ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:45


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իէ. ՀԱՂԹՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ùá ѳÕÃáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÙdzÛÝ ùá ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª ½·áõÙ »ë, ѳí³ïáõÙ »ë, áñ ùá سÛñ ÐáÕÇ íñ³ å³ñïí»ÉÁ ÏñÏݳÏÇ áõ ³ÝÝ»ñ»ÉÇ å³ñïáõÃÛáõÝ ¿: ²ë»É ¿ª áñ Çñ سÛñ ÐáÕÇ íñ³ å³ñïíáÕ ²½·Á Çñ³íáõÝù ãáõÝÇ Ëáë»Éáõ ³½³ï гÛñ»ÝÇùÇ Ù³ëÇÝ:

3.                        ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª ùá سÛñ ÐáÕÇ íñ³ Ïéí»Éáí, ùá ÐáÕÁ å³ßïå³Ý»Éáí, ½·áõÙ »ë, ѳí³ïáõÙ »ë, áñ ù»½ Ñ»ï »Ý ùá Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁª ÙÇ áõÅ, áñÇ ³é³ç ³Ý½áñ »Ý µáÉáñ ï»ë³ÏÇ áõÅ»ñÁ:

4.                        ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª Ù³ñïÇ ¹³ßïáõÙ ½·áõÙ »ë, áñ ù»½ Ñ»ï »Ý ²ñ³ÛÇ Ð³Ûñ³Ï³Ý úñÑݳÝùÁ, ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛáõÝÁ, ùá »ñÏñÇ ²ñ¨Á ¨ ùá µáÉáñ ݳËÝÇÝ»ñÁ, áñáÝó ³é³ç ÃßݳÙÇÝ ÙÇ ÓÛáõÝ» Ù»ÍáõÃÛáõÝ ¿ ÙdzÛÝ:

5.                        ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª áñ ÏéíÇ Å³Ù³Ý³Ï ùá ëÇñïÁ ÉóÝáõÙ »Ý ùá ¹³ßï»ñÇ ßáõÝãÁ, ùá É»éÝ»ñÇ ë»·áõÃÛáõÝÁ. ù»½ ûñÑÝáõÙ ¿ ѳÛñ»ÝÇ »ñÏÇÝùÁ:

6.                        ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª ½·áõÙ »ë, ï»ëÝáõÙ »ë, ÉëáõÙ »ë. §Ð³ÕÃáõÃÛá¯õݦ- ³ÕáÃáõÙ »Ý Ù³Ûñ»ñÝ áõ ÏáõÛë»ñÁ ù»½ ѳٳñ. §Ð³ÕÃáõÃÛá¯õݦ- »ñ·áõÙ »Ý Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ. §Ð³ÕÃáõÃÛá¯õݦ- ÕáÕ³ÝçáõÙ »Ý ½³Ý·»ñÁ. µáÉáñÁ ³Ù»Ýáõñ ·áãáõÙ »Ý. §ø»½ Ñ»°ï »Ýù, ³é³¯ç ѳÕóϳݦ: ºì Ñá·Ç¹ áõ µ³½áõϹ ¹³éÝáõÙ »Ý ѳÕóϳÝ: ºì ѳÕÃáõÙ »ë ¹áõ:

7.                        ò»Õ³ÏñáÝ »ë - ³ë»É ¿ª ½áñ³íáñ »ë, ù³ç »ë, ѳÕÃ³Ï³Ý »ë ùá سÛñ ÐáÕÇ íñ³:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 224
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz