ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:44


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

թ. ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԱՀՊԱՆԻՉ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá ½áñáõÃÛáõÝÁ ó»Õ³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿. ¨ ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÇÝ ¿ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ºÕÇñ ÁÝϳÉáõÝ³Ï ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛ³Ý - ë³ ¿ ÏáãáõÙÁ ²ñÇÇ. ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÙÇ³Ï ³ñÅ»ùÝ ¿ ½áñáõÃÛáõÝÁ. ë³ÑÙ³ÝÁ ù³ç»ñǪ ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ Çñ»Ýó:

3.                        êÇñáõÙ ¿ ݳ, áí ѽáñ ¿, áí Ñá·áõ ѳñëïáõÃÛáõÝ áõÝÇ, ³ëïí³Í³ÛÇÝÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ. áõÙ áõÅÇ µ³Å³ÏÁ Éóí³Í ¿ Ñáñ¹»Éáõ, ó÷í»Éáõ ³ëïÇ׳Ý:

4.                        ²ñ·³ë³íáñ ã¿ ïϳñÇ ë»ñÁ. ùÍݳÝù ¿ ÃáõÛÉÇ Ý»ñáõÙÁ:

5.                        ØdzÛÝ ½áñ³íáñÁ ϳñáÕ ¿ ³å³íÇÝ»É ì³Ñ³·ÝÇÝ, ¨ ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÁ ϳñáÕ ¿ ½áѳµ»ñ»É. ³ÝÁݹáõÝ³Ï ¿ ïϳñÁ ÇÝãå»ë ëÇñá, ³ÛÝå»ë ¿É ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý:

6.                        ÂáõÛÉÁ Ù»Õ³íáñ ¿, áñ ÃáõÛÉ ¿. ³Ýµ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝ ¿ ÃáõÉáõÃÛáõÝÁª ëï»ÕÍí³Í ëÝáõó³Ý»Éáõ áõÅÁ:  îϳñÇ ÙÇ³Ï ¹»ñÁ ÏÛ³ÝùáõÙª Ï»ñ ÉÇÝ»ÉÝ ¿ ½áñ³íáñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ:

7.                        ²½·»ñÝ áõ ³ÝѳïÝ»ñÁ Çñ»Ýó ÃáõÉáõÃÛ³Ý Ù»Õù»ñÁ ù³íáõÙ »Ý áñå»ë å³ñïáõÃÛáõÝ, ëïñÏáõÃÛáõÝ, áñå»ë ³Ý÷³éáõÝ³Ï ·áÛáõÃÛáõÝ. ã»±ë áõ½áõÙ Ï»ñ ÉÇݻɪ »ÕÇ°ñ ½áñ³íáñ:

8.                        ØdzÛÝ Ñ³í³ïùÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ å³Ñå³ÝáõÙ ²½·Ç µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÁ ë»ñáõݹݻñÇ Ù»ç:  ØdzÛÝ ½áñáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ áõÝ»óáÕÁ ϳñáÕ ¿ áõÅÇ å³ßï³ÙáõÝù áõݻݳÉ. ¨ ÙdzÛÝ Ý³ ϳñáÕ ¿ ³å³íÇÝ»É ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÇÝ. ¨ ì³Ñ³·ÝÁ ÙdzÛÝ Ýñ³Ý ÏÑáí³Ý³íáñÇ:

9.                        ÂáõÉáõÃÛáõÝÁ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÇó ß»ÕáõÙ ¿. ݳ ãáõÝÇ ½áñáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ, ݳ ãáõÝÇ áõÅÇ å³ßï³ÙáõÝù. ݳ ãáõÝÇ Ý³¨ áñ¨¿ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ²½·Ç Ù»ç, ù³Ý½Ç ݳ ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝ ã¿:  ÂáõÛÉÁ Ùßï³å»ë ÙdzÛÝ Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÝ ¿ Ñá·áõÙ:

10.                    ä³ïÙáõÃÛáõÝÁ ½áñ³íáñÝ»ñÝ »Ý Ï»ñïáõÙ. ÏÛ³ÝùÁ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ¿:  îϳñÝ»ñÁ ½áñ³íáñÝ»ñÇ ÷»ß»ñÇó »Ý ϳËíáõÙ:

11.                    îϳñÝ»ñÇÝ Ñ³ïáõÏ »Ý ëïáñáõÃÛáõÝÁ, ˳µ»µ³ÛáõÃÛáõÝÁ, ùÍݳÝùÁ, ÇÝùݳ³å³Ñáí³·ñáõÙÁ, Ù³ïÝáõÃÛáõÝÁ, ËéáíáõÃÛáõÝÁ...  ºì Ñ³×³Ë ½áñ³íáñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ë³éݳÏáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍáõÙ »Ý ÃáõÛÉ»ñÁ:

12.                    îϳñáõÃÛáõÝÁ ·áÛáõÃ³Ý ³ÝϳñáÕáõÃÛáõÝ ¿, ÇëÏ ·áÛáõÃÛ³Ý ³ÝϳñáÕ î»ë³ÏÁ ãÇ ³åñÇ:

13.                    â³ñÅ» ¨ ãÇ Ï³ñ»ÉÇ û·Ý»É ÁÝϳÍÇÝ, »Ã» Ýñ³Ý å³Ï³ëáõÙ ¿ ÇÝùÝû·ÝáõÃÛ³Ùµ áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáõ ϳÙùÁ. ݳ ¹³ï³å³ñïí³Í ¿ ÇÝùݳáãÝã³óÙ³Ý. ÝÙ³ÝÝ»ñÇó ½½íáõÙ »Ý ³Ý·³Ù ²ëïí³ÍÝ»ñÁ:

14.                    ÂáõÉáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ýå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿. ½áñáõÃÛáõÝÁ ѳí³ù³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿:

15.                    ¼áñ³íáñ »ë ¹áõ, »ñµ ½·áõÙ »ë ùá ͳ·áõÙÁ, ùá ³ñÙ³ïÁ, ùá ³ñÛáõÝÁ, »ñµ ùá Ù»ç ½·áõÙ »ë ùá ïáÑÙÁ, ùá ²½·Á, ùá ò»ÕÁ, »ñµ ùá ÏáÕùÇÝ ½·áõÙ »ë ùá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ, »ñµ ù»½ Ñ»ï ½·áõÙ »ë ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

16.                    ºì ÙdzÛÝ ò»Õ³ßáõÝã ²½·Á ¨ ³ÝѳïÁ ½áñ³íáñ ÏÉÇÝ»Ý:  ²Ýó»Õ³ßáõÝã ²½·Á ϳ٠³ÝѳïÁ ãÇ Ï³ñáÕ ½áñ³Ý³É. ½áñáõÃÛáõÝÁ ó»Õ³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿, ÇëÏ ÃáõÉáõÃÛáõÝÁª ò»Õ³ÛÝáõÃÛáõÝÇó ¹áõñë:

17.                    à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ëáõñ áõݻݳÉÁ ¹»é ùÇã ¿. ¹áõ ³ñųÝÇ ÏÉÇÝ»ë ³Û¹ ëáõñÇÝ, »Ã» ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ ûÍÇ ³ÛÝ:

18.                    ºñµ ²ñÇÇ Ó»éùÇó ëáõñÝ ÁÝÏÝáõÙ ¿, áõñ»ÙÝ ³ÛÉ¨ë ³ÛÝ å»ïù ã¿ Ýñ³Ý:

19.                    ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ ûÍáõÙ ¿ ²ñÇÝ»ñÇ Ãáõñ-ϻͳÏÇݪ â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù Ïéí»Éáõ ѳٳñ. µ³Ûó гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ³Û¹ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ùá ³ñÛ³Ý ¹»Ù ÏáñóÝáõÙ ¿ Çñ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

20.                    ºì »ñµ »ñÏáõ ³ñÛáõݳÏÇóÝ»ñÇ ÙÇç¨ ËéáíáõÃÛáõÝ ¿ ͳ·áõÙ, ¨ Ýñ³Ýù ÏéíáõÙ »Ý Çñ³ñ Ñ»ï, ì³Ñ³·ÝÁ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ »ñÏáõëÇÝ ¿É, áñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ÙÇç¨ Ñ³ÕÃáÕ áõ å³ñïíáÕ ãÉÇÝÇ. ù³Ý½Ç ѳÕÃáÕÁ Ï·áéέݳ, ÇëÏ å³ñïíáÕÁ Ïã³ñ³Ý³, ¨ Ýñ³Ýó ÙÇç¨ ³ÛÉ¨ë »ñµ»ù ѳßïáõÃÛáõÝ ãÇ ÉÇÝÇ. »Õµ³ÛñÝ»ñÇ ÙÇç¨ ÃßݳٳÝùÁ ÙdzÛÝ ëÇñáí ÏÉáõÍíÇ:

21.                    ä³ïÛ³ÝÇó ѳÝí³Í ëáõñÁ »ï å³ïÛ³Ý åÇïÇ ã¹ñíǪ ¹³ ¿ µÝáõÛÃÁ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ:

22.                    ²ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ ïϳñÇ ÙËÇóñáõÃÛáõÝ ¿: ´ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝ Ï³. ³ÛÝ ¿ª µÝ³Ï³Ý µáÉáñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ »Ý. ÇëÏ ïϳñÝ»ñÁ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ï»ñÇ ¹»ñ »Ý ϳï³ñáõÙ ÙdzÛÝ. ë³ ¿ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝÁ, ë³ ¿ ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ:

23.                    ¸áõ ½áñ³ÝáõÙ »ë ùá ÇëÏ ½áñáõÃÛ³Ùµ, ÙdzÛÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇ ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ùá Ù»ç Ïñ»Éáí, ÙdzÛÝ ù»½³Ýáí ½·³Éáí ²ñ³ÛÇݪ ùá ì³Ñ³·Ýáí:

24.                    ²ñÇ ïÕ³Ù³ñ¹Á ѳÛñ ¿ áõ é³½ÙÇϪ ëÇñáí áõ ëñáí ݳ åÇïÇ ÏÝùíÇ. ¨ ³å³ »ñµ»ù, ³ÙµáÕç Çñ ÏÛ³ÝùáõÙ ³Û¹ ëáõñÁ å³ïÛ³Ý åÇïÇ ã¹ÝÇ, ÝáõÛÝÇëÏ ³ÕáÃùÇ áõ ëÇñá å³ÑÇÝ:

25.                    ê»ñÝ ³é³Ýó ½áñáõÃÛ³Ý ÏáñͳÝíáÕ ¿ ÙÇßï. ë»ñÁ ëñáí åÇïÇ å³ßïå³ÝíÇ. ¨ Ñá·»å³ñ³ñ ³ÕáÃùÇ å³ÑÇÝ, ùá ëáõñÁ ì³Ñ³·ÝÇ Ñáõñáí åÇï ûÍíÇ:

26.                    ²ñÇ é³½ÙÇÏÁ ÙÇßï åÇïÇ å³ï»ñ³½ÙÇ. ݳ åÇïÇ »ÉÝÇ é³½ÙÇ ³ëå³ñ»½ª ³½ÝÇí ÙñóáõÃÛ³Ý, ˳ճ Ù³ÑÇ Ñ»ï, ѳÕÃÇ Ï³Ù Ñ³ÕÃíÇ:

27.                    ÆëÏ â³ñÇÇ ¹»Ù ݳ åÇïÇ ÉÇÝÇ ÉáÏ ìÇß³å³ù³Õ. û â³ñÇÝ Ó»éù µ³ñÓñ³óÝÇ ²ñÇ ÙáñûÉáõ, ëñáí åÇï Ïïñ»É ³Û¹ Ó»éùÁ Ýñ³... ·ÉËÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ: ê³ ¿ ÏáãáõÙÁ ²ñÇ é³½ÙÇÏÇ. ë³ ¿ å³ï·³ÙÁ ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá:

28.                    Ü³Û»ù ²ñÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ³ãù»ñÇÝ. Ýñ³Ýó ³ãù»ñÇ Ù»ç ì³Ñ³·ÝÛ³ ÑáõñÝ ¿ ׳鳷áõÙ: ¸³ ì³Ñ³·ÝÛ³ áõÅÇ ³ñï³óáÉáõÙÝ ¿, áñ å»ïù ¿ ½áñ³Ý³ ¨ Ïáõï³ÏíÇ Ýñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÇ Ù»ç:

29.                    ´³Ûó Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ ³ãù»ñÇ ÑáõñÁ Ù³ñáõÙ »Ý ѳÛñ»ñÁ: ⿱ áñ Ù³ÝáõÏÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇ³Ï ³ëïí³ÍÁ, ÙÇ³Ï ½áñáõÃÛáõÝÁ Çñ ѳÛñÝ ¿:

30.                    Ø³ÝáõÏÝ ³å³íÇÝ»Éáí Çñ ÑáñÁ, Çñ»Ý ½áñ³íáñ ¿ ½·áõÙ, Çñ»Ý ³å³Ñáí ¿ ½·áõÙ, Çñ»Ý »ñç³ÝÇÏ ¿ ½·áõÙ. ¨ Ñ»Ýó ³Û¹ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ ݳ ½áñ³ÝáõÙ:

31.                    ´³Ûó »ñµ ѳÛñÁ ÇÝùÝ Çñ»Ý  ãÇ Ï³ñáÕ å³ßïå³Ý»É, »ñµ ݳ Çñ ÑáõÛëÁ ÃáÕÝáõÙ ¿ Çñ»ÝÇó ¹áõñë ÇÝã-áñ áõÅÇ áÕáñÙ³ÍáõÃÛ³Ý, ¿É Ù³ÝáõÏÝ ÇÝãå»±ë ³å³íÇÝÇ Çñ ÑáñÁ. ¨ ³Ýå³ßïå³Ýí³ÍáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙÁ ë³ñë³÷»óÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý áõ ³ëïÇ׳ݳµ³ñ Ù³ñáõÙ Ýñ³ ³ãù»ñÇ ÑáõñÁ:

32.                    Ø³ÝáõÏÁ Çñ ³ÙµáÕç ¿áõÃÛ³Ùµ Ðáñ ²ñ¨ÇÝ ¿ ³å³íÇÝáõÙ, ݳ Ðáñ ²ñ¨áí ¿ »ñ¹íáõÙ. µ³Ûó »ñµ Ù³ÝáõÏÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç Ðáñ ²ñ¨ÇÝ ÷á˳ñÇÝáõÙ ¿ Øáñ ²ñ¨Á, ¨ Ù³ÝáõÏÁ Øáñ ²ñ¨áí ¿ »ñ¹íáõÙ, ³Û¹ Ù³ÝáõÏÁ ïϳñ³ÝáõÙ ¿, ù³Ý½Ç Ù³ÝáõÏÁ ½áñáõÃÛ³Ý ³ñ¨ ÑáñÇó ¿ ëÝíáõÙ. ÙáñÁª ¶ÃáõÃÛ³Ý ÈáõÛëÝ ¿:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 228
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz