ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:35


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

լ. ԶՈՐԱՎԱՐ

1.            à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ¼áñ³í³ñÁ ²½·Ç Ù³ñï³Ï³Ý á·áõ ³é³çÝáñ¹Ý ¿. ݳ ì³Ñ³·ÝÇ ÷á˳Ýáñ¹Ý ¿ ³½·³ÛÇÝ µ³Ý³ÏÇ Ù»ç:

2.      ¼áñ³í³ñÁ ëáëÏ é³½Ù³í³ñ ã¿ - ݳ Ñ᷻ϻñïáÕÝ ¿ µ³Ý³ÏÇ: ØǨÝáõÛÝ µ³Ý³ÏÁª Ý³Û³Í Çñ ½áñ³í³ñÇݪ ϳñáÕ ¿ ¨° Ññ³ß³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»É, ¨° ˳Ûï³é³Ïáñ»Ý ÍáõÝÏÇ ·³É ÃßݳÙáõ ³é³ç:

3.            ²ñÛ³ó µ³Ý³ÏÇ ½áñ³í³ñ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É ÙdzÛÝ Ý³, áí ÇÝùÁ Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ ¿:

4.            ¼áñ³í³ñÇ Ñ³Ù³ñ »ñ»ù µ³ñÓñ ×ßÙ³ñïáõÃÛáõÝ áõÝÇ Ð³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ - Ñá·»µ³Ý³Ï³Ýª å»ïù ¿ ÉÇÝ»É ³ñÇ. µ³ñá۳ϳݪ å»ïù ¿ ÉÇÝ»É ³ÝÓݳ½áÑ. ù³Õ³ù³Ï³Ýª å»ïù ¿ ÉÇÝ»É ÇÝùݳѳñ·:

5.            ²Ñ³ û ÇÝãáõ ϳï³ñÛ³É ½áñ³í³ñÁ Ñá·»µ³Ýáñ»Ý í»ñëï»ÕÍáõÙ ¿ Çñ µ³Ý³ÏÁª ï³Éáí Ýñ³Ý Çñ á·ÇÝ:

6.            ¼áñ³í³ñÝ Çñ ³é³çÝáñ¹Ý áõÝǪ ³Ý»ñ¨áõÛà ¿, µ³ñáÛ³Ï³Ý ¿ Ýñ³Ý ³é³çÝáñ¹áÕ áõÅÁ: ¼áñ³í³ñÁ »ñÏñÇ Ó¨³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÇó ½³ï áõÝÇ Ý³¨ ÙÇ ³ÛÉ Çß˳ÝáõÃÛáõݪ Çñ ²½·Ç Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ Ñá·¨áñ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ, áñ ѳñÛáõñ³å³ïÏ»Éáí Ýñ³ áõÅ»ñÁª ѳñÛáõñ³å³ïÇÏ å³Ñ³ÝçÏáï ¿ áõ ³ÝÝ»ñáÕ:

7.            ºì ½áñ³í³ñÁ ·ÇïÇ, áñ ³Ù»Ý å³ñïáõÃÛáõÝ Ï³ñ»ÉÇ ¿ ³ñ¹³ñ³óÝ»É ÙdzÛÝ áÕç»ñÇ Ùáï. ÇëÏ Ý³ËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ áã ÙÇ ³ñ¹³ñ³óáõÙ ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ:

8.            ¼ÇÝíáñÇ Ñ³Ù³ñ ÏéíÇ Å³Ù³Ý³Ï ¹ñáß³ÏÁ, ²½·Á, ѳÛñ»ÝÇ »ñÏÇñÁ ¨ ¹ñ³Ýó ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕÁ - ¹³ Çñ ½áñ³í³ñÝ ¿:

9.            ÎéíÇ Å³Ù³Ý³Ï ½ÇÝíáñÁ ³í»ÉÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ù»Ý³ÏáõÃÛáõÝÇó ¿ í³Ë»ÝáõÙ, ù³Ýª Ù³ÑÇó:

10.        ²Ñ³ û ÇÝãáõ ½áñ³í³ñÁ ѳëÝáõÙ ¿ ³Ù»ÝÇÝ, áñå»ë½Ç áã áù Ù»Ý³Ï ã½·³. ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ½·³, û Çñ Ñ»ï ¿ ³ÙµáÕç µ³Ý³ÏÁ, ²½·Á, ò»ÕÁ ¨ ÇÝùÁª ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ:

11.        âϳ ½ÇÝíáñª ³Ý·³Ù ³Ù»Ý³³Ý³ñÇÝ, »Ã» ݳ ²ñÇ ¿, áñ ÁݹáõÝ³Ï ãÉÇÝÇ Ï³ñáÕ ½áñ³í³ñÇ ³½¹»óáõÃÛ³Ý ï³Ï Ñ»ñáëÇÝ í³Û»É ·áñÍ»ñ ϳï³ñ»Éáõ:

12.        âϳ ²ñÇ, áñ ÁݹáõÝ³Ï ãÉÇÝÇ Ñá·»Ï³Ý Ëáñ Ñáõ½áõÙÝ»ñÇ, ˳ݹ³í³éáõÃÛ³Ý, ÇÝùݳÙáé³óáõÃÛ³Ý - Ñá·»Ï³Ý íÇ׳ÏÝ»ñ, »ñµ Ýñ³ Ù»ç Ù»éÝ»Éáõ ³ëïÇ×³Ý ÃáõɳÝáõÙ »Ý ϻݹ³Ý³Ï³Ý µÝ³½¹Ý»ñÝ áõ í³ËÁ:

13.        ¼áñ³í³ñǪ ѳÙá½»Éáõ, óÝó»Éáõ, Ý»ñßÝã»Éáõ ½áñáõÃÛáõÝÁ ·³ÉÇë ¿ Ýñ³ÝÇó, áñ ݳ ëÇñï ¿ ¹ÝáõÙ Çñ ³Ù»Ý ÙÇ ËáëùÇ Ù»ç - ³Ñ³ û ÇÝãáõ, »Ã» Ïïñ»ë Ýñ³ Ëáëù»ñÁª Ýñ³ÝóÇó ³ñÛáõÝ ÏϳÃÇ:

14.        ºì ½ÇÝíáñÁ áã û ÉëáõÙ ¿ ½áñ³í³ñÇ Ëáëù»ñÁ, ³ÛÉ Ñá·áí ¿ ½·áõÙ ¹ñ³Ýù ¨ ѳí³ïáõÙ ¿ áõ Ëáñ³å»ë ѳÙá½íáõÙ, áñ ³Ù»ÝÇó ³Ý³éÇÏ Ñ³Ù³ñí³Í µ»ñ¹»ñÝ ÇëÏ Ï³éáõóí³Í »Ý ·ñ³í»Éáõ ѳٳñ:

15.        ´³Ý³ÏÇ ½áñ³í³ñÁ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï ¨° ¹³ëïdzñ³ÏÝ ¿, ¨° é³½Ù³ñí»ëï³·»ïÁ, ¨° ϳ˳ñ¹Á, ¨° ÁÝÏ»ñÁ - ݳ ³ëïí³ÍÝ ¿ µ³Ý³ÏǪ ì³Ñ³·ÝÇ ÷á˳Ýáñ¹Ý ¿ Çñ µ³Ý³ÏÇ Ù»ç:

16.        ºì ûñ»ñ ³Ýó ³Û¹ ½áñ³í³ñÇ µ³Ý³ÏÁ Í÷áõÙ ¿ íï³Ý·Ý ³ñѳٳñÑáÕ, Ù³ÑÝ ³Ý·Çï³óáÕ é³½Ù³ßáõÝã ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ: ܳ ѳÕÃ»É ¿ ³ÛÉ¨ëª Ñ³ÕÃ»É ¿ Çñ µ³Ý³ÏÇ ³ÝÇÝùݳíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, í³ËÁ:

17.        ²ÛÅ٠ϳñáÕ ¿ »ñ¨³É ÃßݳÙÇݪ ݳ å³ïñ³ëï ¿ - ÃáÕ ·³ ÃßݳÙÇݪ ÃáÕ ßáõï ·³ ¨ ß³ï ·³, áñ ѳÕóݳÏÇ µ»ñÏñ³ÝùÁ ³é³í»É ÉÇÝÇ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 182
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz