ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:51


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժէ. ՀԱՅՐ ԵՎ ՈՐԴԻ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - гÛñÁ ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ¿, ѳÛñÁ ³ñ³ñáÕ ¿: ºì ÙdzÛÝ ³ñ³ñáÕÝ ¿ ѳÛñ: ºì ãϳ ³í»ÉÇ Ù»Í »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, ù³Ý ½·³É ѳñ³½³ï ÑáñÁ áõ ѳí³ï³É Ýñ³Ý: Æñ ÑáñÁ ã½·³óáÕÁ ãÇ Ï³ñáÕ ²ñ³ñãÇÝ ½·³É: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        Ð³ÛñÁ ²ñ³ÛÇ ÷á˳Ýáñ¹Ý ¿ ÁÝï³ÝÇùáõÙ. Ñáñ ϳÙùÝ ¿ îáÑÙÁ å³Ñå³ÝáõÙ, Ñáñ ϳÙùÝ ¿ ÁÝï³ÝÇù å³ÑáõÙ, Ñáñ ϳÙùÝ ¿ áñ¹Ç ³ñ³ñáõÙ, Ñáñ ϳÙùÝ ¿ ²½·Á ½áñ³óÝáõÙ:

3.                        Ðáñ ϳÙùÁ îáÑÙÇó ¿ ·³ÉÇë ¨ ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Çñ Ù»ç: ºì ÁÝï³ÝÇùÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ Ñáñ Ù»ç áñáÝ»ù: ÀÝï³ÝÇùáõÙ îáÑÙÇ ËáñÑñ¹³ÝßáÕÝ ¿ ѳÛñÁ. ¨ ÁÝï³ÝÇùÇ Ñáñ ïáÑÙ³Ï³Ý Ï³ÙùÇ µ³ó³Ï³ÛáõÃÛáõÝÁ ÁÝï³ÝÇùÇ ïϳñ³óÙ³Ý áõ ù³Ûù³ÛÙ³Ý å³ÛÙ³Ý ¿:

4.                        Ð³ÛñÁ áñ¹áõ ѳٳñ áõÅÝ ¿ µÝáõÃÛ³Ý, ²ñÇ Í³·áõÙÇ Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ Ýñ³ Ù»ç, ³ñ³ñÇãÝ áõÅÇ, ÏáñáíÇ, ÑáõÛëÇ, »ñç³Ýϳµ»ñ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ³Ù»Ý³ÛÝ ³ëïí³ÍáõÃÛ³Ý:

5.                        Ð³ÛñÁ áñ¹áõ ³ñ³ñÇãÝ ¿, Ýñ³ ½áñáõÃÛ³Ý ³ëïí³ÍÁ, Éáõë³ïáõ ³ñ»·Á ¨ ϻݳó ³ñ¨Á. ѳÛñÁ ѳۻÉÇÝ ¿ îáÑÙÇ, ²½·Ç ¨ ò»ÕÇ. ѳÛñÁ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿ ³½ÝíáõÃÛ³Ý, ³é³ùÇÝáõÃÛ³Ý, ÇÙ³ëïáõÃÛ³Ý, í»ÑáõÃÛ³Ý:

6.                        ºì í³¯Û ³ÛÝ ÑáñÁ, áñ áñ¹áõ ³ãùÇ ³é³ç ÏÁÝÏÝÇ ³Û¹ µ³ñÓáõÝùÇó, ¨ í³¯Û ³Û¹ Ñáñ áñ¹áõݪ ݳ ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó ÏÑdzëó÷íÇ:

7.                        Ð³ÛñÁ áñ¹áõ å³ïí³Ý¹³ÝÝ ¿, Ýñ³ ÑÇÙùÁ, áñÇ íñ³ ½áñ³ÝáõÙ ¿ áñ¹ÇÝ: àñ¹ÇÝ Ï³Ý·ÝáõÙ ¿ Çñ Ñáñ áõë»ñÇÝ, ѳÛñÁª Çñ Ñáñ, ݳª Çñ Ñáñ... ¨ ³Û¹å»ë ³Ýí»ñç: àñ¹áõ áõë»ñÇÝ ¿É Ýñ³ áñ¹ÇÝ åÇïÇ Ï³Ý·ÝÇ, Ýñ³ áõë»ñÇݪ Ýñ³ áñ¹ÇÝ... Ýñ³Ýó ͳÝñáõÃÛáõÝÇó ѳÛñÝ ¿É ¿ Ëñíáõ٠سÛñ ÐáÕÇ Ù»ç, áõñ Ýñ³ µ³½Ù³ë»ñáõݹ ѳÛñ»ñÝ »Ý ³ñ¹»Ý:

8.                        ºì ù³ÝÇ ¹»é áñ¹ÇÝ ³Ùáõñ ¿ Ï³Ý·Ý³Í Çñ Ñáñ áõë»ñÇÝ, µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ݳ áõ ѳí»ñŠϳݷáõÝ:

9.                        ºì í³¯Û áñ¹áõÝ, »Ã» ïϳñ ÉÇÝ»Ý Ñáñ áõë»ñÁ ¨ ãϳñáÕ³Ý³Ý Çñ ѻﳷ³ ë»ñáõݹݻñÇ Í³ÝñáõÃÛáõÝÁ å³Ñ»É:

10.                    ºì í³¯Û áñ¹áõÝ, »Ã» ÏïñíÇ Çñ Ñáñ áõë»ñÇó - ݳ ÏÏïñíÇ Çñ µÝ³Ï³Ý ÑÇÙùÇó ¨ Çñ»Ýó ÑÇÙùÇó ÏÏïñÇ Ý³¨ Çñ»ÝÇó ë»ñíáÕ ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇÝ: àôñÇßÇ Ñ³ÛñÁ »ñµ»ù Ýñ³Ý å³ïí³Ý¹³Ý ãÇ ÉÇÝÇ:

11.                    àñ¹ÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ Ñ³Ûñ ÁÝïñ»É - ݳ ÇÝùÝ ¿ Çñ Ñáñ ½³í³ÏÁ: ºì ÇÝãåÇëÇÝ ¿É ÉÇÝÇ Ñ³ÛñÁ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, áñ¹ÇÝ Çñ áñ³ÏÝ»ñáí ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ Ýñ³Ý:

12.                    àñ¹áõ ѳٳñ ѳÛñÁ å³ñ½³å»ë ÍÝáÕ ã¿ - ѳÛñÁ Ýñ³ å³åÝ ¿, ³åáõå³åÁ... ѳÛñÁ Ýñ³ ݳËÝÇÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³ÝÇßÝ ¿. ¨ Ñáñ ÙÇçáóáí ¿ áñ¹ÇÝ ½·áõÙ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ. ѳÛñÁ áñ¹áõ ³ÝóÛ³ÉÝ ¿, Ýñ³ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ, Ýñ³ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ñ³ëï³ïáõÙÁ:

13.                    îáÑÙÇ Ùßï³Ï³Ý Ýáñá·áõÙÁ Çñ³·áñÍíáõÙ ¿ Ñáñ, áñ¹áõ ¨ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ ÙdzëÝáõÃÛ³Ùµ: гÛñÁ áñ¹áõ ϳåÝ ¿ ݳËÝÇÝ»ñÇ Ñ»ï, áñ¹Çݪ Ñáñ ϳåÝ ¿ ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇ Ñ»ï:

14.                    Ð³ÛñÁ áñ¹áõ ³ÝóÛ³ÉÝ ¿, ÇëÏ áñ¹Çݪ Ñáñ ³å³·³Ý: ºì áñù³Ý ѳÛñ ¨ áñ¹Ç ³Ùáõñ »Ý ϳåí³Í Çñ³ñ, ³ÛÝù³Ý ³Ùáõñ ¿ áñ¹áõ ϳåÁ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï, ³ÛÝù³Ý ³é³í»É ¿ ݳ ½·áõÙ Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, Çñ ³ÝóÛ³ÉÁ, ³ÛÝù³Ý áõÅ»Õ ¿ ÉÇÝáõÙ áñ¹ÇÝ, ¨ ³ÛÝù³Ý ³å³Ñáí ¿ ÉÇÝáõÙ Ýñ³ ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇ Ï»ÝëáõݳÏáõÃÛáõÝÁ:

15.                    ä³ßï»Éáí Çñ ÑáñÁ, áñ¹ÇÝ ÇÝùÝ Çñ»Ý ¿ ѳëï³ïáõÙ, ù³Ý½Ç Çñ Ù»ç ѳÛñÁ ³ñ³ñ»É ¿ Çñ ݳ˳å³å»ñÇó Ù»ÏÇÝ. áñ¹ÇÝ Çñ ÇëÏ Ý³Ë³å³å»ñÇó Ù»ÏÝ ¿, áñ í»ñ³ÍÝí»É ¿ Çñ Ñáñ ÙÇçáóáí. ¨ ÇÝùÝ ¿É Çñ µ³½Ù³ë»ñáõݹ ÃáéÝ»ñÇ ÙÇçáóáí åÇïÇ ³ñ³ñÇ Ýñ³Ý:

16.                    ¼·³Éáí Çñ ÑáñÁ, áñ¹ÇÝ Çñ ݳ˳å³å»ñÇÝ ¿ ½·áõÙ Çñ Ù»ç. ݳ Çñ ݳ˳å³å»ñÇÝ ¿ ½·áõÙ Çñ ѳñ³½³ïÝ»ñÇ Ù»ç, Çñ ²½·Ç Ù»ç: ºì ³Û¹ µáÉáñÇ Ù»ç ݳ ³ÙµáÕç³ÝáõÙ ¿ áñå»ë ѳí³ù³Ï³Ý ºë:

17.                    ºì ݳ Çñ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ÁÝï³ÝÇùÇ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ·ïÝáõÙ, îáÑÙÇ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý, ²½·Ç »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý: гí³ù³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿ Ýñ³ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ:

18.                    àñ¹ÇÝ, áñ Çñ Ñáñ áõë»ñÇÝ ¿ Ï³Ý·Ý³Í - µ³ñÓñ³Ýá¯õÙ ¿, µ³ñÓñ³Ýá¯õÙ ¨ ϳñáÕ ¿ ÙÇÝ㨠³ñ»·Á ѳëÝ»É ¨ ³ÛÝï»ÕÇó ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛáõÝ ëÝí»É áõ µ³ßË»É Çñ ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ:

19.                    àí Çñ Ñáñ áõë»ñÇÝ ãÇ Ï³Ý·ÝáõÙ - ÏïñíáõÙ ¿ ïáÑٳϳÝÇó ¨ ³Û¹å»ë ¿É ÙÝáõÙ ¿ ó³Í:

20.                    ²½·Ç ÇÝùݳÝáñá·áõÙÁ îáÑÙÇó ¿ ëÏëíáõÙª ïáÑÙ³Ï³Ý ÁÝï³ÝÇùÝ»ñÇó: ò»Õ³ßáõÝã ë»ñáõݹ - ò»Õ³ßáõÝã ÁÝï³ÝÇùÇó ¿ ³×áõÙ:

21.                    ò»Õ³ßáõÝã Ñáñ ϳÙùÝ ¿ Ï»ñïáõÙ ò³ÕÝßáõÝã ë»ñáõݹ: ò»Õ³ßáõÝã Ñáñ ϳÙùáí »Ý ½áñ³ÝáõÙ îáÑÙÁ, ²½·Á ¨ гÛñ»ÝÇùÁ:

22.                    ò»Õ³ßáõÝã Ñáñ ³ñ¨áí ¿ ½áñ³ÝáõÙ áñ¹ÇÝ, ¨ Çñ Ñáñ ³ñ¨áí ¿ »ñ¹íáõ٠ݳ:

23.                    ò»Õ³ßáõÝã ÁÝï³ÝÇùÇ áñ¹áõ ѳٳñ ѳÛñÝ ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ¿, Ù³Ûñݪ ³ëïí³Í³ÛÇÝ, ¨ ³ÝëË³É³Ï³Ý »Ý Ýñ³Ýù - Ùáñ ë˳ÉÁ ÙdzÛÝ Ñ³ÛñÁ ϳñáÕ ¿ ï»ëÝ»É, ÇëÏ Ñáñ ë˳ÉÁ ϳñáÕ ¿ ï»ëÝ»É ÙdzÛÝ îáÑÙÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 224
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz