ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:31


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժը. ՏՈՀՄԻ ՄԱՅՐԸ

1.                        Ø³Ûñ³óáÕ Ï³Ý³°Ûù, ËáݳñÑí»ù Øáñ ³éç¨, áñ Ñ»ïá Ó»ñ ³éç¨ ËáݳñÑí»Ý: гÛñ³óáÕ ³Ûñ»°ñ, ËáݳñÑí»ù Øáñ ³é稪 îáÑÙÁ ÍÝáÕ, îáÑÙÁ ëÝáÕ, îáÑÙÁ å³ÑáÕ áõ ½áñ³óÝáÕ ØáñÁ ÍÝñ³¹ñ»ù: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ:

2.                        ÎÇÝÁ Ù³Ûñ ¿ª îáÑÙÇ Ù³Ûñ: ºì ³Ù»Ý ÙÇ ÏÇÝ ¹»é ã³Ùáõëݳó³Í, å»ïù ¿ ½·³ Çñ ³Û¹ ³é³ù»É³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ - å»ïù ¿ ëñµáõÃÛ³Ùµ å³Ñå³ÝÇ Çñ Ñá·ÇÝ áõ Ù³ñÙÇÝÁ Ù³ÛñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

3.                        ²ÛÝ ÏÇÝÁ, áñ ãÇ ½·áõÙ Çñ Ù³ÛñáõÃÛ³Ý ÏáãáõÙÁ - åÇï³ÝÇ ã¿ Ù³Ûñ ÉÇÝ»Éáõ:

4.                        ÎÇÝÁ, áñ Ù³Ûñ 㿠ϳ٠ٳÛñ³Ý³Éáõ ѳٳñ 㿠ݳ˳å³ïñ³ëïí³Íª å³ñ½³å»ë ¿· ¿: ÎÝáç ëñµáõÃÛáõÝÁ Ù³ÛñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿:

5.                        ÎÇÝÁ Çñ ÏáõëáõÃÛáõÝÁ ëñµáõÃÛ³Ùµ å³Ñ»Éáõ ¿ îáÑÙÇ ÁÝï³ÝÇùáõÙ Ù³Ûñ³Ý³Éáõ ¨ ëñµ³Ý³Éáõ ѳٳñ:

6.                        ²ÛÝ ÏÇÝÁ, áñ ÏáõëáõÃÛáõÝÇó ½ñÏíáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇó ¹áõñëª åÕÍáõÙ ¿ Çñ Ù³ñÙÇÝÝ áõ Ñá·ÇÝ: ܳ åÕÍáõÙ ¿ ݳ¨ ³ÛÝ ÁÝï³ÝÇùÁ, áñÇ Ù»ç ÙïÝáõÙ ¿:

7.                        ²ÛÝ ÏÇÝÁ, áñ Çñ ÏáõëáõÃÛáõÝÁ ųٳݳϳíñ»å ¿ ¹³ñÓÝáõÙ ¨ îáÑÙÇ Ù³Ûñ ãÇ ÉÇÝáõÙª åÕÍáõÙ ¿ Çñ Ñá·ÇÝ:

8.                        ÀÝï³Ý»Ï³Ý ϻݳÏóáõÙÁ Ñá·¨áñ ¿  - ³ÛÝ ³Ùñ³óÝáõÙ ¿ ÁÝï³ÝÇùÁ, Ñá·¨áñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍáõÙ ¨ îáÑÙÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÝ ¿ ³å³ÑáíáõÙ:

9.                        ÀÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë ϻݳÏóáõÙÁ ½áõï Ù³ñÙݳíáñ ¿ - ³ÛÝ ßݳóáõÙ ¿, ù³ÝÇ áñ Ñá·¨áñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ãÇ ëï»ÕÍáõÙ, ÁÝï³ÝÇù ¿ ù³Ûù³ÛáõÙ ¨ ϳë»óÝáõÙ ¿ îáÑÙÇ ûñÇݳã³÷ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ:

10.                    ²Ù»Ý Ù³Ûñ³óáÕ ¹»é Ù³Ûñ ã¿: ÀÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë ë»ñáõݹ ãÇ ÉÇÝÇ: ÀÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë Ù³Ûñ³óáõÙÁ ã³ñÇùÇ ÍÝáõݹ ¿: ÀÝï³ÝÇùÇó ¹áõñë ³Ù»Ý ÙÇ ÍÝáõݹª ³ÝïáÑÙÇÏ ÙÇ áñµ - ³½·³ÛÇÝ ã³ñÇù ¿:

11.                    Ø³ÛñÁ - Ù³Ûñ³óáõÙÝ ¿ ÁÝï³ÝÇùÇ Ù»çª ïáÑÙ³ÍÇÝÝ ¿ Ù³ÛñÁ: ºì ëñµáõÃÛáõÝ ¿ îáÑÙÇ Ù³ÛñÁ, ù³Ý½Ç å³Ñå³ÝáõÙ ¿ îáÑÙÁ ¨ ³å³ÑáíáõÙ ¿ Ýñ³ ѽáñ³óáõÙÝ áõ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ: ºì îáÑÙÇ ÙáñÝ ¿ Ùßï³å»ë Ñáí³Ý³íáñáõÙ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ:

12.                    ²ÝѳݹáõñÅ»ÉÇ »Ý ³ÛÝ ÏÇÝ»ñÁ, áñáÝù ã»Ý ÉÇÝáõÙ îáÑÙÇ Ù³Ûñ - Ýñ³Ýù ³ñųÝÇ ã»Ý ëñµáõÃÛ³Ý, ëÇñá: Üñ³Ýù ³Ý³ñ·³ÝùÇ »Ý Ù³ïÝáõÙ Çñ»Ýó Ñá·ÇÝ ¨ Çñ»Ýù Çñ»Ýó ½ñÏáõÙ »Ý Çñ»Ýó ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÇó:

13.                    ºÃ» ÏÇÝÁ ³½³ï ¿ Çñ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ, ³å³ ݳ ³½³ï ã¿ Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ: Üñ³ ÍÝ³Í »ñ»Ë³Ý»ñÁ Çñ»ÝÁ ã»Ý. Ýñ³Ýù îáÑÙÇ ½³í³ÏÝ»ñÝ »Ý: ÆÝùÁ ÍÝ»É ¿ ³Û¹ îáÑÙÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ, ¨ ÇÝùÁ ³Û¹ îáÑÙÇ »ñ»Ë³Ý»ñÇ Ù³Ûñ ¿:

14.                    ºì Ù³ÛñÁ ãÇ Ï³ñáÕ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ïïñ»É Çñ»Ýó îáÑÙÇó. ³Ûɳå»ë ݳ ã³ñ³·áñÍ ¿ - ݳ á×Çñ ¿ ·áñÍáõÙ îáÑÙÇ Ýϳïٳٵª ·áճݳÉáí Ýñ³ ë»ñáõݹÁ. »ñ»Ë³ÛÇ Ýϳïٳٵª áñµ³óÝ»Éáí Ýñ³Ý Çñ îáÑÙÇó ¨ Çñ Ýϳïٳٵª íï³Ý·»Éáí Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ:

15.                    Ø³ÛñÁ Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇÝ Ù³Ûñ ¿ îáÑÙÇ Ù»ç. îáÑÙÇó ¹áõñë ݳ Ù³Ûñ ã¿:

16.                    Æñ³íáõÝùÁ îáÑÙÇ ÙáñÝ ¿: ²ÛÝ ÏÇÝÁ, áñ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ ãÇ ½·áõÙ îáÑÙÇ ³é³ç - áã ÙÇ Çñ³íáõÝù ãÇ Ï³ñáÕ áõݻݳÉ:

17.                    Æñ³íáõÝùÝ ³é³Ýó å³ï³ë˳ݳïíáõÃ۳ݪ ³Ýµ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝ ¿ - ¹³ Çñ³íáõÝù ¿ ã³ñÇù ·áñÍ»Éáõ, Çñ³íáõÝùª îáÑÙÁ ù³Ý¹»Éáõ, îáÑÙÇ ½³í³ÏÇÝ îáÑÙÇó Ïïñ»Éáõ, Çñ³íáõÝùª ½³í³Ï ãÍÝ»Éáõ ¨ îáÑÙÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ íï³Ý·»Éáõ:

18.                    Ø³Ûñ»ñÇ ³÷»ñÇ Ù»ç åÇïÇ ÷Ýïñ»É ²½·Ç ׳ϳﳷÇñÁ: ØÇ ²½·Ç µ³ñù»ñÁª ·áí»ÉÇ, û å³ñë³í»ÉÇ - ϳËáõÙ áõÝ»Ý Ù³Ûñ»ñÇó:

19.                    àã ÇÙ³ëïáõÝÝ»ñ, áã ó·³íáñÝ»ñ û·ÝáõÃÛ³Ý Ï³Ýã»ù гÛñ»ÝÇùÇÝ, ³Ûɪ ïáÑÙ³ÍÇÝ Ù³Ûñ»ñÇ ³½¹»óáõÃÛáõÝÁ: ò»Õ³ßáõÝã Ù³ÛñÝ ¿ ³½·³ÛÇÝ µ³ñù»ñÁ ëÝáõóáÕÁª ³½·³Ëݳ٠²Ý³ÑÇïáí á·»ßÝãí³Í:

20.                    ²Ù»Ý³½áñ³íáñ ½»ÝùÇó ½áñ³íáñ ¿ ò»Õ³ßáõÝã Ùáñ ë»ñÁ: ²ÛÝ Ï×»ÕùÇ ó³Ýϳó³Í ½ñ³Ñ, ³å³é³Å: ²ÛÝ ïÇ»½»ñ³Ï³Ý ËáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ ¨ ϳñáÕ ¿ ó÷³Ýó»É ³Ù»Ý³Ñ»é³íáñ í³Ûñ»ñÝ ³Ý·³Ùª ·ïÝ»Éáõ Çñ áñ¹áõÝ ¨ ½áñ³óÝ»Éáõ Ýñ³Ý Çñ ûñÑÝáõÃÛ³Ùµ:

21.                    ò»Õ³ßáõÝã Ùáñ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁª ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ïñ³Ï, µáó áõ ç»ñÙáõÃÛáõÝ - åÇïÇ ³ñÃݳóÝÇ ³éÛáõÍÁ Çñ ²½·Ç Ù»ç, åÇïÇ µ³ñÓñ³óÝÇ Ýñ³ ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇ Ã³÷Á, åÇïÇ ù³Õóñ³óÝÇ áõ Ñ»ßï³óÝÇ ³ÝÓݳ½áÑáõÃÛáõÝÁ:

22.                    Øáñ á·Ç³ó³Í ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ, áñÇó ²½·Á ³ñÓ³ÏáõÙ ¿ ÙÇ Ññ³ß³·áñÍ áõÅ, ³ÝÑñ³Å»ßïª Ð³Ûñ»ÝÇùÇ Ñ½áñáõÃÛ³Ý ¨ ³½³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

23.                    ò»Õ³ßáõÝã Ùáñ ë»ñÁª áñ¹áõ ½áñáõÃÛáõÝÁ ëÝáÕ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ³ÕµÛáõñÝ ¿: ê»ñ ¨ ÝíÇñáõÙ ¹»åÇ Ð³Ûñ»ÝÇùÁª Ý»ñßÝãáõÙ ¨ ëÝáõóáõÙ ¿ ò»Õ³ßáõÝã Ù³ÛñÁ:

24.                    ²Ñ³ û ÇÝãáõª سÛñ ³ÝáõÝÁ åÇïÇ ¹³éݳ áõ Ùݳ ëñµ³½³Ý ٻݳßÝáñÑÁ  ÙdzÛÝ áõ ÙdzÛÝ Ñ³Ûñ»Ý³Ñ³í³ï îáÑÙÇ Ù³Ûñ»ñÇ ¨ áã û µáÉáñ Ù³Ûñ³óáÕÝ»ñÇ:

25.                    Æñ»Ýó áñ¹ÇÝ»ñáí ׳ݳã»É áõ ·Ý³Ñ³ï»É ϳݳÝó: ²ÝѳÛñ»Ý³ë»ñ áõ ³Ý³ñÇ áñ¹ÇÝ»ñÇ Ù³ÛñÁª ³ÝÏ³Ë Çñ ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ¹ÇñùÇó, Ù»ñ ÏÛ³ÝùáõÙ åÇïÇ ãí³Û»ÉÇ Ñ³ñ·³Ýù:

26.                    ²Ù»Ý ³ñųÝÇݪ ë»ñ, ѳñ·³Ýù, ³ÏݳͳÝù - ѳÛñ»Ý³ë»ñ ÙáñÁ: ºì ³Ù»Ý ³½·³Ëݳ٠µ³ñÇùª ѳÛñ»Ý³ë»ñ ÙáñÇó - Ñ»ñáë áñ¹ÇÝ»ñ, ѳÕÃ³Ï³Ý ¹³÷ÝÇÝ»ñ, ³½³ï гÛñ»ÝÇù:

27.                    ø³ÝÇ ¹»é ѳÛñ»Ý³ßáõÝã Ù³ÛñÁ ÏÙݳ áñå»ë §µ³ó³Ï³ÛáÕ ³ëïí³ÍáõÃÛáõݦ ²ñÇ ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇ Ù»ç - â³ñÇÝ åÇïÇ ß³ñáõݳÏÇ Çñ ³ñÛáõÝáï Ëñ³Ë׳ÝùÁ Ù»ñ гÛñ»ÝÇùáõÙ:

28.                    à¯í, ²ñáñ¹Ç°ù, Ó»ñ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ Ù³Ûñ ÁÝïñ»ù ϳݳÝó, áñáÝó ϳÃÁ ³ñÛáõÝ ÉÇÝÇ, áñáÝó ÍÝáõݹÁª Ñ»ñáë áõ íñÇųÏ:

29.                    àôݻݳÝù ³éÛáõͳÍÇÝ Ù³Ûñ»ñ, áñáÝó ³ñÇ³Ï³Ý áñ¹ÇÝ»ñÁ ³í»Éáñ¹ ¹³ñÓÝ»Ý Ð³Ûñ»ÝÇùÁ å³ßïå³ÝáÕ ³ñÑ»ëï³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 228
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz