ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:40


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժդ. ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԸ ՀԱՎԵՐԺՈՂ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ëÇñÇñ ¹áõ ÏÛ³ÝùÁ, µ³Ûó Ù³ÑÇó ¿É ÙÇ í³Ë»óÇñª ³åñÇñ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙáí ¨ ѳí»ñÅ ÏÉÇÝ»ë ¹áõ:  ¸³ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÁ:

2.                        ¸áõ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »ë, ¹áõ ѳí»ñÅ »ë:  ºì ùá ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ÏÛ³ÝùÇ áõ Ù³ÑÇ ÙdzëÝáõÃÛáõÝ ¿ - Ù³ÑÁ ÏÛ³ÝùÇ Ù»ç, ÏÛ³ÝùÝ ¿É Ù³ÑÇ Ù»çª Ñ»Ýó ¹³ ¿ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝÁ, ¹³ ¿ ѳí»ñÅáõÃÛáõÝÁ:

3.                        Ø³Ñ áñå»ë ã·áÛáõÃÛáõÝ, áñå»ë áãÝã³óáõÙ ãϳ:  Ø³ÑÁ ϳ áñå»ë ÏÛ³ÝùÇ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ:  ÎÛ³ÝùÁ Ù»ñ á·ÇÝ ¿ Ù³ñÙݳíáñ, ÇëÏ Ù³ÑÁª Ù»ñ á·ÇÝ ³ÝÙ³ñÙÇÝ:

4.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ÙÇ í³Ë»óÇñ Ù³ÑÇó - ³åñÇñ ³½³ï ¨ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý Ñ³í³ïáí:  Ð³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ Ù³ÑÁ DZÝã ³ñÅ» áñª á·Ç³ó³Í »ñ³½ ÙdzÛÝ:

5.                        ºñµ»ù ÙÇ ³åñÇñ ÙÇ ÏÛ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ:  ´³½Ù³ÃÇí ÏÛ³Ýù»ñ áõÝ»ë ¹áõ ¨ µ³½Ù³ÃÇí ٳѻñ:  Ü³, áí ÍÝí»É ¿ª áñáß³å»ë ÙÇ ûñ åÇïÇ Ù»éÝÇ. ݳ, áí Ù»é»É ¿ª áñáß³å»ë ÙÇ ûñ åÇïÇ ÍÝíÇ:

6.                        ¾É ÇÝãá±õ »ë ÙÇ ÏÛ³ÝùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñáí ³åñáõÙ:  ²åñÇñ ѳí»ñÅáí:  ²ÝóáÕÇÏ ã¿ ÏÛ³ÝùÁ, ¨ ³ÝóáÕÇÏáõÃÛ³Ý í³Ëáí ÙÇ ³å³Ï³ÝÇñ ùá á·ÇÝ, û 㿠ݳ Ïïϳñ³Ý³, ¨ Ïíï³Ý·Ç ùá í»ñëïÇÝ ÍÝáõݹÁ:

7.                        ºñ³½áõÙ ¿É ¹áõ ³åñáõÙ »ë:  ¸áõ ½·áõÙ »ë ù»½, ¹áõ ½·áõÙ »ë Ù³ñ¹Ï³Ýóª áÕç û Ù»é³Í, ËáëáõÙ »ë Ýñ³Ýó Ñ»ï: øá »ñ³½áõÙ µáÉáñÁ Çñ³Ï³Ý »Ý, µ³Ûó µáÉáñÝ ¿É ³ÝÝÛáõà »Ý, ¹áõ ¿É »ë ³ÝÝÛáõÃ:  ¸³ ùá Ñá·ÇÝ ¿ ѳñ³µ»ñíáõÙ áÕç»ñÇ áõ Ù»é³ÍÝ»ñÇ á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï:

8.                        Ø³ÑÝ ¿É »ñ³½Ç å»ëª ùá ³ÝÝÛáõà á·ÇÝ ³½³ï ѳñ³µ»Éí»Éáõ ¿ á·ÇÝ»ñÇ ¨ áÕç»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï:  ¸áõ ï»ëÝ»Éáõ »ë áÕç»ñÇÝ, Éë»Éáõ »ë Ýñ³Ýó. µ³Ûó Ýñ³Ýù ù»½ ϳñáÕ »Ý ï»ëÝ»É ÙdzÛÝ Ñá·áí:

9.                        ø»½ ѳٳñ ѳ׻ÉÇ ã¿± ÙdzÛÝ ûñÑÝáõÃÛáõÝ Éë»É áÕç»ñÇó ¨ á㪠³Ý»Íù ùá ѳëó»ÇÝ:  ²åñÇñ ³ÛÝå»ë, áñ Ù³ÑÇó Ñ»ïá ³Ý»Íù ãÉë»ë:

10.                    øá ³Ù»Ý ÙÇ ³ñ³ñù ï»ëÝáõÙ »Ý ùá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ, áñáÝù åÇïÇ ÁݹáõÝ»Ý ù»½ ÙÇ ûñ:  ºì í¯³Û ù»½, »Ã» áñå»ë ³å³Ï³Ýí³Í á·Ç ÙïÝ»ë Ýñ³Ýó Ù»ç - Ýñ³Ýù ù»½ ã»Ý ÁݹáõÝÇ, Ïíéݹ»Ý ù»½ Çñ»Ýó ÙÇçÇó, ¨ ¹áõ Ïó÷³é»ë ÙdzÛÝáõÃÛ³Ý Ù»çª Éùí³Í áõ ѳɳÍí³Í:  ¾É ÇÝãå»±ë ¹áõ í»ñëïÇÝ åÇïÇ ÍÝí»ë:

11.                    Ø³Ñí³Ý ë³ñë³÷Á Ññ»ß ¿ ÍÝáõÙ ùá Ù»ç. ¹áõ ã»ë ëÇñÇ áã Ù»ÏÇ, ¹áõ ã»ë ëÇñÇ ÝáõÛÝÇëÏ ù»½:  â³ñ³ó³Í ¹áõ Ïѳɳͻë ÇÝù¹ ù»½, ùá ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ, ÏÉù»ë ùá îáÑÙÝ áõ ²½·Á, ÏëáÕ³ë ëñ³ ϳ٠Ýñ³ ³é稪 ÙÇ Ï»ñå ÏÛ³ÝùÇÝ Ï³éã»Éáõ ѳٳñ. ¹áõ ϳå³Ï³Ý»ë ùá ßñç³å³ïÁ ¨ ùá á·ÇÝ:

12.                    ºì ³å³Ï³Ýí³Í á·áõÝ îáÑÙǹ á·ÇÝ»ñÁ ã»Ý ÁݹáõÝÇ, ¨ ¹áõ í»ñëïÇÝ ã»ë ÍÝíÇ:  ØdzÛÝ ÙÇ ÏÛ³Ýùáí ³åñáÕÁ ѳí»ñÅÇó ¿ ½ñÏíáõÙ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 188
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz