ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 01:31


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ

11.3 ՀԻՄՆ ԳԱԼԻՔԻՆ

 ²ñ³ñ³ïÛ³Ý ¹³ßïáõÙ Ñå³ñï Ñ³Û »ñ·Çã.

                        Ø³×Á Ó»éùÇÝ ÑáÕÝ ¿ ÷áñáõÙ ùñïݳÍ,

                        ºñ·áõÙ ¿ Çñ ·áÑáõÃÛáõÝÝ ³é ²ñ³ñÇã,

                        ö³é³µ³ÝáõÙ ÏÛ³ÝùÁ, ³ñ¨ áõ ³ëïí³Í:

 

                        Ø»ÑÛ³ÝÝ»ñáõÙ ²Ý³ÑÇïÇ, ì³Ñ³·ÝÇ

                        ²Ýáõß µáõÛñÝ ¿ ×áË Ù³ïáõóíáÕ ½áÑ»ñÇ,

                        ÒáÝ»ñ·»ñÁ ³ñÇÝ»ñÇ, øñÙ»ñǪ

                        êñï³å³ñ³ñ, ³½Ýí³óÝáÕ áõ µ³ñÇ:

                       

                        ê»ñ ³é³ùáÕ ²ëïÕÇÏÇ î³×³ñáõÙ

                        êÇñá ÷³éùÇ »ñ·»ñ »ñ·áÕ ·áõë³ÝÝ»ñ,

                        ê»ñ ¿ Íáñáõ٠ѳ۳óùÝ»ñÇó ³ÝïñïáõÙ.

                        êÇñáõó ѳñµ»É »Ý ³Ý·³Ù í»Ñ Ùáõë³Ý»ñ:

 

                        ²å³ñ³ÝùáõÙ Ù»Í áõ ßù»Õ ½³ñ¹³ñí³Í,

                        ¶³ÑÇÝ µ³½Ù³Í ó·³íáñÁ ٻͳ·áñÍ:

                        ²Ý¹³í³×³Ý ëÇñáí Çñ³ñ Ñ»ï ϳåí³Í

                        Ü³Ë³ñ³ñÝ»ñ, é³Ýãå³ñ, ùñÙ»ñ µ³½Ù³÷áñÓ:

 

                        ²ñÇÝ»ñÇ ÑáÍ µ³Ý³ÏÝ»ñ ½Çݳí³é,

                        ¼·³ëï áõ å³ïñ³ëï ϳï³ñ»Éáõ Ññ³Ù³Ý.

                        Æ±Ýã ÃßݳÙÇ Ï¹Çٳݳ ˳ݹ³í³é

                        ØdzëÝ³Ï³Ý ³Ûë ½áñ³ó ¹»Ù ѳݹÇÙ³Ý:

 

                        ²ñ³ñ³ïÁ ͳÕϳí»ï áõ ³ÝËéáí.

                        Ð³ÛÁª Ñå³ñï ²ëïí³ÍÝ»ñáí ½áñ³íáñª

                        ²ñ³ñáõÙ ¿, ϳéáõóáõÙ ¿  µ»ñÏñ³Ýùáí

                        æñ³Ýóù, ϳÙáõñç áõ ù³Õ³ùÝ»ñ µÛáõñ³íáñ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 175
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz