ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:03


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ը. ՍԵՐԸ ԶՈՐԱՑՆՈՂ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ò»Õ³ÏñáÝ ¿ ë»ñÁ ùá - ³ñ³ñã³Ï³Ý ßÝáñÑ ¿ ³ÛÝ, áñ ïñí³Í ¿ ù»½ ³ñ³ñ»Éáõ, ѳÛñ³Ý³Éáõ, ÝíÇñí»Éáõ, ½áѳµ»ñí»Éáõ, ѳí»ñųݳÉáõ ѳٳñ: ²Ûë ¿ å³ï·³ÙÁ ì³Ñ³·ÝÇ:

2.                        ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛ³Ý ë»ñÁ å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿: êÇñ»É, ÏÝ߳ݳϻª ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí ϳåí»É ѳñ³½³ï ÁݹѳÝñáõÃÛ³ÝÁª ò»ÕÇÝ, ²½·ÇÝ, îáÑÙÇÝ, ÀÝï³ÝÇùÇÝ, гÛñ»ÝÇùÇÝ... ÏÝ߳ݳϻª ëÇñ»É ³Û¹ ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÁª ³ÛÝ µáÉáñÁ ¨ µáÉáñÇÝ, áñ ùáÝÝ »Ý, ùá ѳñ³½³ïÁ ¨ áñáÝó Ù»ç ¹áõ ù»½ »ë ½·áõÙ:

3.                        ê»ñÁ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿, ¨ ³ÛÝ ãÇ Ù³ëݳïíáõÙ. ã»ë ϳñáÕ ëÇñ»É Ñáñ¹, µ³Ûó ãëÇñ»É Ùáñ¹. ã»ë ϳñáÕ ëÇñ»É ²½·¹, »ñµ ã»ë ëÇñáõÙ ÁÝï³ÝÇù¹...

4.                        àñù³Ý ³ÝÓáõÏ ¿ ùá ѳñ³½³ï ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý ùá ë»ñÁ Ýí³½ ¿. áñù³Ý Áݹ·ñÏáõÝ ¿ ùá ѳñ³½³ï ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý ùá ë»ñÁ ͳí³ÉáõÝ ¿ áõ Ñá·»µáõË:

5.                        ²Ñ³ û ÇÝãáõ ¿ ë»ñÁ ò»Õ³ÏñáÝÇÝ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëóÝáõÙ, ù³Ý½Ç Ýñ³ å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ áõŷݳÝáõÙ ¿ ò»Õ³ÛÇÝ Í³·áõÙáí, ²½·Ç ³ñÛáõÝáí, гÛñ»ÝÇùÇ ëÇñáí, îáÑÙÇÝ Ñ³í³ï³ñÙáõÃÛ³Ùµ, ÀÝï³ÝÇùÇÝ Ï³åí³ÍáõÃÛ³Ùµ:

6.                        ò»Õ³ßáõÝã Ù³ñ¹Á ëÇñáõÙ ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã ò»ÕÇÝÝ ¿, ÇÝã ²½·ÇÝÝ ¿: ²ñáñ¹áõÝ å³ï·³ÙíáõÙ ¿ ûÍ»É ²½·Ç ³ñÛáõÝÁ, å³ßï»É ²½·Ç ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ, ²½·Ç µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ½³ñ·³óÝ»É ²½·Ç Ùß³ÏáõÛÃÁ... ¨ ëÇñ»Éáí, ÝíÇñí»Éáí ¹ñ³Ýó, å³Ñå³Ý»É áõ ½áñ³óÝ»É ¹ñ³Ýùª Ç Ñ³í»ñÅáõÙÝ ²ñáñ¹Û³ó àôËïÇ:

7.                        ²Ýó»Õ³ßáõÝã Ù³ñ¹áõ ë»ñÁ ³ñ·³ë³íáñ ã¿, ¨ ³ÛÝ ëÝáõÙ ¿ ÉáÏ Çñ ³ÝÓÇÝ áõ Çñ ³ÝÓáí ¿É ãù³ÝáõÙ ¿:

8.                        ê»ñÁ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ï³ÝáÕ ò»Õ³ßáõÝã ÁÝï³ÝÇùÇ ßÝáñÑÝ ¿. ÙdzÛÝ ò»Õ³ßáõÝã ÁÝï³ÝÇùÇ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ù»ç ¿ Ó¨³íáñíáõÙ ò»Õ³ÛÇÝ å³ïϳݻÉáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ:

9.                        ê»ñÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ëÇñá Ù»ç: Üáñ³ÍÇÝÝ ÇëÏ ëÇñá ͳñ³í ¿. ݳ ͳñ³í ¿ áã ÙdzÛÝ ëÇñí»Éáõ, ³Ûɨ ëÇñ»Éáõ: ºì áñù³Ý ß³ï»ñÁ Ýñ³Ý ëÇñ»Ý, ¨ áñù³Ý ß³ï»ñÇ ëÇñÇ Ý³, ³Û¹ù³Ý ³é³í»É Ͻáñ³Ý³ Ýñ³ ëÇñá ½·³óÙáõÝùÁ:

10.                    ºñ»Ë³ÛÇÝ ë»ñ åÇïÇ ëÝ»É, áñ ݳ ¿É ³Û¹ ëÇñáí ½áñ³ó³Í, ÝíÇñ³µ»ñíÇ Çñ ѳñ³½³ï ѳÝñáõÃÛ³ÝÁ, »ñç³ÝϳóÝÇ ³½·³ÏÇóÝ»ñÇÝ áõ ÇÝùÝ ¿É »ñç³Ýϳݳ Ýñ³Ýóáí: ºì »ñµ»ù »ñ»Ë³ÛÇ ëÇñá ½·³óÙáõÝùÇÝ ³ï»ÉáõÃÛáõÝ ã˳éÝ»É:

11.                    ÀÝï³ÝÇùÇ áñ¹ÇÝ Çñ ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí ϳåíáõÙ ¿ Çñ ͳ·áõÙÇ Ñ»ï, áñÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ ѳÛñÁ:  ºì áñù³Ý ËáñÝ ¿ áñ¹áõ ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, ³ÛÝù³Ý ³é³í»É ¿ áñ¹ÇÝ ëÇñáõÙ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ:  ò»Õ³ßáõÝã ÁÝï³ÝÇùÇ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ù»ç ¿ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝáõÙ áñ¹Ç³Ï³Ý ë»ñÁ:

12.                    ÌÝáÕ³Ï³Ý ë»ñÁ ëÇñá ·»ñ³·áõÛÝ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿:  ÌÝáÕ³Ï³Ý ë»ñÁ ï³é³å³Ýù ¿, ÝíÇñáõÙ ¿, ÇÝùݳÙáé³óáõÙ ¿, ÇÝùݳ½áÑáÕáõÃÛáõÝ ¿:  ÌÝáÕ³Ï³Ý ë»ñÁ ï³é³å³ÉÇó »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿:  ºì ûñ½³ñ·³ó³Í ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí Ù³ñ¹Á ÉdzñÅ»ù ÍÝáÕ ãÇ ÉÇÝÇ:

13.                     ØdzÛÝ ó»Õ³ßáõÝã Ù³ñ¹áõ Ù»ç ¿ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝáõÙ ÍÝáÕ³Ï³Ý ë»ñÁ. ù³Ý½Ç ÍÝáÕ³Ï³Ý ë»ñÝ Çñ Ù»ç áõÝÇ ¨° áñ¹»ëÇñáõÃÛáõÝ, ¨° ÍÝáÕ³ëÇñáõÃÛáõÝ, ¨° »Õµ³Ûñ³ëÇñáõÃÛáõÝ, ¨° гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ... ÍÝáÕ³Ï³Ý ë»ñÝ Çñ Ù»ç áõÝÇ Çñ îáÑÙÇ, Çñ ²½·Ç ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ, áñå»ë Çñ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ³ñ³ï¨Ù³Ý ÑÇÙù:

14.                    ò»Õ³ßáõÝã ÍÝáÕ³Ï³Ý ë»ñÁ ·»ñ³½³ÝóáõÙ ¿ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³ÛÉ ½·³óÙáõÝùÝ»ñÇÝ:  ºì Ñ»Ýó ³Û¹ ÍÝáÕ³Ï³Ý ëÇñá ½·³óÙáõÝùÝ ¿ ½áñ³óÝáõÙ Ñáñ áõ Ùáñ ÷á˳¹³ñÓ ë»ñÁ - Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇ Ù»ç »Ý ëÇñáõÙ Çñ³ñ. Ýñ³Ýó ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ ÙdzÑÛáõëí³Í »Ý Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇ Ù»ç:

15.                    ²½·Ç ë»ñÁ Ù³ñ¹áõ Ù»ç - Çñ ÁÝï³ÝÇùÇ, Çñ ïáÑÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿, Çñ ͳ·áõÙÇ, Çñ ³ñÛáõÝÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿: ²½·³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ Ñ»Ýó ÁÝï³Ý»Ï³Ý ëÇñá Ù»ç:  Â»ñ½³ñ·³ó³Í ëÇñá ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí Ù³ñ¹Á ãÇ Ï³ñáÕ ³½·³ë»ñ ÉÇÝ»É:  ²½·³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ó»Õ³ßáõÝã ÁÝï³ÝÇùÇ ßÝáñÑÝ ¿ ÙdzÛÝ:

16.                    Ð³Ûñ»ÝÇùÇ ë»ñÁ - سÛñ ÐáÕáõÙ Çñ ³ñÙ³ïÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù³ñ¹áõ Ù»ç:  Æñ ë»÷³Ï³Ý ³ñÙ³ïÁ ã½·³óáÕ Ù³ñ¹áõ Ù»ç ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ áñå»ë ½·³óÙáõÝù:  ²ÝÑÇÙÝ ¨ áÕµ³ÉÇ ¿ гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ Ù³ñ¹Ï³Ýó, áñáÝó ÁÝï³ÝÇùÁ ²½·Ç Ù³Ýñ³å³ïÏ»ñÁ ã¿:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 216
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz