ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:32


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժբ. ՆԱԽԲՅԱՑ ՈԳԻՆԵՐԸ ԶՈՐԱՎԻԳ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá гí³ïùÁ ݳ¨ å³ßï³ÙáõÝù ¿ ëáõñµ ܳËÝÇÝ»ñÇ: ØdzÛÝ Ý³ËÝÇÝ»ñǹ ½·³Éáí ¿, áñ ¹áõ ϳåñ»ë ³ëïí³Í³Ñ³×á ÏÛ³Ýùáí: ¸³ ¿ ϳÙùÁ гÛñ ²ñ³ÛÇ:

2.                        ¸»åÇ Ñ³í»ñÅáõÃÛáõÝ »Ý Ó·íáõÙ ùá ݳËÝÇùª ÙÇÝ㨠²ñ³ñÇã: ºì  Ñ³í»ñÅáõÃÛ³Ý Ù»ç »Ý ³ñ³ñ»É Ýñ³Ýù ù»½: àôñ»ÙÝ ¹áõ ¿É ѳí»ñÅÇó »ë ·³ÉÇë, ¨ ùá Ù»ç ѳí»ñÅáÕ ÑáõñÁ ϳ:

3.                        øá µáÉáñ ݳËÝÇù á·»ÕÇݳó³Í ßñç³å³ïáõÙ »Ý ù»½ - Ýñ³Ýù ù»½ Ñ»ï »Ý, ùá ßáõñçÝ »Ý. Ýñ³Ýù ï»ëÝáõÙ »Ý ù»½, Ýñ³Ýù ÉëáõÙ »Ý ù»½, Ýñ³Ýù ½·áõÙ »Ý ù»½:

4.                        øá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ سÛñ ÐáÕÇó ¹áõñë ã»Ýª Ýñ³Ýù Ñ»Ýó سÛñ ÐáÕÇ íñ³ »Ý, ¨ Ñ»Ýó ³Û¹ ÐáÕÇ íñ³ ÙdzÛÝ ¹áõ ϳñáÕ »ë ½·³É Ýñ³Ýó, ѳñ³µ»ñí»É Ýñ³Ýó Ñ»ï: øá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ ½áñ³íÇ· »Ý ù»½ ³Ù»Ý å³Ñ ¨ ³Ù»Ýáõñ:

5.                        Ðá·ÇÝ ¿ á·áõÝ ½·áõÙ, Ñá·ÇÝ ¿ á·áõÝ ÙdzÝáõÙ, Ñá·ÇÝ ¿ ϳåíáõÙ á·áõ Ñ»ï. ¨ ÙdzÛÝ Ñá·áí ¹áõ ϳñáÕ »ë ½·³É ùá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ áõ Ñá·áí ÙÇ³Ý³É Ýñ³Ýó, ½áñ³Ý³É Ýñ³Ýóáí:

6.                        øá ݳËÝÇù ùá ³ÝóÛ³ÉÝ »Ý. Ñ»Ýó Ýñ³Ýù ¿É ùá ³å³·³Ý »Ý: Üñ³Ýù ù»½ »Ý ³ñ³ñ»É, ¹áõ ¿É Ýñ³Ýóáí ½áñ³ó³Íª Ýñ³Ýó åÇïÇ ³ñ³ñ»ë - ¹áõ ¿É ݳËÝÇ åÇïÇ ÉÇÝ»ë ùá ³ñ³ñáõÙáí: ºì ³Û¹å»ë ³Ýí»ñç åÇïÇ Ñ³í»ñÅ»ë ¹áõ, åÇïÇ Ñ³í»ñÅ»Ý îáÑÙ¹, ²½·¹, ò»Õ¹:

7.                        Ðá·³Éáí ùá ³å³·³Ý, ¹áõ åÇïÇ ùá ³ÝóÛ³ÉÁ ÷³Û÷³Û»ë. ¹áõ åÇïÇ ½·³ë ùá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ ¨ Ñá·áí ϳåí»ë Ýñ³Ýó Ñ»ï, ѽáñ³Ý³ë ¨ ѳí»ñÅ»ë ²½·¹ ·³Éáó ë»ñáõݹݻñáí, ųé³Ý·áõÙáí:

8.                        â½·³Éáí ùá ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, ¹áõ ½ñÏíáõÙ »ë ùá ³ÝóÛ³ÉÇó, ½ñÏíáõÙ »ë ùá ͳ·áõÙÇó, ùá Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÇó:

9.                        ²ÝóÛ³É ãáõÝ»óáÕÁ ³å³·³ ¿É ãÇ áõݻݳ, ù³Ý½Ç ùá ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý ÝáõÛݳÝáõÙ »Ý Çñ³ñ ù»½ ßñç³å³ïáÕ á·ÇÝ»ñÇ Ù»ç. ¹áõ ½ñÏáõÙ »ë ù»½ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÇó. ¹áõ ÏÇë³ïíáõÙ »ë áñå»ë ºë:

10.                    ÆëÏ ÏÇë³ï ºë-Á ³éáÕç ãÇ ÉÇÝǪ Ýñ³ ½áñáõÃÛáõÝÁ ïϳñ ÏÉÇÝÇ, Ýñ³ ë»ñÁ ïϳñ ÏÉÇÝÇ, Ýñ³ Ñá·ÇÝ ïϳñ ÏÉÇÝÇ ¨ Ïíï³Ý·íÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ Ýñ³:

11.                    àñù³Ý áõÅ»Õ ¿ ²½·Ç ë»ñáõݹÁ ½·áõÙ Çñ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ ¨ áñù³Ý ½áñ³íáñ ¿ Ýñ³ ϳåÁ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ Ñ»ï, ³ÛÝù³Ý ³ÙµáÕç³Ï³Ý ¿ ²½·Á: ºì ²½·Ç ë»ñáõÝ¹Ý ³Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ³é³í»É ³å³Ñáí ¿, ³é³í»É ½áñ»Õ ¿, ³é³í»É Ï»ÝëáõÝ³Ï ¿: ºì ³Û¹ ³½·³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ÙdzÛÝ ³½·³ÛÇÝ ³ÝѳïÝ ³å³ÑáíáõÙ Çñ µÝ³Ï³Ý ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ:

12.                    à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá ¨ ùá å³å»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ ËóÏí»É ¿ ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ ¨ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë, áñ ï»ëÝ»ë ùá å³å»ñÇÝ, ׳ݳã»ë áõ ϳåí»ë ùá å³å»ñÇÝ: ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ³ÝóÛ³ÉÁ ¹³ï³ñÏ ¿ ù»½ ѳٳñª ¹áõ ãÏ³ë ³ÛÝï»Õ. ·³ÉÇùÝ ¿É ¹³ï³ñÏ ¿ ù»½ ѳٳñª ¹áõ ãÏ³ë ³ÛÝï»Õ: ø»½ ÙÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³ÛëûñÁ: ´³Ûó ³ÛëûñÝ ¿É ãÏ³ë ¹áõ. ¨ ùá ³ÛëûñÁ Ù³Ñí³Ý çÕ³Ó·áõÃÛáõÝ ¿ ÉáÏ:

13.                    àã »ï »ë ݳÛáõÙ ¨ áã ¿É ³é³ç. áã ùá å³å»ñÇÝ »ë ½·áõÙ ¨ áã ¿É ùá ÃáéÝ»ñÇ Ù»ç »ë ³åñáõÙ. ³åñáõÙ »ë ÙdzÛÝ ³Ûëûñáíª ë³ñë³÷áõÙ »ë Ù³ÑÇó, µ³Ûó ÏÛ³ÝùÝ ¿É ã»ë ëÇñáõÙ. ¨ Ù³ÑÇ Ù»ç »ë Ù³ÑÇó ÷ñÏáõÃÛáõÝ áñáÝáõÙ:

14.                    ²Ù»Ý ï»ë³ÏÇ ³ñ¹³ñ³óáõÙ áÕç»ñÇÝ ÙáÉáñ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ¿ ÙdzÛÝ. ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ áã ÙÇ ³ñ¹³ñ³óáõÙ ã»Ý ÁݹáõÝáõÙ:

15.                    Ü³ËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÝ »Ý å³ÑáõÙ ï³Ý å³ï»ñÁ ϳݷáõÝ. ÇëÏ Ýñ³Ýù ³ÛÝï»Õ »Ý, áõñ ûç³Ë ϳ: úç³¯Ë í³é»ù, ²ñÇÝ»°ñ, ûç³¯Ë ¨ ûç³ËÇ íñ³ ÙdzÛÝ ïáõÝ Ï³éáõó»ù:

16.                    øá á·»Õ»Ý Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ùá Ñá·¨áñ ³ß˳ñÑÝ »Ý, ÇëÏ ùá Ù³ñÙݳíáñ ßñç³å³ïÁª ùá Çñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ: ܳËÝÇÝ»ñǹ Ñ»ï ¹áõ ϳåí³Í »ë ùá ³ÝóÛ³Éáí áõ ·³ÉÇùáí, ÇëÏ Ù³ñÙݳíáñ ѳñ³½³ïÝ»ñǹ Ñ»ïª ùá Ý»ñϳÛáí: ¸áõ å»ïù ¿ ãϳëϳͻë áõ ãÙ»Õ³Ýã»ë ³Û¹ »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñÇó áã Ù»ÏÇ Ýϳïٳٵ:

17.                    øá ݳËÝÇù »Ý ùá ³ÝóÛ³ÉÁ, Ýñ³Ýù »Ý ݳ¨ ùá ³å³·³Ý: ºì ¹áõ ùá Ý»ñϳÛáí ùá ³ÝóÛ³ÉÝ áõ ³å³·³Ý ϳåáõÙ »ë Çñ³ñ:

18.                    ¸áõ ùá ³ÝóÛ³ÉÇó ã»ë ϳñáÕ ½ñÏí»É, ѳϳé³Ï ¹»åùáõÙ ¹áõ Ïí»ñ³Íí»ë ³ÝïáÑÙÇÏ áñµÇ áõ ã»ë Çٳݳ, û áí ϳ٠ÇÝã »ë ¹áõ, áõñÏÇó »ë ·³ÉÇë ¨ áõñ »ë ·ÝáõÙ:

19.                    øá ³ÝóÛ³Éáí »ë ѳëï³ïáõÙ ¹áõ ù»½. ¹áõ ³ÙµáÕç³ÝáõÙ »ë ùá ݳËÝÇÝ»ñáí. ¨ ÇÝãå»±ë ãѳí³ï³ë ùá ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, »ñµ ÇÝù¹ »ñ»Ï ݳËÝÇ »ë »Õ»É ¨ í³ÕÁ ÝáñÇó ݳËÝÇ åÇï ÉÇÝ»ë:

20.                    à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá ݳËÝÇù ù»½ Ñ»ï »Ý. ù»½ Ñ»ï »Ý ù³ÛÉáõÙ, ù»½ Ñ»ï »Ý ÝëïáõÙ, ù»½ Ñ»ï »Ý ßÝãáõÙ µáõñÙáõÝùÁ ÑáÕÇ, ù»½ Ñ»ï »Ý ·³ñÝ³Ý ³ñ»·Á ·ñÏáõÙ:

21.                    øá ݳËÝÛ³ó á·Çù áÕç»ñÇ ÝÙ³Ý ÅåÇï »Ý ëÇñáõÙ, ç»ñÙáõÃÛáõÝ ¨ ÉáõÛë. ëÇñí»É »Ý ëÇñáõÙ áÕç»ñÇ ÝÙ³Ý ¨ µáÉáñ Ù»ñ áÕç ѳÛñ»ñÇ ÝÙ³Ý, áÕç áñ¹íáó ÏáÕÙÇó å³ßïí»É »Ý ëÇñáõÙ. ëÇñáõÙ »Ý ݳ¨ ·Ã³É áõ Ñá·³É:

22.                    øá ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ ³í»ÉÇ Ùáï »Ý ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ. Ýñ³Ýù ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï ë»Õ³Ý »Ý ÝëïáõÙ ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ûñÑݳÝùÁ ëï³ó³Í, ù»½ »Ý ÷á˳ÝóáõÙ ½áñáõÃÛáõÝÝ Çñ»Ýó:

23.                    ºì Ù»Ýù Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí »Ýù ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ½·áõÙ. ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÝ ¿É Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ ÙÇçáóáí »Ý Ù»½ ÏÛ³Ýùáí ëÝáõÙ:

24.                    î³×³ñ »Ýù ßÇÝáõÙ áã û å³ñ½³å»ë ³ÕáÃù ³ë»Éáõ. î³×³ñ »Ýù ßÇÝáõÙ Ù»ñ ݳËÝÛ³ó ѳٳñ: ºì ³Û¹ î³×³ñáõÙ »Ý ѳí³ùíáõÙ Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇ á·ÇÝ»ñÁ, ¨ î³×³ñáõÙ  Ù»Ýù ѳݹÇåáõÙ »Ýù Ýñ³Ýó, Ñá·»ÓáõÉíáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»ï ¨ Ýñ³Ýó ÙÇçáóáí ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ Ñ³ëÝáõÙ:

25.                    ºì ³ÛÝ î³×³ñáõÙ, áõñ ݳËÝÇù ãϳÝ, ³ÕáÃùÁ ²ëïÍáõÝ Ã³ï»ñ³Ë³Õ ¿ ÉáÏ. ¨ ³Û¹ î³×³ñÇó ¹áõ ¹áõñë »ë ·³ÉÇë ËÕ×áí ¹³ï³ñÏí³Í áõ Ñá·áí ïϳñ:

26.                    à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ݳËÝÇÝ»ñǹ Ù»ç ¿ ½áñáõÃÛáõÝÁ ùá. سÛñ ÐáÕÁ Ñ»Ýó Ýñ³Ýáí ¿ гÛñ»ÝÇù ù»½ ѳٳñ, áñ ³ÛÝï»Õ »Ý µáÉáñ ݳËÝÇÝ»ñÁ ùá. ¨ سÛñ ÐáÕÇó ¹áõñë ùá ݳËÝÇù ãϳÝ, ùá سÛñ ÐáÕÇó ¹áõñë гÛñ»ÝÇù ãϳ:

27.                    Ø³Ûñ ÐáÕÇ íñ³ ݳËÝÇÝ»ñÁ ùá ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ »Ý ùá Ñá·ÇÝ ëÝáõÙ ¨ ²ëïÕÇÏÇ êÇñáí ùá ë»ñÝ »Ý ûÍáõÙ:

28.                    ºì û ¹áõ ½·áõÙ »ë ùá ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, û ÙdzÓáõÉí³Í »ë Ñá·áí ¹áõ Ýñ³Ýó, ùá áõÅÇó µ³óÇ ¹áõ ½·áõÙ »ë ùá Ù»ç áõÅÁ å³å»ñǹ ¨ ùá ÃáéÝ»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ »ë ½·áõÙ: ºì ¹áõ ·»ñѽáñ »ë ùá سÛñ ÐáÕÇ íñ³:

29.                    ºì »ñµ»ù â³ñÇÝ ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É ù»½³ÝÇó ѽáñ ùá гÛñ»ÝÇùáõÙ, ù³Ý½Ç ù»½ Ñ»ï »Ý µáÉáñ ݳËÝÇÝ»ñÁ ùá, ù»½ Ñ»ï »Ý µ³½áõÙ ãÍÝí³Í Ù³ÝÏïÇù ¨° á·Ç³óáÕ ½³é³ÙÛ³É Ù³Ûñ»ñ, ¨° Ù³ñÙݳíáñí³Í á·Çù Ýáñ³ÍÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 193
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz