ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:34


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ՆԺԴԵՀԱՑՈՒՄ

Ðá·»Ï³Ý ËéáíùÇ Ù»ç ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝÁ:  àã áù ã¿ñ ѳí³ïáõÙ, áñ Çñ å³åÁ ϳ:  ºì ѳÙá½áõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý, áñ ¹³ ã³ñ á·Ç ¿ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ, áñ Çñ»ÝÇó í³ÝÇ Çñ å³åÇÝ:  ¾¯Ñ, ã³ñ Ù³ñ¹Á ã³ñ á·Ç ¿ ¹³éÝáõÙ, µ³ñÇ Ù³ñ¹Áª µ³ñÇ á·Ç, ÇëÏ å³åÁ ÙÇßï ¿É å³å ¿ ÙÝáõÙ:  ºì å³åÁ ãÇ Ï³ñáÕ ãÉë»É ÃáéÝÇÏÇÝ, ãÇ Ï³ñáÕ ã½·³É Ýñ³Ý, ã·³É Ýñ³ Ùáï, »ñµ ÃáéÝÇÏÁ Ýñ³ å³Ñ³ÝçÁ áõÝÇ: ºì å³åÁ »Ï³í ¶³ñ»·ÇÝÇ Ùáï:

            - ƱÝãÝ ¿ Ëéáí»É ùá Ñá·ÇÝ, ÃáéÝÇ°Ïë, - ѳñóñ»ó å³åÁ:

            ºì ¶³ñ»·ÇÝÁ ³ë³ó.

            - ä³°å, ¿ë ÇÝãå»±ë »Ý ³åñáõÙ ²ñÇÝ»ñÁª áã »ï »Ý Ý³ÛáõÙ ¨ á㠿ɪ ³é³ç:  àã Çñ»Ýó å³å»ñÇÝ »Ý ½·áõÙ ¨ áã ¿É Çñ»Ýó ÃáéÝ»ñÇ Ù»ç »Ý ³åñáõÙ:  ²åñáõÙ »Ý ÙdzÛÝ ³Ûëûñáíª ë³ñë³÷áõÙ »Ý Ù³ÑÇó, µ³Ûó ÏÛ³ÝùÝ ¿É ã»Ý ëÇñáõÙ:

            ºì å³åÁ ³ë³ó.

            - êÇñ»ÉÇ ÃáéÝÇ°Ïë, ²ñÇÝ»ñÇ ¨ Ýñ³Ýó å³å»ñÇ ³ñ³ÝùáõÙ ËóÏí»É ¿ ÇÝã-áñ Ù»ÏÁ ¨ ÃáõÛÉ ãÇ ï³ÉÇë, áñ ï»ëÝ»Ý Çñ»Ýó å³å»ñÇÝ, ׳ݳã»Ý áõ ϳåí»Ý Çñ»Ýó å³å»ñÇÝ:  ¸ñ³ ѳٳñ ¿É ³ÝóÛ³ÉÁ ¹³ï³ñÏ ¿ Ýñ³Ýó ѳٳñª Çñ»Ýù ãÏ³Ý ³ÛÝï»Õ. ·³ÉÇùÝ ¿É ¹³ï³ñÏ ¿ Ýñ³Ýó ѳٳñª ¹³ñÓÛ³É Çñ»Ýù ãÏ³Ý ¨ ÙdzÛÝ Ù³ÑÝ ¿:  Üñ³Ýó ÙÝáõÙ ¿ ÙdzÛÝ ³ÛëûñÁ:  ´³Ûó ³Ûëûñ ¿É ãÏ³Ý Ýñ³Ýù:  ºì Ýñ³Ýó ³ÛëûñÁ ÉáÏ Ù³Ñí³Ý çÕ³Ó·áõÃÛáõÝ ¿:

            ÆëÏ ¶³ñ»·ÇÝÁ ϳ:  Ü³ ÙÇ ÏáÕÙ ¿ Ññ»É ³Û¹ ÇÝã-áñ Ù»ÏÇÝ, áñ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ Çñ áõ å³åÇ ³ñ³ÝùáõÙ ¨ ï»ë»É ¿ å³åÇÝ, ׳ݳã»É ¿ å³åÇÝ:  ¶³ñ»·ÇÝÁ Çñ ³ÝóÛ³ÉÝ áõÝ»ñ, áõÝ»ñ ݳ¨ Çñ ·³ÉÇùÁ:  Ü³ ·Çï»ñ, áñ ÇÝùÁ å³åÇ ³åáõå³åÝ ¿. ·Çï»ñ ݳ¨, áñ å³åÝ ¿É Çñ Ãáé³Ý ÃáéÝ ¿ ÉÇÝ»Éáõ:  ¶³ñ»·ÇÝÁ ·Çï»ñª áñï»ÕÇó ¿ ·³ÉÇë ¨ áõñ ¿ ·ÝáõÙ:

            - ä³°å, - ³ë³ó ¶³ñ»·ÇÝÁ, - »ë áõݻ٠³ÝóÛ³É, áõݻ٠¨ ·³ÉÇù:  ´³Ûó ÇÙ ³ÝóÛ³ÉÇ áõ ·³ÉÇùÇ ÙÇç¨ Ï³åáÕ ûÕ³ÏÁ ÇÙ ³ÛëûñÝ ¿:  ²ë³, ÇÝãå»±ë ÇÙ ³ÛëûñÁ ·ïÝ»Ù:

            ºì å³åÁ ³ë³ó.

            - ÂáéÝÇ°Ïë, ùá á·»Õ»Ý Ý³ËÝÇÝ»ñÁ ùá Ñá·¨áñ ³ß˳ñÑÝ »Ý, ÇëÏ ùá Ù³ñÙݳíáñ ßñç³å³ïÁª ùá Çñ³Ï³Ý ³ß˳ñÑÁ: Ø»½ Ñ»ï ¹áõ ϳåí³Í »ë ùá ³ÝóÛ³Éáí áõ ·³ÉÇùáí, ÇëÏ Ýñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í »ë ùá Ý»ñϳÛáí:  àñå»ë½Ç ÏÛ³ÝùáõÙ »ñµ¨¿ ãϳëϳͻë áõ ãÙ»Õ³Ýã»ë ³Û¹ »ñÏáõ ³ß˳ñÑÝ»ñÇó áñ¨¿ Ù»ÏÇ Ýϳïٳٵ, ¹áõ ÇÝù¹ áñáÝÇñ, ¹áõ ÇÝù¹ ·ïÇñ:  ÜŹ»Ñ³óÇñ ¹áõ ¨ ³ß˳ñÑ ßñçÇñ:  î³ñµ»ñ ÑáÕ»ñÇ Ù»ç áñáÝÇñ ùá ³ñÙ³ïÁ, ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ùá ³ñÛáõÝÁ ÷ÝïñÇñ ¨ ùáÝÁ ï³ñµ»ñÇñ ûï³ñÇó:

            ºì ¶³ñ»·ÇÝÁ ÇÝùݳѳëï³ïÙ³Ý áõËïáí ÝŹ»Ñ³ó³í:  ²ß˳ñÑÁ ³ÙµáÕç áïùÇ ï³Ï ³é³í:  î³ñµ»ñ ÑáÕ»ñáõÙ Çñ ³ñÙ³ïÁ áñáÝ»ó, ï³ñµ»ñ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù»ç ÷Ýïñ»ó Çñ ³ñÛáõÝÁ:  ´³Ûó áã ÙÇ ³ÛÉ ï»Õ ݳ Çñ»Ý ã·ï³í:  àã ÙÇ ³ÛÉ ÑáÕ Ýñ³Ý ãÁݹáõÝ»ó ¨ áã ÙÇ ³ñ¨ ãßáÛ»ó Ýñ³Ý:  ²Ù³éÁ ßá·»ó, µ³Ûó ãï³ù³ó³í. ÓÙ»éÁ Ùñë»ó, µ³Ûó ã½áí³ó³í:  ²Ù»Ýáõñ ·»ïÇÝÁ ë³ÑáõÙ ¿ñ Ýñ³ áïù»ñÇ ï³Ï:  àã ÙÇ ÑáÕáõ٠ݳ ³ñÙ³ï ãÓ·»ó ¨ áã ÙÇ ÑáÕáõ٠ݳ ã½áñ³ó³í:  ²Ù»Ýáõñ Ù³ñ¹ÇÏ ¿ÇÝ, µ³Ûó á°ã Çñ Ýٳݪ Ýñ³Ýù ÇÝùÁ ã¿ÇÝ, ûï³ñ ¿ÇÝ Ýñ³Ýù ¨ Çñ ³ñÛáõÝÁ ãϳñ Ýñ³Ýó Ù»ç:  ºì ݳ ï³ñµ»ñ»ó Çñ»ÝÝ ûï³ñÇó:

            ºñϳñ ó÷³é»ó ¶³ñ»·ÇÝÁ ¨ ÙáÉáñí»ó ³ß˳ñÑÇ ×³Ù÷»ùáõÙ:  Ò»éù»ñÁ å³ñ½»ó ¹»åÇ »ñÏÇÝù áõ ϳÝã»ó.

            - à¯í, гÛñ ÇÙ, ²ñ³¯, ï³ñ ÇÝÓ ¹»åÇ ÇÙ ³ñÙ³ïÁ, ï³ñ ÇÝÓ ¹»åÇ ÇÙ ³ñÛáõÝÁ:

            ºì »ñÏÝùÇ ³ÝÑáõÝáõÃÛáõÝÇó ÙÇ Ó³ÛÝ ³ñÓ³·³Ýù»ó.

            - ø»½ ì³Ñ³·ÝÇ Ï³ÝûÕÁ ϳé³çÝáñ¹Ç. µáÉáñ ÙáÉáñí³Í ²ñÇÝ»ñÇ ÷³ñáëÝ ¿ ¹³:

            ºì ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ ·Çß»ñí³ »ñÏÝùáõÙ ï»ë³í ì³Ñ³·ÝÇ Ï³ÝûÕÁ, áñ Çñ ÷³ÛÉáí ³é³ÝÓݳÝáõÙ ¿ñ µáÉáñ ³ëïÕ»ñÇó:  ºì ù³ÛÉ»ó ³Û¹ áõÕÕáõÃÛ³Ùµ:

            Ð»Ýó áñ ¶³ñ»·ÇÝÁ Çñ áïùÁ ¹ñ»ó ²ñ³ñ³ïÇ ÑáÕÇ íñ³, ½·³ó, û ÇÝãå»ë ÓáõÉí»ó ³Û¹ ÑáÕÇݪ ϳñÍ»ë Ñ»Ýó ³Û¹ ÑáÕÇó ¿ñ µáõë»É:  Ü³ ½·³ó Çñ ³ñÙ³ïÁ:  Ü³Û»ó Çñ ßáõñçÁ ¨ ï»ë³í Çñ»Ý Çñ»ÝÇó ¹áõñë µ³½áõÙ »ë-»ñÇ Ù»ç:  Æñ»ÝÝ ¿ÇÝ µáÉáñÁ ¨ µáÉáñÇ Ù»ç ÇÝùÁ ϳñ:

            ¶³ñ»·ÇÝÁ ѳ½³ñ³å³ïÇÏ ³í»ÉÇ Ñ³ñ³½³ï ½·³ó Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, Çñ »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ. ѳ½³ñ³å³ïÇÏ ³í»ÉÇ Ñ³ñ³½³ï ½·³ó Çñ É»éÝ»ñÁ, Çñ ¹³ßï»ñÁ, Çñ ͳéÝ áõ ͳÕÏáõÝùÁ. ѳ½³ñ³å³ïÇÏ ³í»ÉÇ Ñ³ñ³½³ï ½·³ó Çñ å³åÇÝ: ´áÉáñÁ Çñ»ÝÝ ¿ÇÝ áõ ѳ½³ñ³å³ïÇÏ ³í»ÉÇ ëÇñáí ݳ ëÇñ»ó Ýñ³Ýó:

            ¶³ñ»·ÇÝÁ µ³ñÓñ³ó³í ë³ñ, ϳÝã»ó Çñ å³åÇÝ ¨ ѳ½³ñ³å³ïÇÏ ³í»ÉÇ Ï³ñáïáí ÷³ñí»ó Ýñ³Ý:

            - ä³°å, - ³ë³ó ݳ, - »ë ·ï»É »Ù ÇÙ ³ñÙ³ïÁ, ·ï»É »Ù ÇÙ ³ñÛáõÝÁ, ·ï»É »Ù ÇÙ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ ¨ »ë ëÇñáõÙ »Ù ÇÙ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÁ ³Ûë µáÉáñÇ Ù»ç:

            ä³åÁ Ååï³ó ¨ ³ë³ó.

            - ¸»¯, ÃáéÝÇ°Ïë, ·Ý³ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ î³×³ñ, áñ ¶³éÝÇáõÙ ¿ ¨ ùá ´³ñ¨¯Á ïáõñ гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ³ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            ¶³ñ»·ÇÝÁ ·Ý³ó ¶³éÝÇ, ϳݷݻó ²ëïí³ÍÝ»ñÇ î³×³ñÇ ³éç¨:  Æ¯Ýã Ùáï ¿ñ »ñÏÇÝùÁ, ǯÝã Ùáï ¿ñ ³ñ¨Á:  ÆÝùÁ ÓáõÉí»É ¿ñ »ñÏÝùÇÝ áõ »ñÏñÇÝ ¨ »ñÏÝÇ áõ »ñÏñÇ Ñ»ï ÙÇ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ñ ϳ½Ù»Éª ݳ ÇÝùÁ ³ëïí³Í ¿ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ î³×³ñÇ Ùáï:  Ü³ Çñ ³Ýóñà ³ãù»ñÁ ѳé»ó »ñÏÝùÇÝ áõ ϳÝã»ó:

            - ´³ñ¨¯, á¯í, гÛñ ÇÙ, ²ñ³°. ´³ñ¨¯, á¯í, ³ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»°ñ:  Ò»ñ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ »ë ³ÙµáÕç³ó³ ÇÙ ò»Õáí, ÇÙ ò»Õáí ëÇñ»óÇ, ÇÙ ò»Õáí ½áñ³ó³, »ë Ç٠ѳí³ïÁ ÇÙ ò»Õáí Ï»ñï»óÇ, ÇÙ ò»ÕÇ á·áí ò»Õ³Ù³ñ¹ ¹³ñÓ³ ¨ ³ëïí³Í³ó³:

            ºì ѳÝϳñÍ ³ñ¨Á ٻͳó³í, ٻͳó³í, í»ñ³Íí»ó ÙÇ Ññ» ½³Ý·í³ÍÇ áõ Ùáï»ó³í Ýñ³Ý:  ºì Ýñ³ ¹ÇÙ³ó ϳݷݻó ²ñ¨ßáÕ ì³Ñ³·ÝÁ:  ºì ÜŹ»ÑÁ ï»ë³í ì³Ñ³·Ý ²ëïÍáõÝ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ë³ó.

            - à¯í, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í ²ñÇÇ ³ñųݳíáñ ų鳰ݷ, гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë ÍÝí»É ¹áõ áñå»ë ¶³ñ»·Çݪ ¶³ñÝ³Ý ²í»ï³µ»ñ, ³í»ï»Éáõ ùá ²ñÇ ò»ÕÇÝ Ùáï³Éáõï ·³ÉáõëïÁ ÇÙ:  ø»½ ³ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÝ »Ý Ñáí³Ý³íáñáõÙ, ¨ Ýñ³Ýó Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ¹áõ ³ÙµáÕç³ó³ñ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:  ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ ÏÝù»Éáõ »Ý ù»½ ¨ ³é³çÝáñ¹ »Ý ϳñ·»Éáõ ³ëïí³Í³óáÕ ²ñÇÝ»ñÇÝ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÇ Ï³Ýãáí ѳí³ùí»óÇÝ ²ëïí³ÍÝ»ñÁ:  ì³Ñ³·ÝÛ³ Ñáõñáí ˳ñáõÛÏ í³é»óÇÝ, Ûáà ³ñ¨Ý»ñÇó ·³ÝÓ»ñ ѳɻóÇÝ, åë³Ï ÑÛáõë»óÇÝ ÜŹ»ÑÇ Ñ³Ù³ñ ¨ Ýñ³Ý ÏÝù»óÇÝ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 198
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz