ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 02:08


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իե. ՊԱՇՏԱՄՈՒՆՔ ՄԵԾ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐԻ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - å³ï»ñ³½ÙáõÙ ùá ³é³çÇÝ ½ÇݳÏÇóÝ»ñÝ »Ý ùá Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        øá Ñá·áõ Ù»ç ÷³Û÷³ÛÇñ å³ßï³ÙáõÝùÁ ùá Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ, áñ ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ, ѳÕÃ³Ï³Ý Ñá·áí ¨ Çñ»Ýó ÏÛ³Ýùáí ù»½ ²ñ¨ ïíÇÝ: ÐÇßÇñ Ýñ³Ýó, áñ ·»ñ»½Ù³ÝÇ Ù»ç ÝÝç»Éáíª ëáõñÝ Çñ»Ýó ·ÉËÇ ï³Ï ¹ñÇÝ: ø³ç»ñÇ µ³ñÓÝ ¿ ëáõñÁ:

3.                        øá ѽáñ³·áõÛÝ ½ÇݳÏÇóÝ»ñÁ å³ï»ñ³½ÙÇ Å³Ù³Ý³Ï Ý³Ë ¨ ³é³ç ùá Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ á·ÇÝ»ñÝ »Ý: Üñ³Ýù »Ý ³é³çÝáñ¹áõÙ ù»½ ׳ϳï³Ù³ñïÇ Ø³Ûñ ÐáÕÇ íñ³:

4.                        ø»½³ÝÇó ³é³ç Ýñ³Ýù »Ý ѳñí³ÍáõÙ ùá ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ: ¼áñ³íáñ ¿ Ýñ³Ýó ѳñí³ÍÁ, û¨ ³Ýï»ë³Ý»ÉÇ: Üñ³Ýù ѳñí³ÍáõÙ »Ý ÃßݳÙáõ Ñá·áõÝ, ÁÝÏ×áõÙ Ýñ³Ý, Ñá·»å»ë Ýñ³Ý å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝáõÙ, ¨ ù»½ ÙÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ëå³Ý»É Ýñ³ Ù³ñÙÇÝÁ:

5.                        ºì ³½·áíÇÝ ¹áõ ³ÛÝù³Ý áõÅ»Õ »ë å³ï»ñ³½ÙáõÙ, áñù³Ý ç»ñÙ ¿ ùá å³ßï³ÙáõÝùÁ ¹»åÇ ùá Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ, ù³Ý½Ç å³ï»ñ³½ÙáõÙ ã³÷íáõÙ »Ý µ³Ý³ÏÝ»ñÁ - ѳÕÃáõÙ »Ý Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ:

6.                        Ê»Õ× ¿ ³ÛÝ ²½·Á, áñ Çñ å³Ûù³ñÇ áõ ËáÛ³ÝùÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï ãÇ ½·áõÙ, û Çñ»Ý ³Ý»ñ¨áõóµ³ñ ½áñ³íÇ·áõÙ »Ý Çñ Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ:

7.                        Æñ ³ÝÙ³ÑÝ»ñÇó ãû·ïíáÕ, ³ë»É ¿ª ëñ³Ýó å³ßï³ÙáõÝùÁ ãáõÝ»óáÕ ²½·Ç µáí³Ý¹³Ï áõÅÁ Çñ ÃíÇ, Çñ ù³Ý³ÏÇ Ù»ç ¿ ÙdzÛÝ:

8.                        Æñ ÁÝïÇñ ݳѳï³ÏÝ»ñÇ å³ßï³ÙáõÝùÁ ãáõÝ»óáÕ ²½·Á ³å»ñ³Ëï ¿ áõ µ³ñµ³ñáë - ³Ý³ñÅ³Ý ³½³ï гÛñ»ÝÇùÇ, áñÁ ÙÇßï ¿É Çñ ݳѳï³ÏÝ»ñÇ ëñµ³½³Ý ³×ÛáõÝÇó ¿ µ³ñÓñ³ÝáõÙ:

9.                        Æñ ݳѳï³ÏÝ»ñǪ Çñ ³ÝÙ³ÑÝ»ñÇ ¹»Ù Ù»Õ³ÝãáÕ ²½·Á ٻͳå»ë Ù»Õ³ÝãáõÙ ¿ Çñ ³å³·³ÛÇ ¹»Ù: ²ÝÑá·Ç ¿ª ¹»åÇ Çñ ݳѳï³ÏÝ»ñÁ ³Ýï³ñµ»ñ ²½·Á - ¹³ï³å³ñïí³Í µ³ñáÛ³Ï³Ý ÷ïáõÃÛ³Ý:

10.                    ºÃ» Ñ»ñáëáõÃÛ³Ý áõñ³óáõÙÁ Ûáõñ³ï»ë³Ï ¹³í³×³ÝáõÃÛáõÝ ¿, ³å³ Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇ åÕÍáõÙÁª ³Ýµ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝ ¿:  

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 242
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz