ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:08


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժգ. ՇԱՐՈՒՆԱԿԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ùá ò»ÕÇ, ùá ²½·Ç, ùá îáÑÙÇ Ù»ç ¿: » ¹áõ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »ë ³Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç - ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÝ ¿É ³Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ϳï³ñíáõÙ: ò»Õ³ÏñáÝÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ÇÝùÁª ²Ñ»Õ³ßáõÝã ì³Ñ³·Ý ¿ Ñáí³Ý³íáñáõÙ:

2.                        Â» ¹áõ ³ÙáõëݳÝáõÙ »ë, ÁÝï³ÝÇù ϳ½ÙáõÙ - ù»½ DZÝã û·áõï, »Ã» ¹áõ ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ã»ë ³å³ÑáíáõÙ ÁÝï³ÝÇùǹ ÙÇçáóáí:

3.                        Â» ¹áõ »ñ»Ë³ »ë ³ñ³ñáõÙ, ï³é³åáõÙ, ٻͳóÝáõÙ »ëª ù»½ DZÝã û·áõï, »Ã» ¹áõ ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ã»ë ³å³ÑáíáõÙ »ñ»Ë³Ûǹ Ù»ç:

4.                        Â» ¹áõ å³Ñå³ÝáõÙ »ë ùá îáÑÙÁ, ½áñ³óÝáõÙ »ë ³ÛÝ - ù»½ DZÝã û·áõï, »Ã» ¹áõ ùá ß³ñáõݳϻÉáõÃÛáõÝÁ ã»ë ³å³ÑáíáõÙ îáÑÙǹ Ù»ç:

5.                        Â» ¹áõ å³ßïáõÙ »ë ùá ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, Ñá·áí ϳåíáõÙ »ë ùá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ ¨ áõÝÏݹñáõÙ »ë Ýñ³Ýó Ó³ÛÝÇÝ - ù»½ DZÝã û·áõï, »Ã» ¹áõ ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ã»ë ³å³ÑáíáõÙ ùá ݳËÝÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí:

6.                        Â» ¹áõ ÝíÇñíáõÙ »ë ²½·Ç¹ ó³í»ñÇÝ, ï³é³åáõÙ »ë, ѳɳÍíáõÙ, ½áÑíáõÙ - ù»½ DZÝã û·áõï, »Ã» ¹áõ ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ã»ë ³å³ÑáíáõÙ ²½·Ç¹ Ù»ç:

7.                        ºÃ» í»ñ³ÍÝáõݹ ãϳ, »Ã» ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝ ãϳ, »Ã» áãÇÝã ù»½ ãÇ ÙݳÉáõ, ¹áõ ¿É ù»½ ã»ë ÙݳÉáõ, ¨ ùá ÏÛ³ÝùÁ ³ÝóáÕÇÏ ÙÇ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛáõÝ ¿ - áõñ»ÙÝ ãÇ ÉÇÝÇ ¨° ë»ñ, ¨° ÝíÇñáõÙ, ¨° ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ, ¨° ³ñ³ñáõÙ:

8.                        ²í»ÉÇ Ñ»ßï 㿱 ãÍÝ»É, ãÝíÇñí»É, ãï³é³å»É, ã½áÑí»É, ãëÇñ»É ¨ å³ñ½³å»ë í³Û»É»É ³ÝóáÕÇÏ ÏÛ³ÝùÇ Ù³ñÙÝ³Ï³Ý í³Û»ÉùÝ»ñÁ, »Ã» í³ÕÁ áãÝã³Ý³Éáõ »ë ³Ý¹³ñÓ:

9.                        Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ Ùáñ ѳٳñ »ñ»Ë³ ÍÝ»ÉÁª Ñá·¨áñ ï³é³å³Ýù, áñ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ µ»ñáõÙ:

10.                    Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ µ³Ý³ëï»ÕÍÇÝ ù»ñÃí³Íù ³ñ³ñ»ÉÁª Ñá·¨áñ ï³é³å³Ýù, áñ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ ¿ µ»ñáõÙ:

11.                    Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ ½ÇÝíáñÇÝ ²½·Ç ѳٳñ ½áÑí»ÉÁª ÙÇ ³ÙµáÕç ÏÛ³Ýù, áñ »ñ³ÝáõÃÛáõÝ ¿ µ»ñáõÙ:

12.                    Æ±Ýã ËáñÑáõñ¹ ³Û¹ µáÉáñ »ñç³Ýϳµ»ñ ï³é³å³ÝùÝ»ñÁ Ù³ñ¹áõ Ù»çª Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ:

13.                    ²Û¹ DZÝã ËáñÑñ¹³íáñ áõÅ ¿, áñ ÍÝáÕÇÝ ÙÕáõÙ ¿ ÇÝùݳ½áÑáÕáõÃ۳ݪ ѳÝáõÝ ½³í³ÏÇ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý:  ¸³ Ñ»Ýó µÝ³Ï³Ý ÇÝùݳÝáñá·Ù³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ÍÝáÕÇÝ ÙÕáõÙ ¿ Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»É ½³í³ÏÇ ÙÇçáóáí:

14.                    ²Û¹ DZÝã ËáñÑñ¹³íáñ áõÅ ¿, áñ Ù³ñ¹áõÝ ÙÕáõÙ ¿ ÇÝùݳ½áÑáÕáõÃ۳ݪ ѳÝáõÝ ²½·Ç ¨ гÛñ»ÝÇùÇ:  ¸³ Ñ»Ýó µÝ³Ï³Ý ÇÝùݳÝáñ·Ù³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ Ù³ñ¹áõÝ ÙÕáõÙ ¿ Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»É Çñ гÛñ»ÝÇùáõÙ, Çñ ²½·Ç ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç:

15.                    Ü³, áí Ïíï³Ý·Ç áñ¹áõ ÏÛ³ÝùÁª Çñ»ÝÁ ÷ñÏ»Éáõ ѳٳñ, ݳ Ï÷ñÏÇ ÙdzÛÝ Çñ ³Ûë ÙÇ ÏÛ³ÝùÁ, µ³Ûó Ïíï³Ý·Ç Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ áñ¹áõ ÙÇçáóáí ¿ ÉÇÝ»Éáõ:

16.                    Ü³, áí Çñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ïíï³Ý·Ç Çñ îáÑÙÁ, Çñ ²½·Á, Çñ гÛñ»ÝÇùÁ, ݳ ϳå³ÑáíÇ ÙdzÛÝ Çñ ³Ûë ÙÇ ÏÛ³ÝùÁ, µ³Ûó Ïíï³Ý·Ç Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ, ù³Ý½Ç Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ Çñ гÛñ»ÝÇùÇ, Çñ ²½·Ç ¨ Çñ îáÑÙÇ Ù»ç ¿ ÉÇÝ»Éáõ:

17.                    ²ñ³ñÇãÁ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ, áíù»ñ Çñ»Ýó ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÁ Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇ, Çñ»Ýó îáÑÙÇ, Çñ»Ýó ²½·Ç ¨ Çñ»Ýó гÛñ»ÝÇùÇ ³å³ÑáíáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ï»ëÝáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 209
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz