ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 01:28


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

է. ՀԱՎԱՏՔԻ ԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáÝÇñ ùá гí³ïùÁ: ¸³ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ä³ï·³ÙÁ:

2.                        Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ù³ñ¹áõ ѳí³ïùÁ Çñ µÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù»Ù³ï ¿ Ó¨³íáñíáõÙ: ºì Ù³ñ¹Á Çñ ÇëÏ Ñ³í³ïùÇ ÍÝáõÝ¹Ý ¿ª ÇÝã áñ Çñ ѳí³ïùÝ ¿ - ¹³ ¿ Çñ Ýϳñ³·ÇñÁ, ¹³ ¿ ÇÝùÁ:

3.                        Ð³í³ïùÁ ùá Ù»ç ¿ª ù»½³ÝÇó ¹áõñë ã¿: ¸³ ùá ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿, ùá ½áñáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿, гÛñ ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ÉÇÝ»Éáõ¹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿, ²½·Ç¹ å³ïϳݻÉáõ¹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿, ïáÑÙÇÏ ÉÇÝ»Éáõ¹ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿:             

4.                        ²åñ»É ѳí³ïùáí ÏÝ߳ݳϻª ³åñ»É ²ëïí³Í³ÛÝáõÃÛ³Ùµ, ³åñ»É ò»Õáñ»Ý, ù³Ý½Ç ò»Õ³ÛÇÝÁ ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý ³ÛÝ áñ³ÏÝ ¿, áñ ¹áõ ÏñáõÙ »ë ùá Ù»ç:

5.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ûÍí³Í »ë ßÝáñÑÝ»ñáíª ³ñ³ñã³Ï³Ý ͳ·áõÙáí ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ï³ñáÕáõÃÛ³Ùµ, ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ¨ ²ëïÕÇÏÇ Ñ³í»ñÅáÕ ëÇñáí:

6.                        ºì û ¹áõ ãÙݳë ßÝáñѳó¹ ÁÝϳÉáõݳÏ, ϳÙáíÇÝ í³Ý»ë ù»½³ÝÇó ¹ñ³Ýù áõ »ñÏñå³·»ë ûï³ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ, ¹áõ ÇÝùݳϳ٠áãÝã³ÝáõÙ »ë ¨ ÇÝù¹ ù»½ ëïñáõÏ »ë ϳñ·áõÙ ûï³ñ ½áñáõÃÛ³Ýó:

7.                        ¸áõ ù»½ ³Ý·áñÍáõÃÛ³Ý ÏÙ³ïÝ»ë, Ϲ³éݳë Ñá·¨áñ Ùáõñ³óÏ³Ý ¨ Ïí»ñ³Íí»ë »ë³å³ßï Ññ»ßÇ: ²Ñ³ û ÇÝãáõ »Ý ÝáõÛݳÝáõ٠ϳÙáíÇÝ ßÝáñѳ½áõñÏÝ áõ ѳÝó³·áñÍÁ:

8.                        Â» ¹áõ ã»ë ½·áõÙ ù»½ ùá ²½·Ç Ù»ç, ¹áõ ã»ë ½·áõ٠ݳ¨ ²ñ³ñãÇÝ, ù³Ý½Ç áã û ²ñ³ñÇãáí »Ý ²½·Á ½·áõÙ, ³ÛÉ ²½·Ç Ù»ç ¨ ²½·áí »Ý ½·áõÙ ²ñ³ñãÇÝ: àôëïÇ ²½·Ç ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ ²ñ³ñãÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝ ¿, ²ñ³ñãÇ å³ßï³ÙáõÝùÁª ²½·Ç å³ßï³ÙáõÝù:

9.                        ÖßÙ³ñÇïÝ ³ÛÝ ¿, ÇÝãÁ áñ ϳï³ñíáõÙ ¿ ѳí³ïùáí: ²Ýó³ÝϳÉÇ-³Ý³ËáñÅÝ ³ÛÝ ¿, ÇÝãÁ áñ ϳï³ñíáõÙ ¿ Áݹ¹»Ù ѳí³ïùÇ: гëï³ïáõÝ ×ßÙ³ñÇï ¿ ݳ, áí ѳí³ïáõÙ ¿ Çñ ½áñáõÃÛ³ÝÁ, Çñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

10.                    ºñ»ñáõÝ ëï³Ëáë ¿ ݳ, áí »ñÏñå³·áõÙ ¿ ûï³ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ, ù³Ý½Ç ³Û¹ï»Õ Çñ³Ï³Ýáõ٠ѳí³ïù ãϳ, ³ÛÉ Ï³ ë³ñë³÷Ç å³ïñ³Ýù ¨ Ãßí³é ëïñϳóáõÙ:

11.                    ¶ÇïóÇñª û áñ¨¿ ²ëïí³Í ϳå ãáõÝÇ ùá ³ñÛ³Ý Ñ»ïª Ý³ ùáÝÁ ã¿:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 229
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz