ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 01:10


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ԻՆՔՆԱՃԱՆԱՉՈՒՄ

¶³ñ»·ÇÝÁ í³ÛñÇ ¿ñ Çñ É»éÝ»ñÇ å»ë, Çñ ¹³ßï»ñÇ áõ ³éí³ÏÝ»ñÇ å»ë, Çñ ͳé áõ ͳÕÏÇ å»ë: ºì í³ÛñÇ ¿ñ ³ñ»·Ç å»ë: ºì Çñ í³ÛñÇ ³ãù»ñáí ݳÛáõÙ ¿ñ í³ÛñÇ ³ñ»·ÇÝ: ºì ¹»é ݳ˳ïáõÙ ¿ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, áñáÝù í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³Û»É ³ñ»·ÇÝ.

            - ̳é»ñÁ ݳÛáõÙ »Ý ³ñ»·ÇÝ, ͳÕÇÏÝ»ñÁ ݳÛáõÙ »Ý ³ñ»·ÇÝ, ¹á±õù ÇÝãáõ »ù ³ñ»·Çó óùóÝáõÙ Ó»ñ ³ãù»ñÁ:

            - ²ñ»·Á í³éáõÙ ¿ Ù»ñ ³ãù»ñÁ,- ³ñ¹³ñ³ÝáõÙ ¿ÇÝ ÁÝÏ»ñÝ»ñÁ:

            - îϳñ ³ãù»ñÝ »Ý ³ñ»·Çó í³éíáõÙ,- åݹáõÙ ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝÁ,- áõÅ»Õ ³ãù»ñÁ ³ñ»·Çó áõÅ »Ý ëï³ÝáõÙ:

            ì³ÛñÇ ½áñáõÃÛáõÝ áõÝ»ñ ¶³ñ»·ÇÝÁ: ì³ÛñÇ µÝáõÃÛáõÝ ¿ñ ݳ í³ÛñÇ µÝáõÃÛ³Ý Ù»ç: ºì ³Û¹ í³ÛñÇ µÝáõÃÛáõÝÁ Ïïñ»óÇÝ Çñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝÇó ¨ ËóÏ»óÇÝ í³Ýù: ê³éÝ ¿ñ í³ÝùÁ áõ ˳í³ñ: ºì Ù³ÙÉÇãÇ å»ë ³Û¹ ˳í³ñÁ ×ÝßáõÙ ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝÇÝ: ²Û¹ ×ÝßáõÙÇó ݳ Ïé³ÝáõÙ ¿ñ, ÏÍÏíáõÙ: ê³éÝáõÃÛáõÝÝ ¿É ÃÙñ»óÝáõÙ ¿ñ Ýñ³ ÏÍÏí³Í Ù³ñÙÇÝÁ: ¶³ñ»·ÇÝÇ í³ÛñÇ µÝáõÃÛáõÝÁ ÉáõÛë ¿ñ áõ½áõÙ áõ ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ÇëÏ Ýñ³Ý ëïÇåáõÙ ¿ÇÝ ÏÍÏí»É ˳í³ñÇ ×ÝßáõÙÇó áõ ë³éã»É óñïÇó: ºì ¹»é ëïÇåáõÙ ¿ÇÝ ³å³ß˳ñ»É, ³Õáûɪ DZÝã ¨ á±õÙ: â¿ñ ѳëϳÝáõÙ ¶³ñ»·ÇÝÁª ÇÝã-áñ ÷ñÏáõÃÛáõÝ ¿ÇÝ ³Õ»ñëáõÙ ÇÝã-áñ ³ëïÍáõó: ´³Ûó DZÝã ÷ñÏáõÃÛáõÝ ¨ DZÝã ³ëïÍáõó:

            §²ëïí³Í DZÝã ·áñÍ áõÝÇ ³Ûë ˳í³ñ ¨ óáõñï å³ï»ñÇ Ù»ç,- Ùï³ÍáõÙ ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝÁ,- ¿ë DZÝã ³ëïí³Í ¿, áñ ãÇ ëÇñáõÙ ³ñ»·, ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ͳÕÇÏ, ÃÇÃ»é ¨ óùÝí»É ¿ ³Ûë ˳í³ñ áõ óáõñï í³ÝùáõÙ: ºì ÇÝãá±õ »Ý Ýñ³Ý ³ÕáÃáõÙ: ܳ ÇÝÓ ÇÝãå»±ë åÇïÇ ÷ñÏÇ, »ñµ »ë Ñ»Ýó ³Ûë ˳í³ñÇó »Ù áõ½áõÙ ÷ñÏí»É áõ ÷³Ëã»É ¹áõñëª ¹»åÇ ³ñ¨, ¹»åÇ ÉáõÛë áõ ç»ñÙáõÃÛáõݦ:

            ºì ¶³ñ»·ÇÝÁ ¹áõñë í³½»ó í³ÝùÇó áõ ÁÝϳí ÉáõÛë ³ß˳ñÑ, áõñ ³ñ¨ ¿ñ, ç»ñÙáõÃÛáõÝ, ͳÕÇÏ, ÃéãáõÝÝ»ñ... ܳ ÙdzÛÝ³Ï Ã³÷³éáõÙ ¿ñ É»éÝ»ñáõÙ ¨ ÑdzÝáõÙ ¿ñ µÝ³ß˳ñÑáí: ²Ù»Ýáõñ ÏÛ³Ýù ¿ñ, ÅåÇï, ³ßËáõÅáõÃÛáõÝ ¨ ë»ñ:

            ¶³ñ»·ÇÝÁ »ñϳñ ó÷³é»ó É»éÝ»ñáõÙ ¨ í»ñçÁ Ñá·Ý³Í å³éÏ»ó ϳݳã ËáïÇ íñ³ áõ ùÝ»ó: ²ñÃݳó³í ·Çß»ñáí: ºñÏÝùÇó ³ÝÃÇí ³ëïÕ»ñ ÅåïáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý: гÝϳñÍ ¶³ñ»·ÇÝÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý»ó Ýñ³ å³åÁ: ²ÛÝ å³åÁ, áõ٠ݳ ß³ï ¿ñ ëÇñáõÙ, µ³Ûó ¨ áñ í³Õáõó Ù»é»É ¿ñ: Ø»é³Í å³åÁ Çñ áÕç Ï»ñå³ñ³Ýùáí Ï³Ý·Ý³Í ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝÇ ¹ÇÙ³ó ¨ ÅåïáõÙ ¿ñ:

            - ä³°å,- ½³ñÙ³ó³Í ϳÝã»ó ¶³ñ»·ÇÝÁ,- ¹áõ ϳ±ë:

            - ²Ûá, ÃáéÝÇ°Ïë,- å³ï³ë˳ݻó å³åÁ,- »ë á·Ç »Ù ¨ ϳÙ:   

ºì ¶³ñ»·ÇÝÁ ÷³ñí»ó å³åÇÝ:

            - ä³°å, - ³ë³ó ¶³ñ»·ÇÝÁ, - ͳÕÇÏÝ»ñÁ ÅåïáõÙ »Ý, ͳé»ñÁ ͳÕÏáõÙ »Ý, í³ÛñÇ Ï»Ý¹³ÝÇÝ»ñÁ ˳ÕáõÙ »Ý:  Üñ³Ýù ¿É ³ëïí³Í áõÝ»Ý, µ³Ûó ã»Ý ³å³ß˳ñáõÙ, ã»Ý ³ÕáÃáõÙ:  Üñ³Ýù ³åñáõÙ »Ý, ëÇñáõÙ »Ý, ÅåïáõÙ »Ý:  Üñ³Ýù »ñç³ÝÇÏ »Ýª ³ëïí³Í Ýñ³Ýó ëÇñáõÙ ¿:  ÆëÏ ÇÝãá±õ ³ëïí³Í Ù»½ ãÇ ëÇñáõÙ ¨ Ùßï³å»ë å³Ñ³ÝçáõÙ ¿, áñ Ù»Ýù ³ÕáûÝù, ³å³ß˳ñ»Ýù, Ù»Õ³ ·³Ýù:

            ºì å³åÁ ³ë³ó.

            - ̳ÕÇÏÁ, ͳéÁ, ϻݹ³ÝÇÝ, ÃéãáõÝÁ ³í»ÉÇ Ï³ï³ñÛ³É »Ý, ù³Ý ¹áõù:  Üñ³Ýù ³åñáõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ëïí³ÍÝ»ñáí áõ »ñç³ÝÇÏ »Ý:  ÆëÏ ¹áõù ³åñáõÙ »ù ûï³ñ ³ëïí³ÍÝ»ñáí áõ »ñç³ÝÇÏ ã»ù:  Ð³ñ³½³ï ³ëïí³ÍÝ»ñÁ ëÇñáÕ »Ý, ÇëÏ ûï³ñ ³ëïí³ÍÝ»ñÁª å³ïÅáÕ:

            - ä³°å, - ³ë³ó ¶³ñ»·ÇÝÁ, - ÇëÏ ÇÝãå»±ë ϳï³ñÛ³É ÉÇݻ٠»ë, áñ ÇÙ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ ëÇñ»Ý ÇÝÓ:

            - ²åñÇñ ùá ³ëïí³ÍÝ»ñáí áõ ϳï³ñÛ³É ÏÉÇÝ»ë, - ³ë³ó å³åÁ:

            - ÆëÏ áíù»±ñ »Ý ÇÙ ³ëïí³ÍÝ»ñÁ, - ѳñóñ»ó ¶³ñ»·ÇÝÁ:

            ºì å³åÁ ³ë³ó.

            - øá ³ëïí³ÍÝ»ñÁ Ýñ³Ýù »Ý, áíù»ñ ù»½ ï³ÉÇë »Ý ÏÛ³Ýù, áõÅ, ë»ñ:  ¸ñ³Ýù »Ýª ùá ѳÛñÁ, ùá å³åÁ, å³åÇ å³åÁ, Ýñ³ å³åÁ ¨ ³Û¹å»ë ÙÇÝ㨠²ñ³ñÇ㪠гÛñ ²ñ³Ý:  ²ñ³Ý ¿ Ù»ñ µ³ó³ñÓ³Ï Ð³ÛñÁ, áñ ³ñ³ñ»É  ¿ µáÉáñ ³ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

            ¶³ñ»·ÇÝÁ ѳñóñ»ó.

            - ä³°å, áõñ»ÙÝ »ë ¿±É »Ù ³ëïí³Í:

            - ²Ûá, ÃáéÝÇ°Ïë, ¹áõ ¿É »ë ³ëïí³Í, - å³ï³ë˳ݻó å³åÁ, - ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñáñ¹Ç »ë ¹áõª »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í:

            ä³åÁ Ñ»é³ó³í, ÇëÏ ¶³ñ»·ÇÝÁ ³ñ¨³Í³·Á ¹ÇÙ³Ýíáñ»ó ³é³í»É ½áñ»Õ áõ »ñç³ÝÇÏ:  Ü³ ï»ë»É ¿ñ Çñ å³åÇÝ, ݳ ׳ݳã»É ¿ñ Çñ ²ñ³ñãÇÝ ¨ ½·³ó»É ¿É ÇÝùÝ Çñ»Ý áñå»ë »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³Í:

            Äåï³ó ¶³ñ»·ÇÝÁ ͳ·áÕ ³ñ»·ÇÝ ¨ ϳÝã»ó Ýñ³Ý Áݹ³é³ç.

            - سÑÇ ²ëïí³ÍÁ ÇÝÓ Ç±Ýã ³ëïí³Í, »ñµ ÇÝùë »Ù ³ëïí³Íª ²ñ³ÛÇó ë»ñí³Í ²ñáñ¹Ç »Ù »ë:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 174
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz