ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:27


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 32
Ցուցադրված է: 11-20
Էջ: « 1 2 3 4 »

à¯í, ²ñáñ¹Ç°, û ò»Õ³ÏñáÝ »ë, ³ë»É ¿ª ·»Õ³å³ßï »ë: ¸³ ¿ ϳÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 302 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

²ñáñ¹Ç°, Ù»Ýùª µáÉáñ ²ñÇÝ»ñë, ²ñ³ÛÇ áñ¹ÇÝ»ñÝ »Ýù ¨ µáÉáñë ¿É Ýñ³ ѳ×áõÃÛáõÝÝ áõÝ»Ýù: ºì Ù»ñ ³ÝÓÝ³Ï³Ý í³ñùáí áõ µ³ñùáí »Ýù ÙÝáõÙ ³Û¹ ѳ×áõÃÛ³Ý Ù»ç ϳ٠ÇÝùÝ»ñë ÉùíáõÙ Ýñ³ÝÇó: ò»Õ³ÏñáÝ µ³ñá۳ϳÝÝ ¿ ÙdzÛÝ ³ëïí³Í³í³Û»É ³åñ»Éáõ å³ÛÙ³ÝÁ: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 282 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá гí³ïùÁ ݳ¨ å³ßï³ÙáõÝù ¿ ëáõñµ ܳËÝÇÝ»ñÇ: ØdzÛÝ Ý³ËÝÇÝ»ñǹ ½·³Éáí ¿, áñ ¹áõ ϳåñ»ë ³ëïí³Í³Ñ³×á ÏÛ³Ýùáí: ¸³ ¿ ϳÙùÁ гÛñ ²ñ³ÛÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 227 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ùá ò»ÕÇ, ùá ²½·Ç, ùá îáÑÙÇ Ù»ç ¿: » ¹áõ ÉÇÝ»ÉáõÃÛáõÝ »ë ³Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç - ùá ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÝ ¿É ³Û¹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ϳï³ñíáõÙ: ò»Õ³ÏñáÝÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ÇÝùÁª ²Ñ»Õ³ßáõÝã ì³Ñ³·Ý ¿ Ñáí³Ý³íáñáõÙ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 246 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ëÇñÇñ ¹áõ ÏÛ³ÝùÁ, µ³Ûó Ù³ÑÇó ¿É ÙÇ í³Ë»óÇñª ³åñÇñ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ½·³óáõÙáí ¨ ѳí»ñÅ ÏÉÇÝ»ë ¹áõ:  ¸³ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³ÙÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 227 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ÙdzÛÝ ïáÑÙ³Ï³Ý ³ÝѳïÁ ϳñáÕ ¿ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ñ³ëÝ»É, ¹³éÝ³É ò»Õ³Ù³ñ¹:  Â» ¹áõ îáÑÙ ãáõÝ»ëª ¹áõ ãáõÝ»ë ¨ ²½·, ¹áõ ãáõÝ»ë ¨ гÛñ»ÝÇù:  ²Û¹å»ë ¿ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Ï³ÙùÁ ì³Ñ³·ÝÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 308 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ò»Õ³ßáõÝã ²½·Á ò»Õ³ßáõÝã îáÑÙ»ñ Ïáõݻݳ. ò»Õ³ßáõÝã îáÑÙÁª ò»Õ³ßáõÝã ÁÝï³ÝÇùÝ»ñ: ²Û¹å»ë ¿ ϳÙùÁ سÛñ ²Ý³ÑÇïÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 264 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - гÛñÁ ³ëïí³ÍáõÃÛáõÝ ¿, ѳÛñÁ ³ñ³ñáÕ ¿: ºì ÙdzÛÝ ³ñ³ñáÕÝ ¿ ѳÛñ: ºì ãϳ ³í»ÉÇ Ù»Í »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝ, ù³Ý ½·³É ѳñ³½³ï ÑáñÁ áõ ѳí³ï³É Ýñ³Ý: Æñ ÑáñÁ ã½·³óáÕÁ ãÇ Ï³ñáÕ ²ñ³ñãÇÝ ½·³É: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 271 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

سÛñ³óáÕ Ï³Ý³°Ûù, ËáݳñÑí»ù Øáñ ³éç¨, áñ Ñ»ïá Ó»ñ ³éç¨ ËáݳñÑí»Ý: гÛñ³óáÕ ³Ûñ»°ñ, ËáݳñÑí»ù Øáñ ³é稪 îáÑÙÁ ÍÝáÕ, îáÑÙÁ ëÝáÕ, îáÑÙÁ å³ÑáÕ áõ ½áñ³óÝáÕ ØáñÁ ÍÝñ³¹ñ»ù: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 287 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç° - ³ÙáõëÝáõÃÛáõÝÁ îáÑÙÇ ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ ¿. гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³ÙùÇ Çñ³·áñÍáõÙÝ ¿ ¹³: ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 311 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz