ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 19:42


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 32
Ցուցադրված է: 21-30
Էջ: « 1 2 3 4 »

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ¹áõ ã»ë ϳñáÕ ²½· ÁÝïñ»Éª ¹áõ ÇÝù¹ ùá ²½·Ç ÍÝáõÝ¹Ý »ë: ºì ÇÝãåÇëÇÝ ¿É ÉÇÝÇ ùá ²½·Á, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, ¹áõ ùá µÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñáí ÝáõÛݳÝáõÙ »ë Ýñ³Ý: ²Û¹å»ë ¿ ³í³Ý¹áõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 414 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 à¯í, ²ñáñ¹Ç° - гÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛáõÝÁ ùá ³ñÙ³ïÇ ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ سÛñ ÐáÕÇ Ù»ç: ²Û¹å»ë ¿ ³í³Ý¹áõÙ ÇÝùÁª ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 244 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ²ß˳ñÑÁ ϳé³í³ñáõÙ ¿ ѳϳٳñïáõÃÛ³Ý ûñ»ÝùÁ: гÕÃáõÙ ¿ ѽáñÁ ¨ á°ã ³ñ¹³ñÁ: ì³¯Û ÃáõÛÉ»ñÇÝ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 180 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 à¯í, ²ñáñ¹Ç° - µ³ñáÛ³Ï³Ý ³é³çÁÝóó, ³ë»É ¿ª Ý»ñáõÅ ÇÝùݳå³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý: ¸³ ¿ ϳÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 238 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñáñ¹Ç°ù - ß³ñÅÙ³Ý Ù»ç ¹ñ»ù ò»ÕÇ áõÅ»ñÁª Ó»ñ ²½·Ç ³É»Ñ»ñ ÷áñÓ³éáõÃÛáõÝÁ - Ó»½ Ñ»ï ¿ ݳ, Ó»ñ ³ñÛáõÝÇ ÙÇçÇó ÏËáëÇ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 290 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 à¯í, ²ñáñ¹Ç° - å³ï»ñ³½ÙáõÙ ùá ³é³çÇÝ ½ÇݳÏÇóÝ»ñÝ »Ý ùá Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÁ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ: 
øá Ñá·áõ Ù»ç ÷³Û÷³ÛÇñ å³ßï³ÙáõÝùÁ ùá Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ, áñ ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ, ѳÕÃ³Ï³Ý Ñá·áí ¨ Çñ»Ýó ÏÛ³Ýùáí ù»½ ²ñ¨ ïíÇÝ: ÐÇßÇñ Ýñ³Ýó, áñ ·»ñ»½Ù³ÝÇ Ù»ç ÝÝç»Éáíª ëáõñÝ Çñ»Ýó ·ÉËÇ ï³Ï ¹ñÇÝ: ø³ç»ñÇ µ³ñÓÝ ¿ ëáõñÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 302 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ½»ÝùÁ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿, µ³Ûó ³ñÇ Ó»éù»ñÇ Ù»ç: ê³ ¿ ϳÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 256 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ùá ѳÕÃáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á ÙdzÛÝ ùá ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 261 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ½áѳµ»ñáõÃÛáõÝÁ ùá ÏÛ³ÝùÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý µáí³Ý¹³ÏáõÃÛáõÝÝ ¿, ¨ ³é³Ýó ½áѳµ»ñáõÃÛ³Ý ³ÝÇÙ³ëï ¿ ¹³éÝáõÙ ùá ÏÛ³ÝùÁ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 280 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ²½·Ç Õ»ÏÁ, ٳϳÝÁ, ëáõñÁ ¨ ·ñÇãÁ åÇïÇ ·ïÝí»Ý ϳñáÕ ¨ ëñµ³Ù³ùáõñ Ó»éù»ñÇ Ù»ç: ²Û¹å»ë ¿ ϳÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 275 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz