ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:09


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իբ. ՊԱՏԵՐԱԶՄ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ²ß˳ñÑÁ ϳé³í³ñáõÙ ¿ ѳϳٳñïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ: гÕÃáõÙ ¿ ѽáñÁ ¨ á°ã ³ñ¹³ñÁ: ì³¯Û ÃáõÛÉ»ñÇÝ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ä³ï»ñ³½ÙÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¿. ûñÑÝí³Í ¿ å³ï»ñ³½ÙÁ: ä³ï»ñ³½ÙÁ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ óáõó³¹ñáõÃÛáõÝ ¿ª Ùñó³ëå³ñ»½, áõñ ³Ù»Ý ÙÇ ²½· Çñ ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ Ý»ñϳ۳óÝáõÙ:

3.                        Ø»ù»Ý³Ï³Ý ÏáåÇï áõÅ»ñÇ µ³ËáõÙ ã¿ å³ï»ñ³½ÙÁ, ³Ûɪ ²½·»ñÇ Ñá·»Ï³Ý Ï³ñáÕáõÃÛ³Ýó. ²½·»ñÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝ ¿ å³ï»ñ³½ÙÁ:

4.                        ÆëÏ ÃáõÛÉ»ñÁ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³Û¹ ѳñ³µ»ñáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙdzÛÝ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ëÝáÕ Ï»ñÇ ¹»ñ »Ý ϳï³ñáõÙ: ¸³ ¿ µÝ³Ï³Ý ³ñ¹³ñáõÃÛáõÝÁ: ºÃ» ã»ë áõ½áõÙ Ï»ñ ÉÇÝ»É - »ÕÇñ ½áñ³íáñ:

5.                        ä³ï»ñ³½ÙÁ ëå³ÝáõÃÛáõÝ ã¿, û¨ Ù³ñ¹ÇÏ ½áÑíáõÙ »Ý ³ÛÝï»Õ. ¹³ û¨ ¹³Å³Ý, µ³Ûó ³é³ùÇÝÇ Ù»Ý³Ù³ñï ¿ Ù³ñ¹áõ ¨ Ù³ÑÇ:

6.                        ä³ï»ñ³½ÙÇ ûñ»ÝùÁ ³½ÝÇí ¿ áõ í»Ñ. å³ï»ñ³½ÙÁ ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ý³Ù³ñï ¿: ÆëÏ Ù»Ý³Ù³ñïÁ ëå³ÝáõÃÛáõÝ ã¿:

7.                        Ø»Ý³Ù³ñïÁ ÙdzÛÝ ³½Ýí³Ï³ÝÝ»ñÇ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ ¿. ï³Ï³ÝùÁ »ñµ»ù ãÇ Ù»Ý³Ù³ñïÇ. ï³Ï³ÝùÁ ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ ¿ ëå³Ý»É:

8.                        ä³ï»ñ³½ÙÝ ¿É áñå»ë ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù»Ý³Ù³ñï, ²ñÇ ²½·»ñÇ Ù»Ý³ßÝáñÑÝ ¿ ÙdzÛÝ:

9.                        â³ñÇÝ å³ï»ñ³½Ù»É ãÇ Ï³ñáÕ »ñµ»ù. â³ñÇÝ Ï³ñáÕ ¿ ÙdzÛÝ Ã³É³Ý»É, ù³Ý¹»É áõ ëå³Ý»É: Àëï ³Û¹Ùª ²ñÇÝ é³½ÙÇÏ ¿ ³½ÝÇí, ÇëÏ â³ñÇݪ ¹³Å³Ý á×ñ³·áñÍ:

10.                    ²ñÇ é³½ÙÇÏÁ ÙÇßï åÇïÇ å³ï»ñ³½ÙÇ. ݳ åÇïÇ »ÉÝÇ é³½ÙÇ ³ëå³ñ»½ª ³½ÝÇí ÙñóáõÃÛ³Ý, ˳ճ Ù³ÑÇ Ñ»ï, ѳÕÃÇ Ï³Ù Ñ³ÕÃíÇ:

11.                    ÆëÏ â³ñÇÇ ¹»Ù ݳ åÇïÇ ÉÇÝÇ ÉáÏ íÇß³å³ù³Õ. ݳ åÇïÇ å³ßïå³ÝÇ ë»ñÁ ã³ñÇùÇó, ³ñ³ñÙ³Ý ÉáõÛëÁª ÏáñͳÝáÕ ÙáõÃÇó, ²ñÇ Ñ³ñëÝ»ñÇݪ ëïáñ åÕÍáõÙÇó, Ù³ÝáõÏÝ»ñÇݪ ³Ý·áõà ëå³Ý¹Çó:

12.                    ä³ï»ñ³½ÙÁ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ·áï»Ù³ñï ¿. ìÇß³åÝ ¿ Ñáí³Ý³íáñáõÙ â³ñÇÝ»ñÇÝ. ì³Ñ³·Ý ¿ ß³ñÅáõÙ µ³½áõÏÝ ²ñÇÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó ³ãù»ñáõÙ ³ñ»·Ý»ñ í³éáõÙ:

13.                    ì³Ñ³·ÝÁ ÏéíáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ìÇß³åÇ ¹»Ù, ù³Ý½Ç ²ëïí³Í ÙdzÛÝ ²ëïÍá ¹»Ù ¿ ÏéíáõÙª ÉÇÝÇ »ñÏÝùáõ٠ϳ٠»ñÏñÇ íñ³. Ù³ñ¹»ñÇ ¹»Ù ݳ ÇÝãå»±ë ÏéíÇ: â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ²ñÇÝ ¿ ÏéíáõÙ:

14.                    ÆëÏ »ñµ »ñÏáõ ²ñÇ ³½·»ñ å³ï»ñ³½ÙáõÙ »Ý Çñ³ñ ¹»Ù, ì³Ñ³·ÝÁ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ¿ »ñÏáõëÇÝ ¿É, áñ Ýñ³Ýó å³ï»ñ³½ÙÁ ëå³ÝáõÃÛáõÝ ã¹³éݳ:

15.                    ÎÛ³ÝùÁ å³ï»ñ³½Ù ¿ ³Ýí»ñç. ¨ »Ã» »ñµ»ÙÝ ²½·»ñÁ Ïéí³¹³ßïáõÙ ã»Ý, ³å³ Ýñ³Ýù ½áñ³ÝáóÝ»ñáõÙ »Ý:

16.                    â»½áùáõÃÛ³Ý »Ý ¹ÇÙáõÙ ÃáõÛÉ»ñÁ ÙdzÛÝ, Ñ³×³Ë µ³Å³Ý»Éáí å³ñïí³ÍÝ»ñÇ ×³Ï³ï³·ÇñÁ:

17.                    ²Ù»Ý å³ï»ñ³½Ù »ñÏáõ Ýáñ»ñÇ å³ï×³é ¿ ¹³éÝáõÙ, áñáíÑ»ï¨ ã³÷í³Í ½áñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó ¨ áã Ù»ÏÝ ¿ Çñ»Ý í»ñçݳϳݳå»ë å³ñïí³Í ϳ٠ѳÕÃ³Í Ñ³Ù³ñáõÙ: ºì ÙÇßï ¿É å³ñïí³Í ÏáÕÙÁ ¹»é Çñ ݳѳÝçÇ ×³Ý³å³ñÑÇÝ Ùß³ÏáõÙ ¿ Çñ ÷áËíñ»ÅÇ Íñ³·ÇñÁ:

18.                    Ø»ÏÁ ѳñÓ³ÏíáõÙ ¿, ÙÛáõëÁª å³ßïå³ÝíáõÙ - ³Û¹ »ñÏáõëÇó á±ñÝ ¿ Ù»Õ³íáñ: ºì áã Ù»ÏÁ. Çñ³íáõÝù áõÝ»Ý »ñÏáõëÝ ¿Éª å³ï»ñ³½ÙÁ ³ñ¹³ñ ¿ »ñÏáõëÇ Ñ³Ù³ñ ¿É: ʳճÕáõÃÛá±õÝ »ë áõ½áõÙª å³ïñ³ëïíÇñ å³ï»ñ³½ÙÇ:

19.                    ä³ï»ñ³½ÙÁ µÝ³½¹ ¿: ä³ï»ñ³½ÙÁ ϳ½¹áõñí³ÍÇ, ³éáÕçÇ ó³ÝÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ÇÝãå»ë ¨ ˳ճÕáõÃÛáõÝÁ ÃáõÛÉÇ µ³ÕÓ³ÝùÝ ¿, Ñá·Ý³ÍÇ »ñ³½Á. Ïå³ñïíÇ ³ÛÝ ²½·Á, áñ ßáõï ¿ Ñá·ÝáõÙ:

20.                    Ê³Õ³ÕáõÃÛáõÝÁ »ñµ»ù ѳí»ñÅ³Ï³Ý ã¿ - ³ÛÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ ½Çݳ¹³¹³ñ ¿ ÙdzÛÝ:

21.                    Ê³Õ³ÕáõÃÛ³Ý ã³ñ³ß³ÑáõÙÝ ³í»ÉÇ ³Õ»ï³íáñ ¿ å³ñïí³Í ²½·Ç ѳٳñ, ù³Ý ÝáõÛÝÇëÏ å³ï»ñ³½ÙÁ:

22.                    ²Ýµ³ñá۳ϳݳÝáõÙ »Ý ³ÝÙ³ñïáõÝ³Ï ²½·»ñÁ. ¨ ³Ýµ³ñá۳ϳÝáõÃÛáõÝÁ ÏáñͳÝÙ³Ý Ý³Ë³å³ï׳éÝ ¿. ³Û¹ ²½·Ý ³Ûɨë ãÇ ½·áõÙ ì³Ñ³·ÝÇÝ ¨ ãÇ ½áñ³ÝáõÙ:

23.                    ¼áñ³íáñÇ Ñ³Ù³ñ ˳ճÕáõÃÛáõÝÁ ½Çݳ¹³¹³ñ ¿ ÉáϪ Ýáñá·í»Éáõ, óñٳݳÉáõ, å³ïñ³ëïí»Éáõ å³ï»ñ³½ÙÇ Ýáñ Ùñó³ëå³ñ»½ ÙïÝ»Éáõ ѳٳñ:

24.                    îϳñÇ Ñ³Ù³ñ ˳ճÕáõÃÛáõÝÁ ÃßݳÙáõó ßÝáñÑí³Í ٳѳµ»ñ ѳßÇß ¿, ù³Ý½Ç ÃßݳÙÇÝ ³Û¹ ˳ճÕáõÃÛáõÝÁ ßÝáñÑáõÙ ¿ Ýñ³Ý ³ÛÝù³Ý ųٳݳÏ, ù³ÝÇ ¹»é ÇÝùÁ Ïáõßï ¿: îϳñÇ Ñ³Ù³ñ ˳ճÕáõÃÛáõÝÁ ¹³Ý¹³Õ ٳѳóáõÙ ¿:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 155
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz