ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 01:58


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իդ. ԻՆՔՆԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1.                        ²ñáñ¹Ç°ù - ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç ¹ñ»ù ò»ÕÇ áõÅ»ñÁª Ó»ñ ²½·Ç ³É»Ñ»ñ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ - Ó»½ Ñ»ï ¿ ݳ, Ó»ñ ³ñÛáõÝÇ ÙÇçÇó ÏËáëÇ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ²½·³ÛÇÝ ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ - áã ÙdzÛÝ ²½·Ç µÝ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÝ ¿, ³Ûɨª å³ñï³íáñáõÃÛáõÝÁ ¹»åÇ ò»ÕÁ ¨ ѳٳÛÝ Ø³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÁ:

3.                        ²ñÇ ²½·»ñÁ ³åñáõÙ »Ý Çñ»Ýó ѳٳñ - ëï»Õͳ·áñÍáõÙª ò»ÕÇ Ñ³Ù³ñ, ÝáõÛÝå»ë ¨ Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: ²ñÇ ²½·»ñÁ ³ñ³ñ»Éáõ å³ñï³íáñáõÃÛáõÝ áõÝ»Ý - áõñ»ÙÝ ¨ª ³åñ»Éáõ Çñ³íáõÝù:

4.                        ºÃ» ÙÇ ²½· ½áõñÏ ¿ ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ÁݹáõݳÏáõÃÛáõÝÇó - áõñ»ÙÝ Ý³ ½áõñÏ ¿ ³Ù»Ý ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÇó, ½áõñÏ ¿ ÝáõÛÝÇëÏ ·áÛáõÃÛ³Ý µ³ñáÛ³Ï³Ý Çñ³íáõÝùÇó:

5.                        ºÃ» ²½·Á Çñ»Ý å»ïù »Õ³Í áõÅÁ Çñ»ÝÇó ¹áõñë ¿ ÷ÝïñáõÙ - ݳ ϳÙáíÇÝ Çñ å³ñïáõÃÛáõÝÝ áõ ³ÝÏáõÙÝ ¿ ݳ˳å³ïñ³ëïáõÙ:

6.                        ºÃ» ²½·Á ѳñí³ÍÝ»ñ ¿ ëï³ÝáõÙ ¨ áÕµ»ñ·áñ»Ý ³ÝϳñáÕ ¿ ѳϳѳñí³Í»É - ¹ñ³ å³ï׳éÝ ³ÛÝ ¿, áñ ݳ ãÇ ³åñáõÙ ò»Õáñ»Ý:

7.                        ²½·Ç å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý »Ý: ²½·Á å³ñïíáõÙ ¿ áã û Ýñ³ ѳٳñ, áñ Ãí³å»ë áõ ï»ËÝÇϳå»ë ÃáõÛÉ ¿, ³Ûɪ áñáíÑ»ï¨ ïϳñ ¿ Ñá·»å»ë:

8.                        ²½·Á å³ñïíáõÙ ¿, áñáíÑ»ï¨ Çñ ò»ÕÇ µáí³Ý¹³Ï áõÅ»ñÝ û·ï³·áñÍ»Éáõ ÷á˳ñ»Ý, Ñáí³Ý³íáñáÕÝ»ñ ¿ ÷ÝïñáõÙ: ²½·Á ãÇ å³ñïíÇ, »Ã» Ñá·¨ÇÝ ·ñáÑǪ ³å³íÇÝ»Éáí ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³ÝÁ:

9.                        Ø³Ï³µáõÛÍ ¿ ²½·Á, »Ã» Çñ ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Ñ»ÝíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ûï³ñ áõÅÇÝ: ÎÛ³Ýùáõ٠ٳϳµáõÛÍÝ ³Ýµ³ñáÛ³Ï³Ý ¿, ÇëÏ ÝÙ³ÝÁ ï»Õ ãáõÝÇ å³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç:

10.                    ÆÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ÙÇ å³ñ·¨ ã¿ áõñÇßÇó ù»½, ³ÛÉ ÙÇ µ³Ýª ù»½ÝÇó ù»½:

11.                    Â» µ³ñ»·áñÍÝ»ñ ¨ Ñáí³Ý³íáñáÕÝ»ñ »ë ÷ÝïñáõÙ - ÑÇí³Ý¹ »ë, ÃáõÛÉ ¨ ïϳñ Ùï³Ñá·»å»ë: » ËáëáõÙ »ë ½ÇݳÏÇóÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ - Ñá·áí ³éáÕç »ë áõ ³ñÇ:

12.                    ¼ÇݳÏÇóÝ»ñ ¨ á°ãª µ³ñ»ñ³ñÝ»ñ - ³Û¹ Ý߳ݳÏáõÙ ¿, û ³ñÇ »ë ¨ ÇÝùݳå³ßïå³Ýí»Éáõ, å³ï»ñ³½Ù»Éáõ ѳٳñ ÁÝÏ»ñ »ë ÷ÝïñáõÙ: ø³çÇ Çñ³íáõÝùÝ ¿ ¹³ª Ýñ³, áí í×é»É ¿ Ù»Ý³Ï Ñ³ÕÃ»É ¨ ½ÇݳÏóáõÙ ¿ ÙdzÛݪ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ѳÕûÉáõ ѳٳñ:

13.                    ²Ýó»Õ³ßáõÝã ²½·Ç ÙÇ³Ï ù³Õ³ù³Ï³Ý ½»ÝùÝ ¿ Ùáõñ³óϳÝáõÃÛáõÝÝ áõ ɳÉϳÝáõÃÛáõÝÁ: ȳÉϳÝáõÃÛáõÝÁ ³å³óáõÛó ¿ Ñá·¨áñ ïѳëáõÃÛ³Ý ¨ ³Ý³ñÇáõÃÛ³Ý:

14.                    Øáõñ³óϳÝáõÃÛáõÝÁ ½½í»ÉÇ ¿ ÁݹѳÝñ³å»ë. Ùáõñ³óϳÝÇÝ û·ÝáõÙ »Ý áã ÙdzÛÝ Ï³ñ»Ïó³ÝùÇó ¹ñ¹í³Í, ³Ûɨª Ñ³×³Ë ½½í³ÝùÇó:

15.                    ²Ý»ñ»ë Ùáõñ³óϳÝÇ »ë³ëÇñáõÃÛáõÝÁ µáÉáñáíÇÝ µÝ³Ï³Ý ¿ ѳٳñáõÙ, áñ Ù³ñ¹ÇÏ, ûÏáõ½ ³Ù»ÝÇó ÁÝϳÍÝ»ñÁ, ·Ã³Ý Çñ»Ý: ¾É ³í»ÉÇ ³Ý»ñ»ë ¿ Ùáõñ³óϳÝÁ ¨ å³Ñ³ÝçÏáï, »Ã» ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï Ý³¨ ѳßٳݹ³Ù ¿:

16.                    ²Ýó»Õ³ßáõÝã ²½·Á Ñ³×³Ë ³ÝÇÍáõÙ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý µ³ñ»ñ³ñÝ»ñÇÝ, ë³Ï³ÛÝ Ùáé³ÝáõÙ ¿, áñ Ùáõñ³óϳÝÇÝ áõ ѳßٳݹ³ÙÇÝ ³ÝϻɳÝáó »Ý ï³ÉÇë, ³ÛÉ á㪠³½³ï гÛñ»ÝÇù:

17.                    ²Ýó»Õ³ßáõÝã ²½·ÇÝ Ñ³ïáõÏ ¿ ³Õ»ï³ÉÇ ÇÝùݳÅËïáõÙÁ: ºì ³Û¹ ÇÝùݳÅËïáõÙÁ Ýñ³Ý ³ÛÝù³Ý ³Ý³ñÅ»ù ¿ ¹³ñÓÝáõÙ, áñ ݳ, ³Ý·³Ù, Çñ ¹Åµ³ËïáõÃÛ³Ýó Ù»ç Ù»ÕùÇ áñáß µ³ÅÇÝ ¿É Çñ»Ý ï³ÉÁ ½É³ÝáõÙ ¿:

18.                    Ü³ ³ÛÝù³Ý ³Ý³ñÅ³Ý ¿ ÃíáõÙ Çñ»Ý, áñ ãÇ Ï³ñÍáõÙ, û ù³Õ³ù³Ï³Ý ³ß˳ñÑáõÙ áñ¨¿ µ³ÝÇ å³ï׳é - ûÏáõ½ ¹Åµ³ËïáõÃÛ³Ý - ÇÝùÁ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É:

19.                    ºì ѳí³ï³°, á¯í, ²ñáñ¹Ç° - ³ÛÝ ²½·Á,  áñ Çñ ÏÛ³ÝùÇ áõ ³ñ¨Ç ѳٳñ Ïå³Ûù³ñÇ, åÇïÇ ·ïÝÇ Çñ Ù»ç ³ÛÝù³Ý áõÅ, ³ÛÝù³Ý ½áñáõÃÛáõÝ, áñ ϳñáճݳ ã³ñÁ µ³ñáõ ÷áË»É:

20.                    Æñ ³å³·³Ý íï³Ý·í³Í ²½·Ç ÙÇ³Ï ¨ í»ñçÝ³Ï³Ý Ë³Õ³ÃáõÕÃÁª Çñ í»ñ³¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 238
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz