ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:41


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ՆԺԴԵՀԻ ՎԵՐՋԻՆ ԺՊԻՏԸ

             Æñ ²ñ³ñ³ïÇó ß³ï áõ ß³ï Ñ»éáõ, ˳í³ñ ½Ý¹³ÝáõÙ Ù»éÝáõÙ ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝ  ÜŹ»ÑÁ: سÑÇó ã¿ñ í³Ë»Ýáõ٠ݳ: ´³Ûó ë»ñ áõÝ»ñ Çñ Ñá·áõÙª ³ÝÑáõÝ ë»ñ... ܳ ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÇñáí ¿ñ ëÇñ»É Çñ ²ñ³ñ³ïÁ, áñ í³Õáõó â³ñÇÇ ³ñÛáõÝáï Ëñ³Ë׳ÝùÇ ³ëå³ñ»½ ¿ ¹³ñÓ»É: ºì ÙdzÛÝ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí, ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ áõ Çñ ÝÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý µ³½áõÏáí ³½³ïí»ó ²ñ³ñ³ïÇ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ñ³ïí³Í, ¨ í»ñ³ÍÝí»ó ²ñ¨Ç »ñÏÇñ г۳ëï³ÝÁ:

            ºì áÕµáõÙ ¿ñ ÜŹ»ÑÁ Ù³Ñí³Ý Ù³ÑÇ×áõÙ: г۳ëï³Ý ¿ñ áõ½áõÙ, ·»Ã á·Ç³Ý³É ¿ñ áõ½áõ٠г۳ëï³ÝáõÙ: ´³Ûó ³ÝÑáõÛë ¿ñª Ù»éÝáõÙ ¿ñ ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»çª Éùí³Í Çñ ѳñ³½³ïÝ»ñÇó - Ýñ³ÝóÇó, áõÙ ëÇñ»É ¿ñ ݳ Çñ ³ÙµáÕç Ñá·áí. ѳɳÍí³Í Çñ ѳñ³½³ïÝ»ñÇó, áñáÝó ݳ ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ËáëùÝ ¿ñ ù³ñá½»É. Ù³ïÝí³Í Çñ ѳñ³½³ïÝ»ñÇó, áñáÝó ëÝ»É ¿ñ ݳËÝÛ³ó ½áñáõÃÛ³Ùµ. ݽáíí³Í Çñ ѳñ³½³ïÝ»ñÇó, áñáÝó å³ñ·¨»É ¿ñ Çñ ò»ÕÇ à·ÇÝ... àô Ù»éÝáõÙ ¿ñ ݳ سÛñ ÐáÕÇó Ñ»éáõ ¨ áÕµáõÙ ¿ñ ݳ. §²Ëñ, á±ñÝ ¿ ÇÙ Ù»ÕùÁ, áñ Éùí³Í ÇÙ µáÉáñ ëÇñ»ÉÇÝ»ñÇó, ÝáõÛÝÇëÏ Ñ³Ûñ»Ý³÷³ñ Ù³Ñí³Ý ã»Ù ³ñųݳÝáõÙ¦:

            ºì ·Çß»ñí³ ÙáõÃÇÝ Çñ Èáõë»  ä³ïÏ»ñáí Ýñ³Ý ¿ ѳÛïÝíáõÙ ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ ¨ Ù³Ûñ³Ï³Ý ùÝùáõß  Ó³ÛÝáí ¹ÇÙáõÙ ¿ Ýñ³Ý.

            - êÇñ»ÉÇ ½³í³°Ïë, ¹áõ ѳí³ï³óÇñ ùá гÛñ ²ñ³ÛÇÝ ¨ ¹áõ ÙdzÏÝ »ë, áñ ï»ë³ñ ì³Ñ³·ÝÇÝ. ¹áõ ½áñ³ó³ñ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ: ¸áõ áñ¹Ç³Ï³Ý ëÇñáí ëÇñ»óÇñ ÇÝÓ: ¸áõ ò»Õ³å³ßï ù³ç ½ÇÝíáñ »Õ³ñ, ²ëïí³Í³ï»ë »Õ³ñ ¨ öñÏÇãÁ ²ñÛ³ó. ÇëÏ ³ÛÅÙ ëáõñµ ݳѳï³Ï »ë ¹áõ: ¸áõ åÇïÇ ù³í»ë ùá ³å³ßÝáñÑ ó»Õ³ÏÇóÝ»ñÇ Ù»Õù»ñÁ µáÉáñ, áñ ûï³ñ³ó³Í гñ³½³ï ÐáñÇó ¨ â³ñÇ ìÇß³åÇ ³é³çÝáñ¹áõÃÛ³Ùµ µ½Ïï»óÇÝ ÇÙ Ù³Ûñ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝÝ ³Ý³ñ³ï, áñ ²Ù»Ý³½áñ»Õ ì³Ñ³·ÝÇÝ Éù³Í, ùÝùáõß ²ëïÕÇÏÝ»ñÇÝ ·ó»óÇÝ Ãßí³éáõÃÛ³Ý ·ÇñÏÁ: Üñ³Ýù, áñ Ù»ñÅáõÙ »Ý ì³Ñ³·Ý ²ëïÍáõÝ, ù»½ ÇÝãå»±ë ãÙ»ñÅ»Ý: ¸áõ åÇïÇ ù³í»ë Ù»Õù»ñÁ Ýñ³Ýó, áñ »ë ϳñáճݳ٠ٳÛñ³µ³ñ Ý»ñ»É í»ñù»ñÝ ÇÙ µáÉáñ: ¸áõ åÇïÇ Ù»éÝ»ë ûï³ñáõÃÛ³Ý Ù»ç: ´³Ûó »ë ùá á·ÇÝ Ïµ»ñ»Ù г۳ëï³Ý: ²ÛÝ ÙÇßï Ï׳ËñÇ Ñ³Ûñ»ÝÇ »ñÏÝùáõÙ ¨ г۳ëï³Ý³ÍÇÝ, ³Ûá, г۳ëï³Ý³ÍÇÝ ²ñÇ ë»ñݹÇÝ Ñá·»Ï³Ý ½áñáõÃÛ³Ý ³å³í»Ý ÏÉÇÝÇ: ºì »ñµ г۳ëï³Ý³ÍÇÝ ²ñÇ ë»ñáõݹÁ í»Ñ³Ý³ Çñ гÛñ ²ñ³Ûáí, ½áñ³Ý³ ì³Ñ³·Ýáí, »ñµ ݳ ½·³ ÇÝÓ, »ñµ ݳ ½·³ Çñ Ù»ç Çñ ݳËÝÇÝ»ñÇÝ, »ñµ ½·³ ݳ Çñ»Ý áñå»ë ²ñáñ¹Ç ¨ ù»½ª ²ëïí³Í³ï»ë ²é³çÝáñ¹Á Çñ, ³ÛÝų٠гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¹áõ Ïí»ñ³ÍÝí»ë Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ, Ïé»Éáõ ²ñÛ³ó Ãáõñ-ϻͳÏÇÝ ¨ ³é³çÝáñ¹»Éáõ Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕ ²ñÇÝ»ñÇ ì³Ñ³·Ý³Ï³ÝãÁ:

            ²ë³ó ²ëïí³Í³Ù³Ûñ ²Ý³ÑÇïÁ, ç»ñ٠ѳٵáõñ»ó ÜŹ»ÑÇ ×³Ï³ïÁ áõ ³ÝÑ»ï³ó³í:

            ÜŹ»ÑÁ Ååï³óª Ååï³ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ, سÛñ ²Ý³ÑÇïÇÝ, Ååï³ó ì³Ñ³·ÝÇÝ, Ååï³ó ²ëïÕÇÏÇÝ, Ååï³ó г۳ëï³Ý³ÍÇÝ ²ñÇ Ù³ÝáõÏÝ»ñÇÝ, áñáÝó ³ãù»ñÇ Ù»ç ²ëïÕÇÏÇ ë»ñÝ áõ ì³Ñ³·ÝÇ ÑáõñÝ ¿ ÷³ÛÉáõÙ, ¨ ûñÑÝ»ó Ýñ³Ýó í»ñçÇÝ ÅåÇïáí...

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 227
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz