ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:55


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ՄԵՆԱՄԱՐՏ ՄԱՀԻ ՀԵՏ

            ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó ¨ ÷³é³µ³Ý»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ³ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            - à¯í, гÛñ ÇÙ, ²ñ³¯, - ϳÝã»ó ݳ, - û »ë ùá ϳÙùáí ÏÝùí»óÇ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹, áõñ»ÙÝ ßÝáñÑÇñ ÇÝÓ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÇÙ³ëïÁ ÏÛ³ÝùÇ ¨ µ³ñ»å³ßïáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ñá·áõ, áñ ²½·Çë Ý»ñßÝã»Ù ͳ·áõÙÇ á·ÇÝ ¨ ѳí»ñÅáõÙÇ Ñ³í³ïùÝ ³í»ï»Ù:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ѳÛïÝí»ó ÜŹ»ÑÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç ÙÇ³Ï ³ëïí³°Í¹, гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¶³ñÝ³Ý ³í»ï³µ»ñÝ »ë ¹áõ ¨ ÇÙ ³ëïí³Í³ÛÇÝ å³ï·³Ù³ËáëÁ:  ´³Ûó ùá áõÅÇ ã³÷Á ÇÝù¹ áñáßÇñª ¹áõ å³ñ½³å»ë ù³ñá½Ç±ã ÏÉÇÝ»ë, û± ½áñáõÃÛ³Ý ³é³çÝáñ¹Á ùá ò»ÕÇ Ù»ç:

            ºì ÜŹ»ÑÁ ³ë³ó.

            - ºñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í »Ù »ë, ³ëïí³Í³ï»ë »Ù »ë ¨ ³Ýëå³é áõÅ áõݻ٠ÇÙ Ù»ç:  ºì »ë ÏÉÇݻ٠ùá ¼áñáõÃÛ³Ý ³é³çÝáñ¹Á ò»ÕÇë Ù»ç:

            ì³Ñ³·ÝÁ ѳí³Ý»ó ÜŹ»ÑÇ Ëáëù»ñÁ ¨ ³ë³ó.

            - ´³Ûó ·ÇïóÇñ, á¯í, ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»°Ñ, áñ Ñ»ßï ¿ ³é³çÝáñ¹»É ÅáÕáíñ¹ÇÝ ¨ ß³ï ¹Åí³ñ ¿ ò»ÕÇÝ ³é³çÝáñ¹»É:

            - à±ñÝ ¿ ¹ñ³Ýó ï³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ, - ѳñóñ»ó ÜŹ»ÑÁ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ë³ó.

            - ÄáÕáíáõñ¹Á ²½·Ç Ý»ñÏ³Ý ¿ª Ïïñí³Í ³ÝóÛ³ÉÇó áõ ·³ÉÇùÇó:  ÄáÕáíñ¹Ç ѳٳñ ³ÝóÛ³ÉÁ ¹³ï³ñÏáõÃÛáõÝ ¿, ·³ÉÇùÝ ¿É Ù³ÑÝ ¿ ÙdzÛÝ:  ºì ÅáÕáíñ¹Ç Ù»ç ³ÛÝ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÝ »Ý ѳñ·Ç, áíù»ñ ³é³í»É ϵ³í³ñ³ñ»Ý Ýñ³ ݳѳï³ÏáõÃÛ³Ý å³Ñ³ÝçÙáõÝùÁ ¨ ³é³í»É ݳѳï³ÏáõÃÛ³Ý Ïï³Ý»Ý Ýñ³Ý:  ÆëÏ ò»ÕÁ ²½·Ç ³ÝóÛ³ÉÝ ¿, Ý»ñÏ³Ý ¨ ³å³·³Ý:  ºì ò»ÕÇÝ Ï³ñáÕ »Ý ³é³çÝáñ¹»É ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ ѳí»ñÅáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Ý áõÝ»Ý Çñ»Ýó Ù»ç:

            - ÂáÕ Ù³Ñí³Ý ³í»ï³µ»ñÝ»ñÁ ³é³çÝáñ¹»Ý ÅáÕáíñ¹ÇÝ, - ³ë³ó ÜŹ»ÑÁ, - гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¶³ñ»·ÇÝ »Ù »ë, áõñ»ÙÝ »ë ÙdzÛÝ ò»ÕÁ åÇïÇ ³é³çÝáñ¹»Ù:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ë³ó.

            - ´³Ûó ·ÇïóÇ°ñ, á¯í, ¶³ñ»·Ç°Ý, áñ ³í»ÉÇ Ñ»ßï ¿ çñÇó Ïñ³Ï ѳݻÉ, ù³Ý ÉÇÝ»É »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹: Üñ³Ýó ³é³çÝáñ¹»É ϳñáÕ ¿ ÙdzÛÝ Ý³, áí ÇÝùÁ Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ ¿:

            ºì ÜŹ»ÑÁ ¹ÇÙ»ó ì³Ñ³·ÝÇÝ.

            - à¯í, ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³°·Ý, ûÍÇñ ÇÙ »ñÏë³ÛñÇ ëáõñÁ ùá ½áñáõÃÛ³Ùµ, ¨ »ë ·Ý³Ù ٻݳٳñï»Éáõ Ù³ÑÇ Ñ»ï: γ°Ù Ù³ÑÁ ÏѳÕÃÇ ÇÝÓ, ¨ ÇÙ ²½·Á ϳ½³ïíÇ ·³×³× ³é³çÝáñ¹ áõݻݳÉáõ ¹Åµ³ËïáõÃÛáõÝÇó, ϳ°Ù ¿É »ë ÏѳÕû٠ٳÑÇÝ ¨ ùá Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ϳé³çÝáñ¹»Ù ²½·ë ¹»åÇ ½áñ³óáõÙ, ¹»åÇ Ñ³í»ñųóáõÙ:

            ì³Ñ³·ÝÁ ûÍ»ó ÜŹ»ÑÇ ëáõñÁ: ÜŹ»ÑÁ ѳٵáõñ»ó ëáõñÁ ¨ ³å³ å³ñ½»ó ¹»åÇ ³ñ»·Á áõ Çñ »ñ¹áõÙÁ ïí»ó ì³Ñ³·ÝÇÝ.

            - ºë ò»Õ³ÏñáÝ »Ù, ¨ ³Ñ³ Ï»ñ¹í»Ù ùá ³çÇ íñ³, á¯í, ì³Ñ³°·Ý, »ñµ»ù ãÙ»Õ³Ýã»É àôËïÇë ¹»Ù. ³åñ»É, ·áñÍ»É áõ Ù»éÝ»É áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹, áñå»ë ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá ÝíÇñÛ³É áõËï³íáñ: ö³¯éù ù»½, á¯í, ì³Ñ³°·Ý ²Ù»Ý³½áñ:

            ²ë³ó, ѻͳí Çñ ÓÇÝ áõ ·Ý³ó Ù³ÑÇÝ áñáÝ»Éáõ: Þ³ï ·Ý³ó, û ùÇã, ѳë³í ´³ÉϳÝÝ»ñ: Ø»Í å³ï»ñ³½Ù ¿ñ µéÝÏí»É ³ÛÝï»Õ: ºñÏáõ µ³Ý³ÏÝ»ñ µ³Ëí»É ¿ÇÝ Çñ³ñ: سñ¹ÇÏ Ù³Ñí³Ý ßáõñçå³ñ µéݳÍ, ËáóáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ áõ ã¿ÇÝ Ñ³·»ÝáõÙ:

            ÜŹ»ÑÁ ϳݷݻó ë³ñÇ íñ³ áõ ݳۻó Ý»ñù¨: Ü»ñù¨áõÙ ÙÇ µ³Ý³ÏÁ ·ñáÑáõÙ ¿ñ ϳï³ÕÇ ÙáÉáõóùáí, ÇëÏ ÙÛáõë µ³Ý³ÏÁ å³ßïå³ÝíáõÙ ¿ñ ÙáÉÇ Ñ³Ù³éáõÃÛ³Ùµ: ÜŹ»ÑÁ å³ïñ³ëï ¿ñ ÙïÝ»Éáõ Ù³ñïÇ Ù»ç: ´³Ûó á±õÙ ¹»Ù: ܳ íñ»Å ãáõÝ»ñ áã ÙÇ ÏáÕÙÇ Ýϳïٳٵ. Çñ سÛñ ÐáÕÇ íñ³ ¿É ã¿ñ, áñ å³ßïå³Ý»ñ ³ÛÝ: ܳ ÙdzÛÝ ¹áõñë ¿ñ »Ï»É Ù³ÑÇ Ñ»ï ٻݳٳñï»Éáõª ³½ÝÇí, ³ëå»ï³Ï³Ý ٻݳٳñï ÙÕ»Éáõ: ÆëÏ Ù³ÑÁ, ÇѳñÏ», ѳñÓ³ÏíáÕÇ ÏáÕÙÝ ¿ñ: ⿱ áñ ѳñÓ³ÏíáÕÁ Ñ»Ýó Ù³Ñáí ¿ñ »Ï»É áõñÇßÇ ÑáÕÁ ·ñ³í»Éáõ: ºì ÜŹ»ÑÁ áñáß»ó ѳñÓ³Ïí»É ѳñÓ³ÏíáÕÇ íñ³:

            - à¯í, ì³Ñ³°·Ý, Ù³ñïÇ »Ù »ÉÝáõÙ ùá ûÍí³Í ëñáí ùá ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÷³éùÁ ÑÛáõë»Éáõ:

            Î³Ýã»ó ÜŹ»ÑÁ, ³ëå³Ý¹³Ï»ó Çñ ÓÇÝ ¨ ë³ñÇ É³Ýçáí ëɳó³í Ý»ñù¨: ¼³ñÙ³ÝùÝ ¿ñ å³ï»É ÏéíáÕ µ³Ý³ÏÝ»ñÇÝ, »ñµ ï»ë³Ý, áñ ë³ñÇ É³Ýçáí Ý»ñù¨ ¿ ëɳÝáõÙ Ù»Ý-Ù»Ý³Ï ÙÇ Ódzíáñ, áõÙ ëáõñÁ Ïñ³ÏÇ å»ë í³éíáõÙ ¿ñ ³ñ¨Ç ï³Ï ¨ áõ٠ϳñÙÇñ ÃÇÏÝáóÁ ¹ñáß³ÏÇ å»ë ͳͳÝíáõÙ ¿ñ ÃÇÏáõÝùÇÝ:

            ÜŹ»ÑÁ ÙËñ×í»ó ѳñÓ³ÏíáÕ ½áñùÇ Ù»ç: ²ç áõ Ó³Ë Ãñ³ïáõÙ ¿ñ ݳ: Þ³ï ¨ ß³ï ù³ç»ñ ÁÝÏ³Ý Ýñ³ ëñÇ Ñ³ñí³ÍÝ»ñÇó, µ³Ûó áã ÙÇ Ï»ñå ã¿ÇÝ Ï³ñáÕ³Ýáõ٠ϳë»óÝ»É ÜŹ»ÑÇ Ñ³Õóñß³íÁ: ÜŹ»ÑÁ Ù³ÑÇ ¹»Ù ¿ñ ÏéíáõÙ, ¨ Ù³ÑÁ å³ñïíáõÙ ¿ñ: ¼³ñÙ³ó³Í áõ ë³ñë³÷³Í é³½ÙÇÏÝ»ñÁ ÷³ËãáõÙ ¿ÇÝ ÜŹ»ÑÇ ³é³çÇó: ä³ßïå³ÝíáÕ µ³Ý³ÏÁ á·¨áñí³Í ¹áõñë »Ï³í Çñ ¹Çñù»ñÇó áõ ·ñáÑÇ ³Ýó³í: гñÓ³ÏíáÕ µ³Ý³ÏÁ ݳѳÝç»ó: سñïÝ ³í³ñïí»ó:

            Ðá·Ý³Í, µ³Ûó »ñç³ÝÇÏ ÜŹ»ÑÁ ÓÇáí ßñçáõÙ ¿ñ ¹³ßïáõÙ, áõñ ÙdzÛÝ ½áÑí³Í ù³ç»ñÝ ¿ÇÝ ÷éí³Í: ܳ ï»ë³í, áñ Çñ ÏáÕÙÝ ¿ ·³ÉÇë ÙÇ Ñ»ÍÛ³É ËáõÙµ: ÜŹ»ÑÁ ׳ݳã»ó ³Û¹ ËÙµÇ ³é³çÝáñ¹Çݪ ¹³ Ù»Í íñÇųéáõ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÝ ¿ñ:

            - à¯í, å³ï³ÝÇ°,- ³ë³ó ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ,- ù»½ ѳٳñ Ù³ñ½³¹³±ßï ¿ ë³, áñ Ù»Ý Ù»Ý³Ï Ùï»É »ë »ñÏáõ µ³Ý³ÏÝ»ñÇ Ï³ï³ÕÇ ÏéíÇ Ù»ç áõ Ë³Õ »ë ³ÝáõÙ Ù³ÝÏ³Ï³Ý ã³ñ³××ÇáõÃÛ³Ùµ:

            ºì ÜŹ»ÑÁ å³ï³ë˳ݻó.

            - ²Ûá, ٻ͹ ²Ý¹ñ³ÝÇ°Ï, Ù³ñ½³¹³ßï ¿ ë³, ³Ñ»Õ Ù³ñ½³¹³ßï ¿, áõñ »ë ÙñóáõÙ »Ù Ù³ÑÇ Ñ»ï:

            Þ³ï ½³ñÙ³ó³í ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ¨ ѳñóñ»ó.

            - à±í »ë ¹áõ, å³ï³ÝÇ°, ¹áõ Ë»±Ýà »ë, û± ³ëïí³Í:

            ºì ÜŹ»ÑÁ ³ë³ó.

            - ºë ¶³ñ»·ÇÝÝ »Ùª ¶³ñÝ³Ý ³í»ï³µ»ñÁ. »ë ÜŹ»ÑÝ »Ùª ѳí»ñÅ³Ï³Ý Ã³÷³éáÕÁ. ³ëïí³Í³ï»ëÝ »Ù »ëª ì³Ñ³·Ý ²ëïÍá å³ï·³Ù³ËáëÁ. ò»Õ³Ù³ñ¹Ý »Ù »ëª ³é³çÝáñ¹Á ³ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ. Ù³ÑÇó ½áñ³íáñÝ »Ù »ë:

            Èë»ó ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ÜŹ»ÑÇÝ ¨ ³ë³ó.

            - ²ÝͳÝáà µ³Ý»ñ »ë ËáëáõÙ ¹áõ, ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»°Ñ: ´³Ûó ¹áõ ÇÝÓ ¹áõñ »ë ·³ÉÇë: ØdzóÇñ Ù»½ ¨ íñ»ÅËݹñáõÃÛ³Ùµ Ùó·Ý³Í Ù»ñ ³ãù»ñÇ Ù»ç ùá ³ñ¨Ç ϻݳñ³ñ ÉáõÛëÁ ßáÕ³ñÓ³ÏÇñ:

            - ºë ÏÙdzݳ٠ù»½, ٻ͹ ²Ý¹ñ³ÝÇ°Ï,- ³ë³ó ÜŹ»ÑÁ,- ѳïϳå»ë áñ ¹áõ ÇÝù¹ ¿É Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ »ë. µ³Ûó ³÷ëáë, áñ ¹áõ ¹³ ã·Çï»ë:

            ºì Ð³Û ù³ç»ñÇ ·ÉáõË ³Ýó³Í ÜŹ»ÑÝ áõ ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ, Çñ»Ýó гÛñ»ÝÇùÇó ß³ï Ñ»éáõ, Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ´³ÉϳÝÛ³Ý å³ï»ñ³½ÙÇÝ: Þ³ï ù³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñ ϳï³ñ»óÇÝ Ýñ³Ýù: ´³Ûó ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ÏéíáõÙ ¿ñ Ù³ÑÇ ¹»Ù, ÇëÏ ÜŹ»ÑÁ ˳ÕáõÙ ¿ñ Ù³ÑÇ Ñ»ï: ºñÏáõëÝ ¿É Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ. µ³Ûó ²Ý¹ñ³ÝÇÏÁ ã·Çï»ñ ¹³, ÇëÏ ÜŹ»ÑÁ ·Çï»ñ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 183
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz