ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 02:30


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իզ.ՎԱԽԻ ԱՎԵՐԸ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ½»ÝùÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, µ³Ûó ³ñÇ Ó»éù»ñÇ Ù»ç: ê³ ¿ ϳÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:

2.                        ò»Õ³ÛÇÝ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ã»ñÇÝ, ³ÝÇÝùݳíëï³ÑáõÃÛáõÝÁ, ë³ñë³÷Ç Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ - ³Ñ³ ²½·Ç ¨ ³½·³ÛÇÝ ³ÝѳïÇ »é³·É˳ÝÇ ÃßݳÙÇÝ:

3.                        ºñÏÛáõÕÁ ÙÇßï ¿É ×Çí³ÕÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙª Ùï³ó³ÍÇÝ Ññ»ßÝ»ñ: ºì ²½·»ñÁ å³ñïíáõÙ »Ý Ñ»Ýó ³Û¹ ×Çí³ÕÝ»ñÇó:

4.                        ì³ËÁ - ¹³ ³ÝÇÝùݳíëï³ÑáõÃÛáõÝÝ ¿ª ³Ýíëï³ÑáõÃÛáõÝ ¹»åÇ Çñ ¨ Çñ µ³Ý³ÏÇ Ï³ñáÕáõÃÛáõÝÁ. ¹³ ѳϳé³Ïáñ¹Ç ·»ñ³½³ÝóáõÃÛ³Ý ëå³ÝÇã ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿:

5.                        ºì í³ËÏáïÇ Ñ³Ù³ñ ÙÇßï ¿É áõÅ»Õ ¿ ÃßݳÙÇÝ, ³Ý·³Ù ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï, »ñµ Çñ ¹»Ù ÏéíáÕÁ Çñ»ÝÇó ÃáõÛÉ ¿ µáÉáñ ³éáõÙÝ»ñáí:

6.                        ÂßݳÙÇÝ»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý ßÝ»ñÇ - áñù³Ý áñ í³Ë»ó³ñ, ³ÛÝù³Ý ÏѳñÓ³Ïí»Ý: ÂßݳÙáõó ³í»ÉÇ íï³Ý·³íáñ ¿ í³ËÏáïáõÃÛáõÝÁ:

7.                        ì³ËÏáïÝ»ñÝ »Ý ³ñdzóÝáõÙ, áõŻճóÝáõÙ ÃßݳÙáõÝ: ì³ËÏáïÝ»ñÝ »Ý Ñ»ßï³óÝáõÙ ÃßݳÙáõ ·áñÍÁ: ì³ËÏáïÝ»ñÝ »Ý ï³ÝáõÉ ï³ÉÇë гÛñ»ÝÇùÁ: ì³ËÏáïáõÃÛáõÝÝ ¿ Çñ³Ï³Ý ÃßݳÙÇÝ - ÏéÇí ݳ˪ í³ËÇ ¨ í³ËÏáïáõÃÛ³Ý ¹»Ù:

8.                        ì³ËÇ ½·³óáõÙÁ µ³ñáÛ³½ñÏáÕ ¿: λÕÍ ¿ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, áñ ÑÇÙÝí³Í ¿ í³ËÇ íñ³ª ¹³ ÉÇÝÇ ÏñáÝ, µ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝ, û ϳñ·³å³ÑáõÃÛáõÝ:

9.                        ä³ï»ñ³½Ùáõ٠ѳÕÃ³Ï³Ý ¿ ѳí³ï³íáñÁª áí ѳÕóݳÏÇ Ñ³í³ïÝ áõÝÇ Çñ Ñá·áõÙ: ²ÛÝ µ³Ý³ÏÁ, áñ Çñ Ù»ç ѳÕÃ»É ¿ Ù³Ñí³Ý ë³ñë³÷Áª ³Ýå³ñï»ÉÇ ¿ áõ ѳÕóϳÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 230
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz