ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:33


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

զ. ՑԵՂԱԿՐՈՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.                        ¼áñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ »ÕÇñ ò»Õ³ÏñáÝ, á¯í, ¹áõ, ²ñáñ¹Ç°:  ¸³ ¿ ÙÇ³Ï áõÕÇÝ ùá ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:  ¸³ ¿ ϳÙùÁ ìÇß³å³ù³Õ ì³Ñ³·ÝÇ:

2.                        ÈÇÝ»É ò»Õ³ÏñáÝ ÏÝ߳ݳϻª ò»Õ¹ ùá Ù»ç Ïñ»Éª ò»Õǹ ͳ·áõÙÁ, ³ñÛáõÝÁ, É»½áõÝ, µ³ñù»ñÁ... ¨ ³Û¹ µáÉáñÁ áñå»ë ³ÝùÝÝ»ÉÇ Ñ³í³ïù:

3.                        ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛáõÝÁ - ²½·Ç¹ ͳ·áõÙÇ ×³Ý³ãáõÙÝ ¿ ¹³, ׳ݳãáõÙÁ ÙÇ ·»ñÇí³ñá àôÅÇ, ¾áõÃÛ³Ý. ³Û¹ àôÅ-¾áõÃÛáõÝÇó ÍÝí³Í ÉÇÝ»Éáõ¹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ¹³, ³Û¹ àôÅ-¾áõÃÛ³ÝÁ å³ïϳݻÉáõ¹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ¹³:

4.                        Â» ó»Õ³×³Ý³ã »ë - ¹áõ ÏѳÙá½í»ë, áñ ²ñÇ ò»Õ¹ ѳñ³½³ï ·»ñ³Ï³Ý ¿ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ù»ç:

5.                        Â» ó»Õ³Ñ³í³ï »ë - ¹áõ Ïå³ßï»ë ¨ ÙÇ ³ÛÉ ³ëïí³ÍáõÃÛáõݪ ò»Õǹ ²ñÛáõÝÁ, áñÇ ³Ý³ñ³ïáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ùá ¨ ²½·Ç¹ ѳí»ñÅáõÙÁ:

6.                        ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª µÝ³å³ßï »ë, Ù³ñ¹³å³ßï »ë, ó»Õ³å³ßï »ë, ³½·³å³ßï »ë, ïáÑÙ³å³ßï »ë, ÁÝï³Ý»å³ßï »ë:  âÉÇÝ»É ³Û¹åÇëÇÝ, ÏÝ߳ݳϻª ãÉÇÝ»É ÉdzñÅ»ù Ù³ñ¹:

7.                        êÇñ»Éáí áõ ½áñ³óÝ»Éáí ùá ïáÑÙÁ, ¹áõ ²½·¹ »ë ½áñ³óÝáõÙ. ëÇñ»Éáí áõ ½áñ³óÝ»Éáí ²½·¹, ¹áõ ò»Õ¹ »ë ½áñ³óÝáõÙ. ëÇñ»Éáí áõ ½áñ³óÝ»Éáí ò»Õ¹, ¹áõ سñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ »ë ½áñ³óÝáõÙ:

8.                        ºì û ÏéíáõÙ ¿ ò»Õ³ÏñáÝÁ, ³å³ ÏéíáõÙ ¿ áã û ³ÛÉáó ³ï»Éáí, ³ÛÉ ëÇñ»Éáí Çñ ²½·Ý áõ ò»ÕÁ:  ²ñáñ¹ÇÝ Çñ ó»Õ³ÏñáÝáõÃÛ³Ùµ å³ñï³íáñí³Í ¿ å³ßïå³Ý»É Çñ ò»ÕÝ áõ Ýñ³ ³ñ³ñáõÙÁ ³ÛÉáó ÃßݳٳÝùÇó:

9.                        ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª áÕçáõÝáõÙ »ë ³½·³ÛÇÝ ÇÝùÝáõÃÛáõÝÁ ò»ÕÇ Ù»ç, áñÝ ³ÛÉ µ³Ý ã¿, »Ã» áã ²½·-²ÝѳïÇ ³ñ¹³ñ ¨ ³ñ·³ë³íáñ Ó·ïáõÙÁª ѳí³ï³ñÇÙ ÙÝ³É Çñ ò»ÕÇ ³½·³ÛÇÝ à·áõÝ, å³Ñå³Ý»É Çñ ³ñ³ñã³Ï³Ý ¹ÇÙ³·ÇÍÁ ¨ å³Ñå³Ý»É Çñ гí³ù³Ï³Ý ²ÝÓÇ ³½³ïáõÃÛáõÝÁ ò»ÕÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç:

10.                    ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª ·Çï³ÏóáõÙ »ë, áñ ò»Õáí ¿ ³åñáõÙ, ëï»Õͳ·áñÍáõÙ ¨ ѳí»ñųÝáõÙ ²½·Á ùá: Ø³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ùß³ÏáõÛÃÇ ³é³çÁÝóó³ÛÇÝ ½áñáõÃ»Ý³Ï³Ý áõÅ ¿ ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛáõÝÁ:

11.                    ²ñ¹, û ÇÝãáõ ³½·³ÛÇÝ ³Ýѳï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý »ÕÍáõÙÁ ¹áõ å»ïù ¿ ¹Çï»ë áñå»ë á×Çñª áõÕÕí³Í ò»Õǹ ¨ Ç Ù³ëݳíáñǪ ²½·Ç¹ ¹»Ù:

12.                    ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª å³ñï »ë, ϳÙÇë, ϳñáÕ »ë ¨ å»ïù ¿ ùá ½áñáõÃÛ³Ùµ ·»ñ³½³Ýó»ë ³í»ñáÕ â³ñÇÇÝ, ù³Ý½Ç ¹áõ ³ñ³ñáÕ »ë, ¨ ³ñ³ñáÕÝ ¿ ·»ñѽáñÁ, ѳÕóϳÝÁ:

13.                    ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª ùá ³ÝÓÝ³Ï³Ý Ï³ÙùÇ Ùß³ÏáõÙáí ë³ï³ñáõÙ »ë ²½·Ç¹ à·áõ ³Ñ³·Ý³óáõÙÇݪ ì³Ñ³·Ý³óáõÙÇÝ:  ò»Õǹ ϳÙùÇ ³ëïí³Í³óáõÙ ²½·Ç¹ Ù»ç - ³Ñ³ û ÇÝãÇ åÇïÇ Ó·ï»ë ѳñ³Å³Ù:

14.                    ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª ïϳñáõÃÛáõÝ áõ ݳѳÝç ã»ë ׳ݳãáõÙ. ùá Ù»ç ϳÙùÁ ͳñ³íÇ ¿ áõÅÇ, å³ïñ³ëï³Ï³Ùª ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý, ×Ç·³óáÕª ò»Õǹ áõÅ»ñÇ Ï»ÝïñáݳóÙ³Ý:

15.                    ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª å³ñïíáճϳÝáõÃÛ³Ý, Ïñ³íáñ³Ï³Ý ï³é³å³ÝùÇ, ë³ñë³÷Ç Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ý, ÁÝÏ×í³ÍáõÃÛ³Ý, ÙïùÇ ³ÝÇß˳ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³éѳë³ñ³Ï Ãßí³é ϳóáõÃÛ³Ý Ñ³Ý¹»å Ëáñß³Ýù åÇïÇ ½·³ë ÁݹÙÇßï:

16.                    ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ۳ÝáõÙ »ë ó»Õ³¹ñáßÙ ³½·³ÛݳϳÝáõÃÛ³Ùµ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 258
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz