ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:21


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

գ. ՑԵՂԱՄԱՐԴ

1.                        à¯í, ¹áõ, ²ñáñ¹Ç°, ¹áõ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »ëª ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ò»ÕÇ ³Ýѳï: ºì ò»Õ³Ù³ñ¹Ý ¿ ϳï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ ùá. ò»Õ³Ù³ñ¹Á ÉáÏ ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÛ³É, ÏÉÇÝÇ µ³ó³ñÓ³Ï, Çñ Ù»ç Çñ ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ͻ·³, ÏÉÇÝÇ »ñç³ÝÇÏ ¨ Ïï»ëÝÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ:

2.                        ¸áõ å³ï³Ñ³Ï³Ý ³Ûó»Éáõ ã»ë ÏÛ³ÝùáõÙ: ¸áõ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »ë: àñå»ë ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ, ¹áõ µ³ó³ñÓ³Ï »ë, ¹áõ ³ÙµáÕç³Ï³Ý »ë, ¹áõ µÝ³Ï³Ý »ë ¨ ¹áõ µÝáõÃÛáõÝ »ë: ºì áñå»ë µÝáõÃÛáõÝ, ¹áõ ѽáñ »ë áõ ϳï³ñÛ³É »ë: ¸áõ ò»Õ³Ù³ñ¹ »ë ùá ¿áõÃÛ³Ùµ:

3.                        ¸áõ µ³½Ù³ÃÇí µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñ áõÝ»ë. ¨ ³Û¹ µ³½Ù³ÃÇí áñ³ÏÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹: ²Û¹ áñ³ÏÝ»ñÁ ¹áõ ã»ë ÁÝïñáõÙ - ¹ñ³Ýù ùá ͳ·áõÙÇó »Ý ·³ÉÇë: ¸áõ ²ñÇ ò»ÕÝ »ë, ¹áõ ²½·Ý »ë, ¹áõ îáÑÙÝ »ë, ¹áõ ÀÝï³ÝÇùÝ »ë. ¸áõ ò»Õǹ ³ñÛáõÝÝ »ë, ¹áõ ²½·Ç¹ ³ñÛáõÝÝ »ë, ¹áõ îáÑÙǹ ³ñÛáõÝÝ »ë, ¹áõ ÀÝï³ÝÇùǹ ³ñÛáõÝÝ »ë. ¸áõ ò»Õǹ ¹ÇÙ³·ÇÍÝ »ë, ²½·Ç¹ ¹ÇÙ³·ÇÍÝ »ë, îáÑÙǹ ¹ÇÙ³·ÇÍÝ »ë, ÀÝï³ÝÇùǹ ¹ÇÙ³·ÇÍÝ »ë:

4.                        ¸áõ µ³½Ù³ÃÇí µÝ³Ï³Ý Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ë. ¨ ³Û¹ µ³½Ù³ÃÇí ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹: ²Û¹ ѳïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹áõ ã»ë ÁÝïñáõÙ - ¹ñ³Ýù ùá ͳ·áõÙÇó »Ý ·³ÉÇë. ¸áõ ³ñ³ñáÕ »ë, ¹áõ ½·³óáÕ »ë, ¹áõ Ý»ñßÝãíáÕ »ë, ¹áõ ï»ë³ÝáÕ »ë. ¸áõ áõÝ»ë ³åñáõÙÝ»ñ, »ñ³½³ÝùÝ»ñ, ë»ñ, ÝíÇñáõÙ. ¸áõ áõÝ»ë Ï»ñïí³Íù, ϳÙù, ÙÇïù, µÝ³íáñáõÃÛáõÝ, Ï»óí³Íù:

5.                        ¸áõ µ³½Ù³ÃÇí µÝ³Ï³Ý ¹»ñ»ñ áõÝ»ë. ¨ ³Û¹ µ³½Ù³ÃÇí ¹»ñ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹: ²Û¹ ¹»ñ»ñÁ ¹áõ ã»ë ÁÝïñáõÙ - ¹ñ³Ýù ùá ͳ·áõÙÇó »Ý ·³ÉÇë. ¸áõ ÍÝáÕ »ë, »Õµ³Ûñ, Ñáñ»Õµ³Ûñ, å³å, Ùáñ»Õµ³Ûñ... ¸áõ ѳñ¨³Ý »ë, ³½·³Ï³Ý, ÁÝÏ»ñ, ËݳÙÇ, µ³ñ»Ï³Ù, ͳÝáÃ... ¸áõ é³½ÙÇÏ »ë, ³ß˳ïáÕ, ëï»ÕÍáÕ, ëå³éáÕ...

6.                        ¸áõ µ³½Ù³ÃÇí µÝ³Ï³Ý å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝ áõÝ»ë. ¨ ³Û¹ µáÉáñ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹: ²Û¹ å³ïϳݻÉáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹áõ ã»ë ÁÝïñáõÙ - ¹ñ³Ýù ùá ͳ·áõÙÇó »Ý ·³ÉÇë. ¸áõ å³ïϳÝáõÙ »ë ò»Õǹ, ²½·Ç¹, îáÑÙǹ, ÀÝï³ÝÇùǹ. ¸áõ å³ïϳÝáõÙ »ë ùá سÛñ ÐáÕÇÝ, ùá гÛñ»ÝÇùÇÝ, ùá ù³Õ³ùÇÝ, ùá ·ÛáõÕÇÝ, ùá óÕÇÝ, ùá ï³ÝÁ:

7.                        ¸áõ µ³½Ù³ÃÇí µÝ³Ï³Ý Ñ³ñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ë. ¨ ³Û¹ µáÉáñ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:  ²Û¹ ѳñ³µ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹áõ ã»ë ÁÝïñáõÙ - ¹ñ³Ýù ùá ͳ·áõÙÇó »Ý ·³ÉÇë. ¸áõ ѳñ³µ»ñíáõÙ »ë ÐáÕÇÝ, ²ñ»·ÇÝ, æñÇÝ, ºñÏÝùÇÝ, λݹ³ÝáõÝ, ´áõÛëÇÝ.  ¸áõ ѳñ³µ»ñíáõÙ »ë ÎÛ³ÝùÇÝ, سÑÇÝ, ²ÝóÛ³ÉÇÝ, ²å³·³ÛÇÝ. ¸áõ ѳñ³µ»ñíáõÙ »ë гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ, êÇñ³í³é ²ëïÕÇÏÇÝ, ùá ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, ùá ͳ·áõÙÇÝ:

8.                        ¸áõ µ³½Ù³ÃÇí ÏÛ³Ýù»ñ áõÝ»ë. ¨ ³Û¹ µáÉáñ ÏÛ³Ýù»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:  øá ³Û¹ ÏÛ³Ýù»ñÁ ¹áõ ã»ë ÁÝïñáõÙ - ¹ñ³Ýù ùá ͳ·áõÙÇó »Ý ·³ÉÇë:  ¸áõ »ñ¨áõÛà »ë, ¹áõ ¿áõÃÛáõÝ »ëª ¹áõ Ù³ñÙݳíáñ á·Ç »ë ¨ ³ÝÙ³ñÙÇÝ á·Ç.  ¸áõ ùá ݳËÝÇÝ »ë ¨ ùá ·³ÉÇù ë»ñáõݹÁ, áñáí ѳí»ñÅáÕ »ë ¹áõ.  ¸áõ á·ÇÝ»ñÇ ÙÇçÇó »ë ·³ÉÇë ¨ ¹»åÇ á·ÇÝ»ñÁ ·ÝáõÙ - ¹áõª ³ÝÙ³Ñ á·Ç:

9.                        ¸áõ µ³½Ù³ÃÇí »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñ áõÝ»ë.  ¨ ³Û¹ µáÉáñ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:  ²Û¹ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¹áõ ã»ë ÁÝïñáõÙ - ¹ñ³Ýù ùá ͳ·áõÙÇó »Ý ·³ÉÇë.  ¸áõ áõÝ»ë ï³é³å³ÝùÇ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, ÝíÇñáõÙÇ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, åïÕ³µ»ñáõÙÇ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ.  ¸áõ áõÝ»ë µ³ñáõÃÛ³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, ëï»ÕÍáõÙÇ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, ½áѳµ»ñáõÙÇ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, ѳí³ïÇ »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ:

10.                    ºì ³Û¹ µáÉáñÁ ¹áõ »ë, ³Û¹ µáÉáñÁ ùá Ù»ç »Ý, á¯í, ²ñáñ¹Ç°. ¨ ³Û¹ µáÉáñÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:  ò»Õ³Ù³ñ¹Áª ³Û¹ µáÉáñÇ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿ ùá Ù»ç:  ºì ³Û¹ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ùµ ¹áõ ÏѳëÝ»ë ´³ó³ñÓ³ÏÇÝ, Ïï»ëÝ»ë ì³Ñ³·ÝÇÝ, ¨ ì³Ñ³·ÝÁ ÏÑáí³Ý³íáñÇ ù»½, Ͻáñ³óÝÇ ùá á·ÇÝ áõ Ù³ñÙÇÝÁ, ݳ˳å³ïñ³ëï»Éáí ù»½ í»ñ³ÍÝݹ۳Ý:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 170
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz