ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 06:30


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

ԱՐՅԱՑ ՓՐԿԻՉԸ

гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí, ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ¨ ²ñÇ Ð³Û»ñÇ Ñ³Õà µ³½áõÏáí ³é³çÇÝ ÒÝѳÉÁ ëÏëí»ó ²ñ³ñ³ïáõÙ: ºñÏÝùÇ ÙÇ Ñ³ïí³Í Ù³ùñí»ó ³Ùå»ñÇó, ¨ ³ñ»·Ç ϻݳñ³ñ ׳鳷³ÛÃÝ»ñÁ ÉáõÛëáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ áÕáÕ»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ñ³ïí³Í:  ÌÝí»ó ²ñ¨Ç »ñÏÇñ г۳ëï³ÝÁ:

            ØáÉ»·ÝáõÙ ¿ÇÝ â³ñÇÝ»ñÁ:  Üñ³Ýù ã¿ÇÝ Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ ³ñ¨, ÉáõÛë ¨ ã¿ÇÝ Ñ³Ý¹áõñÅáõÙ ²ñ¨Ç »ñÏñÇ ÍÝáõݹÁ ²ñ³ñ³ïáõÙ: ²ñ¨Ç »ñÏÇñ г۳ëï³ÝÇ Ù³ÑÝ ¿ÇÝ ÝÛáõÃáõÙ Ýñ³Ýù:  ºì ìÇß³åÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛ³Ùµ ÙÇ Ù»Í µ³Ý³Ï áõÕ³ñÏ»óÇÝ êÛáõÝÇù, áñÝ ³Ù»ÝÇó ÙáïÝ ¿ñ ³ñ»·ÇÝ:  ºì ¹»é ²ñÇ éáõëÝ»ñÇ µáÉߨÇÏ Çß˳ݳíáñÝ»ñÝ ¿É Ùdzó»É ¿ÇÝ â³ñÇÝ»ñÇÝ, Çñ»Ýó ÇëÏ ³ñdzϳÝáõÃÛáõÝÁ ѳɳͻÉáõ êÛáõÝÇùáõÙ:

            ØáÉáñí»É ¿ÇÝ ²ñÇ Ð³Û»ñÁ:  ÊáñÑáõñ¹ ¿ÇÝ ³Ýáõ٠гÛáó Çß˳ݳíáñÝ»ñÁ. »Éù ¿ÇÝ áñáÝáõÙ:  ºì ÜŹ»ÑÁ ³ë³ó.

            - ì³Ñ³·ÝÇ Ñ»ï åÇïÇ Ëáë»Ýù ÑÇÙ³ª ²ëïí³ÍÁ Ù»ñ ³ñÇ³Ï³Ý Ñ³ÛáõÃÛ³Ý:  ºì ÙdzÛÝ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ Ïå³Ñå³ÝíÇ êÛáõÝÇùÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:

            ºì ·Ý³ó ÜŹ»ÑÁ Ëáë»Éáõ ì³Ñ³·ÝÇ Ñ»ï:  Ü³ µ³ñÓñ³ó³í ²ñ³·³Í É»éÁ, ˳ñáõÛÏ í³é»ó áõ ϳÝã»ó ì³Ñ³·ÝÇÝ:

            - à¯í, ì³Ñ³°·Ý ²Ù»Ý³½áñ, û гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¶³ñ»·ÇÝ »Ù »ëª ¶³ñÝ³Ý ³í»ï³µ»ñ, û Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ »Ù »ë ¨ û ùá ¼áñáõÃÛ³Ý áõËïíáñÝ »Ù »ë, ³ë³ª ÇÝãå»±ë å³Ñå³Ý»Ù êÛáõÝÛ³ó É»éݳëï³ÝÁ г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ:

            ºì ì³Ñ³·ÝÁ ³ë³ó.

            - à¯í, ì»Ñ¹ ÜŹ»Ñ, гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí ¶³ñ»·ÇÝ »ë ¹áõ, ²ëïí³Í³ï»ë »ë ¹áõ ¨ Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ »ë ¹áõ, ÇëÏ ³ÛÅÙ ²ñÛ³ó öñÏÇãÁ åÇïÇ ÉÇÝ»ë ¹áõ:  ¶ÇïóÇñ, áñ êÛáõÝÇùÁ å³ñ½³å»ë É»éݳëï³Ý ã¿:  êÛáõÝÇùÁ ³åñ»óÝáõÙ ¿ г۳ëï³ÝÁ, ÇëÏ Ð³Û³ëï³ÝÁ ³Ùµáóç³óÝáõÙ ¿ ²ñÇ ò»ÕÁ ùá:  Ð³Û³ëï³ÝáõÙ »Ý Çñ³ñ ϳåíáõÙ ³ñ¨»ÉÛ³Ý áõ ³ñ¨ÙïÛ³Ý ²ñÇ ²½·»ñÁ, ¨ г۳ëï³Ýáí ¿ ³ÙµáÕç³ÝáõÙ ²ñÇ ò»ÕÁ:  ºì г۳ëï³ÝáõÙ »Ý Çñ³ñ ˳ãíáõÙ ²ñÇ³Ï³Ý áõ Âáõñ³Ý³Ï³Ý ò»Õ»ñÁ:  ºì ³Û¹ ò»Õ»ñÇó ÙdzÛÝ Ù»ÏÁ ϳñáÕ ¿ ³ÙµáÕç³Ý³É:  Â» å³Ñå³Ýí»ó êÛáõÝÇùÁ, ϳåñÇ Ð³Û³ëï³ÝÁ ¨ ϳٵáÕç³Ý³ ²ñÇ ò»ÕÁ:  Â» Ïáñ³í êÛáõÝÇùÁ, г۳ëï³ÝÁ ÏÙ»éÝÇ, ÏïñáÑíÇ ²ñÇ ò»ÕÁ, ¨ Ïëï»ÕÍíÇ Âáõñ³Ý³Ï³Ý ÙÇ Ñ½áñ ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ, áñÁ ٳѳµ»ñ ÏÉÇÝÇ ³ñ¨»ÉÛ³Ý ²ñÇ ²½·»ñÇ Ñ³Ù³ñ:  ºì гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí áõ ÇÙ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ÙdzÛÝ ¹á°õ ϳñáÕ »ë å³Ñå³Ý»É êÛáõÝÇùÁ ¨ ÷ñÏ»É ²ñÇ ò»ÕÁ ³Õ»ï³íáñ ïñáÑáõÙÇó:

            ºì ÜŹ»ÑÁ ϳ½Ù»ó Çñ ½áñ³ËáõÙµÁ:  Ð³½³ñÝ»ñÇ ÙÇçÇó ݳ ÁÝïñ»ó ÙdzÛÝ Ýñ³Ýó, áíù»ñ ³ñÛ³Ý Ï³Ýãáí ½·áõÙ ¿Çñ Çñ»Ýó å³å»ñÇÝ:  ²å³ ³Û¹ ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñÇó ¿É ÁÝïñ»ó ÙdzÛÝ Ýñ³Ýó, áíù»ñ ϳñáÕ ¿ÇÝ Ý³Û»É ³ñ»·ÇÝ:  Àݹ³Ù»ÝÁ Ûáà ѳñÛáõñ Ñá·Ç ÁÝïñ»ó ݳ ¨ ³Û¹ ÁÝïñÛ³ÉÝ»ñáí ϳ½Ù»ó Çñ ½áñ³ËáõÙµÁ:  ²å³ ÜŹ»ÑÁ Çñ ½áñ³ËáõÙµÁ ï³ñ³í ¶³éÝÇ ¨ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ î³×³ñÇ Ùáï ¹ÇÙ»ó Çñ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇÝ.

            - à¯í, ²ñÇ ù³ç»°ñ, ÷áùñ ¿ Ù»ñ ½áñ³ËáõÙµÁ, µ³Ûó ³ÝÙ³ÑÝ»ñÇ ½áñ³ËáõÙµ ¿:  ¼·³Éáí Ó»ñ å³å»ñÇÝ, ¹áõù ½·áõÙ »ù Ó»ñ ²ñÇ Í³·áõÙÁ ¨ Ó»ñ ³ñÙ³ïÁ سÛñ ÐáÕÇ Ù»ç:  Ü³Û»Éáí ³ñ»·ÇÝ, ¹áõù Ó»ñ ѳí»ñÅáõÃÛ³ÝÝ »ù ݳÛáõÙ:  ºì Ñ»Ýó ³Ûëï»Õ, ²ëïí³ÍÝ»ñÇ î³×³ñÇ Ùáï ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ ÏûÍÇ Ù»ñ ëñ»ñÁ, ¨ Ù»Ýù ÏѳÕûÝù Ù³ÑÇÝ:  ´³Ûó ·Çïó»ù, áñ áã ÙÇ Ù³Ñ Ó»ñ ÏáÕùáí ãå»ïù ¿ ³ÝóÝÇ, ù³Ý½Ç Ó»ñ ÏáÕùáí ³Ýó³Í ³Ù»Ý ÙÇ Ù³Ñ ÙÇ Ð³Û Ù³ÝϳÝ, ÙÇ Ð³Û Ùáñ ϳ٠ѳñëÇ ÏÛ³Ýù ¿ ï³Ý»Éáõ:

            ²å³ ÙÇ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»óÇÝ, ÷³é³µ³Ý»óÇÝ Ð³Ûñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÇÝ:  ºì ÜŹ»ÑÁ ϳÝã»ó.

            - à¯í, гÛñ Ù»ñ, ²ñ³¯, Ù»ñ ݳËÝÇÝ»ñÇó гÛÏÁ ³ëïí³ÍÝ»ñÇ Ù»ç ÁÝïñ»ó ½áñ³íáñÝ»ñÇÝ ¨ å³ßïå³Ý»ó ²ñ³ñ³ïÁ: ºë ½áñ³íáñÝ»ñÇ Ù»ç ÁÝïñ»óÇ ³ëïí³ÍÝ»ñÇݪ å³ßïå³Ý»Éáõ êÛáõÝÇùÁ:  îáõñ Ù»½ ùá гÛñ³Ï³Ý ûñÑÝáõÃÛáõÝÁ ¨ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ûÍÇñ Ù»ñ ëñ»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ:

            ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ ûÍ»ó Ýñ³Ýó ëñ»ñÝ áõ Ñá·ÇÝ»ñÁ:  ²ñÛ³ó ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÁ Çñ»Ýó »ñ¹áõÙÁ ïí»óÇÝ ì³Ñ³·Ý ²ëïÍáõÝ ¨ ³ñß³í»óÇÝ ¹»åÇ êÛáõÝÇùª ³ñdzϳÝáõÃÛáõÝÁ å³ßïå³Ý»Éáõ ٳѳµ»ñ â³ñÇÇó:

            ²ß˳ñÑÁ  ß³ï ¿ñ ï»ë»É ѳÝ׳ñ»Õ é³½Ù³í³ñÝ»ñ, ß³ï ¿ñ ï»ë»É ·»ñ³·áõÛÝ Ñ»ñáë³óáõÙÝ»ñ:  ´³Ûó ³ß˳ñÑÁ ß³ï í³Õáõó ã¿ñ ï»ë»É, áñ á·áõ ½áñáõÃÛ³Ùµ ëñÇ ½áñáõÃÛáõÝÁ ç³Ëç³Ëí»ñ:  ºñÏáõ ï³ñÇ ÜŹ»ÑÁ Çñ ³ÝÙ³ÑÝ»ñÇ ½áñ³ËÙµáí ÏéÇí ¿ñ ÙÕáõÙ â³ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ¨ ÙdzÛÝ Ñ³ÕÃáõÙ ¿ñ:  ºì ³Ýå³ñï»ÉÇ ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ:  â¿± áñ ݳ ÇÝùÁ ³ëïí³Í ¿ñ, û¨ª »ñÏñ³ÛÇÝ ¨ ²ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇ Ñáí³Ý³íáñáõÃÛáõÝÝ áõÝ»ñ:  ºì Çñ ѳí³ïùáí áõ ½áñáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ¿ñ ³Ýí»ñç ݳ Çñ Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ:

            - Ò»ñ Ñá·áõ Ù»ç ÷³Û÷³Û»ù å³ßï³ÙáõÝùÁ Ù»ñ Ù»Í Ý³Ñ³ï³ÏÝ»ñÇ, - ³ëáõÙ ¿ñ ݳ. - áñ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ, ѳÕÃ³Ï³Ý á·áí ¨ Çñ»Ýó ÏÛ³Ýùáí Ù»½ ³ñ¨ ïíÇÝ:

            ºì ݳËÝÛ³ó Ù»Í á·ÇÝ»ñÝ ¿ÇÝ ½ÇݳÏóáõÙ Ýñ³Ýó:  Üñ³Ýù ¿ÇÝ ³é³çÇÝÁ ѳñí³ÍáõÙ ÃßݳÙÇÝ»ñÇÝ:  Üñ³Ýù ѳñí³ÍáõÙ ¿ÇÝ ÃßݳÙÇÝ»ñÇ Ñá·áõÝ, ÁÝÏ×áõÙ Ýñ³Ýó, Ñá·»å»ë Ýñ³Ýó å³ñïáõÃÛ³Ý Ù³ïÝáõÙ:  ºì Ñ³Û Ù³ñïÇÏÝ»ñÇÝ ÙÝáõÙ ¿ñ ÙdzÛÝ ëå³Ý»É Ýñ³Ýó Ù³ñÙÇÝÝ»ñÁ:  ºì ÜŹ»ÑÇ Ù³ñïÇÏÝ»ñÇó ³Ù»Ý Ù»ÏÁ ÙÇ ·»ñѽáñ á·Ç ¿ñ...

            ìÇß³åÁ É³í ·Çï»ñ, áñ Çñ»Ýó ³ëïí³Í³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ½·³óáÕ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù ÙdzÛÝ Ýñ³Ýó ³ñÛáõÝáí ϳñ»ÉÇ ¿ Ïéí»É:  ºì ìÇß³åÇ Ï³Ùùáí, ³Ýå³ñï»ÉÇ ÜŹ»ÑÇ ¹»Ù â³ñÇÝ»ñÁ ѳݻóÇÝ ÝáõÛÝå»ë ³Ýå³ñï»ÉÇ, µ³Ûó Çñ ²ñÇ Í³·áõÙÁ áõñ³ó³Í éáõë ÎáõñáãÏÇÝÇÝ:  ºì ÜŹ»ÑÇ ½áñ³ËÙµÇó ÑÇëáõÝ ³Ý·³Ù ³í»É â³ñÛ³ó ½áñùáí ݳ ³ñß³í»ó êÛáõÝÇùÇ íñ³:

            ÎáõñáãÏÇÝÁ í»ñçݳ·Çñ áõÕ³ñÏ»ó ÜŹ»ÑÇÝ, å³Ñ³Ýç»Éáí ³Ýѳå³Õ ѳÝÓÝí»É, ù³ÝÇ ¹»é Çñ ³Ýѳٳñ ½áñùÁ ãÇ Ñ³Ý»É Ýñ³ ¹»Ù:  ºì ÜŹ»ÑÁ å³ï³ë˳ݻó. §Þá°õï »Ï»ù ¨ ß³°ï »Ï»ù, áñ Ç٠ѳÕóݳÏÝ ³é³í»É µ»ñÏñ³ÉÇ ÉÇÝǦ:

            ²é³íáïÛ³Ý, »ñµ ³ñ¨Ç ³é³çÇÝ ×³é³·³ÛÃÝ»ñÁ ÁÝÏ³Ý êÛáõÝÛ³ó É»éÝ»ñÇ íñ³, ï»ë³Ý, áñ â³ñÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ë¨ Ùáñ»ËÇ å»ë ͳÍÏ»É »Ý ë³ñ³É³Ýç»ñÁ:

            ÜŹ»ÑÇ ½áñ³Ï³ÝÝ»ñÇó Ù»ÏÁ ³ë³ó.

            - ػ͹ ÜŹ»°Ñ, Ù»ñ µ³½áõÏÝ»ñÁ ÏÑá·Ý»Ý ¨ Ù»ñ Ïáå»ñÁ ÏͳÝñ³Ý³Ý ·Çß»ñ áõ ó»ñ»Ï Ãñ³ï»Éáí ëñ³Ýó, ³ÛÝù³Ý ß³ï »Ý...

            ºì ÜŹ»ÑÁ ³ë³ó.

            - Úáà ѳñÛáõñ ¿ÇÝ ÇÙ ³ÝÙ³Ñ é³½ÙÇÏÝ»ñÁ, ÙݳóÇÝ í»ó ѳñÛáõñ ÇÝÝëáõÝ ÇÝÁ:

            - ºë ÏéíÇó ã»Ù í³Ë»ÝáõÙ, - ³ñ¹³ñ³ó³í ½áñ³Ï³ÝÁ:

            ´³Ûó ÜŹ»ÑÁ ³ë³ó.

            - ÆÝÓ Ñ³ÕÃáÕ ÏéíáÕÝ»ñ »Ý å»ïù, ³ÛÉ á㪠ٻéÝáÕ ÏéíáÕÝ»ñ:  ¸áõ ϳëϳͻóÇñ ùá ѳÕóݳÏÇÝ, áõñ»ÙÝ Ñ³ÝÓÝÇñ ùá ½»ÝùÁ:

            ÜŹ»ÑÁ ½áñ³ËÙµÇó Ñ»é³óñ»ó ³Û¹ ½áñ³Ï³ÝÇÝ ¨ ³å³ ¹ÇÙ»ó µáÉáñÇÝ áõ ³ë³ó.

            - à¯í, ÇÙ ³ÝÙ³Ñ ½áñ³Ï³ÝÝ»°ñ, »ñÏáõ ï³ñÇ ¹áõù ÇÝÓ Ñ»ï ÙdzÛÝ Ñ³ÕóݳÏÝ»ñ »ù Ïé»É ³Ûëï»Õ:  ´³Ûó ·áõó» Ñá·Ý»±É »ù ¹áõù, ϳ٠³Ûë ã³ñÛ³ó µ³½ÙáõÃÛá±õÝÝ ¿ »ñÏÛáõÕ ·ó»É Ó»ñ Ñá·ÇÝ»ñÇ Ù»ç:  ºì ¹áõù ϳëϳÍá±õÙ »ù Ó»ñ ѳÕóݳÏÇÝ, ¹áõù ϳëϳÍá±õÙ »ù ì³Ñ³·ÝÇ ûÍ³Í ëñÇ ½áñáõÃÛ³ÝÁ:  ²Û¹ ¹»åùáõ٠ϳñáÕ »ù Ñ»é³Ý³É, ûÏáõ½ª µáÉáñ¹:  ºë ÙdzÛÝ³Ï ÏÏéí»Ù ¨ ÙdzÛÝ³Ï ÏѳÕûÙ, ù³Ý½Ç Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ »Ù »ë ¨ ì³Ñ³·ÝÇ ½áñáõÃÛáõÝÝ áõݻ٠ÇÙ Ù»ç:  ºë í×é»É »Ù ѳÕÃ»É â³ñÇÇÝ ¨ Ó»½ Ñ»ï áõ½áõÙ »Ù ³í»ÉÇ Ñ»ßï ѳÕÃ»É áõ ѳÕóݳÏÇ µ»ñÏñ³ÝùÁ ÏÇë»É Ó»½ Ñ»ï:  ´³Ûó ÇÙ ÏáÕùÇÝ Ï³ñáÕ »Ý Ïéí»É ÙdzÛÝ Ýñ³Ýù, áíù»ñ Çñ»Ýó ³Ýå³ñï»ÉÇ ³ëïí³Í »Ý ½·áõÙ:

            Èé»ó ÜŹ»ÑÁ, ݳۻó é³½ÙÇÏÝ»ñÇÝ:  Ð³ÕóݳÏÇ Ñ³í³ïÝ ¿ñ ßáÕáõÙ µáÉáñÇ ³ãù»ñáõÙ:  ºì Ååï³ó ÜŹ»ÑÁ.

            - à¯í, »ñÏñ³ÛÇÝ ³ëïí³ÍÝ»°ñ, á¯í, ³ÝÙ³Ñ á·ÇÝ»ñ:  ²ÝÁݹáõÝ»ÉÇ ¿ å³ñïáõÃÛáõÝÁ سÛñ ÐáÕÇ íñ³, ù³Ý½Ç Ù»½ Ñ»ï »Ý Ø³Ûñ ÐáÕÇ áõÅÁ, ѳÛñ»ÝÇ ³ñ¨Á, Ù»ñ ëáõñµ ݳËÝÇÝ»ñÁ, Ù»½ Ñ»ï ¿ ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·ÝÁ:  Ø»ñ Ù³ÝáõÏÝ»ñÁ í³é ѳí³ïáí Ù»½ »Ý ݳÛáõÙ. Ù»ñ Ù³Ûñ»ñÇ Ù³ÕóÝùÝ ¿ è³ÍáõÙ Ù»ñ ·É˳í»ñ¨áõÙ, Ù»ñ ëñµ³Ù³ùáõñ ÏáõÛë ³ÕçÇÏÝ»ñÇ Ï³ñáïÝ ¿ å³ñáõñáõÙ Ñá·ÇÝ»ñÁ Ù»ñ:  ú¯Ñ, ǯÝã ½áñáõÃÛáõÝ... ºì ¿É DZÝã ÃßݳÙÇ, ¿É DZÝã µ³½ÙáõÃÛáõݪ å³ñ½³å»ë ÷ùí³Í ÓÛáõÝ» Ù»ÍáõÃÛáõÝ, áñ åÇïÇ Ñ³ÉãÇ Ù»ñ ½áñáõÃÛ³Ý ÑáõñÇó:

            ºì Çñ ½áñ³ËÙµÇó ÑÇëáõÝ ³Ý·³Ù ³í»É ½áñùÇ ¹»Ù ÜŹ»ÑÁ »É³í ÑÇëáõݳå³ïÇÏ ³í»É ½áñáõÃÛ³Ùµ:  Ø»Í³¹Õáñ¹ ׳ϳï³Ù³ñïÇ ³ñÓ³·ÝùÝ»ñÁ ï³ñ³Íí»É ¿ÇÝ ³Ùµáñç êÛáõÝÇùáõÙ ¨ ѳë»É ÙÇÝ㨠²ñ¨Á:  ìÇß³åÝ ¿ñ ϳï³ÕÇ áéÝáóáí á·¨áñáõÙ â³ñÇÝ»ñÇÝ:  ²Ù»Ý³½áñ ì³Ñ³·Ý ¿ñ Çñ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ëÝáõÙ ²ñÛ³ó ù³ç»ñÇÝ:  ºñ»ù ûñ, »ñ»ù ·Çß»ñ ²ñÇ ³ÝÙ³ÑÝ»ñÁ Ãñ³ïáõÙ ¿ÇÝ â³ñÇÝ»ñÇÝ, ¨ ã¿ÇÝ Ñá·ÝáõÙ Ýñ³Ýó µ³½áõÏÝ»ñÁ áõ ã¿ÇÝ Í³Ýñ³ÝáõÙ Ïáå»ñÁ Ýñ³Ýó:

            ºñµ ãáññáñ¹ ³é³íáïÁ µ³óí»ó, ¨ ³ñ»·Á Ååï³ó »ñÏÝùáõÙ, ³ÙµáÕç â³ñÛ³ó ½áñùÁ ç³ñ¹í³Í ¿ñ, ¨ ÙdzÛÝ Ýñ³ ³é³çÝáñ¹Áª ÇÝùÝáõñ³ó ÎáõñáãÏÇÝÝ ¿ñ Ù»Ý Ù»Ý³Ï Ï³Ý·Ý³Íª Ñáõë³Ñ³ï, ·ÉËÇÏáñ:  ºì ¹ÇÙ»ó ݳ ÜŹ»ÑÇÝ.

            - ºëª ÇÙ ÷³éùÇ ·³·³ÃݳϻïÇÝ Ñ³ë³Í ³Ýå³ñï»ÉÇ ½áñ³í³ñë, DZÝã ÇٳݳÛÇ, áñ êÛáõÝÇùáõÙ ùá Ó»éùáí ³Ý¹³ñÓ ·»ñ»½Ù³Ý»Éáõ »Ù ÇÙ ÷³éùÁ:  ºì å³ïÇí ³ñ³ ÇÝÓ, á¯í, ػ͹ ÜŹ»°Ñ ¨ ÇÙ ÷³éùÇ Ñ»ï Ù»Ïï»Õ Ñ»Ýó ùá Ó»éùáí ·»ñ»½Ù³ÝÇñ ¨ ÇÝÓ:

            ºì ÜŹ»ÑÁ ³ë³ó.

            - à¯í, â³ñÇÝ»ñÇ ½áñ³í³°ñ, ùá Ëáëù»ñÁ ÙdzÛÝ ²ñÇÇ Ñá·áõó ϵ˻Ý.  ¹áõ ²ñÇ »ë, ¨ »ë »Õµ³Ûñ³ëå³Ý ã»Ù ÉÇÝÇ:  ¶Ý³, ³åñÇñ, µ³Ûó ׳ݳãÇñ ùá ²ñÇ Í³·áõÙÁ ¨ ùá ³ñÛ³Ý ¹»Ù ³Ûɨë ãÏéí»ë:

            ÆëÏ ²ñÇ Ð³Û ³ÝÙ³ÑÝ»ñÇó ÙdzÛÝ Ù»ÏÝ ¿ñ å³ñïí»É Ù³ÑÇó:  ºì ¹³ ¿É ³ÛÝ ½áñ³Ï³ÝÝ ¿ñ, áñ íï³ñí»É ¿ñ ½áñ³ËÙµÇó: Ü³ ÇÝùݳëå³Ý ¿ñ »Õ»É:

            ºì êÛáõÝÇùÁ å³Ñå³Ýí»ó г۳ëï³ÝÇ Ñ³Ù³ñ, ¨ ²ñÇ ò»ÕÁ å³Ñå³Ý»ó Çñ ³ÙµáÕç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ:  ºì »ñµ ²ñÇ ²½·»ñÁ Çñ»Ýó Ù»ç í»ñç³å»ë Çñ»Ýó ³ñdzϳÝáõÃÛáõÝÁ ½·³Ý ¨ ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛáõÝÁ ½·³Ý Çñ»Ýó Ù»ç, ³ÛÝų٠Ýñ³Ýù ³Ýå³ÛÙ³Ý Ï÷³é³µ³Ý»Ý ²ñÛ³ó öñÏÇã ÜŹ»ÑÇÝ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 224
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz