ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:38


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

ա. Ո'Վ ԱՐՈՐԴԻ

1.                        ä³ïÙáõÃÛ³Ý ×³Ù÷Ç ÇÝã-áñ ѳïí³ÍáõÙ ¹áõ Ïáñóñ»óÇñ ù»½ ¨ í³Õáõó ³ñ¹»Ý ù»½ ã»ë ׳ݳãáõÙ: ¸áõ ׳ݳãáõÙ »ë µáÉáñÇÝ, µ³Ûó ÙdzÛݪ áã ù»½: ¸áõ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Í³·áõÙ áõÝ»ëª ¨ ã·Çï»ë, ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ áõÝ»ëª ¨ ã·Çï»ë: ¸áõ ù»½ ã·Çï»ë:

2.                        ºì í³Õáõó ³ñ¹»Ý ÇÝù¹ ù»½ÝÇó áñµ³ó³Í, áñáÝáõÙ »ë ù»½: àñáÝáõÙ »ë ³Ù»Ýáõñ, ³Ù»ÝùÇ Ù»ç, µ³Ûó á㪠ùá Ù»ç: ºì í³Õáõó ³ñ¹»Ý ã»ë ѳí³ïáõÙ ù»½. ¨ í³Õáõó ³ñ¹»Ý ù»½ ëïñáõÏ »ë ϳñ·»É â³ñÇÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ:

3.                        ºì í³Õáõó ³ñ¹»Ý â³ñÇÇ ÎñáÝÝ»ñÇ Ñ³ßÇßáí ûÍí³Í, »ñ³Ý»ÉÇ ÃÙñáõÃÛ³Ý Ù»ç ˳ñ˳÷áõÙ »ë å³ïÙáõÃÛ³Ý ×³Ù÷»ùÇ íñ³. ù³ñß »ë ·³ÉÇë Ãßí³é áñµÇ å»ë, â³ñÇ ìÇß³åÇ ÷»ß»ñÇó ϳËí³Í:

4.                        Î³°Ý· ³é, ù»°½ ݳÛÇñ. DZÝã â³ñÇ ²ëïí³Í, »ñµ ÇÝù¹ »ë ³ëïí³Íª ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñáñ¹Ç »ë ¹áõ, µáÉáñ Ù³ñ¹Ï³ÛÇÝ ò»Õ»ñÇ Ù»ç ÙÇ³Ï ³ñ³ñáÕ ½áñáõÃÛáõÝÝ »ë ¹áõ ¨ ²ñ³ÛÇ àñ¹Ç ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá êÇñá, ¼áñáõÃÛ³Ý ×³é³·áõÙÝ »ë ¹áõ:

5.                        Â» áõ½áõÙ »ë ׳ݳã»É ²ñ³ÛÇ å³ïÏ»ñÁª å³ñ½³å»ë ݳÛÇñ ù»½ ѳۻÉáõ Ù»ç: àñ¹ÇÝ ³Ýå³ÛÙ³Ý ÝÙ³Ý ¿ Çñ ÑáñÁ: ¸áõ ¿É ÝÙ³Ý »ë ²ñ³ÛÇݪ ²ñáñ¹ÇÝ ÝÙ³Ý ¿ Çñ гÛñ ²ñ³ñãÇÝ:

6.                        ºì û áõ½áõÙ »ë ׳ݳã»É ²ñ³ÛÇ Ï»ñå³ñÁª ݳÛÇñ ùá Ñá·áõ ѳۻÉáõ Ù»ç, ׳ݳãÇñ ùá ³ÛÝ áñ³ÏÝ»ñÁ, áñ ųé³Ý·»É »ë ùá ݳ˳å³å»ñÇóª ³ÛÝ áñ³ÏÝ»ñÁ, áñ Ï³Ý ¨° ²ñ³ÛÇ, ¨° ùá Ù»ç:

7.                        ¸áõ ³Ýë³ÑÙ³Ý ²ëïí³ÍáõÃÛ³Ý Ù»ç ÙÇ ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ »ë ë³Ñٳݳ÷³Ï: øá Ù»ç ¹áõ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ë, ³ñ³ñã³Ï³Ý á·Ç ¨ ³ñÛáõÝÁª ²ñ³ñã³½³ñÙ ²ñÇ ò»Õǹ:

8.                        ¾É DZÝã »ë áñáÝáõÙ ù»½³ÝÇó ¹áõñë - ½áñáõÃÛá±õݪ ½áñáõÃÛáõÝÁ ùá Ù»ç ¿. Ñ³í³±ïª Ñ³í³ïÁ ùá Ù»ç ¿. ë»±ñª ë»ñÁ ùá Ù»ç ¿. ÇÙ³ëïáõÃÛá±õݪ ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝÁ ùá Ù»ç ¿: ¸áõ ÇÝù¹ ùá Ù»ç ÏñáõÙ »ë ¹ñ³Ýù: Ðñ³ß³ÉÇ ³ñ³ñ³Í »ë ¹áõ, á¯í, ²ñáñ¹Ç°:

9.                        ê»ñ, ½áñáõÃÛáõÝ, ÇÙ³ëïáõÃÛáõÝ, ѳí³ï - ³Ñ³ ³ÛÝ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÁ, áñáÝù ³ÙµáÕç³óÝáõÙ »Ý ùá ¿áõÃÛáõÝÁ áñå»ë ²ñÇ: ²Û¹ áñ³ÏÝ»ñÇ ßÝáñÑÇí »ë ¹áõ ³ñ³ñáÕ:

10.                    øá ²ñÇ µÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ù»½ ѳí³ï Ý»ñßÝãáõÙ. ùá ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ù»½ ½áñáõÃÛáõÝ ëÝáõÙ. ùá ²ñÇ ³ñÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ù»½ ë»ñ ë»ñÙ³ÝáõÙ. ¨ ùá ²ñÇ ëï»ÕÍáõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ ÇÙ³ëïݳóÝáõÙ ¿ ù»½:

11.                    øá ͳ·áõÙÇ, ùá µÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÁ åÇïÇ áõÝ»Ý³ë ¹áõ, á¯í, ²ñáñ¹Ç°, ù³Ý½Ç Ù³ñ¹ÏáõÃÛ³Ý ³ñ³ñáõÙÝ »ë ¹áõ: » ¹áõ ãÉÇÝ»ë, ³ñ³ñáõÙ ãÉÇÝÇ - DZÝã åÇïÇ ³ÝÇ Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ ³ñ³ñ. ³ÛÝų٠â³ñÇ ò»Õ»ñÁ Çñ³ñ ϳí»ñ»Ý ¨ ³í»ñ»Éáí, ÏÏáñÍ³Ý»Ý Ù³ñ¹ÏáõÃÛáõÝÝ ³ÝÑ»ï:

12.                    ²ñ³ñáõÙÇ, ëï»ÕÍáõÙÇ Ñ³Ù³ñ ½áñáõÃÛáõÝ ¿ å»ïù, áñ ¹áõ ¨° ëÇñáí êï»ÕÍáõÙÁ Ï»ñï»ë, ¨° å³ßïå³Ý»ë ê»ñÁ êï»ÕÍáõÙÇ:

13.                    ÆëÏ ùá ½áñáõÃÛáõÝÁ ùá ͳ·áõÙÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿, ùá ³ñÛáõÝÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿, ì³Ñ³·ÝÇ ½·³óáÕáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 196
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz