ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 02:06


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ՈՒԽՏԱՎՈՐԸ

              ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ Çñ ³ÝÙ³ÑÝ»ñÇ ½áñ³ËÙµáí ³½³ï»ó êÛáõÝÛ³ó É»éÝ»ñÁ â³ñÇÝ»ñÇó, óñ»ó Ùáõà ³Ùå»ñÁ, ¨ ϻݳó ³ñ¨Á ³ÙµáÕç Çñ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ Ååï³ó »ñÏÝùÇó:  ²ñ»·Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÁ ó÷³ÝóáõÙ ¿ÇÝ ²ñ¨Ç »ñÏñÇ µáÉáñ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ:

            ´³Ûó ѳۻñÁ ÙáÉáñí»É ¿ÇÝ ³ñ¨Ç ³Û¹ ç»ñÙáõÃÛáõÝÇó: Üñ³Ýù áõ½áõÙ ¿ÇÝ ³ñ¨, µ³Ûó »ñϳñ Å³Ù³Ý³Ï í³ñÅí³Í ÉÇÝ»Éáí Ùé³ÛÉÇÝ, ã¿ÇÝ ¹ÇÙ³ÝáõÙ ³ñ¨Ç ³Ûë ½áñáõÃÛ³ÝÁ: Þ³ï ¿ñ ½áñ³íáñ ³ñ¨Á Ýñ³Ýó ïϳñ³ó³Í Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ áõ ³ãù»ñÇ Ñ³Ù³ñ: ºì Ýñ³Ýù ·»ñ³¹³ë»óÇÝ í»ñ³¹³éÝ³É Ë³í³ñÇÝ: ºì ³ÕáÃáõÙ ¿ÇÝ â³ñÇ ²ëïÍáõÝ, Ëݹñ»Éáíª ³Ùå»ñáí ͳÍÏ»É µáñµ ³ñ¨Á:

            - à¯í, ²ñÇ Ð³Û»°ñ,- ϳÝã»ó ÜŹ»ÑÁ,- ³Û¹ á±õÙ »ù ³ÕáÃáõÙ: ¸áõù Ó»ñ Ù³ÑÇ±Ý »ù ³ÕáÃáõÙ: Èë»ó»ù ÇÝÓª »ë ì³Ñ³·Ý ²ëïÍáõÝ »Ù ï»ë»É, ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ áõݻ٠¨ ì³Ñ³·ÝÇ å³ï·³ÙÝ »Ù µ»ñ»É Ó»½: ØÇ í³Ë»ó»ù ³Ûë ³ñ¨Çó, ÙÇ Ã³ùÝí»ù Ýñ³ÝÇó. ë³ ¶³ñÝ³Ý ³ñ¨Ý ¿, ÏÛ³ÝùÇ ³ñ¨Ý ¿: ö³ñí»ù Ýñ³Ý, ½áñ³ó»ù Ýñ³Ýáí ¨ ëå³ë»ù ì³Ñ³·ÝÇÝ: ì³Ñ³·ÝÁ ¶³ñáõÝ ¿ µ»ñ»Éáõ ³ß˳ñÑÇÝ ¨ å³Ñå³Ý»Éáõ ¿ Ù»ñ ²ñÇ ò»ÕÁ Ø»Í æñѻջÕÇó:

            ´³Ûó гۻñÁ ã¿ÇÝ Ñ³Ý¹·ÝáõÙ µ³ñÓñ³óÝ»É Çñ»Ýó ³ãù»ñÁ áõ Ý³Û»É ³ñ¨ÇÝ: Üñ³Ýù í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ ³ñ¨Çó ¨ ³ÝÇÍáõÙ ¿ÇÝ ÜŹ»ÑÇÝ, áñ áñå»ë ã³ñ³·áõß³Ï ÙÇ áõÅ, µáñµ ³ñ¨Á í³é»ó Çñ»Ýó ·É˳í»ñ¨áõÙ:

            ºì ÜŹ»ÑÁ Ùݳó ÙdzÛݳϪ Éùí³Í, ³ÝÇÍí³Í, íï³ñí³Í: êÛáõÝÛ³ó É»éÝ»ñáõ٠ݳ ˳ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ áõ ϳÝã»ó.

            - à¯í, гÛñ ÇÙ, ²ñ³¯, »ë ³ñ¨ å³ñ·¨»óÇ ÇÙ ²ñÇÝ»ñÇÝ, ÇëÏ Ýñ³Ýù ³ÝÇÍáõÙ »Ý ÇÝÓ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ѳÛïÝí»ó ÜŹ»ÑÇÝ áõ ³ë³ó.

            - гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »Ù »ë »Ï»É ù»½ Ùáï: ¸áõ ¶³ñ»·ÇÝ »ë ÍÝí»É ¨ ¶³ñ»·ÇÝ »ë ¹áõ: ´³Ûó ·ÇïóÇñ, áñ »ñϳñ³ï¨ ÒÙ»éí³ óáõñïÁ ¨ ìÇß³åÇ ÃáõÛÝÁ ïϳñ³óñ»É »Ý ²ñÇÝ»ñÇÝ, ¨ Ýñ³ÝóÇó ùã»ñÁ ÙdzÛÝ Ï³ñáÕ »Ý ¹ÇÙ³Ý³É ³ñ¨Ç ½áñáõÃÛ³ÝÁ: ø»½ ³ÝÇÍáõÙ »Ý ïϳñÝ»ñÁ ÙdzÛݪ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Ù³Ñáí »Ý ³åñáõÙ ¨ Ù³Ñáí åÇïÇ ·Ý³Ý: ¸áõ ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ³é³çÝáñ¹ »ë, ³ÛÉ á㪠ٳÑϳݳóáõÝ»ñÇ: гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ßñçÇñ ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ÏáÕÙ»ñÁ ¨ ë÷éí³Í гۻñÇ Ù»ç ·ïÇñ ½áñ³íáñÝ»ñÇÝ, ³ñÃݳóñáõ Ýñ³Ýó Ù»ç ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ³é³çÝáñ¹Çñ Ýñ³Ýó ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï:

            ºì ÜŹ»ÑÁ, ѳí³ï³ñÇÙ Çñ ³Ýí³ÝÁ ¨ ³ëïí³Í³ÛÇÝ Çñ ÏáãáõÙÇÝ, ó÷³é»ó ³ß˳ñÑáí Ù»Ï: гÛñ»ÝÇùÇ ³Ýå³ñï»ÉÇ ½áñ³í³ñÁ, áñå»ë »ñ¹íÛ³É áõËï³íáñ, ²ñ³ñ³ïÇó ¹áõñë ë÷éí³Í гۻñÇ Ù»ç áñáÝáõÙ ¿ñ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ: ܳ ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝ ¿ñ ù³ñá½áõÙ ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ:

            ºÏ³í ѳë³í ³ß˳ñÑÇ Í³ÛñÁ, áñ ²Ù»ñÇϳ ¿ ÏáãíáõÙ: ¸³ ÙÇ ûï³ñáïÇ »ñÏÇñ ¿ñª ѳñáõëï, µ³Ûó ë³éÁ: ºì ³ñ¨Á ³Ûëï»Õ ÍáõÉáñ»Ý ë³ÑáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ù³Ûñ³Ùáõï: гۻñÁ ³Ûëï»Õ ·áÑ ¿ÇÝ Çñ»Ýó ѳñáõëï áõ Ïáõßï ÏÛ³ÝùÇó ¨ ËáëáõÙ ¿ÇÝ ûï³ñ É»½íáí: ÜŹ»ÑÁ ã¿ñ ѳëϳÝáõÙ Ýñ³Ýó É»½áõÝ, Ýñ³Ýù ¿É ã¿ÇÝ Ñ³ëϳÝáõÙ ÜŹ»ÑÇ É»½áõÝ:

            ìßï³ó»É ¿ñ ÜŹ»ÑÁ. §²Ù»ñÇÏ³Ý ³ß˳ñÑÇ ÏáÛáõÕÇÝ ¿, ¨ ³Ûëï»Õ »Ý ÉóíáõÙ ³ß˳ñÑÇ µáÉáñ ó÷áÝÝ»ñÁ: ºì Ù³ñ¹ÇϪ Çñ»Ýù ó÷áÝ ¨ ó÷áÝÝ»ñÇ Ù»ç ³é³ï ëÝáõݹ ѳÛóÛûÉáí, »ñç³ÝÇÏ »Ý: ´³Ûó DZÝã ·áñÍ áõÝ»Ý ³Ûëï»Õ гۻñÁ: ÆÝãå»±ë ѳÙá½»Ù ³Ûë гۻñÇÝ, áñ Ýñ³Ýù ó÷áÝ ã»Ý, ³ÛÉ å³ñïí³Í ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ »Ý: ÆÝãå»±ë ѳÙá½»Ù Ýñ³Ýó, áñ Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿, áñï»Õ ëÝáõݹÁ ³Ûëå»ë ³é³ï ã¿, µ³Ûó Ù³ùáõñ ¿ áõ µÝ³Ï³Ý: ÆÝãå»±ë ³Û¹ µáÉáñÁ ³ë»Ù Ýñ³Ýó, »ñµ »ë ã·Çï»Ù Ýñ³Ýó É»½áõÝ, Ýñ³Ýù ¿É ÇÙ É»½áõÝ ã·Çï»Ý¦:

            ºì ÜŹ»ÑÁ ¹ÇÙ»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ.   

            - à¯í, гÛñ ÇÙ, ²ñ³¯, ³ë³ ÇÝÓ, DZÝã É»½íáí Ëáë»Ù ³Ûë гۻñÇ Ñ»ï, áñ ϳñáճݳ٠ùá å³ï·³ÙÁ ѳëóÝ»É Ýñ³Ýó:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ѳÛïÝí»ó ÜŹ»ÑÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, ÝíÇñÛ³É áõËï³íá°ñ, ³Ûë ѳۻñÇ Ñ»ï ¹áõ  ²ëïí³Í³ßáõÝã È»½íáí ËáëÇñ: ²ëïí³Í³ßáõÝãÁª  ¹³ гÛñ ²ñ³ÛÇ È»½áõÝ ¿, áñ ųé³Ý·»É ¿ ùá ݳ˳ѳÛñÁª »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÝ: ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÝ ¿É гÛñ ²ñ³ÛÇó ÝáõÛÝ È»½áõÝ »Ý ųé³Ý·»É:

            - ´³Ûó Ýñ³Ýù ²ëïí³Í³ßáõÝã гÛáó È»½áõÝ Ùáé³ó»É »Ý,- ³ë³ó ÜŹ»ÑÁ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ë³ó.

            - ²ëïí³Í³ßáõÝã È»½áõÝ Ùáé³Ý³É ãÇ ÉÇÝÇ, ù³Ý½Ç ²ëïí³Í³ßáõÝã È»½áõÝ Ýñ³Ýó á·ÇÝ ¿, ¿áõÃÛáõÝÁ: ºì Ýñ³Ýù, áíù»ñ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ý, Çñ»Ýó ³ñÛ³Ý Ï³Ýãáí Ͻ·³Ý ²ëïí³Í³ßáõÝã È»½áõÝ:

            ¼³ñÙ³ÝùÝ áõ ï³ñ³Ïáõë³ÝùÁ å³ï»É ¿ñ µáÉáñÇÝ, »ñµ ÇÙ³ó»É ¿ÇÝ, áñ ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ ûï³ñ³Ëáë гۻñÇ Ñ»ï Ëáë»Éáõ ¿ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ È»½íáí: Þ³ï-ß³ï»ñÁ ѳí³ùí»óÇÝ:

            ºì ÜŹ»ÑÁ Ëáë»ó: Êáë»ó á·áí áõ ³ñÛáõÝáí, Ëáë»ó ²ëïí³Í³ßáõÝã È»½íáíª  ³ÛÝ È»½íáí, áñ ÇÝùÁ ËáëáõÙ ¿ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñ»ï:  Ð»Ýó ³Û¹ È»½íáí ݳ ËáëáõÙ ¿ñ ûï³ñ³Ëáë гۻñÇ Ñ»ï: ºì ËáëáõÙ ¿ñ ³ëïí³Í³í³ñÇ: Üñ³Ýù, áíù»ñ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ ã¿ÇÝ, áãÇÝã ãѳëϳó³Ý áõ Ñ»é³ó³Ý: ÆëÏ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ, ³ñÛ³Ý Ï³Ýãáí ϳåí»óÇÝ ÜŹ»ÑÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáëùÇÝ ¨ Ñá·áí ½·³óÇÝ ³ÛÝ:

            ºì ½³ñÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù, áñ ѳëϳÝáõÙ ¿ÇÝ ÜŹ»ÑÇÝ, ½·áõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý: ²å³ ½³ñÙ³ÝùÝ ¿É ãù³ó³í, ¨ ·»ñ³·áõÛÝ á·¨áñáõÃÛáõÝÁ ßáÕ³ó Ýñ³Ýó ³ãù»ñáõÙ: Üñ³Ýù í»ñ³ó³Ý Çñ»Ýó ³éûñÛ³ ÏÛ³ÝùÇó, Ùáé³ó³Ý ²Ù»ñÇÏ³Ý Çñ ³é³ï ëÝáõݹáí. ÃíáõÙ ¿ñª Ùáé³ó³Ý ¨ ³ÛÝ É»½áõÝ, áñáí ËáëáõÙ ¿ÇÝ ÙÇÝã ³Û¹: Üñ³Ýù ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ½·áõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïáõÙ, ç»ñÙ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ µáñµ ³ñ¨áí, ½·áõÙ ¿ÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ ßáõÝãÁ Çñ»Ýó Ù»ç ¨ ï»ëÝáõÙ ¿ÇÝ ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³Ù³ËáëÇÝ, áñ ÙïáíÇ Ýñ³Ýó ï³ÝáõÙ ¿ñ ¹»åÇ Ð³Û³ëï³Ýª ¹»åÇ ²ñ³ñ³ï:

            ºì í»ñç³óÝ»Éáí Çñ ËáëùÁ, ÜŹ»ÑÁ Çñ å³ï·³ÙÁ áõÕÕ»ó ²ñÇ Ð³Û»ñÇÝ.

            - г۳ëï³Ý ³ÝáõÝÁ ï³ÉÇë, áïùÇ° ϳݷÝÇñ, á¯í, ²ñÇ Ð³°Û, Ñå³ñï ѳ۳óù¹ª¹»åÇ ³ñ¨»Éù: г۳ëï³ÝÇ ³ñ¨Á ³ñ¨»ÉùáõÙ ¿ ͳ·áõÙ. ³ñ¨ÙáõïùáõÙ Ù³Ûñ³Ùáõï ¿:

            ºì  ÜŹ»ÑÇÝ ÉëáÕ ²ñÇ Ð³Û»ñÁª Çñ»Ýó ³ñÛ³Ý Ï³Ýãáíª ³ñÃݳó³Ý ï³ñÇÝ»ñÇ ÃÙµÇñÇó, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Çñ»Ýù Çñ»Ýó ï»ë³Ý, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ùï³Ý Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ù»ç, ³é³çÇÝ ³Ý·³Ù ½·³óÇÝ Çñ»Ýó áñå»ë ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ÇÏ ¨ ³ÙµáÕç ¿áõÃÛ³Ùµ ѻ層óÇÝ Çñ»Ýó ³é³çÝáñ¹ ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇÝ: Üñ³Ýù Ùdzíáñí»óÇÝ ò»Õ³ÏñáÝ àôËï»ñÇ Ù»ç ¨ ³åñ»óÇÝ ²ñ³ñ³ïáí:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 251
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz