ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:57


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ժա. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆԸ ՀԱՍՏԱՏՈՂ

1.                             ²ñáñ¹Ç°, Ù»Ýùª µáÉáñ ²ñÇÝ»ñë, ²ñ³ÛÇ áñ¹ÇÝ»ñÝ »Ýù ¨ µáÉáñë ¿É Ýñ³ ѳ×áõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ýù: ºì Ù»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý í³ñùáí áõ µ³ñùáí »Ýù ÙÝáõÙ ³Û¹ ѳ×áõÃÛ³Ý Ù»ç ϳ٠ÇÝùÝ»ñë ÉùíáõÙ Ýñ³ÝÇó: ò»Õ³ÏñáÝ µ³ñá۳ϳÝÝ ¿ ÙdzÛÝ ³ëïí³Í³í³Û»É ³åñ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÁ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ºÕÇñ Ñå³ñï. ·áÛáõÃÛáõݹ ù³ñß ï³Éáõ ѳٳñ ÙÇ° ëáÕ³, ÙÇ° ëïáñ³Ý³ ¨ ÙÇ° ëïÇñ: êï»É ÏÝ߳ݳϻª ѳÛÑáÛ»É ×ßÙ³ñÇïÁ, ³ëïí³Í³ÛÇÝÁ: êïáñ³Ý³É ÏÝ߳ݳϻª ¹³¹³ñ»É Ù³ñ¹ ÉÇÝ»Éáõó:

3.                        ºÕÇñ ³½³ï - ϳÙáíÇÝ ëïñáõÏÇ ¨ ѳÝó³·áñÍÇ ÙÇç¨ ãϳ ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝ:

4.                        ºÕÇñ µ³ó³ñÓ³Ï , ¨ áã ÙÇ ½ÇçáõÙª ѳÝó³Ýù ¿ ½Çç»ÉÁ: ¼Çç»É ÏÝ߳ݳϻª ÃáõÛÉ ÉÇÝ»É, å³ñïáõÃÛ³Ý Ñ»ï ѳßïí»É:

5.                        ºÕÇñ í»Ñ³ÝÓÝ - ëïáñáõÃÛáõÝÁ ÙÝáõÙ ¿ ëïáñáõÃÛáõÝ, ³Ý·³Ù ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ ³ÛÝ Ï³ï³ñíáõÙ ¿ ѳÝáõÝ ³Ù»Ý³ÝíÇñ³Ï³Ý ߳ѻñÇ. ¹³ Ý³Ë µ³ñáÛ³½ñÏáõÙ ¿ ¨ ³å³ ïϳñ³óÝáõÙ Çñ»ÝÇó û·ïíáÕÇÝ:

6.                        ºÕÇñ ÇÝùݳѳñ· - ³ÝÇÙ³ëï ¨ ½½í»ÉÇ ¿ ùÝݳ¹³ïáõÃÛáõÝÁ, »Ã» ³ÛÝ ëï»Õͳ·áñÍáõÃÛáõÝ ã¿:

7.                        ºÕÇñ ½Çݳå³ßï, ¨ ùá ëáõñÁ ÃáÕ »ñµ»ù å³ïÛ³Ý ã¹ñíǪ ÝáõÛÝÇëÏ ëÇñá ¨ ³ÕáÃùÇ å³ÑÇÝ:

8.                        ºÕÇñ ³Ý½ÇçáõÙ - û â³ñÇÝ Ó»éù µ³ñÓñ³óÝÇ ²ñÇ ÙáñûÉáõª ³Û¹ Ó»éùÁ ÏïñÇñ, ·ÉËÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 229
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz