ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:56


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ԻՆՔՆԱԶՈՂՈՒԹՅՈՒՆ

            Ø»Í å³ï»ñ³½Ù ¿ñ ëÏëí»É ³ß˳ñÑáõÙª ²ñÇÝ»ñÁ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù: ²ñÇ ²½·»ñÁ Çñ³ñ ¿ÇÝ ëå³ÝáõÙ, Çñ³ñ ÑáßáïáõÙ: ºì ѳÝáõÝ ÇÝãDZ: ä³ñ½³å»ë ³Û¹å»ë ¿ñ ó³ÝϳÝáõÙ â³ñÇ ìÇß³åÁ, áñ ÇßËáõÙ ¿ñ µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÇ íñ³: ºì ϳï³ÕÇ ÏéíáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ ¹»Ù ²ñÇÝ»ñÁ: ÆëÏ â³ñÇÝ»ñÁ ã³ñ³ËݹáõÙ ¿ÇÝ, Çñ»Ýó ³í³ñÝ ¿ÇÝ Ñ³ßíáõÙ ¨ Çñ»Ýó ·áÑáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ Çñ»Ýó ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ:

            Ø»Í íï³Ý· ¿ñ ϳËí³Í ²ñÇ ò»ÕÇ ·ÉËÇÝ: ìßï³ó»É ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ: ܳ ¹ÇÙ»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ.

            - à¯í, гÛñ ÇÙ, ²ñ³¯, ²ñÇÝ»ñÁ ³ÝËݳ Çñ³ñ »Ý ÏáïáñáõÙ: ÆÝãå»±ë ÷ñÏ»Ýù ²ñÇ ²ñ³ñã³½³ñÙ ò»ÕÁ ÇÝùݳÏáñͳÝáõÙÇó:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ѳÛïÝí»ó ÜŹ»ÑÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»°Ñ, ³Ûë å³ï»ñ³½ÙÁ ¹áõ ϳÝË»É ã»ë ϳñáÕ: â³ñÇ ìÇß³åÁ ²ñÇÝ»ñÇ Ù»ç ·ï»É ¿ Ùáɳ·³ñÝ»ñÇ, áñáÝù ¿É Ýñ³ å³ïí»ñáí ¨ ²ñdzϳÝáõÃÛ³Ý ³ÝáõÝáí ²ñdzϳÝáõÃÛáõÝÝ »Ý ÏáñͳÝáõÙ: ´³Ûó ²ñÇ ò»Õ³Í³éÁ Ï»ÝëáõÝ³Ï ¿ ³ÛÝù³Ýáí, áñù³Ýáí Ï»ÝëáõÝ³Ï ¿ Ýñ³ ²ñÙ³ïÁ: ²ñ³ñ³ïáõÙ ¿ ²ñÇ ò»ÕÇ ²ñÙ³ïÁ. ³ÛÝï»ÕÇó ¿ ëÏëí»Éáõ ¶³ñáõÝÁ ¨ ³ÛÝï»ÕÇó ¿ ëÏëí»Éáõ ²ñÇ ò»ÕÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ: ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí »ë å³ïíÇñáõÙ »Ù ù»½ª å³Ñå³Ý»É ²ñ¨Ç »ñÏÇñ г۳ëï³ÝÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ ³Ûë ³ß˳ñѳÏáõÉ å³ï»ñ³½ÙÇó:

            ÜŹ»ÑÁ ѳñóñ»ó.

            - ´³Ûó DZÝã ϳñáÕ »Ù ³Ý»É »ë ÙdzÛݳÏ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ë³ó.

            - ØÇ ³ëïí³ÍÁ ϳñáÕ ¿ ³Ý»É ³ÛÝ, ÇÝã ³ÙµáÕç ÙÇ ÅáÕáíáõñ¹ ³ÝϳñáÕ ÏÉÇÝÇ: ¸áõ ùá Ñá·¨áñ ½áñáõÃÛ³Ùµ å»ïù ¿ å³ñï³¹ñ»ë ÏéíáÕ ²ñÇÝ»ñÇ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇݪ ½ëå»Éáõ г۳ëï³ÝÁ ßñç³å³ïáÕ â³ñÇÝ»ñÇ ³í»ñÙ³Ý ÙáÉáõóùÁ:

            ¶»ñÙ³ÝÝ»ñÝ ¿ÇÝ Ñ³ÕóϳÝ: ºì ÜŹ»ÑÁ, ³å³íÇÝ»Éáí ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³ÝÁ, Ëáë»ó ¶»ñÙ³Ý ý³ßÇëï ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï áõ å³ñï³¹ñ»ó Ýñ³Ýóª ½ëå»Éáõ г۳ëï³ÝÁ ßñç³å³ïáÕ â³ñÇÝ»ñÇÝ: ºì ¶»ñÙ³Ý ý³ßÇëï ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ, ³ÙµáÕç Çñ»Ýó ѳÕÃ³Ï³Ý ·áéá½áõÃÛ³Ùµ ѳݹ»ñÓ, ³ÛÝáõ³Ù»Ý³ÛÝÇí, Ñá·»å»ë ÁÝÏ×íáõÙ ¿ÇÝ ÜŹ»ÑÇ Ñá·¨áñ ½áñáõÃÛáõÝÇó:

            ´³Ûó å³ï»ñ³½ÙÇ ÁÝóóùÁ ÷áËí»ó: èáõëÇ³Ý ½áñ³ó³í ¨ ѳÕÃ»ó ¶»ñÙ³ÝÝ»ñÇÝ: ºì ÝáñÇó ²ñÇ ò»ÕÇ ²ñÙ³ïÁ íï³Ý·í³Í ¿ñ: ÜŹ»ÑÁ ·Çï»ñ, áñ ³ÛÅÙ ÙdzÛÝ èáõëÇ³Ý Ï³ñáÕ ¿ñ ½ëå»É â³ñÇÝ»ñÇÝ: ´³Ûó ÜŹ»ÑÁ ·Çï»ñ ݳ¨, áñ Ñݳñ³íáñ ã¿ Ëáë»É èáõëÇá ´áÉߨÇÏ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï: ⿱ áñ Ýñ³Ýù Ëáñ ³ï»ÉáõÃÛáõÝ ¨ íñ»Å áõÝ»ÇÝ ÜŹ»ÑÇ ¹»Ù. êÛáõÝÇùáõÙ Ýñ³Ýù Çñ»Ýó ³é³çÇÝ å³ñïáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ Ïñ»É Ñ»Ýó ÜŹ»ÑÇó: ºì ¹»é ³Û¹ ÝáõÛÝ ÜŹ»ÑÁ ѳٳ·áñͳÏóáõÙ ¿ñ ÃßݳÙÇ ¶»ñÙ³Ý ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï: Ø»Í íñ»Å áõÝ»ÇÝ èáõëÇá ´áÉߨÇÏ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁ ÜŹ»ÑÇ ¹»Ù: ºì Ýñ³Ýù »ñµ»ù ã¿ÇÝ ËáëÇ Ýñ³ Ñ»ï:

            ºì ÜŹ»ÑÁ ¹ÇÙ»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ.

            - à¯í, гÛñ ²ñ³¯, ¶»ñÙ³Ý ý³ßÇëïÝ»ñÇ Ñ»ï »ë ϳñáÕ³ó³ Ëáë»É, µ³Ûó ÇÝãå»±ë Ëáë»Ù èáõëÇá ´áÉߨÇÏÝ»ñÇ Ñ»ï:    

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ѳÛïÝí»ó ÜŹ»ÑÇÝ áõ ³ë³ó.

            -à¯í, ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇó ³Ù»Ý³½á°ñÁ, ¹áõ ٻͳ·áõÛÝ ÇÝùݳ½áÑáÕáõÃÛ³Ý åÇïÇ ·Ý³ë, å³Ñå³Ý»Éáõ ѳٳñ ùá ²ñÇ ò»ÕÇ ²ñÙ³ïÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ¼áÑáÕáõÃÛáõÝ, áñ ÙdzÛÝ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ ¿ í³Û»É, ¨ Ù³ñ¹Á »ñµ»ù ãÇ Ñ³ëÝÇ ¹ñ³Ý: ºì ûÍí³Í ÇÙ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ, ¹áõ Ïå³ñï³¹ñ»ë Ýñ³Ýó Ëáë»Éáõ ù»½ Ñ»ï: ÆëÏ »ñµ Ýñ³Ýù Ëáë»Ý ù»½ Ñ»ï, Ýñ³Ýù ÏÁÝÏ×í»Ý ùá ½áñáõÃÛ³Ý ³éç¨:

            Äåï³ó ÜŹ»ÑÁ ¨ ³ë³ó.

            - ²Ûá°, Ýñ³Ýù ÏËáë»Ý ÇÝÓ Ñ»ï. »ë Ïå³ñï³¹ñ»Ù Ýñ³Ýó Ëáë»É ßÕóÛí³Í ³ëïÍá Ñ»ï: úÍÇñ ÇÙ Ñá·ÇÝ ùá ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ, á¯í, ì³Ñ³°·Ý ²Ù»Ý³½áñ. »ë ·ÝáõÙ »Ù Ëáë»Éáõ èáõëÇá ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇ Ñ»ï:

            ºì ûÍí³Í ì³Ñ³·ÝÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ¼áñáõÃÛ³Ùµ, ÜŹ»ÑÁ ÇÝùÁ ·Ý³ó ѳÝÓÝí»Éáõ èáõë ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ: ÜŹ»ÑÇÝ ï³ñ³Ý ØáëÏí³: òÝÍáõÙ ¿ÇÝ èáõëÇá ´áÉߨÇÏ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÁª í»ñç³å»ë ÜŹ»ÑÁ Çñ»Ýó Ó»éùáõÙ ¿: ºì Çñ»Ýó ͳÛñ³Ñ»Õ íñ»ÅËݹñáõÃÛ³Ùµ, ßÕó۳ϳå ÜŹ»ÑÇÝ óáõó³¹ñ»óÇÝ ÅáÕáíñ¹ÇÝ: ´Ûáõñ³íáñ ØáëÏí³óÇÝ»ñ ѳí³ùí»É ¿ÇÝ Ý³Û»Éáõ Ñå³ñï ßÕóÛí³ÍÇÝ: Üñ³Ýó ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ áã û å³ñïí³Í, ³Ûɪ ·»ñí³Í ³ëïí³Í:

            ÜŹ»ÑÇ ³ëïí³Í³ÛÇÝ í»ÑáõÃÛáõÝÁ èáõëÇá ´áÉߨÇÏ ³é³çÝáñ¹Ý»ñÇÝ Ù»Í³·áõÛÝ »ñÏÛáõÕ ¿ñ å³ï׳éáõÙ: Üñ³Ýù ÁÝÏ×íáõÙ ¿ÇÝ Ï³Ù³íáñ ï³Ýç³Ù³ÑáõÃÛ³Ý Ñ³ÝÓÝí³Í ³Ûë ³ëïÍá ½áñáõÃÛ³Ý ³éç¨ ¨... Ëáë»óÇÝ Ýñ³ Ñ»ï...

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 219
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz