ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:23


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 32
Ցուցադրված է: 1-10
Էջ: 1 2 3 4 »

ÜŹ»ÑÝ   ³é³çÇÝÝ   ¿ñª ï»ë³í    ì³Ñ³·ÝÇÝ,    ¨ ì³Ñ³·ÝÁ  Ýñ³Ý ²é³çÝáñ¹ ûÍ»ó ²ñáñ¹Û³ó Üáñá· àôËïÇÝ: ºì ÜŹ»ÑÝ ²ñǪ ÇÝùÁª ò»Õ³Ù³ñ¹, ÇÝùݪ ²ëïí³Í³ï»ë, »Õ³í ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá   ÝíÇñÛ³É áõËï³íáñ:  Ü³   ÇÝùÁ   ³åñ»ó ì³Ñ³·ÝÇ ÉáõÛëáí, ¨ Çñ ÏÛ³ÝùÝ »Õ³í êáõñµ ä²î¶²Ø²ð²Ü:  ºì   Ýñ³  µ³½áõÏÁ   ì³Ñ³·ÝÁ ß³ñÅ»ó, Ýñ³ ³ãù»ñÁ ì³Ñ³·Ý ³ñ¨»ó ¨ Ýñ³ µ»ñ³Ýáí ì³Ñ³·ÝÁ Ëáë»ó.

ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 226 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ä³ïÙáõÃÛ³Ý ×³Ù÷Ç ÇÝã-áñ ѳïí³ÍáõÙ ¹áõ Ïáñóñ»óÇñ ù»½ ¨ í³Õáõó ³ñ¹»Ý ù»½ ã»ë ׳ݳãáõÙ: ¸áõ ׳ݳãáõÙ »ë µáÉáñÇÝ, µ³Ûó ÙdzÛݪ áã ù»½: ¸áõ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Í³·áõÙ áõÝ»ëª ¨ ã·Çï»ë, ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹ áõÝ»ëª ¨ ã·Çï»ë: ¸áõ ù»½ ã·Çï»ë:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 245 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶»ñ³·áõÛÝ ¿ ì³Ñ³·ÝÁ, ¨ ì³Ñ³·ÝÇó í»ñ ÙdzÛÝ ²ñ³¯Ý  ¿ª ²ñ³ñÇãÁ ì³Ñ³·ÝÇ ¨ Ù»ñ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 292 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ¹áõ, ²ñáñ¹Ç°, ¹áõ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »ëª ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ò»ÕÇ ³Ýѳï: ºì ò»Õ³Ù³ñ¹Ý ¿ ϳï³ñ»ÉáõÃÛáõÝÁ ùá. ò»Õ³Ù³ñ¹Á ÉáÏ ÏÉÇÝÇ Ï³ï³ñÛ³É, ÏÉÇÝÇ µ³ó³ñÓ³Ï, Çñ Ù»ç Çñ ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ Ͻ·³, ÏÉÇÝÇ »ñç³ÝÇÏ ¨ Ïï»ëÝÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 211 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿, ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿. »ñç³ÝÏáõÃÛáõÝÁ ѳí³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿:  ²Û¹å»ë ¿ å³ï·³ÙáõÙ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 317 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

 à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý ÙÇ³Ï ³ÕµÛáõñÁ ó»Õ³ÛÝáõÃÛáõÝÝ ¿ - ò»Õǹ ³ÙµáÕçáõÃÛ³Ý Ù»ç ½·³ ¹áõ ù»½: ê³ ¿ å³ï·³ÙÁ ì³Ñ³·ÝÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 286 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¼áñáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ, ³ñ³ñÙ³Ý Ñ³Ù³ñ »ÕÇñ ò»Õ³ÏñáÝ, á¯í, ¹áõ, ²ñáñ¹Ç°:  ¸³ ¿ ÙÇ³Ï áõÕÇÝ ùá ϳï³ñ»ÉáõÃÛ³Ý áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:  ¸³ ¿ ϳÙùÁ ìÇß³å³ù³Õ ì³Ñ³·ÝÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 311 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ò»Õ³ÏñáÝáõÃÛ³Ý Ù»ç áñáÝÇñ ùá гí³ïùÁ: ¸³ ¿ ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ä³ï·³ÙÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 286 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ò»Õ³ÏñáÝ ¿ ë»ñÁ ùá - ³ñ³ñã³Ï³Ý ßÝáñÑ ¿ ³ÛÝ, áñ ïñí³Í ¿ ù»½ ³ñ³ñ»Éáõ, ѳÛñ³Ý³Éáõ, ÝíÇñí»Éáõ, ½áѳµ»ñí»Éáõ, ѳí»ñųݳÉáõ ѳٳñ: ²Ûë ¿ å³ï·³ÙÁ ì³Ñ³·ÝÇ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 241 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

à¯í, ²ñáñ¹Ç°, ùá ½áñáõÃÛáõÝÁ ó»Õ³ÛÝáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿. ¨ ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÇÝ ¿ Ñáí³Ý³íáñáõÙ ì³Ñ³·ÝÁ:
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ | Դիտումներ` 287 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz