ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:27


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժզ. ԸՆՏԱՆԻՔԸ ՍՐԲԱԶԱՆ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ò»Õ³ßáõÝã ²½·Á ò»Õ³ßáõÝã îáÑÙ»ñ Ïáõݻݳ. ò»Õ³ßáõÝã îáÑÙÁª ò»Õ³ßáõÝã ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ: ²Û¹å»ë ¿ ϳÙùÁ سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ:

2.                        ÀÝï³ÝÇùÁ îáÑÙÇ ÁÝï³ÝÇùÝ ¿: ÀÝï³ÝÇù ãÇ ëï»ÕÍíáõÙ - ÁÝï³ÝÇùÁ ×ÛáõÕ³íáñíáõÙ ¿ ¨ Ñ»Ýó îáÑÙÇ Ù»ç ×ÛáõÕ³íáñí»Éáí, µ³½Ù³ÝáõÙ ¿:

3.                        ÀÝï³ÝÇùÁ îáÑÙÇ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý µçÇçÝ ¿: » ë»ñáõݹ ãϳ, û Ù³Ûñ³óáõÙ ãϳª ¿É DZÝã ÁÝï³ÝÇù - ¹³ ëáëÏ³Ï³Ý ³ñáõÇ áõ ¿·Ç ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ¿, µ³Ûó á㪠ÁÝï³ÝÇù:

4.                        îáÑÙÇ ë»ñáõݹÁ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý ¿: îáÑÙÇ µáÉáñ ½³í³ÏÝ»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ ¨° ïáÑÙ³Ï³Ý ¹ÇÙ³·Íáí, ¨° ïáÑÙ³Ï³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛ³Ùµ, ¨° µ³ñáÛ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ, ¨° ëáíáñáõÛÃÝ»ñáí:

5.                        ºì îáÑÙÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ Çñ»Ýó Ù»ç áõÝ»Ý ÝáõÛÝ ïáÑÙ³Ï³Ý Ï»Ýë³÷áñÓÁ, ÝáõÛÝ µ³ñáÛ³Ï³Ý áõ Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ, ÝáõÛÝ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: îáÑÙÇ µáÉáñ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ:

6.                        Â» ÁÝï³ÝÇùÁ ÏïñíÇ îáÑÙÇó - ݳ ÏÏïñíÇ ïáÑÙ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇó, µ³ñáÛ³Ï³Ý áõ Ñá·¨áñ ³ñÅ»ùÝ»ñÇó: » ÁÝï³ÝÇùÁ ÏïñíÇ ïáÑÙ³Ï³Ý ³í³Ý¹áõÛÃÝ»ñÇó - ³ÝûñÇÝáõÃÛáõÝÁ ÏïÇñ³å»ïÇ ³ÙµáÕç ÁÝï³ÝÇùÇ Ù»ç: ºì »ñµ ³ÝûñÇÝáõÃÛáõÝ ïÇñÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ - ϳå³Ï³Ýí»Ý ÁÝï³ÝÇùÇ ÏÇÝ»ñÁ: ºÃ» ³å³Ï³Ýí»Ý ÏÇÝ»ñÁ - Çñ³ñ Ï˳éÝí»Ý îáÑÙ»ñÁ ¨ ³å³ ²½·»ñÝ áõ ò»Õ»ñÁ:

7.                        Â» ÁÝï³ÝÇùÁ ÏïñíÇ îáÑÙÇó - ÁÝï³ÝÇùÇ ½³í³ÏÝ»ñÁ ã»Ý ÙdzíáñíÇ îáÑÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ: ºÃ» ½³í³ÏÝ»ñÁ ãÙdzíáñí»Ý îáÑÙáí - ï³ñµ»ñ ëáíáñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ ϵ³Ëí»Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ:

8.                        ºÃ» ï³ñµ»ñ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñ µ³Ëí»Ý ÁÝï³ÝÇùáõÙ - ÁÝï³ÝÇùÇ ½³í³ÏÝ»ñÁ ï³ñµ»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñáí ϵ³Ëí»Ý Çñ³ñ:

9.                        ºÃ» ÁÝï³ÝÇùáõÙ µ³Ëí»Ý ï³ñµ»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ß³Ñ»ñ - »Õµ³ÛñÝ»ñÇ Ù»ç ÏÓ¨³íáñíÇ ÷á˳¹³ñÓ ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ, ³ÝѳݹáõñÅáճϳÝáõÃÛáõÝ, Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³é³ÏïáõÙ:

10.                    ºì »ñµ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ïÇñÇ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý å³é³ÏïáõÙ - ³Û¹ ÁÝï³ÝÇùÁ Ïïϳñ³Ý³ ¨ Ïù³Ûù³ÛíÇ:

11.                    ºÃ» ÁÝï³ÝÇùÁ ϳåí³Í ¿ îáÑÙÇÝ ¨ ïáÑÙ³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù³ë ¿ - ÁÝï³ÝÇùÇ ½³í³ÏÝ»ñÁ ÙdzíáñíáõÙ »Ý ³Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ùµ: ²Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç Ýñ³Ýù ½·áõÙ »Ý Çñ»Ýó ½áñáõÃÛáõÝÁ ¨ í»Ñ³ÝáõÙ »Ý. Ýñ³Ýù ½·áõÙ »Ý Çñ»Ýó îáÑÙÇ áõÅÁ Çñ»Ýó Ù»ç:

12.                    ²Û¹ ÁÝï³ÝÇùáõÙ ïÇñáõÙ »Ý ë»ñ, ÙÇáõÃÛáõÝ, ѳñ·³Ýù, ÝíÇñáõÙ, µ³ñáÛ³Ï³Ý µ³ñÓñ ³ñÅ»ùÝ»ñ ¨ ïáÑÙ³Ï³Ý å³ïíÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ: ²Û¹ ÁÝï³ÝÇùÝ Çñ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ëñµ³í³Ûñ ¿ - ÁÝï³ÝÇùÁ ϳÛáõÝ ¿ áõ ½áñ³íáñ. ½³í³ÏÝ»ñÁ Ñå³ñï »Ý áõ µ³ñÇ:

13.                    ÀÝï³Ý»Ï³Ý ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ »ñµ»ù ¹ñ³Ï³Ý ϳ٠µ³ó³ë³Ï³Ý ã»Ý ÉÇÝáõÙ. ¹ñ³Ýù ÉÇÝáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý ϳ٠³ÝµÝ³Ï³Ý: ´Ý³Ï³Ý »Ý, »Ã» Çñ»Ýó Ù»ç áõÝ»Ý îáÑÙÇ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. ³ÝµÝ³Ï³Ý »Ý, »Ã» Çñ»Ýó Ù»ç ãáõÝ»Ý ïáÑÙ³ÛÇÝÁ: ÀÝï³ÝÇùÁ îáÑÙÇ Ù³Ýñ³å³ïÏ»ñÝ ¿:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 206
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz