ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:32


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

բ. ԱՌ ՎԱՀԱԳՆ

1.                        ¶»ñ³·áõÛÝ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ, ¨ ì³Ñ³·ÝÇó í»ñ ÙdzÛÝ ²ñ³¯Ý  ¿ª ²ñ³ñÇãÁ ì³Ñ³·ÝÇ ¨ Ù»ñ:

2.                        ì³Ñ³·ÝÁ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³ÍÝ ¿ ²ñÇ ò»ÕÇ ¨ ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÝ ¿ ²ñÇ ò»ÕÇ Ù»ç` ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ê»ñÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ, ³ñ³ñÙ³Ý á·ÇÝ ¿ ѳëï³ïáõÙ Ù»ñ Ù»ç ¨ ÐáõñÁ Ù»ñ Ù»çª ½áñáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹:

3.                        ì³Ñ³·Ý ¿ å³Ñå³ÝÇãÁ ¨ Ñáí³Ý³íáñáÕÁ ²ñÇÝ»ñÇ. ì³Ñ³·Ý ¿ ³Ù»Ý ÙÇ ²ñÇ å³ï³Ýáõ ëñïáõÙ Ññ¹»Ñ µáñµáùáõÙ: ì³Ñ³·Ý ¿ ²ñÇ ù³ç»ñÇ ÏñÍùáõÙ µáó»ñ ³ñÓ³ÏáõÙ. ì³Ñ³·Ý ¿ ²ñÇ ÏáõÛë ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ù»ç í³éíáÕ ëÇñá ÑáõñÁ. ì³Ñ³·Ý ¿ ѽáñÝ»ñÇ µ³½áõÏÁ ½áñáõÃÛ³Ùµ ûÍáõÙ:

4.                        ì³Ñ³·ÝÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ ë»ñÁ åÕÍáõÙÇó, µ³ñÇݪ ã³ñÇÇó, ³ñ³ñáõÙÁ Ù»ñª â³ñÇÇ ³í»ñáõÙÇó:

5.                        ì³Ñ³·ÝÁ ³ñ»·³Ï»ñå ÑëÏáõÙ ¿ ³Ýí»ñç, áñ ²ñ³ñ³ïÁ ÙáõÃáí ãͳÍÏíÇ ¨ ã³å³Ï³ÝíÇ â³ñÇÇ åÕÍáõÙÇó:

6.                        Â»¨ ³Ý»Õ ¿ ì³Ñ³·ÝÁª ¼áñáõÃÛ³Ý ÇÝùÝÇßË³Ý î»ñÁ, ËݳÙÇãÁ ²ñÇ ò»ÕÇ - ݳ ³Ý»ñ¨³Ï³Û»ÉÇáñ»Ý ÍÝíáõÙ ¿ ÐáõñÇó Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙª å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ Ù»ñ ò»ÕÁ ²ñÇ:

7.                        ºì ì³Ñ³·ÝÁ Çñ ÍÝáõݹáí ¶³ñáõÝ ¿ µ»ñáõÙ, Ø»Í æñÑ»Õ»Õ - ºñÏÇñÁ â³ñÇ ìÇß³åÇ åÕÍáõÃÛáõÝÇó Ù³ùñ»Éáõ ѳٳñ:

8.                        ì³Ñ³·ÝÁ ׳ݳãáõÙ ¿ µáÉáñ ²ñÇÝ»ñÇݪ ݳËÝÇ, Ý»ñϳ ¨ áñù ·³Éáó »Ý: ´³Ûó á±í ¿ Ù»½³ÝÇó ׳ݳãáõÙ Ýñ³Ý - ÙdzÛÝ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Í ²ëïí³Í³Ù³ñ¹Áª ò»Õ³Ù³ñ¹Á: ØdzÛÝ Ý³, áí Çñ Ù»ç Çñ ò»ÕÇ à·ÇÝ ¿ ½·áõÙ, áí ½·áõÙ ¿ Çñ ²ñÇ³Ï³Ý Í³·áõÙÁ  ¨ гÛñ ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ÉÇÝ»Éáõ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ áõÝÇ:

9.                        ØdzÛÝ Ï³ï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ë³Í ²ëïí³Í³Ù³ñ¹Á ϳñáÕ ¿ ѳëÝ»É ¶»ñ³·áõÛÝÇݪ ´³ó³ñÓ³Ï à·áõÝ ¨ ï»ëÝ»É ì³Ñ³·ÝÇÝ:

10.                    Ü³ÛÇñ ¹áõ ÇÝÓ, á¯í, ²ñáñ¹Ç°. ÙDZû ¹áõ ÇÝÓ ã»ë ׳ݳãáõÙ - »ë ¹áõ »Ù, »ë ²ñÇ »Ù, ¨ Ù»Ýù ÝáõÛÝ ³ñÛáõÝÝ »Ýù: ´³Ûó »ë ì³Ñ³·Ý ²ëïÍáõÝ »Ù ï»ë»É, ½·³ó»É »Ù Ýñ³Ý ÇÙ Ñá·áõ ËáñùáõÙ, Ýñ³ ½áñáõÃÛáõÝÝ »Ù ÇÙ Ù»ç ³Ù÷á÷»É ¨ Ýñ³ ëÇñáí ׳ݳã»É »Ù ÇÝÓ áñå»ë ²ñáñ¹Ç, áñå»ë ÇÙ ò»ÕÇ µÝ³Ï³Ý ³Ýѳï, áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:

11.                    ºì »ë ì³Ñ³·ÝÇÝ »ñ¹áõÙ »Ù ïí»Éª »ñ¹áõÙ ½áñáõÃÛ³Ý, »ñ¹áõ٠ѳí³ïÇ áõ µ³ó³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ý. §ºë ò»Õ³ÏñáÝ »Ù. ¨ ³Ñ³ Ï»ñ¹í»Ù ì³Ñ³·ÝÇ ³çÇ íñ³ª »ñµ»ù ãÙ»Õ³Ýã»É áõËïÇë ¹»Ùª ³åñ»É, ·áñÍ»É áõ Ù»éÝ»É áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹, áñå»ë ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá ÝíÇñÛ³É áõËï³íáñ¦:

12.                    ÆëÏ ¹áõ, ï»Ýã³Éáí ³ñ»·, ÇÝãá±õ »ë óùÝíáõÙ Ýñ³ÝÇó. ÙDZû »ñϳñ ³åñ»Éáí ˳í³ñÇ Ù»ç ³Ûɨë ã»ë ¹ÇÙ³ÝáõÙ ì³Ñ³·ÝÛ³ ²ñ»·Ç ¼áñáõÃÛ³ÝÁ. ÙDZû ß³ï ¿ ½áñ³íáñ ì³Ñ³·ÝÛ³ ³ñ»·Á ùá ïϳñ³ó³Í ³ãù»ñÇ áõ Ñá·áõ ѳٳñ:

13.                    ØÇ° í³Ë»óÇñ ³ñ»·Çó, á¯í, ²ñáñ¹Ç°, ÙÇ° óùÝíÇñ Ýñ³ÝÇó. ¹³ ·³ñÝ³Ý ³ñ»·Ý ¿, ÏÛ³ÝùÇ ³ñ»·Ý ¿. ÷³ñíÇñ Ýñ³Ý, ½áñ³óÇñ Ýñ³Ýáí ¨ ëå³ëÇñ ì³Ñ³·ÝÇÝ: ¶³ñÝ³Ý ³ñ»·áí ¿ ·³Éáõ ì³Ñ³·ÝÁ:

14.                    ì³Ñ³·ÝÇ Ñ»ï åÇïÇ Ëáë»Ýù ÑÇÙ³ - ²ëïí³ÍÁ Ù»ñ ²ñÇ³Ï³Ý Ð³ÛáõÃÛ³Ý:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 241
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz