ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:38


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իր. ԶՈՀԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՂԹԱԿԱՆ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ùá ÏÛ³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ¨ ³é³Ýó ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÇÙ³ëï ¿ ¹³éÝáõÙ ùá ÏÛ³ÝùÁ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ Çñ³Ï³Ý ÇÙ³ëïáí ÏÝ߳ݳϻª ѳí³ïáí, ϳÙùáí, ½·³óÙáõÝùáí ÙÇ³Ý³É Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ, ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ùá ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, ùá гÛñ»ÝÇùÇÝ, ùá ѳñ³½³ïÝ»ñÇÝ:

3.                        ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ·»ñ³·áõÛÝ ëÇñá ¨ ÝíÇñáõÙÇ »ñç³Ýϳµ»ñ ëñµ³·áñÍáõÙÝ ¿: ¼áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ »ñç³ÝϳóÝáõÙ ÑáñÁ. ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ »ñç³ÝϳóÝáõ٠ݳËÝÇÝ»ñÇÝ. ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ »ñç³ÝϳóÝáõ٠гÛñ»ÝÇùÁ. ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳÕÃáõÃÛ³Ùµ ûÍáõÙ ¼áñáõÃÛáõÝÁ:

4.                        ê»ñÝ ¿ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý áõÅÁ, ¨ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÝ ¿ ѳÕÃáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á:

5.                        ²í»ÉÇ É³í 㿱 ½áѳµ»ñí»É ÷³é³íáñ ѳÕóݳÏÇ Ñ³Ù³ñ, ù³Ý å³ñïáõÃÛ³Ý Ýí³ëï ½áÑÁ ÉÇÝ»É: ²é³çÇÝ ¹»åùáõÙ ¹áõ ùá ï»ñÝ »ë ¨ ùá ϳÙùáí ϳñáÕ »ë ½áѳµ»ñí»É. »ñÏñáñ¹ ¹»åùáõÙ ¹áõ ùá ï»ñÁ ã»ë , ¨ ù»½ ϳñáÕ »Ý ½áѳµ»ñ»É ѳϳé³Ï ùá ϳÙùÇ:

6.                        ºì »ñµ ³Ûɨë ãϳ ²ñÇÝ»ñÇ Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ, ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý á·ÇÝ ¿ ¹³éÝáõÙ ½áñáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ËáñÑáõñ¹Á ¨ ì³Ñ³·ÝÇÝ ³å³íÇÝ»Éáõ ÙÇ³Ï å³ÛÙ³ÝÁ:

7.                        à¯í, ²ñÇÝ»°ñ, ¹áõù ³Ýå³ñï»ÉÇ ÏÉÇÝ»ù, »Ã» ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý á·áí ³åñ»ù:

8.                        ²Ýϳñ»ÉÇÝ ½áѳµ»ñ»ÉÝ ¿ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ, »ñµ ½áѳµ»ñáõÙ »ë ù»½ ѳٳñ ³Ù»Ý³Ã³ÝÏ µ³ÝÁ:

9.                        ºñµ Ù³ñ¹ Çñ ³ÙµáÕç áõÝ»óí³ÍùÝ ¿ ½áѳµ»ñáõÙª ¹³ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ã¿. »ñµ Ù³ñ¹ ÇÝùÝ Çñ»Ý ¿ ½áѳµ»ñáõÙª ¹³ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ã¿. »ñµ Ù³ñ¹ Çñ áñ¹áõÝ ¿ ½áѳµ»ñáõ٠гÛñ»ÝÇùÇ Ñ³Ù³ñª Ñ»Ýó ¹³ ¿ ·»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ: ¶»ñ³·áõÛÝ ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝ ã¿±, áñ Ù³ÛñÁ Çñ áñ¹áõÝ ÝíÇñáõÙ ¿ гÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 225
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz