ՀՐԱՏԻ (Երեքշաբթի), 22.10.2019, 03:07


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ի. ԱԶԳԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ¹áõ ã»ë ϳñáÕ ²½· ÁÝïñ»Éª ¹áõ ÇÝù¹ ùá ²½·Ç ÍÝáõÝ¹Ý »ë: ºì ÇÝãåÇëÇÝ ¿É ÉÇÝÇ ùá ²½·Á, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¹áõ ùá µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñáí ÝáõÛݳÝáõÙ »ë Ýñ³Ý: ²Û¹å»ë ¿ ³í³Ý¹áõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ²½·³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ëÇñá ½·³óÙáõÝù ¿ - ¹³ ùá ³½·³ÛÇÝ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿, áñå»ë ùá ųé³Ý·³Ï³Ý ÑÇÙù:

3.                        ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ½·áõÙ »ë ù»½ áã û áñå»ë å³ñ½ ³Ýѳï, ³Ûɪ áñå»ë ³½·³ÛÇÝ ³ÝÑ³ïª ùá ²½·Ç µÝ³Ï³Ý áõ ³Ýµ³Å³Ý»ÉÇ Ù³ëÝÇÏ:

4.                        ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ÇÝùݳѳñ· »ë ¹áõ áñå»ë ³½·³ÛÇÝ ³Ýѳï:

5.                        ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ½·áõÙ »ë ùá ¨ ùá ²½·Ç ÝáõÛÝáõÃÛáõÝÁª ¹áõ ùá ²½·Ý »ë, ùá ²½·Á ¹áõ »ë. ²½·Ç¹ ½áñáõÃÛáõÝÁ ùá ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿, ùá ½áñáõÃÛáõÝÁª ²½·Ç¹ ½áñáõÃÛáõÝÁ:

6.                        ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ½·áõÙ »ë ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ²½·Ç¹ Ù»ç ¨ ²½·Ç¹ ÙÇçáóáí:

7.                        ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ùá Ù»ç ½·áõÙ »ë ùá ²½·Ç ³ñÛáõÝÁ, ³½·³ÛÇÝ µÝ³íáñáõÃÛáõÝÁ, Ùï³Í»É³Ï»ñåÁ:

8.                        ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª å³ßïáõÙ »ë ²½·Ç¹ áñ³Ï³Ï³Ý ³ñÅ»ùÝ»ñÁª µ³ñá۳ϳÝ, Ñá·¨áñ... ³ë»É ¿ª Ýå³ëïáõÙ »ë ùá ²½·Ç à·áõ Ñëϳ۳óáõÙÇÝ:

9.                        ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ³åñáõÙ »ë ó»Õáñ»Ý. ³ë»É ¿ª å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ »ë ½·áõÙ ²½·Ç¹ ѳٳñ ò»Õǹ ³é³ç. ³ë»É ¿ª ·Çï³ÏóáõÙ »ë ùá ²½·Ç ¹»ñÝ áõ Ý߳ݳÏáõÃÛáõÝÁ ò»Õǹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¨ Ýå³ëïáõÙ »ë ²½·Ç¹ ½áñ³óÙ³ÝÁ:

10.                    ØdzÛÝ ò»Õ³ÏñáÝÁ ϳñáÕ ¿ ³½·³ë»ñ ÉÇÝ»É:

11.                    ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ѳí³ïáõÙ »ë, áñ ó»Õ³×³Ý³ã ²½·Á ³åñáõÙ ¿ ÇÝùݳѳëï³ïÙ³Ý ½áñ³ß³ñÅáí, ÇëÏ ³Ýó»Õ³×³Ý³ã ²½·Áª ·áÛ³å³Ñå³ÝÙ³Ý çÕ³Ó·áõÃÛ³Ùµ. áñ ó»Õ³×³Ý³ã ²½·Á ³åñáõÙ ¿ ò»ÕÇ Ñ³Ù³ñ, ÇëÏ ³Ýó»Õ³×³Ý³ã ²½·Áª ÙdzÛÝ Çñ ѳٳñ. áñ ó»Õ³×³Ý³ã ²½·Á ³åñáõÙ ¿ ÏÛ³Ýùáí, ÇëÏ ³Ýó»Õ³×³Ý³ã ²½·Áª Ù³Ñáí. áñ ³Ýó»Õ³×³Ý³ã ²½·Á ³Ý½áñ ¿ áõ Ýí³ëï, ÇëÏ ó»Õ³×³Ý³ã ²½·Áª ½áñ³íáñ ¿ áõ Ñå³ñï, ¨ Ýñ³ ë³Ï³í³ÃíáõÃÛáõÝÝ, ³Ý·³Ù, ¹³éÝáõÙ ¿ »ñÏñáñ¹³Ï³Ý:

12.                    ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ëñµáõÃÛ³Ùµ å³Ñå³ÝáõÙ »ë ²½·Ç¹ ³ñÛ³Ý ³Ý³ñ³ïáõÃÛáõÝÁ: ²½·Ç ³ñÛ³Ý ³Ý³ñ³ïáõÃÛ³Ý Ýϳïٳٵ ݳ˳ÝÓ³ËݹÇñ ãÉÇÝ»É, ÏÝ߳ݳϻª ïϳñ³óÝ»É ³½·³ÛÇÝ áñ³ÏÝ»ñÁ: ²é³í»É ݳ˳ÝÓ³ËݹÇñ å»ïù ¿ ÉÇÝ»É ò»ÕÇ ³ñÛ³Ý ³Ý³ñ³ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñª ²ñÇ ³ñÛ³ÝÁ ãå»ïù ¿ ˳éÝíÇ â³ñÇ ³ñÛáõÝ:

13.                    ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ½·áõÙ »ë ùá ²½·Á áñå»ë ²ñÇ ò»Õ³Í³éÇ µÝ³Ï³Ý ÙÇ ×ÛáõÕ. ³ë»É ¿ª ½·áõÙ »ë, áñ ùá ²½·Á ϳñáÕ ¿ ½áñ³Ý³É ÙdzÛÝ Çñ ò»Õ³Í³éÇ µÝÇ íñ³, Çñ ²ñÙ³ïÇó ëÝí»Éáí:

14.                    ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª ùá ò»Õ³Í³éÇ ²ñÙ³ïÇ ¹»Ù ϳï³ñíáÕ ³Ù»Ý ÙÇ á×Çñ ÁݹáõÝáõÙ »ë áñå»ë á×Çñ ùá ò»Õ³Í³éÇ ¹»Ù, áõëïÇ ¨ª ùá ²½·Ç ¹»Ù:

15.                    ²½·³ë»ñ ÉÇÝ»É - ³ë»É ¿ª å³Ñå³ÝáõÙ ¨ ½áñ³óÝáõÙ »ë ùá ò»Õ³Í³éÇ ²ñÙ³ïÁ, áñ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿ - ¹³ ²ñÇ Ð³ÛÝ ¿:

16.                    ²½·³ë»ñ åÇïÇ ÉÇÝ»Ý µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÁ, ÇëÏ ²ñÇ Ð³ÛÁª ³í»ÉÇ, ù³Ý µáÉáñÁ - ³½·³å³ßï åÇïÇ ÉÇÝÇ Ð³ÛÁ. ù³Ý½Ç µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÁ ò»ÕÇ ³é³ç »Ý å³ï³ë˳ݳïáõ, ÇëÏ Ð³ÛÁª ò»ÕÇ Ñ³Ù³ñ ²ñ³ÛÇ ³é³ç:

17.                    Â» ÙÇ ²ñÇ ²½· ã³åñÇ ó»Õáñ»Ýª ÇÝùÁ Ïïϳñ³Ý³. ÇëÏ »Ã» ²ñÇ Ð³ÛÁ ã³åñÇ ó»Õáñ»Ýª ò»ÕÁ Ïïϳñ³Ý³, ù³Ý½Ç ²ñÇ Ð³ÛÁ ÇÝùÁ ò»ÕÝ ¿, ²ñÇ ²½·»ñÇ ÍÝáÕÝ ¿, ²ñÙ³ïÝ ¿ ò»ÕÇ:

18.                    ²Ù»Ý ÙÇ ²½· ÏáñóÝ»Éáí ó»Õ³ÛÇÝÁª ϳñáÕ ¿ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É ³ÛÝ, ëÝí»Éáí Çñ ²ñÙ³ïÇó: ÆëÏ »Ã» ÇÝùÁª ²ñÇ Ð³ÛÁ ÏáñóÝÇ ó»Õ³ÛÇÝÁª Ïïϳñ³Ý³ Ñ»Ýó ÇÝùÁª ²ñÙ³ïÁ: ¾É ÇÝãå»±ë ëÝí»Ý ²ñÇ ²½·»ñÁ, ÇÝãDZó: ºì »ñÏñÇ ³ñ³ñáÕ ò»ÕÁ ÏÏáñͳÝíÇ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 352
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz