ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:59


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

դ. ԵՐՋԱՆԿՈՒԹՅԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴԸ

1.                        à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿, ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿. »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ѳí³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿:  ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ:

2.                        ²Ýѳï³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ѳí³ù³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÇó ¹áõñëª å³ïñ³Ýù ¿ - ¹³ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝ ¿, ¹³ ÷³Ëáõëï ¿ ÇÝù¹ ù»½³ÝÇó, ¹³ ÇÝùݳ˳µ»áõÃÛáõÝ ¿:

3.                        Ü³, áí Çñ ò»ÕÇ à·áõ Ù»ç Ï·ïÝÇ Çñ áõñ³ËáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÁ - ϳñųݳݳ ³Ý³Ýó »ñ³ÝáõÃÛ³Ý:

4.                        ²ÝÓÝ³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ - ³Ñ³ ÃßݳÙÇÝ Ñ³í³ù³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ¨ ³ÝѳïÇ Ñá·ÇÝ ³í»ñáÕ Ññ»ßÁ:

5.                        ´³ñ»Ï»Ý¹³Ý³å³ßïáõÃÛáõÝ - ³Ñ³ ³Ýѳï³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý Ññ»ß³ÛÇÝ ¹³í³Ý³ÝùÁª Ñá·¨áñ Ù³ÛñÁ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ Ñ³Ï³³½·³ÛÇÝ ¨ ù³Ý¹Çã áõÅ»ñÇ:

6.                        ´³ñáÛ³å»ë ³Ýµ³Ý³óÝ»Éáí ³ÝѳïÇݪ ³Û¹ Ãáõݳíáñ í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ Ýñ³Ý ûùáõÙ ¿ ¹»åÇ Ï»ÕÍ ³ß˳ñѳù³Õ³ù³óÇáõÃÛáõÝ ¨ ³å³ ¹»åÇ ³½·³ÛÇÝ ¹ÇÙ³½ñÏáõÙ:  ¸³ »ë³ÙáÉ Ãßí³é³Ï³ÝÝ»ñ ¿ ëï»ÕÍáõÙ ¨ á㪠³é³ùÇÝÇ áõ ³ÝÓÝí»ñ ò»Õ³Ù³ñ¹»ñ, á㪠Ññ³ßáõÝã Ù³ñïÇÏÝ»ñ:

7.                        ²Ýó»Õ³ßáõÝã ³ÝѳïÇ ³Û¹ ѳëϳóáÕáõÃÛáõÝÁ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ - ¹³ ¿ Ù»ñ »ñµ»ÙÝÇ ³ñdzëÇñï áõ ѽáñ ò»ÕÁ ëñï³Ã³÷áÕÁ:

8.                        Êá½³µ³ñá »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ - Ñá·¨áñ ËóÝÇãÁ ³Ýó»Õ³ßáõÝã ë»ñáõݹݻñÇ:  êñ³Ý Ïå³ñïÇ ²ñÇ Ð³ÛÁ ³ÝóÛ³ÉÇ Çñ å³ñïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ¨ ³Ûëûñí³ Çñ å³ñïíáÕ³Ï³Ý á·ÇÝ:

9.                        Î³°Ù ³Û¹ ³ÝÏáõÙÇ í³ñ¹³å»ïáõÃÛáõÝÁ, ϳ°Ù ²½·Áª åÇïÇ Ù»éÝÇ Ù»ÏÝ áõ Ù»ÏÁ ¹ñ³ÝóÇó:  Þ³ñáõݳϻó ³åñ»É ¹³ ²ñáñ¹ÇÝ»ñÇ Ñá·áõ Ù»çª åÇïÇ ÏáñãÇ ²ñÇ Ð³ÛÁ, áõëïÇ ¨ ò»ÕÁ:  Ø»é³í ¹³ - åÇïÇ í»ñ³åñÇ Ù»ñ ò»ÕÁ:

10.                    ´³ñáÛ³å»ë ëݳÝÏ ¿ ³ÝѳïÁ, »ñµ Ýñ³Ý å³Ï³ëáõÙ ¿ ³½·³ÛÇÝ Ñå³ñï³ÝùÇ ½·³óáõÙÁ - ÍÝáÕÁ ³½·³ÛÇÝ ÇÝùݳ׳ݳãáÕáõÃÛ³Ý:  ²é³Ýó ³Û¹ µ³ñÓñ ³é³ùÇÝáõÃÛ³Ý å³Ï³ë³íáñ ¿ ³ÝѳïÁ áñå»ë Ù³ñ¹ ¨ áñå»ë ³Ý¹³Ù ѳí³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý:

11.                    ²Û¹ ÝíÇñ³Ï³Ý ½·³óáõÙÁ ³Ýëå³é ³ÕµÛáõñÝ ¿ Éáõë³íáñ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý, ó»Õ³ÛÇÝ µ³ñá۳ϳÝÇ áõ »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý:

12.                    ²½·Ç¹ Ù»ç ³ñÃݳó³í ò»ÕÁ - Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ Ñá·ÇÝ ëñµíáõÙ ¿ µáÉáñ ï»ë³ÏÇ ³ñ³ïÝ»ñÇó áõ ïϳñáõÃÛáõÝÝ»ñÇó. ¹³éÝáõÙ ¿ Ñ³Ù³Ï ë»ñ áõ ÝíÇñáõÙ ¹»åÇ Ù»ñÓ³íáñÁª ÙÇßï å³ïñ³ëï ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý Çñ ³½·³ÏóÇ Ñ³Ù³ñ:  ²Û¹ ¹»åùáõÙ ³ÝѳïÁ Çñ Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇ Ù»ç ï»ëÝáõÙ ¿ Çñ»Ýª ³ÛÉ ³ÝáõÝáí áõ å³ïÏ»ñáí:

13.                    ²½·³ÏÇóÝ»ñǹ Ù»ç ï»ë ù»½ ¨ ³ñÓ³·³ÝùÇñ Ýñ³Ýó ó³í»ñÇÝ. ¹³ ³ë»É ¿ª í»ñ³åñÇñ ²½·Ç¹ ¨° áÕµ»ñ·áõÃÛáõÝÁ, ¨° »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ . - ³í»ÉÇݪ ÃáÕ ùá ѳÕáñ¹áõÃÛáõÝÁ ¹³éݳ ²½·Ç¹ ׳ϳﳷÇñÁ, ݳ¨ ùá ÏÝáõÝùÁ. ùá ëÇñïÁ å»ïù ¿ å³ï³ë˳ÝÇ ²½·Ç¹ ³Ù»Ý ÙÇ ëñï³½³ñÏÇÝ:  ²Û¹ï»Õ ¿ Çñ³Ï³Ý »ñç³ÝÏáõÃÛ³Ý ³ÕµÛáõñÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 253
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz