ԼՈՒՍՆԻ (Երկուշաբթի), 21.10.2019, 00:30


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

իա. ՀԱՅՐԵՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ùá ³ñÙ³ïÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ سÛñ ÐáÕÇ Ù»ç: ²Û¹å»ë ¿ ³í³Ý¹áõÙ ÇÝùÁª ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ¸áõ ùá ´Ýûññ³ÝáõÙª µÝáõÃÛ³Ý å»ë í³ÛñÇ, µÝáõÃÛ³Ý å»ë ½áñ»Õ áõ ÑÙ³ÛÇã: øá ´Ýûññ³ÝáõÙª سÛñ ÐáÕÇ Ù»ç ¹áõ ³ñÙ³ï áõÝ»ë, ¨ ³Û¹ ³ñÙ³ïÝ ¿ ù»½ ϳݷáõÝ å³ÑáõÙ:

3.                        øá ´Ýûññ³ÝáõÙ ¿ ²ñ³¯Ý Çñ ³ñ³ñã³·áñÍáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñáõÙ ùá ²½·Ç Ù»ç. ùá ´Ýûññ³ÝáõÙ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ Çñ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ù»½:

4.                        øá ´Ýûññ³ÝáõÙ »Ý ùá ݳËÝÇÝ»ñÁ. ³ÛÝï»Õ ¿ ùá ͳ·áõÙÁ, ùá ³ñÛáõÝÁ. ³ÛÝï»Õ ¿ ùá гÛñ»ÝÇùÁ:

5.                        Ð³Ûñ»ÝÇùÁ ÝáõÛݳÝáõÙ ¿ سÛñ ÐáÕÇÝ. سÛñ ÐáÕÇó ¹áõñë ùá ³ñÙ³ïÁ ãϳ, سÛñ ÐáÕÇó ¹áõñë гÛñ»ÝÇù ãϳ:

6.                        ¸áõ ã»ë ϳñáÕ Ð³Ûñ»ÝÇù ÁÝïñ»É: ¸áõ ÇÝù¹ ³ñÙ³ï áõÝ»ë ùá гÛñ»ÝÇùáõÙ: ºì ÇÝãåÇëÇÝ ¿É ÉÇÝÇ ùá гÛñ»ÝÇùÁ - ¹áõ ùá ³ñÙ³ïáí ÝáõÛݳÝáõÙ »ë Ýñ³Ý: ØdzÛÝ ÑÇí³Ý¹ ¨ ã³ñ³Ñ³É³Í Ñá·ÇÝ»ñÁ ϹŷáÑ»Ý Çñ»Ýó гÛñ»ÝÇùÇó:

7.                        Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ë»ñ ¿ª ½·³óÙáõÝù, ¨ Ó¨³íáñíáõÙ ¿ ùá ³ñÙ³ïÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÇó, ùá ݳËÝÇÝ»ñÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÇó, ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÇó:

8.                        Æñ ³ñÙ³ïÇ, Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇ, Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ãáõÝ»óáÕ Ù³ñ¹áõ Ù»ç ãÇ Ï³ñáÕ ÉÇÝ»É Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ áñå»ë ½·³óÙáõÝù. Ýñ³ Ù»ç ÏÉÇÝÇ ÙdzÛÝ Ñ³ñÙ³ñí³ÍáõÃÛáõÝ: гñÙ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ãÇ Ï³ñáÕ ÝáõÛݳóí»É гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý Ñ»ï:

9.                        Ð³ñÙ³ñí³ÍáõÃÛáõÝÁ ÇÝùݳ·áÑáõÃÛáõÝ ¿: ºì ³Û¹åÇëÇù ëÇñáõÙ »Ý гÛñ»ÝÇùÁ, ÇÝãå»ë ßáõÝÁ Çñ óÕÝ ¿ ëÇñáõÙ:

10.                    Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ëù³Ýã³óáõÙ ¿ سÛñ ÐáÕáí, ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñáí, ³½·³Ñ³í³ïùáí:

11.                    ØdzÛÝ ò»Õ³ÏñáÝÁ ϳñáÕ ¿ ѳÛñ»Ý³ë»ñ ÉÇÝ»É, ù³Ý½Ç Ýñ³ ѳٳñ гÛñ»ÝÇùÁ å³ñ½³å»ë ë»÷³Ï³Ý »ñÏñ³Ù³ë ã¿, áõñ áëÏÇ »Ý ³ñ¹ÛáõݳѳÝáõÙ ¨ ÑáõÝÓù »Ý ѳí³ùáõÙ, ³Ûɪ ëñµ³½³Ý »ñÏÇñª سÛñ ÐáÕ, áõñ ·ïÝíáõÙ »Ý Ýñ³ ݳËÝÛ³ó á·ÇÝ»ñÁ, áõñ Çñ ³ñÙ³ïÝ ¿, Çñ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ:

12.                    Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝ - Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ µáÉáñ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ã³·Ý áõ åë³ÏÝ ¿ ¹³: гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ Ù³ÛñÝ ¿ µ³½Ù³½³Ý ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ»ñǪ µ³ñá۳ϳÝáõÃÛ³Ý, ³ÝÓÝíÇñáõÃÛ³Ý, ³ñÇáõÃÛ³Ý, ³½ÝíáõÃÛ³Ý...

13.                    ²½·³ÛÇÝ µ³ñáÛ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ Çñ Ù»ç ÙdzóÝáÕ ³Û¹ ·»ñ³·áõÛÝ ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ ¿ ²½·»ñÇ ·áÛáõÃÛ³Ý ³ÝÑñ³Å»ßï å³ÛÙ³ÝÁ ¨ ³Ýëå³é ³ÕµÛáõñÁ Ýñ³Ýó áõÅÇ áõ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý:

14.                    Ð³Ûñ»ÝÇùÝ»ñÝ ³åñáõÙ »Ý ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ùµ, ÁÝÏÝáõÙª ¹ñ³ å³Ï³ëÇ ßÝáñÑÇí: гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ùµ ѳñáõëï ²½·Á ¹»åù»ñÇ Ë³Õ³ÉÇùÁ ã¿, ³Ûɪ ¹ñ³Ýó ϳñ·³¹ñáÕÁ:

15.                    Ð³Ûñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ å³ï»ñ³½ÙÇ µ³ñáÛ³Ï³Ý ³ÙñáõÃÛáõÝÝ ¿, ³Ýµ»Ï³Ý»ÉÇ ½ñ³ÑÁ, ³Ýíñ»å ½»ÝùÁ:

16.                    ²½·Ý ³é³Ýó ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý ³ÛÝåÇëÇÝ ¿, ÇÝãåÇëÇÝ áñ Ù³ñÙÇÝÝ ³é³Ýó Ñá·áõ:

17.                    Ð³Ûñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ùá ³Ù»Ý³Ù»Í ³é³ùÇÝáõÃÛáõÝÝ ¿, ù³Ý½Ç å³ßïå³ÝáõÙ »ë áã û å³ñ½³å»ë ë»÷³Ï³Ý ÑáÕ, ³Ûɪ سÛñ ÐáÕÁ, å³ßïå³ÝáõÙ »ë ùá ³ñÙ³ïÁ, ùá ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ, ùá ݳËÝÇÝ»ñÇÝ ¨ ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ:

18.                    ´áÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÁ µÝ³Ï³Ý å³Ñ³Ýçáí ¨ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ ѳÛñ»Ý³ë»ñ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý. ²ñÇ Ð³ÛÁª ³í»ÉÇ, ù³Ý µáÉáñÁ - ѳÛñ»Ý³å³ßï åÇïÇ ÉÇÝÇ Ð³ÛÁ, ù³Ý½Ç Ýñ³ гÛñ»ÝÇùÁ Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïÝ ¿ª ²ñÇ ò»ÕÇ ´Ý³ÏÁ, áñÝ Çñ Ù»ç áõÝÇ ¨ ëÝáõÙ ¿ ³ÙµáÕç ²ñÇ ò»ÕÇ ²ñÙ³ïÁ Ï»óáõóÇã:

19.                    ²Ù»Ý ²ñÇ ²½· å³ñï³íáñ ¿ å³ßïå³Ý»É Çñ гÛñ»ÝÇùÁ: ²ñ³ñ³ïÁ å³ßïå³Ý»É å³ñï³íáñ »Ý µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÁ, ù³Ý½Ç ³ÛÝï»ÕÇó »Ý Çñ»Ýù ͳ·»É: ²ñ³ñ³ïÝ ¿ ²ñÇ ²½·»ñÇ ·áÛ³éÙ³Ý ëñµ³½³Ý ëϽµÝ³í³ÛñÁª ²ñ³ñÙ³Ý í³ÛñÁ, áõñ å³Ñå³ÝíáõÙ ¿ ò»ÕÇ ²ñÙ³ïÁª ²ñÇ Ð³ÛÁ:

20.                    ²ñÇ ²½·»ñÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ å³Ûٳݳíáñí³Í ¿ Ýñ³Ýó ·Çï³Ïóí³Í áõ ѳñ³½³ï ϳåáí Çñ»Ýó ëñµ³½³Ý ëϽµÝ³í³Ûñ ²ñ³ñ³ïÇ ¨ ²ñÇ ò»ÕÇ ²ñÙ³ï ²ñÇ Ð³ÛÇ Ñ»ï:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 213
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz