ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 01:28


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իգ. ԲԱՐՈՅԱԿԱՆ ԱՌԱՋԸՆԹԱՑ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - µ³ñáÛ³Ï³Ý ³é³çÁÝóó, ³ë»É ¿ª Ý»ñáõÅ ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý: ¸³ ¿ ϳÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:

2.                        òÝóáõÙÝ»ñÝ ²½·»ñÇ ÏÛ³ÝùáõÙ ÷ñÏáõÃÛ³Ý ÉͳÏÝ»ñ »Ý: ²Ýµ³ñáÛ³Ï³Ý »Ý áõ ¹³ï³å³ñïí³Í »Ý ÏáñëïÛ³Ý ³ÛÝ ²½·»ñÁ, áñáÝù Çñ»Ýó ·áÛáõÃÛáõÝÁ ³å³Ñáí»Éáõ ѳٳñ ³ÝÁݹáõÝ³Ï »Ý Ëáñ óÝóáõÙÝ»ñÇ: Ðá·»Ï³Ý óÝóáõÙÝ»ñÇ ÁݹáõÝ³Ï ²½·»ñÁ ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ »Ý í»ñ³Ýáñá·í»É:

3.                        ²é³Ýó í»ñ³Ýáñá·áõÙÇ ³ÝÇÙ³ëï ¿ áñáÝáõÙÁ, ÇëÏ ³é³Ýó áñáÝáõÙÇ áã ÙdzÛÝ ²½·Ç ÙÇïùÝ ¿ Ù»éÝáõÙ, ³ÛÉ ¨ Ñ»Ýó ÇÝùÁª ²½·Á: Ðá·¨áñ ³Ýß³ñÅáõÃÛáõÝ - ³ë»É ¿ª µ³ñáÛ³Ï³Ý Ù³Ñ, ٳѳóáõÙ:

4.                        ²é³çÁÝóóÇ Ññ³Ù³Û³Ï³ÝÝ ¿ ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ: ²Ûɨë áã áù ¿ ѳí³ïáõÙ, û ϳñ»ÉÇ ¿ ϳݷݻóÝ»É ³é³çÁÝóóÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý Ï³éùÁª ·»ïÇÝÁ ÷éí³Í å³ñïí³ÍÝ»ñÇ ¨ ÃáõÛÉ»ñÇ Ñ³é³ã³Ýùáí:

5.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ¹áõ ÙÇßï ¿É ³í»ÉÇ áõÅ»Õ »ë, ù³Ý ϳñÇùÁ, ù³Ý íï³Ý·Á, ù³Ý ÃßݳÙÇÝ, - ¹áõ ÙÇßï ¿É Ï³ñáÕ »ë ·»ñ³½³Ýó»É ù»½, µ³ñÓñ³Ý³É ù»½³ÝÇó, »Ã» ù»½ ãÇ å³Ï³ëáõÙ ë»÷³Ï³Ý áõÅ»ñáí áïùÇ Ï³Ý·Ý»Éáõ ϳÙùÁ: гí³ïùáí ³åñ»ÉÝ ¿ ѳÕÃ³Ï³Ý ÏÛ³ÝùÁ: гí³ï³ ½áñáõÃÛ³Ýó ¨ ÏѳÕÃ»ë ³Ýí³ñ³Ý:

6.                        ²Ýå³ñï»ÉÇ ¿ ùá ²½·Á, á¯í, ²ñáñ¹Ç°, »Ã» ³é³çÝáñ¹íáõÙ ¿ Ñá·áõ ½áñáõÃÛ³Ùµ: سñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ ¹»é ãÇ ï»ë»É ³ÛÝ Ññ³ßùÁ, áñ ÁݹáõÝ³Ï ¿ ·áñÍ»Éáõ ùá ²½·Áª Çñ Ñá·¨áñ áõÅ»ñÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ:

7.                        ²ÛÝï»Õ, áõñ ϳ á·áõ, ³ë»É ¿ª µ³ñáÛ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ ³å³óáõÛóÁ - ³ÛÝï»Õ Ãí³Ï³Ý ·»ñ³½³ÝóáõÃÛáõÝÁ, Ù»ï³ÕÁ ·ñ»Ã» ÏáñóÝáõÙ »Ý Çñ»Ýó Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ:

8.                        à·áõ Ñ»ï ½ÇݳÏóÇñ - ³ë»É ¿ª ½ÇݳÏóáõÙ »ë µ³ñáÛ³Ï³Ý áõÅ»ñÇ, áñÇ ÙÇçáóÝ»ñÝ ³×áõÙ »Ý ³Ýѳí³ï³ÉÇáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳Ý, ¹³ñÓÝáõÙ ³Ýå³ñï»ÉÇ ù»½ ¨ ùá ²½·ÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 188
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz