ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 05:52


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ԳԱՐՆԱՆ ԱՎԵՏԱԲԵՐ

´áÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ñÇ »Ý ½·áõÙ. µáÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ý ½·áõÙ. µáÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ñ³ñãÇ áñ¹ÇÝ»ñ »Ý ½·áõÙ. µáÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ ½·áõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÁ سÛñ ²ñ³ñ³ïáõÙ. µáÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ ݳÛáõÙ »Ý ²ñ»·ÇÝ ¨ ½·áõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ - µáÉáñ Ýñ³°Ýó ³í»ïáõÙ »Ýù îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý Ùáï³Éáõï ·³ÉáõëïÁ:

            Ð³½³ñ³íáñ ï³ñÇÝ»ñ »Ý ³Ýó»É ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÇó ¨ Ð³Ù³ß˳ñѳÛÇÝ í»ñçÇÝ æñѻջÕÇó: г½³ñ³íáñ ï³ñÇÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ ²ñÇÝ»ñÁ ³åñ»É »Ý îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñáõÝ, ³å³ª ²Ù³é, Ñ»ï᪠²ßáõÝ ¨... ÑÇÙ³ ÒÙ»é ¿ª ºñÏñÇ Ñ³ñ³µ»ñ³Ï³Ý Ù³ÑÁ:

            ì³Õáõó ³ñ¹»Ý ٳѳßáõÝã ÒÙ»éÝ ¿ ÇßËáõÙ ºñÏñÇ íñ³ ¨ ²ñ³ñ³ïáõÙ: òáõñïÝ ¿ å³ï»É ²ñÇÝ»ñÇ Ù³ñÙÇÝÝ»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ: ê³é»É ¿ ²ñÇÝ»ñÇ Ï³ñáïÁ, ë³é»É ¿ ³ñ³ñáõÙÁ, ë³é»É ¿ ë»ñÁ, ë³é»É ¿ ÅåÇïÁ: ºì ²ñÇÝ»ñÁ ³Û¹ ë³éÝáõÃÛ³Ùµ ïϳñ³ó»É »Ý:

            ºì ïϳñ³ó³Í ²ñÇÝ»ñÁ í³Õáõó ³ñ¹»Ý Çñ»Ýù Çñ»Ýó Ù»ç ÅËï»É »Ý ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ, áõñ³ó»É »Ý гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ: ºì ٳѳßáõÝã ìÇß³åÁ µ³½Ù»É ¿ ²ñ³ñ³ïáõÙ áõ åÕÍáõÙ ¿ ²ñ³ñ³ïÁ, åÕÍáõÙ ¿ ²ñÇÝ»ñÇ ë³é³Í Ñá·ÇÝ»ñÁ:

            ´³Ûó ÒÙ»éÇó Ñ»ïá ·³Éáõ ¿ ¶³ñáõÝ...

            ºñÏÝÇ áõ ºñÏñÇ ÙÇ Ýáñ »ñÏáõÝùÇó Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ ÍÝí»Éáõ ¿ ¼áñáõÃÛ³Ý ²ëïí³Í ì³Ñ³·ÝÁª ìÇß³åÇÝ ëå³Ý»Éáõ ¨ ºñÏÇñÁ Éí³Éáõ ìÇß³åÇ åÕÍáõÃÛáõÝÇó Ø»Í æñѻջÕáí: ì³Ñ³·ÝÁ ÍÝí»Éáõ ¿ å³Ñå³Ý»Éáõ Çñ ²ñÇ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ò»ÕÁ ¨ ÝáñÇó ѳëï³ï»Éáõ ³ñ³ñáõÙÁ ºñÏñÇ íñ³:

            ºì Ùáï ¿ îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñáõÝÁ, Ùáï ¿ ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹÁ: ºì ÇÝãå»ë ³Ù»Ý ÙÇ ·³ñáõÝ, îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñáõÝÝ ¿É Çñ ³í»ï³µ»ñÝ áõÝÇ, áñ Çñ»ÝÇó ³é³ç ѳÛïÝíáõÙ ¿ ºñÏñÇ íñ³ ¨ Ù³ñ¹Ï³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ ÉóÝáõÙ ¶³ñÝ³Ý ëå³ëáõÙáí:

            ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí, ¶³ñÝ³Ý ²í»ï³µ»ñÁª ¶³ñ»·ÇÝÁ, ͳ·»ó Ñ»Ýó ²ñ³ñ³ïáõÙ, ì³Ñ³·ÝÇ ÍÝáõݹǠ 9472 ÃíÇÝ: ܳ ͳ·»ó áñå»ë Ññ»Õ»Ý á·Çª ÝÛáõÃ³Ï³Ý Ù³ñÙÇÝ ³é³Í, áñå»ë ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÇ »ñç³Ýϳµ»ñ å³ñ·¨ ¨ áñå»ë ÁÙµáëï ½áñáõÃÛáõÝ ïϳñáõÃÛ³Ý ¹»Ù: ¶³ñ»·ÇÝÁ ͳ·»ó Ù³ÝÏ³Ý ÍÝáõݹáí: ºì ÍÝí»ó ݳ áñå»ë ëáíáñ³Ï³Ý ÙÇ Ð³Û Ù³ÝáõÏ, µáÉáñ Ð³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ å»ëª ëáíáñ³Ï³Ý ²ñÇ Ð³Û ÑáñÇó áõ ÙáñÇó: ºì ݳ áõÝ»ñ ³ÛÝ ³Ù»ÝÁ, ÇÝã áõÝ»ÇÝ µáÉáñ Ð³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÁª ¨° ѳÛñ, ¨° Ù³Ûñ, ¨° ùáõÛñ, »Õµ³Ûñ, ¨° Ñáñ»Õµ³Ûñ, Ñáñ³ùáõÛñ, Ùáñ»Õµ³Ûñ, Ùáñ³ùáõÛñ ¨ µ³½áõÙ-µ³½áõÙ Ùáï áõ Ñ»éáõ ³½·³Ï³ÝÝ»ñ: ܳ áõÝ»ñ ݳ¨ µáÉáñ Ð³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ³Ù»Ý³Ù»Í ëñµáõÃÛáõÝÝ»ñÁª å³å áõ ï³ï: ºì ÇÝãå»ë µáÉáñ Ð³Û Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ, ݳ ¿É Çñ ïáÑÙÝ áõÝ»ñª ïáÑÙ³Ï³Ý ¿ñ ݳ:

            ºì ³ñ¨ áõÝ»ñ ݳ Çñ ³ãù»ñáõÙ, áõ ³ñ»·Ý ¿ñ ëÇñáõÙ Ýñ³Ý: Æñ ÏÛ³ÝùÇ ³é³çÇÝ ÉáõÛëÁ ݳ ¹ÇÙ³íáñ»ó ³ñ¨áíª ë¨»éáõÝ ³ãù»ñÁ ѳé³Í ³ñ»·ÇÝ: ºì ÇÝãå»ë ¿É ßñçáõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý, ݳ ³ñ¨³Í³ÕÏÇ å»ë Çñ ¹»ÙùÁ ¹³ñÓÝáõÙ ¿ñ ³ñ»·ÇÝ ¨ Çñ ³ãù»ñÇ Ù»ç ÓáõÉáõÙ ³ñ¨Ç ÑáõñÁ:

            Ü³ ÍÝí»ó áñå»ë ¶³ñ»·ÇÝ, áñå»ë ¶³ñÝ³Ý ³ëïí³Í³ÛÇÝ ²í»ï³µ»ñª ì³Ñ³·ÝÇ Ùáï³Éáõï ÍÝáõÝ¹Ç ËáñÑáõñ¹Á ѳÕáñ¹»Éáõ ²ñÇÝ»ñÇÝ ¨ ëå³ëáõÙÇ ½áñáõÃÛ³Ùµ ëÝ»Éáõ Ýñ³Ýó Ñá·ÇÝ»ñÁ:

            ºì ³ÛÝ ²ñÇÝ»ñÁ, áíù»ñ Ïѳí³ï³Ý ¶³ñ»·ÇÝÇÝ áõ Ïëå³ë»Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ, Ͻáñ³Ý³Ý Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛ³Ý ½·³óáÕáõÃÛ³Ùµ: ºì ÙdzÛÝ Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕ ½áñ³íáñÝ»ñÁ Áݹ³é³ç Ï·Ý³Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ: ºì ÙdzÛÝ Ýñ³Ýó ÏÑáí³Ý³íáñÇ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ: ºì ÙdzÛÝ ½áñ³íáñÝ»ñÁ Ïí»ñ³åñ»Ý æñѻջÕÁ:

            ÆëÏ Ýñ³Ýù, áñ ã»Ý ѳí³ï³ ¶³ñ»·ÇÝÇÝ áõ ã»Ý ëå³ëÇ ì³Ñ³·ÝÇÝ, ÏÙÝ³Ý Çñ»Ýó »ñ³Ý»ÉÇ ïϳñáõÃÛ³Ý Ù»ç áõ »ñµ»ù ã»Ý ½áñ³Ý³: ºì Çñ»Ýó ïϳñáõÃÛ³Ùµ Ýñ³Ýù ã»Ý ϳñáÕ ¹ÇÙ³íáñ»É ì³Ñ³·ÝÇÝ áõ ã»Ý ϳñáÕ í»ñ³åñ»É æñѻջÕÁ: ì³Ñ³·ÝÁ ãÇ Ñáí³Ý³íáñÇ ïϳñÝ»ñÇÝ, ¨ ïϳñÝ»ñÁ ÏÏáñͳÝí»Ý, ù³Ý½Ç ì³Ñ³·ÝÁ å³Ñå³Ý»Éáõ ¿ ²ëïí³Í³Ù³ñ¹»ñÇ ò»ÕÁ, ÇëÏ ïϳñÝ»ñÇó ³ëïí³ÍÝ»ñ ã»Ý ÍÝíÇ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 379
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz