ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 03:01


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իթ. ԱՌԱՋՆՈՐԴ

1.      à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ²½·Ç Õ»ÏÁ, ٳϳÝÁ, ëáõñÁ ¨ ·ñÇãÁ åÇïÇ ·ïÝí»Ý ϳñáÕ ¨ ëñµ³Ù³ùáõñ Ó»éù»ñÇ Ù»ç: ²Û¹å»ë ¿ ϳÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:

2.                        ì³¯Û ³ÛÝ ²½·ÇÝ, áñÇ ³é³çÝáñ¹Á ϳï³ñÛ³É ã¿ - ³å³·³Ý µ³½áõÙ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝÇ å³Ñ³Í Ýñ³ ѳٳñ:

3.                        ²Ý»Íù ¿, »ñµ ³é³çÝáñ¹Á Ñá·¨áñ ýáõÏ ¿, áñ ѳçáÕ»É ¿ µ³ñÓñ³Ý³É ÑëϳݻñÇ áõë»ñÇݪ ÙÇ ùÇã Ñ»éáõÝ ï»ëÝ»Éáõ ѳٳñ:

4.                        â³ñÇù ¿, »ñµ ³é³çÝáñ¹Ý ³ÝïáÑÙÇÏ ¿ - ²½·Ý Çñ ׳ϳﳷÇñÁ å³ï³Ñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ·ÇñÏÝ ¿ ·óáõÙ:

5.                        Â³· ¨ Ó¨³Ï³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝ »Ý ÷ÝïñáõÙ ³ÛÝ áãÝãáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÙdzÛÝ, áñáÝù ³Ýó· ÇßË»É, ó·³íáñ»É ã·Çï»Ý:

6.                        âϳ ³í»ÉÇ Ïáñͳݳñ³ñ µ³Ý, ù³Ý í³ï ûñÇݳÏÁ ³é³çÝáñ¹Ç. ³é³çÝáñ¹Á í³ï ¿ - í³ïóñ³·áõÛÝ »Ý ¹³éÝáõÙ ³ÛÝ µáÉáñÁ, áñáÝù ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ »Ý áõÝ»ó»É Ýñ³ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝí»Éáõ:

7.                        ºñµ ³é³çÝáñ¹Á »ë³Ï³Ý ¿ - ³Ý³ëݳÝáõÙ »Ý Ýñ³ Ñ»ï ³éÝãíáÕÝ»ñÁ. ÍáõÛÉ ¿ Ùï³íáñ³å»ë - Ñá·¨áñ Ñݳí³×³éÝ»ñ »Ý ¹³éÝáõÙ Ýñ³Ý ßñç³å³ïáÕÝ»ñÁ:

8.                        ºñµ ³é³çÝáñ¹Á ³Ý³ñÇ ¿ - ½·³ÉÇáñ»Ý »ñÏãáï »Ý ¹³éÝáõÙ Ýñ³ Çß˳ÝáõÃÛáõÝÁ í³Û»ÉáÕÝ»ñÁ. ³ÝѳÛñ»Ý³å³ßï ¿ - ³ÝѳÛñ»ÝÇù Ññ»ßÝ»ñ »Ý íËïáõÙ Ýñ³ ßáõñçÁ:

9.                        ºñµ ³é³çÝáñ¹Á ³Ýݳ˳ÝÓ³ËݹÇñ ¿ ²½·Ç ³ñÛ³Ý Ñ³Ù³ñ - ûï³ñ³ÍÇÝ ë»ñáõݹݻñ »Ý ³×áõÙ ²½·Ç Ù»ç. »ñµ ³Ýó»Õ³¹ñáßÙ ¿ - Ñá·¨áñ ·³×³×Ý»ñ »Ý ëÝáõó³ÝíáõÙ ²½·Ç ·ñÏáõÙ:

10.                    Ðñ³µáñµ ëÇñï, ÇÙ³ëïáõÝ ÙÇïù, ³Ý³ñ³ï ³ñÛáõÝ, ó»Õ³¹ñáßÙ Ñá·Ç - ³Ñ³ ϳï³ñÛ³É ³é³çÝáñ¹Á ²½·Ç. ݳ ÏéáÕÝ áõ å³Ñå³ÝáÕÝ ¿ ó»Õ³ÛÇÝ µ³ñá۳ϳÝÇ:

11.                    Þ³ï Ñ»ßï ¿ ³é³çÝáñ¹»É ÄáÕáíñ¹ÇÝ ¨ ß³ï ¹Åí³ñ ¿ ²½·ÇÝ ³é³çÝáñ¹»É:

12.                    ÄáÕáíáõñ¹Á ²½·Ç Ý»ñÏ³Ý ¿ª Ïïñí³Í ³ÝóÛ³ÉÇó áõ ·³ÉÇùÇó. ÄáÕáíñ¹Ç ѳٳñ ³ÝóÛ³ÉÁ ¹³ï³ñÏ ¿, ·³ÉÇùÝ ¿É Ù³Ñ ¿ ÙdzÛÝ:

13.                    ºì ÄáÕáíñ¹Ç Ù»ç ³ÛÝ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÝ »Ý ѳñ·Ç, áíù»ñ ³é³í»É ϵ³í³ñ³ñ»Ý Ýñ³ ݳѳï³ÏáõÃÛ³Ý Ñá·»µ³ÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³é³í»É ݳѳï³ÏáõÃÛ³Ý Ïï³Ý»Ý Ýñ³Ý:

14.                    ²½·Á áõÝÇ Çñ ³ÝóÛ³ÉÁ, Ý»ñÏ³Ý áõ ³å³·³Ýª ò»Õ³ÛÇÝ ¿ ²½·Á: ºì ²½·Ç ³é³çÝáñ¹Á гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÇ Çñ³·áñÍáÕÝ ¿ ²½·Ç Ù»ç: ²é³çÝáñ¹»Éáí ²½·ÇÝ, ݳ Ñݳ½³Ý¹íáõÙ ¿ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇ Ó³ÛÝÇÝ. ݳ ËáëáõÙ ¿ سÛñ ÐáÕÇ Ñ»ï - ݳ ò»ÕÇ Ï»ñïáÕÝ ¿ ²½·Ç Ù»ç:

15.                    ²í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ çñÇó Ïñ³Ï ѳݻÉ, ù³Ý ÉÇÝ»É ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ ²ñÇÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹: Üñ³Ýó ϳñáÕ ¿ ³é³çÝáñ¹»É ÙdzÛÝ Ý³, áí ѳí»ñÅÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ Çñ Ù»ç:

16.                    Ü³, áí ²ñÇ Ø³ÝÇ µÝ³Ï³Ý ųé³Ý·Ý ¿, ¨ Ýñ³ ³Ý³ñ³ï ³ñÛáõÝÝ áõÝÇ Çñ Ù»ç:

17.                    Ü³, áí ÉÇÝ»Éáí ²ñÇ Ø³ÝÇ Å³é³Ý·Á, áõÝÇ Ý³¨ Ýñ³ ½áñáõÃÛáõÝÝ Çñ Ù»ç:

18.                    Ü³, áí áõݻݳÉáí Çñ Ù»ç ³ñ³ñã³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÁ, ݳ¨ ³Û¹ ½áñáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ áõÝÇ. ³ñ³ñã³Ï³Ý ½áñáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ¿ ½áñ³íáñ: îÇï³ÝÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ²ñÇÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹ ãÇ ÉÇÝÇ: ²ñÇÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹ ÙdzÛÝ ²ñÇÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ÏÉÇÝÇ:

19.                    Ü³, áõ٠ѳٳñ ³½·³ÛÇÝ å³ñ»ñÝ »Ý Çñ å³ñ»ñÁ. ³½·³ÛÇÝ »ñ·»ñÝ »Ý Çñ »ñ·»ñÁ. ³½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñÝ »Ý Çñ ˳ջñÁ, áñ Ýñ³ ³ñÛáõÝÇó »Ý ·³ÉÇë:

20.                    Ü³, áí áñëáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï áñëÇ Ï·Ý³, ÑáíÇíÝ»ñÇ Ñ»ï ÑáííáõÃÛáõÝ Ï³ÝÇ, Ùß³ÏÝ»ñÇ Ñ»ï Ùß³ÏáõÃÛáõÝ Ï³ÝÇ. µáÉáñÇ Ñ»ï Ï»ñ·Ç ÝáõÛÝ »ñ·»ñÁ, Ïå³ñÇ ÝáõÛÝ å³ñ»ñÁ, Ï˳ճ ÝáõÛÝ Ë³Õ»ñÁ. µáÉáñÇ Ñ»ï ÏïËñÇ, µáÉáñÇ Ñ»ï Ïáõñ³Ë³Ý³. µáÉáñÇ Ñ»ï ½áÑ ÏÙ³ïáõóÇ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ. µáÉáñÇ Ñ»ï ÏѳÕáñ¹³ÏóíÇ Ý³ËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÇÝ. ¨ »ñµ ³Û¹ ³Ù»ÝÁ Ýñ³ ѳٳñ ѳñ³½³ï ÏÉÇÝ»Ý, ³ÛÝų٠ݳ Ïųé³Ý·Ç ²ñÛ³ó Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ:

                        ºì »Ã» ݳ ³ñųÝÇ ÉÇÝÇ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ³é³çÝáñ¹ ÉÇÝ»Éáõ, Ñ»Ýó ÇÝùÁ ì³Ñ³·ÝÁ ÏûÍÇ Ýñ³ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ, Ýñ³ µ³½ÏÇÝ Ï¹ÝÇ ³ñ»·Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÇó ÑÛáõë³Í ˳ã-å³ï»ñ³½ÙÇÝ ¨ Ýñ³Ý å³Ñ³å³Ý Ïϳñ·Ç ²ñ³ñ³ïÇÝ áõ Çñ ²½·ÇÝ:
Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 227
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz