶»Õ»óÇÏÇó ¹áõñë DZÝã ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ.

¶»Õ»óÇÏÁ ·»Õ»óÏáõÃÛ³Ý ÑáõÛ½»ñ ¿ ÍÝáõÙ,

¶»Õ»óÏáõÃÛáõÝÁª ë»ñ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 178 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶³ñáõÝÝ ³é³Ýó ëÇñá ¿É Ç±Ýã ·³ñáõÝ.

¾É ÇÝãå»±ë »ñ·Ç ëá˳ÏÝ ³Ýï³éáõÙ,

²éí³ÏÝ ¿É ÇÝãå»±ë ϳÛï³é ϳñϳãÇ,

¾É ÇÝãå»±ë ù³ÙÇÝ Ë»É³·³ñ ÃéãÇ,

²ñ»·Ý ¿É ÇÝãå»±ë Ååï³ ³ß˳ñÑÇÝ,

ÈáõëÇÝÝ ¿É ÇÝãå»±ë ϳñáïáí óËÍÇ...

» ê»ñ ãÉÇÝÇ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 190 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²é³Ýó ëÇñá ¿É Ç±Ýã å³ï³ÝÇ,

¾É DZÝã ·»Õ»óÇÏ áõ ·»Õ»óÏáõÃÛáõÝ,

ÎÛ³ÝùÇ Ç±Ýã ·³ñáõÝ:

» ë»ñ ãÉÇÝÇ, ²ëïÕÇÏ ãÉÇÝÇ,

» ãѳí³ï³ å³ï³ÝÇÝ Ýñ³Ý

ºì û ã³ÕáÃÇ Çñ ëÇñá ѳٳñ

²ëïÕÇÏ ¸ÇóáõÑáõݪ ¿É DZÝã å³ï³ÝÇ:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 203 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ¹áõ, ØÇ°Ññ, á¯í, ²ñïÇ ²ëïí³°Í,

¸áõ, áñ ³ñ³ñÙ³Ý ûñ»ÝùÝ »ë Ï»ñïáõÙ

ºì ³ñ¹³ñáõÃÛ³Ý áõÅÝ »ë ËóÝáõÙ

´³ñÓñ »ñÏÝùáõÙ áõ »ñÏñÇ íñ³,

øá à·áõ ÷³ÛÉáí ѳÛïÝíÇñ ¹áõ Ù»½

ºì ³ñ³ñã³Ï³Ý ÊáñÑáõñ¹Ý ²ñ³ÛÇ,

ì³Ñ³·ÝÇ àôÅáí ѳëï³ïÇñ Ù»ñ Ù»ç:

ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Դիտումներ` 142 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz