ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:53


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ՍԻՐԱԶՕԾՈՒՄ

ØÇ ï³ñûñÇÝ³Ï ï³·Ý³å ¿ñ å³ï»É ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇÝ: ºì ݳ ³Ù³ãáõÙ ¿ñ ³Û¹ ﳷݳåÇó, ݳ ³Ù³ãáõÙ ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó: سÑÇó ݳ ã¿ñ í³Ë»ÝáõÙª ݳ Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ ¿ñ: ´³Ûó ݳ ﳷݳåáõÙ ¿ñ ·Çß»ñÇó, ݳ ﳷݳåáõÙ ¿ñ ùÝ»Éáõó... ºñÏáõ ·Çß»ñ ݳ ÙǨÝáõÛÝ »ñ³½Ý ¿ñ ï»ëÝáõÙª ÙǨÝáõÛÝ Ï»ñå³ñÁ, ÙǨÝáõÛÝ Ó³ÛÝÁ, áñ ϳÝãáõÙ ¿ñ ÜŹ»ÑÇÝ, ϳÝãáõÙ...

            ºì ã¿ñ ѳëϳÝáõÙ ÜŹ»ÑÁ, û á±í ¿ñ ݳ, ÇÝãå»±ë ¨ ÇÝãá±õ ѳÝϳñÍ Ñ³ÛïÝí»ó Çñ »ñ³½áõÙ ³ÛÝù³Ý ϻݹ³ÝÇ, ³ÛÝù³Ý Çñ³Ï³Ý: ºì ÇÝãá±õ ¿ ݳ                              ³ÛÝù³Ý ѳñ³½³ï, áñ ÜŹ»ÑÁ ÝáõÛÝÇëÏ Ï³ñáïáõÙ ¿ Ýñ³Ý: ²ÝͳÝáà ѳñ³½³±ï: ²Û¹å»ë ÏÉÇÝDZ: ºì Ñ»Ýó ¹ñ³ÝÇó ¿É ëñï¹áÕáõÙ ¿ñ ÜŹ»ÑÁ, »ñÏÛáõÕáõÙ ¿ñ ·Çß»ñÇó:

            ´³Ûó ·Çß»ñÁ íñ³ ¿ñ ѳë»É: ºì ÜŹ»ÑÁ ÙdzÛÝ³Ï Ã³÷³éáõÙ ¿ñ É»éÝ»ñáõÙ, ³ß˳ï»Éáí Çñ»ÝÇó í³Ý»É »ñÏÛáõÕ³ÉÇ ùáõÝÁ: ¶Çß»ñí³ ÙáõÃÝ Çñ Ù»ÕÙ ½»÷Ûáõéáí ûñáñ ¿ñ ³ëáõÙ ÜŹ»ÑÇÝ: ÜŹ»ÑÁ, ³Ï³ÝçÁ ù³Ùáõ ûñáñ»ñ·ÇÝ, ÷áñÓáõÙ ¿ñ ѳëÏ³Ý³É ³Û¹ »ñ·Á: гÝϳñÍ ½·³ó, áñ ¹³ »ñ· ã¿: ¶Çß»ñ³ÛÇÝ ÙÃáõÃÛ³Ý Ñ»ï ÓáõÉí³Í ųÛé»ñÇó áõ Óáñ»ñÇó áñå»ë Ù»ÕÙ ³ñÓ³·³Ýù Çñ»Ý ¿ñ ѳëÝáõÙ ÙÇ Ã³ËÍáï ѳé³ã, ÝñµÇÝ ³Õ»ñë³Ýùª §³ñǯ, ³ñǯ...¦: òÝóí»ó ÜŹ»ÑÁ, ݳۻó ßáõñçÁ: ´³Ûó Ó³ÛÝÁ ³Ù»Ýáõñ ¿ñ: ܳ Ó»éùáí ³Ùáõñ ÷³Ï»ó ³Ï³ÝçÝ»ñÁ, áñ ãÉëÇ: ´³Ûó ¹³ñÓÛ³É ³Û¹ Ó³ÛÝÁ ÙËñ×íáõÙ ¿ñ Ý»ñëª §³ñǯ, ³ñǯ ÇÝÓ Ùáï...¦:

            §²Û¹ á±í ¿, í»ñç³å»ë, - ï³ÝçíáõÙ ¿ñ ÜŹ»ÑÁ,- ³ÝÝÛáõà á·Ç± ¿, û± Çñ³Ï³Ý Ï»ñå³ñ: ²Û¹ á±í ¿, áñÇÝ »ë ã»Ù ׳ݳãáõÙ, µ³Ûó áñÁ ׳ݳãáõÙ ¿ ÇÝÓ: ºì DZÝã ¿ áõ½áõÙ ÇÝÓ³ÝÇó¦: 

            - à¯í, гÛñ ÇÙ, ²ñ³¯,- ϳÝã»ó ÜŹ»ÑÁ,- ùá ϳÙùáíª Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ »Ù »ë, µ³Ûó á±í ¿ ë³, áñ ³Û¹å»ë ѳٳéáñ»Ý Ñ»ï³åݹáõÙ ¿ ÇÝÓ, ¨ »ë åñÍáõÙ ãáõݻ٠Ýñ³ÝÇó:

            ºì ²ëïÕÇÏ ²ëïí³ÍáõÑÇÝ Ñ³ÛïÝí»ó ÜŹ»ÑÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»°Ñ, ¹³ ùá ë»ñÝ ¿ Ñ»ï³åݹáõÙ ù»½: ê»ñÁ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ßÝáñÑ ¿ ¨ ÙÇ° í³ÝÇñ ù»½³ÝÇó: гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¹áõ ¶³ñÝ³Ý ³í»ï³µ»ñÝ »ë: ÆëÏ ³é³Ýó ëÇñá ¿É Ç±Ýã ¶³ñáõÝ:

            - ´³Ûó »ë ¼áñáõÃÛ³ÝÝ »Ù »ñ¹í»É,- ³ë³ó ÜŹ»ÑÁ:

            ºì ²ëïÕÇÏÁ ³ë³ó.

            - ²Ûá, ù³ç¹ ÜŹ»°Ñ, µ³Ûó ·ÇïóÇñ, áñ Ñ»Ýó ¼áñáõÃÛ³Ý ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ ê»ñÁ: гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë ûÍáõÙ »Ù ùá ë»ñÁ, ¨ ¹áõ ·Ý³ ëÇñáõ¹ ϳÝãÇÝ Áݹ³é³ç:

            ²ë³ó ²ëïÕÇÏÁ ¨ ³ÝÑ»ï³ó³í: ÆëÏ ÜŹ»ÑÁ ¹áõñë »Ï³í Çñ ¹³ïáÕáõÃÛ³Ý Çß˳ÝáõÃÛáõÝÇó áõ ÙdzÛÝ Çñ Ñá·áõ µÝ³½¹Ý»ñÇ ÙÕáõÙáí í³½»ó  ³é³ç: à±ôñ ¿ñ í³½áõÙª ÇÝùÝ ¿É ã·Çï»ñ: ´³Ûó í³½áõÙ ¿ñ ˻ɳ·³ñÇ å»ë, í³½áõÙ ¿ñ ·Çß»ñ³ÛÇÝ ÙÃáõÃÛ³Ý Ù»ç, ѻ層Éáí §Ýñ³¦ Ó³ÛÝÇÝ: سÑÇó ½áñ³íáñÝ, ³Ý·³Ù, Ù³Ýϳó»É ¿ñ ëÇñá ³é³ç:

            ÜŹ»ÑÇ ³ãù»ñÇó ßáÕ³ñÓ³ÏáÕ ÑáõñÁ Éáõë³íáñáõÙ ¿ñ ׳ݳå³ñÑÁ, ¨ í³ÛñÇ ·³½³ÝÝ»ñÁ ë³ñë³÷³Í ¹»ë áõ ¹»Ý ¿ÇÝ ÷³ËãáõÙ Ýñ³ ³ãù»ñÇ ÑáõñÇó: ºì ݳ Óáñ»ñÝ ¿ñ ÇçÝáõÙ, ͳÝͳÕ, µ³Ûó ³ñ³·³Ñáë çñÇ ÙÇçáí ³ÝóÝáõÙ ¿ñ ³Ýë³Ûóù, Ù³·ÉóáõÙ ¿ñ ųÛé»ñÝ Ç í»ñ ¨ ³å³... ù³ÛÉ»ó Ý»Õ ¨ Ùáõà ÷áÕáóÝ»ñáí: ܳ »Ï³í áõ ¹»Ù ³é³í ÙÇ ï³Ý: ÆëÏ Ó³ÛÝÁ ϳÝãáõÙ ¿ñ Ý»ñëÇó:

            ¸áõéÁ µáÉáñáíÇÝ µ³ó ¿ñ, ¨ ³ÝùáõÝ Ù³ñ¹ÇÏ ËÙµí³Í ¿ÇÝ ë»ÝÛ³ÏáõÙ: Èáõë³ÙáõïÇ ï³Ï å³éÏ³Í ¿ñ ٳѳٻñÓ ³ÕçÇÏÁ: ¸³ ݳ ¿ñ, ݳª ·Çß»ñ³ÛÇÝ ³Ûó»ÉáõÝ, Çñ»Ý ϳÝãáÕ Ó³ÛÝÇ ïÇñáõÑÇÝ: ä³éÏ³Í ¿ñ ³Ýß³ñÅ, ³ãù»ñÁ ÷³Ï, ¨ ÙdzÛÝ ßáõñûñÝ ¿ÇÝ Ñ³½Çí ß³ñÅáõÙáí ÇÝã-áñ µ³Ý ßßÝçáõÙ: àã áù ã¿ñ ϳñáÕ Éë»É Ýñ³Ý: ´áÉáñÁ »ñÏÛáõÕ³Í ëå³ëáõÙ ¿ÇÝ Ù³ÑÇÝ: ºì ÙdzÛÝ ³ÕçÇÏÝ ¿ñ, áñ ÜŹ»ÑÇÝ ¿ñ ëå³ëáõÙ, ÜŹ»ÑÇÝ ¿ñ ϳÝãáõÙ: ºì ÙdzÛÝ ÜŹ»ÑÝ ¿ñ å³ñ½ ÉëáõÙ áõ ѳëϳÝáõÙ Ýñ³Ý:

            ´áÉáñÇ ½³ñÙ³ó³Í ѳ۳óùÝ»ñÇ Ý»ñùá ÜŹ»ÑÁ áõÕÕí»ó ¹»åÇ ³ÕçÇÏÁª ³ÛÝù³¯Ý ³ÝͳÝáÃ, µ³Ûó ³ÛÝù³¯Ý ѳñ³½³ï: ²Õçϳ ³ãù»ñÁ ÷³Ï ¿ÇÝ, ÇëÏ ßáõñûñÁ ³ÝÁݹѳï ÏñÏÝáõÙ ¿Çݪ §³ñǯ, ³ñǯ...¦: ØÇ ³Ýµ³ó³ïñ»ÉÇ Ï³ñáï ÜŹ»ÑÇÝ ÙÕáõÙ ¿ñ ³é³ç: ºì ݳ ѳñ³½³ïÇ Ñ³Ù³ñÓ³ÏáõÃÛ³Ùµ Ýëï»ó ³Õçϳ ÏáÕùÇÝ, í»ñóñ»ó ³Õçϳ Ó»éùÝ áõ ë»ÕÙ»ó Çñ ÏñÍùÇÝ:

            ØÇ áõÅ·ÇÝ óÝóáõÙ ß³Ýûó ³ÕçϳÝ: ´áÉáñÁ áïùÇ Ãé³Ý: Âí³ó, û Ù³Ñí³Ý óÝóáõÙÝ ¿ñ ¹³: ´³Ûó á°ã... ²Õçϳ ÏáõñÍùÝ ³ñ³·, ß³ï ³ñ³· »É¨¿ç»ó, ßáõñûñÇ íñ³ ÙÇ ÃáõÛÉ ÅåÇï ßáÕ³ó áõ... ¹³Ý¹³Õ µ³óí»óÇÝ ³ãù»ñÁ:

            ÜŹ»ÑÁ ݳۻó Ýñ³ ³ãù»ñÇ Ù»ç: гÝϳñÍ ³ãù»ñÁ ٻͳó³Ý, ٻͳó³Ý áõ Áݹ·ñÏ»óÇÝ áÕç ë»ÝÛ³ÏÁ, ïÇ»½»ñùÁ ¨... Çñ»Ýª ÜŹ»ÑÇÝ, Çñ»Ýó ËáñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ¸³ñ»ñÇ ËáñáõÃÛáõÝÝ ¿ñ ³ÛÝï»Õ ¨... ÇÝùÁ: ÜŹ»ÑÁ ï»ëÝáõÙ ¿ñ Çñ»Ý ¹³ñ»ñÇ ³ÝÑáõÝáõÃÛ³Ý Ù»ç, ¹³ñ»ñÇ ÷áßÇÝ Çñ íñ³ ¨ ¹³ñ»ñÇ µáõÛñáí ûÍí³Í: î»ëÝáõÙ ¿ñ ¨ §Ýñ³Ý¦: ²Ûá, ³Ûá, ݳ Çñ ÏáÕùÇÝ Ñ³ñëÇ ùáÕáí, »ñç³ÝÇÏ ÅåÇïáí: гñë³ÝÇù ¿, ѳݹÇë³íáñ åë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝ... ´³½áõÙ ²ñÇÝ»ñª Çß˳ÝÝ»ñ, ½ÇÝíáñÝ»ñ, é³ÙÇÏÝ»ñ... ƯÝã ͳÝáà »Ý µáÉáñÁ: Üñ³Ýù ϻݳó »Ý ËÙáõÙ, »ñ·áõÙ, å³ñáõÙ, ͳÕÇÏÝ»ñ »Ý ßåñïáõÙ Ýáñ³åë³ÏÝ»ñÇ íñ³: ´áÉáñÁ »ñç³ÝÇÏ »Ý, Çñ»Ýù ¿É »Ý »ñç³ÝÇÏ: ºì »ñ·Ý áõ å³ñÁ ³ñÓ³·³Ýù ï³Éáí ²ëïí³ÍÝ»ñÇ î³×³ñÇó ï³ñ³ÍíáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝ㨠»ñÏÇÝù:

            ²Û¹ µáÉáñÁ ÙÇ ³ÏÝóñà ÙdzÛÝ: ²Ûá, ÙdzÛÝ ÙÇ ³ÏÝóñÃ, ¨ ³å³ ³Ù»Ý ÇÝã ˳í³ñ»ó ³ñóáõÝùÝ»ñÇ ï³ñ³÷áõÙ: ²ãù»ñÁ ¹³ñÓ³Ý ³Ù»Ý³ëáíáñ³Ï³Ý ³ãù»ñ, ¨ ³Ù»Ý³ëáíáñ³Ï³Ý ³ñóáõÝùÝ»ñ Ñáñ¹»óÇÝ Ýñ³Ýó ÙÇçÇó: ²ÕçÇÏÁ ɳó ¿ñ ÉÇÝáõÙ: лïá±: γñÍ»ë »ñ³½áõÙ ÜŹ»ÑÁ ÉëáõÙ ¿ñ ³Õçϳ Ó³ÛÝÁ. ݳ ÇÝã-áñ µ³Ý ¿ñ ³ëáõÙª ѳñë³ÝÇù...ëå³ëáõÙ... ì³Ñ³·Ý... ²ëïÕÇÏ... â¿ñ ÁÙµéÝáõÙ ÜŹ»ÑÁª ¹³ñ»ñÇ Ùßáõßáí ¿ñ å³ï³Í Ýñ³ ÙÇïùÁ: ²ÕçÇÏÁ ËáëáõÙ ¿ñ, ÅåïáõÙ, ɳÉÇë ¨... í»ñçÁ Ñá·Ý³Í, µ³Ûó »ñç³ÝÇÏ ÷³Ï»ó ³ãù»ñÁ: ܳ ùÝ³Í ¿ñ áõ ÅåïáõÙ ¿ñ...

            àã áù áãÇÝã ãѳëϳó³í:  ÜŹ»ÑÝ ÇÝùÝ ¿É áãÇÝã ãѳëϳó³í:  ´³Ûó ѳÙá½í³Í ¿ñª ³é³íáïÛ³Ý ³ÕçÇÏÁ ϳñÃݳݳ, ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï³ñÃݳݳ: ܳ ¿É áãÇÝã ãÇ ÑÇßÇ, µ³Ûó... ¹³ñ»ñ ³é³ç ëÏëí³Í åë³Ï³¹ñáõÃÛáõÝÁ  Ïß³ñáõݳÏíÇ...

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 220
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz