ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:23


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ե. ՑԵՂԻ ԴՐՈՇՄԸ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ³ÕµÛáõñÁ ó»Õ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ - ò»Õǹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ½·³ ¹áõ ù»½: ê³ ¿ å³ï·³ÙÁ ì³Ñ³·ÝÇ:

2.                        ¸áõ ºë »ë, ¹áõ ²½·¹ »ë, ¹áõ ò»Õ¹ »ë ²ñÇ:  øá ºë-Á ²½·ÇÝÝ ¿, ²½·Çó ¹áõñë ¹áõ ãϳë:  ¸áõ ³Ýѳï³Ï³Ý ÙÇ á·Ç »ë ²½·Ç¹ ÁݹѳÝñ³Ï³Ý à·áõ Ù»ç:  ºì ²½·¹ ò»ÕÇÝÝ ¿ ò»ÕÇó ¹áõñë ²½·¹ ãϳ:  ò»Õ¹ ²½·Ç¹ ¿áõÃÛáõÝÝ ¿, Ýñ³ ͳ·áõÙÁ:

3.                        ²½·Á ¹ÇÙ³·Íáñ»Ý ó»Õ³ÛÇÝÝ ¿ª ³ÛÝ ÁݹѳÝñ³Ï³ÝÁ, áñáí ÙǨÝáõÛÝ ò»ÕÇ ²½·»ñÁ ÝÙ³ÝíáõÙ »Ý Çñ³ñ:

4.                        ò»ÕÁ ¹ÇÙ³·Íáñ»Ý ³½·³ÛÇÝÝ ¿ª ³ÛÝ ³é³ÝÓݳѳïáõÏÁ, áñáí ÙǨÝáõÛÝ ò»ÕÇ ²½·»ñÁ ï³ñµ»ñíáõÙ »Ý Çñ³ñÇó:

5.                        ò»Õ³ÛÇÝ ¿ ²½·¹, ³½·³ÛÇÝ »ë ¹áõ:  ò»Õ³¹ñáßÙ ¿ ²½·¹, ³½·³¹ñáßÙ »ë ¹áõ:  ò»Õ³ÛÝáõÃÛáõÝÁ - ²½·Ç¹ ³ñÛ³Ý ÙÇáõÃÛáõÝÝ ¿, ÙÇáõÃÛáõÝÝ ¿ ׳ϳﳷñÇ, ¹³ ÏñáÝÝ ¿ ò»ÕÇ, È»½áõÝ - ¹³ áõÅÝ áõ ѳÕáñ¹³ÏóáõÃÛáõÝÝ ¿ ³Û¹ ³Ù»ÝÇ, ³é³Ýó áñÇ Ï³ »ë³Ï»ÝïñáÝ ³ÝѳïÝ»ñÇ ³ÙµáË, µ³Ûó á㪠²½·:

6.                        ÄáÕáíáõñ¹Á ²½·Ç Ý»ñÏ³Ý ¿:  ò»ÕÁª ²½·Ç »ñ»ÏÁ, ³ÛëûñÁ ¨ í³ÕÁ:  ò»ÕÁ - ϳåÝ áõ ϳå³ÏóáÕÝ ¿ ²½·Ç µáÉáñ ݳËÏÇÝ, Ý»ñϳ ¨ ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇ:  ºì »Ã» ¹áõ ùá Ù»ç ½·áõÙ »ë ݳËÝÇÝ»ñǹ ¨ ½·áõÙ »ë ùá Ù»ç ùá ·³ÉÇù ë»ñáõݹݻñÇÝ, ¹áõ ϳåñ»ë ó»Õáñ»Ý:

7.                        ò»ÕÝ ¿ ųٳݳÏÝ»ñÇ íϳÝ, ë»ñáõݹݻñÇ Ñ³í»ñÅáÕ Ð³ÛñÁ, ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³Ù³ËáëÁ ²½·Ç¹ Ù»ç ¨ ùá:

8.                        ÄáÕáíáõñ¹Á - ¹³ ²½·Ç á·áõ Ù³ñïÇñáë³óáÕÝ ¿, ò»ÕÁª Ñ»ñáë³óáÕÁ:  ÄáÕáíáõñ¹Á Ù»éÛ³ÉÝ»ñ Ïï³, ÇëÏ ò»ÕÁª ¹Ûáõó³½áõÝÝ»ñ:  ºì ¹³ï³å³ñï»ÉÇáñ»Ý ïϳñ ¿ ÅáÕáíáõñ¹Á ³é³Ýó ó»Õ³·Çï³ÏóáõÙÇ:

9.                        Â» ãÉÇÝÇ ò»ÕÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ - ÏïÇñÇ ëïáñ³ñÅ»ùáõÃÛ³Ý ·Çï³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ í»ñçÇÝÇë ¹³éÁ ѻ勉ÝùÝ»ñÁ:

10.                    îí»ù ÇÝÓ Ý»ñó»Õ³ÛÇÝ µ³ñá۳ϳÝáí ³é³çÝáñ¹íáÕ ÙÇ Ñ³ïÇÏ ë»ñáõݹ, ¨ »ë ϳå³Ñáí»Ù ²½·Çë ï»ÕÁ ³ñ¨Ç ï³Ï:

11.                    ºñµ ò»Õáí »ë ³åñáõÙ - ¹áõ ÏѳÕûë, ù³Ý½Ç ²ñÇ ò»ÕÇ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁ åÇïÇ µ³ñÓñ³óÝÇ ß³ÝÃÏ»½ µ³½áõÏÁ ùá ¨ í³ñÇ Ýñ³ ѳñí³ÍÝ»ñÁ:

12.                    ò»ÕÝ ¿ ùá ³å³í»ÝÁ, ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛáõÝÁª ùá µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 238
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz