ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:38


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժե. ՏՈՀՄԸ ՎԵՄՆ Է ԱԶԳԻ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ÙdzÛÝ ïáÑÙ³Ï³Ý ³ÝѳïÁ ϳñáÕ ¿ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»É, ¹³éÝ³É ò»Õ³Ù³ñ¹:  Â» ¹áõ îáÑÙ ãáõÝ»ëª ¹áõ ãáõÝ»ë ¨ ²½·, ¹áõ ãáõÝ»ë ¨ гÛñ»ÝÇù:  ²Û¹å»ë ¿ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ï³ÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:

2.                        îáÑÙÝ ¿ ²½·Ç ÑÇÙùÁ:  îáÑÙÁ ²½·Ç Ù³Ýñ³å³ïÏ»ñÝ ¿, ÁÝï³ÝÇùÁª îáÑÙÇ. îáÑÙÁ ²½·Ç µÝ³Ï³Ý Ù³ëÝ ¿, ÁÝï³ÝÇùÁª îáÑÙÇ. îáÑÙÁ ²½·Ç ë»ñݹ³ñ³ÝÝ ¿, ÁÝï³ÝÇùÁª îáÑÙÇ. îáÑÙÁ ²½·Ç ³ñÛáõÝÝ ¿, ÁÝï³ÝÇùÁª îáÑÙÇ. îáÑÙÁ ²½·Ç å³Ñå³ÝÇãÝ ¿, ÁÝï³ÝÇùÁª îáÑÙÇ:

3.                        øá îáÑÙÁ Ñ»Ýó ¹áõ »ë ùá µáÉáñ ݳËÏÇÝ, Ý»ñϳ ¨ ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ:  îáÑÙÁ - ¹³ ùá ³ñÛáõÝÝ ¿, ùá ͳ·áõÙÁ áñå»ë ³Ýѳï:

4.                        îáÑÙÁ - ¹³ ùá ͳ·áõÙÇ, ³ñÛ³Ý ³ÛÝ ÁݹѳÝñáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ áõÝ»ë ¹áõ ¨ áõÝ»Ý ùá ѳÛñÁ, ùá å³åÁ, ³åáõå³åÁ, áñ áõÝ»Ý ùá »Õµ³ÛñÝ»ñÁ, ùá Ñáñ»Õµ³ÛñÁ...

5.                        Ü³ÛÇñ ùá ÑáñÁ, ùá å³åÇÝ, ùá Ñáñ»ÕµáñÁ, »ÕµáñÝ áõ Ñáñ»Õµáñáñ¹áõݪ ǯÝã ÝÙ³Ý »ù ¹áõù Çñ³ñ. ù³Ý½Ç ¹áõù ÝáõÛÝ îáÑÙÝ »ù, ÝáõÛÝ ïáÑÙ³Ï³Ý ³ñÛáõÝÝ áõÝ»ù, ÝáõÛÝ ïáÑÙ³Ï³Ý Í³·áõÙÝ áõÝ»ù, ÝáõÛÝ ïáÑÙ³Ï³Ý ºë-»ñÝ »ù ¹áõù:

6.                        ²½·Ç¹ ³ñÛáõÝÁ ùá îáÑÙÇ ÙÇçáóáí »ë ëï³ÝáõÙ ¹áõ. ùá ²ñÇ Í³·áõÙÁ îáÑÙǹ Ù»ç »ë ëï³ÝáõÙ ¹áõ ¨ ò»Õǹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ îáÑÙǹ Ù»ç »ë Ó¨³íáñáõÙ ¹áõ:

7.                        ºì ò»Õ³Ù³ñ¹ ÉÇÝ»É, ³ë»É ¿ª ÉÇÝ»É ïáÑٳϳÝ. ²½·ÇÝ å³ïϳݻÉ, ³ë»É ¿ª å³ïÏ³Ý»É îáÑÙÇÝ:  îáÑÙ ãáõÝ»óáÕÁ ÇÝãå»±ë Çٳݳ Çñ áí ÉÇÝ»ÉÁ, Çñ ͳ·áõÙÁ ݳ ÇÝãå»±ë Çٳݳ, ÇÝãå»±ë Çٳݳ, û ÇÝã ³ñÛáõÝ áõÝÇ:

8.                        ºì í³¯Û ³ÛÝ ²½·ÇÝ, áñÇ ³é³çÝáñ¹Ý ³ÝïáÑÙÇÏ ¿ - ³Û¹ ²½·Ý Çñ ׳ϳﳷÇñÁ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·ÇñÏÝ ¿ ·óáõÙ:  ìëï³ÑáõÃÛáõݪ ÙdzÛÝ ïáÑÙ³Ï³Ý ³ÝѳïÇÝ:

9.                        øá á·ÇÝ ùá îáÑÙÇ Ù»ç ¿ª ïáÑÙ³Ï³Ý á·Ç ¿ ݳ:  ºì ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ÙdzÛÝ ùá îáÑÙÇ Ù»ç ¿ª ¹áõ Ïí»ñ³ÍÝí»ë ÙdzÛÝ ùá îáÑÙáõÙ:

10.                    ø»½ ³ñ³ñ»É ¿ ùá ѳÛñÁ, ¨ áõñÇß áã áù ã¿ñ ϳñáÕ ù»½ ³ñ³ñ»É:  ÆëÏ ùá ѳÛñÁ ù»½ ³ñ³ñ»É ¿ áã û áãÝãÇó, ³ÛÉ Ý³ ù»½ ³ñ³ñ»É ¿ Ñ»Ýó ùá á·áõó, áñ ÝáõÛÝ îáÑÙÇ Ù»ç ¿:

11.                    ¸áõ ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ѳëï³ïáõÙ »ë ùá îáÑÙÇ ÙÇçáóáí ¨ îáÑÙǹ Ù»ç:  ºì ¹áõ ߳ѳ·ñ·éí³Í »ë ùá îáÑÙÇ ½áñáõÃÛ³Ý Ù»ç:  Â» ¹áõ ã½áñ³óÝ»ë ùá îáÑÙÁ, û îáÑÙÇ ë»ñáõݹ ãï³ë, ¿É ÇÝãå»±ë ¹áõ í»ñ³ÍÝí»ë, á±õÙÇó:

12.                    ¸áõ ³ñ³ñáõÙ »ë ùá ³åáõå³åÇÝ, ùá Ãáé³Ý ÃáéÝ ¿É ù»½ åÇïÇ ³ñ³ñÇ:  Ð»Ýó ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ »ë ¹áõ ë»ñáõݹ ï³ÉÇëª îáÑÙÇ ë»ñáõݹ:

13.                    Ð³ÛñÝ Çñ îáÑÙÇ Ù»ç ¿ í»ñ³ÍÝíáõÙ Çñ ë»ñáõݹݻñÇ ÙÇçáóáí:  ºì ѳÛñÝ ¿ ³é³çÇÝ å³ï³ë˳ݳïáõÝ Çñ îáÑÙÇ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ½áñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ:  Ð»Ýó ³Û¹ å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛ³Ùµ ݳ Ù³Ûñ ¿ ÁÝïñáõÙ Çñ ë»ñÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ: 

14.                    ºì ÇÝãå»ë ³Ù»Ý ë»ñÙݳó³Ý µ»ññÇ ÑáÕ ¿ ÁÝïñáõÙ Çñ ë»ñÙÇ Ñ³Ù³ñ, ³ÛÝå»ë ¿É ѳÛñÁ µ»ññÇ, ³éáÕç áõ ·»Õ»óÇÏ Ù³Ûñ ¿ ÁÝïñáõÙ Çñ ë»ñÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ:

15.                    Ø³ÛñÁ ÍÝáõÙ ¿ Ñáñ ½³í³ÏÇÝ:  ºì ³Û¹ ½³í³ÏÝ»ñÁ Ñáñ îáÑÙÇ ë»ñáõݹ »Ý, Ñáñ îáÑÙÇ á·ÇÝ»ñÝ »Ý:  ºì Ù³ÛñÁ Çñ ÍÝ³Í ½³í³ÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ÙdzÛÝ åÇïÇ í»ñ³ÍÝíÇ:

16.                    ºì Ùáñ á·ÇÝ, áñ Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ Çñ ½³í³ÏÝ»ñÇ ÙÇçáóáí ¿ ³å³ÑáíáõÙ, ³ÛëáõÑ»ï¨ Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ îáÑÙÇ Ù»ç ¿:

17.                    ºÃ» ѳÛñÁ ÙÇßï í»ñ³ÍÝíáõÙ  Çñ ÇëÏ îáÑÙáõÙ, ³å³ Ù³ÛñÁ ³Ù»Ý ³Ý·³Ù í»ñ³ÍÝíáõÙ ¿ ï³ñµ»ñ îáÑÙáõÙ. ³Ù»Ý ³Ý·³Ù ݳ í»ñ³ÍÝíáõÙ ¿ ³ÛÝ îáÑÙáõÙ, áñÇ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ù³Ûñ ¿ ÉÇÝáõÙ:  ºì îáÑÙÇ ½³í³ÏÝ»ñÇ Ù³ÛñÁ ѳçáñ¹ ³Ý·³Ù í»ñ³ÍÝíáõÙ ¿ áñå»ë ³Û¹ îáÑÙÇ ¹áõëïñ:

18.                    ºì Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ îáÑÙÝ ¿ Ùáñ ѳçáñ¹ í»ñ³ÍÝáõݹÇÝ ¹³éݳÉáõ ѳÛñ³Ï³Ý îáÑÙ:  àôëïÇ Ù³ÛñÁ Çñ »ñ»Ë³Ý»ñÇ îáÑÙÇ Ù³Ûñ ¿, ¨ »ñ»Ë³Ý»ñÇ îáÑÙÝ ¿ ¹³éÝáõÙ Ýñ³ ѳٳñ ѳñ³½³ï îáÑÙ:  ºì Ù³ÛñÁ ÝáõÛÝå»ë ߳ѳ·ñ·éí³Í ¿ îáÑÙÇ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ½áñ³óÙ³Ý Ù»ç:

19.                    ºì û ÏÇÝÁ ã¹³éݳ ³ÙáõëÝáõ îáÑÙÇ Ù³Ûñ, ãÝå³ëïÇ Ýñ³ ½áñ³óÙ³ÝÁ ¨ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³ÝÁ, ݳ ÇÝùÝ Çñ»Ý ÏÏïñÇ Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÇó:

20.                    ºñ»Ë³Ý áñµ³ÝáõÙ ¿ áã ÑáñÇó ¨ áã ÙáñÇó. ݳ áñµ³ÝáõÙ ¿ Çñ îáÑÙÇó, Çñ ͳ·áõÙÇó:  ¼ñÏí»Éáí ÍÝáÕÝ»ñÇó, »ñ»Ë³Ý Ïٻͳݳ Çñ îáÑÙÇ Ù»ç ³½·³Ï³ÝÝ»ñÇ ËݳÙùÇ Ý»ñùá:  ´³Ûó ½ñÏí»Éáí Çñ îáÑÙÇó, ݳ ½ñÏíáõÙ ¿ Çñ Ï»Ýë³Ï³Ý áõÅÇó, Çñ ÇÝùݳÝáñá·Ù³Ý ½áñáõÃÛáõÝÇó, ¨ íï³Ý·íáõÙ ¿ Ýñ³ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ:

21.                    îáÑÙ³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁ ¹ñ³Ï³Ý ϳ٠µ³ó³ë³Ï³Ý ã»Ý ÉÇÝáõÙ, ³ÛÉ ÉÇÝáõÙ »Ý µÝ³Ï³Ý ϳ٠³ÝµÝ³Ï³Ý:  ´Ý³Ï³Ý »Ý, »Ã» Çñ»Ýó Ù»ç Ëï³óÝáõÙ »Ý ³½·³ÛÇÝ ³ñÅ»ùÝ»ñÁ. ³ÝµÝ³Ï³Ý »Ý, »Ã» Çñ»Ýó Ù»ç ãáõÝ»Ý ³½·³ÛÇÝÁ:  ºì áÕµ³ÉÇ ¿ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ³ÛÝ îáÑÙÇ, áñÁ ²½·Ç Ù³Ýñ³å³ïÏ»ñÁ ã¿:

22.                    ØdzÛÝ îáÑÙÇ ³ÕçÇÏÁ ϳñáÕ ¿ îáÑÙÇ Ù³Ûñ ÉÇÝ»É:  îáÑÙÇ ³ÛñÁ Çñ ïáÑÙ³Ï³Ý ë»ñÝ¹Ç Ñ³Ù³ñ ÁÝïñáõÙ ¿ ïáÑÙ³Ï³Ý ³ÕçÇÏ, áñÝ áõÝÇ Ñá·áõ, Ù³ñÙÝÇ, ³ñÛ³Ý ³Ý³ñ³ïáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç Çñ ë»ñáõ¹Á ÉÇÝÇ ³éáÕç ¨ ³Ý³ñ³ï:                    

23.                    îáÑÙÇ ³ÕçÇÏÝ ¿É ÁÝïñáõÙ ¿ ïáÑÙ³Ï³Ý ³ÙáõëÇÝ, áñÝ áõÝÇ Ñá·áõ, ³ñÛ³Ý ³Ý³ñ³ïáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç Çñ ÍÝ³Í ë»ñáõݹÁ ÉÇÝÇ ³éáÕç áõ ³Ý³ñ³ï. ¨ ³Û¹ ³Ý³ñ³ïáõÃÛ³Ùµ áõ ³éáÕçáõÃÛ³Ùµ ݳ í»ñ³ÍÝíÇ ³Û¹ îáÑÙÇ Ù»ç:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 240
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz