ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:25


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

լա. ՄՏԱՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.      à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ³Ý³ñÅ»ù ¿ ùá ³ÙµáÕç Ùß³ÏáõÛÃÁ, »Ã» ¹³ ò»ÕÇ à·áõ ÇÝùݳѳÛïÝáõÃÛáõÝÁ ã¿, »Ã» Ýñ³ Ù»ç ²½·Ç¹ à·ÇÝ ãÇ ×³é³·áõÙ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.      Øï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ²½·Ç Ùï³íáñ ³é³çÝáñ¹Ý ¿ª Ýñ³ ·ÉáõËÝ ¿, Ýñ³ áõÕ»ÕÝ ¿, ÙÇïùÝ áõ Ñá·ÇÝ ¿:

3.      ì³¯Û ³ÛÝ ²½·ÇÝ, áñÇ Ñ³Ù³ñ ·ÉáõË »Ý ßÇÝáõÙ ã³ñ³ñáÕ ·ÇïáõÝÝ»ñáí - ²½·Á Ï˳ñ˳÷Ç ³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇ µÃáõÃÛ³Ý Ù»ç: ²½·ÇÝ ·ÉáõË ßÇÝ»É ãÇ ÉÇÝÇ. ²½·Á å³ñ½³å»ë ·ÉáõË åÇïÇ áõݻݳ:

4.      ì³¯Û ³ÛÝ ²½·ÇÝ, áñÇ àôÕ»ÕÁ íݳëí³Í ¿ ϳ٠ûñ½³ñ·³ó³Í - ²½·Ç µáÉáñ Ù³ë»ñÁ, ³ÝϳÝáÝ ß³ñÅáõÙÝ»ñ ϳݻÝ:

5.      ì³¯Û ³ÛÝ ²½·ÇÝ, áñÇ ØÇïùÁ ò»Õ³ÛÝáõÃÛáõÝÇó ãÇ ëÝíáõÙ - ²½·Ç ë»ñáõݹݻñÁ ³ÝÇÝùݳ׳ݳã ÏÉÇÝ»Ý:

6.      ì³¯Û ³ÛÝ ²½·ÇÝ, áñÇ Ðá·ÇÝ ò»Õ³ÛÇÝ à·áõ ³ñï³Ñ³ÛïÇãÁ ã¿ - ²½·Ç ë»ñáõݹݻñÁ Ï˳ñ˳÷»Ý Ñá·¨áñ ÃÙñáõÃÛ³Ý Ù»ç:

7.      ÆÝãåÇëÇÝ ²½·Ç Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ - ³ÛÝåÇëÇÝ ¿ ²½·Á: ܳ ¿ ò»ÕÇ áñ³ÏÝ»ñÁ ²½·Ç ë»ñáõݹݻñÇÝ ÷á˳ÝóáõÙ. ݳ ¿ ³½·³ÛÇÝ á·áõ Ï»ñïáÕÁ ë»ñáõݹݻñÇ Ù»ç. ݳ ¿ ²½·Ç ë»ñáõݹݻñÇ ÙÇç¨ Ñá·¨áñ ϳåÁ ѳëï³ïáõÙ:

8.      ²½·Ç Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ã³÷³ÝÇßÁ ²½·Ç ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý, á·áõ, ÇÝùݳϳé³í³ñÙ³Ý Ï³ñáÕáõÃÛ³Ý:

9.      ²½·³ÛÇÝ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ ³ÛÝ ³ñ·³Ý¹Ý ¿, áñÇó ÍÝíáõÙ »Ý ²½·Ç ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ, ½áñ³í³ñÝ»ñÁ, ·ÇïݳϳÝÝ»ñÁ, ùáõñÙ»ñÁ...

10.  ì³¯Û ³ÛÝ ²½·ÇÝ, áñÇ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ»ñÁ ÇÙ³ëïáõÝ ã»Ý - Ýñ³Ýù ÙdzÛÝ ã³ñÇù Ïë»ñÙ³Ý»Ý ²½·Ç Ù»ç:

11.  ¶ÇïáõÝ ÉÇÝ»É - ¹»é ãÇ Ý߳ݳÏáõÙ ÉÇÝ»É ÇÙ³ëïáõÝ: ¶ÇïáõÃÛáõÝÁ ÇÙ³óáõÃÛáõÝ ¿, ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁª ½·³óáÕáõÃÛ³Ý ßÝáñÑ: ÆÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ ³ñ³ñ»Éáõ Ñá·¨áñ áñ³ÏÝ ¿, ÇëÏ ·ÇïáõÃÛáõÝÁª ³ñ³ñ»Éáõ ÇÙ³ó³Ï³Ý å³ÛÙ³ÝÁ:

12.  ²é³Ýó Ñá·¨áñ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ·ÇïáõÝ Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ ã³ñÇùÝ»ñ ¿ ÍÝáõÙª ³Ýå»ïù ûñ»ÝùÝ»ñ ¿ ѳÝáõÙ, ³Ýû·áõï ¹³ï»ñ ¿ í³ñáõÙ, ÑÇí³Ý¹ÇÝ Ù³Ñáí ¿ µáõÅáõÙ, ³Ýï³Õ³Ý¹ µ³Ý³ëï»ÕÍ ¿ ¹³éÝáõÙ, ³å³ßÝáñÑ ³é³çÝáñ¹...

13. ²é³Ýó Ñá·¨áñ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ·ÇïáõÝ Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ ²½·Ç Ù»ç ë»ñÙ³ÝáõÙ ¿ ³Ùµ³ñï³í³ÝáõÃÛáõÝ, ÙáÉáñáõÃÛáõÝ, ÙïùÇ åáñï³µáõÍáõÃÛáõÝ, Ñá·¨áñ ³Ù³ÛáõÃÛáõÝ, ³ÝÉdzñÅ»ùáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ:

14.  ØdzÛÝ ò»Õ³ÏñáÝÁ ÏÉÇÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ùï³íáñ³Ï³Ý - ݳ ³é³í»É ÇÙ³ëïáõÝ ¿, ù³Ý½Ç Ýñ³ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ Áݹ·ñÏáõÙ ¿ ²½·Á, ò»ÕÁ, ´ÝáõÃÛáõÝÁ, ²ëïí³ÍáõÃÛáõÝÁ, ´³ó³ñÓ³ÏáõÃÛáõÝÁ: ܳ ÇÙ³ëïáõÝ ¿, ¨ ·ÇïáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý û·ÝáõÙ ¿ Çñ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ í»ñ³ñï³¹ñ»Éáõ:

15.   ºì ³Ù»Ý áù Çñ Ñá·¨áñ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï åÇïÇ ·ÇïáõÃÛáõÝ ëï³Ý³: àã û µ³Ý³ëï»ÕÍÝ ¿ Ùï³íáñ³Ï³Ý, áã û ·ÇïݳϳÝÝ ¿ Ùï³íáñ³Ï³Ý, ³Ûɪ Ùï³íáñ³Ï³ÝÝ ¿ µ³Ý³ëï»ÕÍ, ·ÇïݳϳÝ, ÝϳñÇã, ³é³çÝáñ¹:

16.   ²ñ·³ë³íáñ ã¿ ³ÛÝ Ùï³íáñ³Ï³ÝÁ, áõÙ Ù»ç ²ñ³ÛÇ ³ñ³ñã³Ï³Ý á·áõ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ãϳ, ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ý ÑáõñÁ ãϳ, ²ëïÕÇÏÇ êÇñá ½·³óÙáõÝùÁ ãϳ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ ··í³ÝùÁ ãϳ, ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ ãϳ, سÛñ ÐáÕÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ãϳ - ݳ ãÇ Ï³ñáÕ ½·³É ¨ ѳñ·»É ²½·Ç ³ñÛáõÝÁ, ²½·Ç ͳ·áõÙÁ, ²½·Ç áñ³ÏÝ»ñÁ, É»½áõÝ, ëáíáñáõÛÃÝ»ñÁ, Ï»Ýë³÷áñÓÁ - ݳ ãÇ ÉÇÝÇ ³½·³ÛÇÝ Ùï³íáñ³Ï³Ý:

17.  ²½·³ÛÇÝ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý ë»ñÙݳó³ÝÝ ¿ ²½·Ç Ù»ç: ²½·³ÛÇÝ Ùï³íáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý áñ³Ïáí ¿ å³Ûٳݳíáñí³Í ²½·Ç ÇÝùÝáõÃÛáõÝÝ áõ ³å³·³Ý:

18.   Øï³íáñ³Ï³ÝÁ áñ ØÇï³ñÇ /ØÇïù ³ñ³ñáÕ/ ã¿ - ݳ å»ïù ã¿ ²½·ÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 221
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz