ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:50


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժթ. ԱՄՈՒՍՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՐԳԱՍԱՎՈՐՈՂ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ îáÑÙÇ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿. гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÇ Çñ³·áñÍáõÙÝ ¿ ¹³: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ²ÙáõëݳÝáõÙ »Ý áñ¹ÇÝ»ñÁ - ë»ñáõݹ ëï³ÝáõÙ ¿ îáÑÙÁ: ºì îáÑÙÝ ¿ í»ñ³ÑëÏáõÙ Çñ ½³í³ÏÝ»ñÇ ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ:

3.                        îáÑÙÝ ¿ Çñ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ áõñÇß îáÑÙ»ñÇó ³ÕçÇÏÝ»ñ µ»ñáõÙ ¨ ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï áõñÇß îáÑÙ»ñÇÝ ³ÕçÇÏÝ»ñ ï³Éáí, Ýñ³Ýó ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³ÝÝ ¿ Ýå³ëïáõÙ:

4.                        ºì ³Ù»Ý ÙÇ îáÑÙ Çñ ïճݻñÇÝ å³ïñ³ëïáõÙ ¿ Çñ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ³ÕçÇÏÝ»ñÇݪ áõñÇß îáÑÙ»ñÇ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:

5.                        îáÑÙÁ ÙdzÛÝ îáÑÙÇó ¿ ³ÕçÇÏ µ»ñ»Éáõ: îáÑÙÇ ³ÕçÇÏÝ ¿ Ó·ïáõÙ ¹»åÇ îáÑÙ. ³ÝïáÑÙÇÏ ³ÕçÇÏÁ Ó·ïáõÙ ¿ ¹»åÇ ¹áõñë: îáÑÙÇ ³ÕçÇÏÁ ÙdzÛÝ îáÑÙÇ Ù³Ûñ ÏÉÇÝÇ:

6.                        ºì ѳñëÝ áõݻݳÉáõ ¿ ïáÑÙ³Ï³Ý ³Ý³ñ³ï ³ñÛáõÝ, ïáÑÙ³Ï³Ý µ³ñù, ïáÑÙ³Ï³Ý ÝíÇñáõÙ, ïáÑÙ³Ï³Ý å³ïíÇ ½·³óáõÙ:

7.                        ºì ѳñë³ÝÇùÁ ѳñë áõ ÷»ëÇ Ñ³Ù³ñ ã¿: ¸³ »ñÏáõ îáÑÙ»ñÇ ¹³ßÇÝùÇ ïáݳϳï³ñáõÃÛáõÝ ¿, áñï»Õ ѳñëÝ áõ ÷»ë³Ý ѳݷáõóáÕ ëñï»ñÝ »Ý:

8.                        äë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ - ëáõñµ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝ ¿, áñï»Õ ÙÇ îáÑÙÁ ѳÝÓÝáõÙ ¿ Çñ ³ÕçϳÝ, ÇëÏ ÙÛáõë îáÑÙÁ ÁݹáõÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý:

9.                        Ð³ñë³ÝÇùÁ ïáݳѳݹ»ë ¿, áñ ϳï³ñíáõÙ ¿ ѳëáõݳó³Í ïÕ³ÛÇ áõ ³Õçϳª Çñ»Ýó µÝ³Ï³Ý ÏáãáõÙÁ ëï³ÝÓÝ»Éáõ ³éÇÃáí:

10.                    ºì ÁÝï³ÝÇùÇ Ñ³ÛñÝ áõ Ù³ÛñÝ »Ý í»ñ³ÑëÏáõÙ Ýñ³Ýó ÏáÕÙÇó îáÑÙÇ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý Çñ³·áñÍáõÙÁ:

11.                    ò»Õ³ßáõÝã îáÑÙÇ Ñ³ñë ÉÇÝ»ÉÁ ¨° ¹Åí³ñ ¿, ¨° Ñ»ßï: ¸Åí³ñ ¿ Ýñ³Ýáí, áñ ѳñëÁ Ù»Í å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ áõÝÇ îáÑÙÇ ³é³ç: лßï ¿ Ýñ³Ýáí, áñ îáÑÙÁ ëÇñáõÙ ¨ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 227
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz