ԵՐԵՎԱԿԻ (Շաբաթ), 06.06.2020, 21:31


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ

Ընդամենը բաժնում: 10
Ցուցադրված է: 1-10

´ÝáõÃÛáõÝÝ Çñ ÇÝùݳÝáñá·Ù³Ý ³Ù»Ý ÙÇ µáõéÝ »ñÏáõÝùÇ ßñç³ÝáõÙ ¹ñ³ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñï³óáÉáõÙ µÝ³Ï³Ý î»ë³ÏÝ»ñÇ Ù»ç: ºì ³Ù»Ý³½áñ³íáñ ³ÝѳïÝ»ñÝ »Ý ³é³çÇÝÁ ½·áõÙ ¹³ ¨ ¹³éÝáõÙ µÝ³Ï³Ý ûñÇݳã³÷áõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñï³Ñ³ÛïáõÃÛáõÝÁ Çñ»Ýó î»ë³ÏÇ Ù»ç:
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 207 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

´áÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ñÇ »Ý ½·áõÙ. µáÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ëïí³Í³Ù³ñ¹ »Ý ½·áõÙ. µáÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ Çñ»Ýó ²ñ³ñãÇ áñ¹ÇÝ»ñ »Ý ½·áõÙ. µáÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ ½·áõÙ »Ý Çñ»Ýó ³ñÙ³ïÁ سÛñ ²ñ³ñ³ïáõÙ. µáÉáñ Ýñ³°Ýó, áíù»ñ ݳÛáõÙ »Ý ²ñ»·ÇÝ ¨ ½·áõÙ »Ý ì³Ñ³·ÝÇÝ - µáÉáñ Ýñ³°Ýó ³í»ïáõÙ »Ýù îÇ»½»ñ³Ï³Ý ¶³ñÝ³Ý Ùáï³Éáõï ·³ÉáõëïÁ:
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 431 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶³ñ»·ÇÝÁ í³ÛñÇ ¿ñ Çñ É»éÝ»ñÇ å»ë, Çñ ¹³ßï»ñÇ áõ ³éí³ÏÝ»ñÇ å»ë, Çñ ͳé áõ ͳÕÏÇ å»ë: ºì í³ÛñÇ ¿ñ ³ñ»·Ç å»ë: ºì Çñ í³ÛñÇ ³ãù»ñáí ݳÛáõÙ ¿ñ í³ÛñÇ ³ñ»·ÇÝ: ºì ¹»é ݳ˳ïáõÙ ¿ñ ÁÝÏ»ñÝ»ñÇÝ, áñáÝù í³Ë»ÝáõÙ ¿ÇÝ Ý³Û»É ³ñ»·ÇÝ.
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 222 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Ðá·»Ï³Ý ËéáíùÇ Ù»ç ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝÁ:  àã áù ã¿ñ ѳí³ïáõÙ, áñ Çñ å³åÁ ϳ:  ºì ѳÙá½áõÙ ¿ÇÝ Ýñ³Ý, áñ ¹³ ã³ñ á·Ç ¿ ¨ å³Ñ³ÝçáõÙ ¿ÇÝ, áñ Çñ»ÝÇó í³ÝÇ Çñ å³åÇÝ:  ¾¯Ñ, ã³ñ Ù³ñ¹Á ã³ñ á·Ç ¿ ¹³éÝáõÙ, µ³ñÇ Ù³ñ¹Áª µ³ñÇ á·Ç, ÇëÏ å³åÁ ÙÇßï ¿É å³å ¿ ÙÝáõÙ:  ºì å³åÁ ãÇ Ï³ñáÕ ãÉë»É ÃáéÝÇÏÇÝ, ãÇ Ï³ñáÕ ã½·³É Ýñ³Ý, ã·³É Ýñ³ Ùáï, »ñµ ÃáéÝÇÏÁ Ýñ³ å³Ñ³ÝçÁ áõÝÇ: ºì å³åÁ »Ï³í ¶³ñ»·ÇÝÇ Ùáï:
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 255 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ Ù»Í Ë³ñáõÛÏ í³é»ó, ½áÑ Ù³ïáõó»ó ¨ ÷³é³µ³Ý»ó гÛñ ²ñ³ÛÇÝ áõ ³ÝÙ³Ñ ²ëïí³ÍÝ»ñÇÝ:

- à¯í, гÛñ ÇÙ, ²ñ³¯, - ϳÝã»ó ݳ, - û »ë ùá ϳÙùáí ÏÝùí»óÇ áñå»ë ò»Õ³Ù³ñ¹, áõñ»ÙÝ ßÝáñÑÇñ ÇÝÓ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ÇÙ³ëïÁ ÏÛ³ÝùÇ ¨ µ³ñ»å³ßïáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á Ñá·áõ, áñ ²½·Çë Ý»ñßÝã»Ù ͳ·áõÙÇ á·ÇÝ ¨ ѳí»ñÅáõÙÇ Ñ³í³ïùÝ ³í»ï»Ù:

ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 225 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

ØÇ ï³ñûñÇÝ³Ï ï³·Ý³å ¿ñ å³ï»É ¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÇÝ: ºì ݳ ³Ù³ãáõÙ ¿ñ ³Û¹ ﳷݳåÇó, ݳ ³Ù³ãáõÙ ¿ñ ÇÝùÝ Çñ»ÝÇó: سÑÇó ݳ ã¿ñ í³Ë»ÝáõÙª ݳ Ù³ÑÇó ½áñ³íáñ ¿ñ: ´³Ûó ݳ ﳷݳåáõÙ ¿ñ ·Çß»ñÇó, ݳ ﳷݳåáõÙ ¿ñ ùÝ»Éáõó... ºñÏáõ ·Çß»ñ ݳ ÙǨÝáõÛÝ »ñ³½Ý ¿ñ ï»ëÝáõÙª ÙǨÝáõÛÝ Ï»ñå³ñÁ, ÙǨÝáõÛÝ Ó³ÛÝÁ, áñ ϳÝãáõÙ ¿ñ ÜŹ»ÑÇÝ, ϳÝãáõÙ...
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 271 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

гÛñ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí, ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ¨ ²ñÇ Ð³Û»ñÇ Ñ³Õà µ³½áõÏáí ³é³çÇÝ ÒÝѳÉÁ ëÏëí»ó ²ñ³ñ³ïáõÙ: ºñÏÝùÇ ÙÇ Ñ³ïí³Í Ù³ùñí»ó ³Ùå»ñÇó, ¨ ³ñ»·Ç ϻݳñ³ñ ׳鳷³ÛÃÝ»ñÁ ÉáõÛëáí áõ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ áÕáÕ»óÇÝ ²ñ³ñ³ïÇ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ñ³ïí³Í:  ÌÝí»ó ²ñ¨Ç »ñÏÇñ г۳ëï³ÝÁ:
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 260 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

¶³ñ»·ÇÝ ÜŹ»ÑÁ Çñ ³ÝÙ³ÑÝ»ñÇ ½áñ³ËÙµáí ³½³ï»ó êÛáõÝÛ³ó É»éÝ»ñÁ â³ñÇÝ»ñÇó, óñ»ó Ùáõà ³Ùå»ñÁ, ¨ ϻݳó ³ñ¨Á ³ÙµáÕç Çñ ç»ñÙáõÃÛ³Ùµ Ååï³ó »ñÏÝùÇó:  ²ñ»·Ç ׳鳷³ÛÃÝ»ñÁ ó÷³ÝóáõÙ ¿ÇÝ ²ñ¨Ç »ñÏñÇ µáÉáñ ³ÝÏÛáõÝÝ»ñÁ:
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 304 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Ø»Í å³ï»ñ³½Ù ¿ñ ëÏëí»É ³ß˳ñÑáõÙª ²ñÇÝ»ñÁ ²ñÇÝ»ñÇ ¹»Ù: ²ñÇ ²½·»ñÁ Çñ³ñ ¿ÇÝ ëå³ÝáõÙ, Çñ³ñ ÑáßáïáõÙ: ºì ѳÝáõÝ ÇÝãDZ: ä³ñ½³å»ë ³Û¹å»ë ¿ñ ó³ÝϳÝáõÙ â³ñÇ ìÇß³åÁ, áñ ÇßËáõÙ ¿ñ µáÉáñ ²ñÇ ²½·»ñÇ íñ³: ºì ϳï³ÕÇ ÏéíáõÙ ¿ÇÝ Çñ³ñ ¹»Ù ²ñÇÝ»ñÁ: ÆëÏ â³ñÇÝ»ñÁ ã³ñ³ËݹáõÙ ¿ÇÝ, Çñ»Ýó ³í³ñÝ ¿ÇÝ Ñ³ßíáõÙ ¨ Çñ»Ýó ·áÑáõݳÏáõÃÛáõÝÝ ¿ÇÝ Ñ³ÛïÝáõÙ Çñ»Ýó ²ëïí³Í ìÇß³åÇÝ:
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 275 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Æñ ²ñ³ñ³ïÇó ß³ï áõ ß³ï Ñ»éáõ, ˳í³ñ ½Ý¹³ÝáõÙ Ù»éÝáõÙ ¿ñ ¶³ñ»·ÇÝ  ÜŹ»ÑÁ: سÑÇó ã¿ñ í³Ë»Ýáõ٠ݳ: ´³Ûó ë»ñ áõÝ»ñ Çñ Ñá·áõÙª ³ÝÑáõÝ ë»ñ... ܳ ³Û¹ ³ëïí³Í³ÛÇÝ ëÇñáí ¿ñ ëÇñ»É Çñ ²ñ³ñ³ïÁ, áñ í³Õáõó â³ñÇÇ ³ñÛáõÝáï Ëñ³Ë׳ÝùÇ ³ëå³ñ»½ ¿ ¹³ñÓ»É: ºì ÙdzÛÝ ²ñ³ÛÇ Ï³Ùùáí, ì³Ñ³·ÝÇ ¼áñáõÃÛ³Ùµ ¨ Çñ áõ Çñ ÝÙ³ÝÝ»ñÇ Ñ³ÕÃ³Ï³Ý µ³½áõÏáí ³½³ïí»ó ²ñ³ñ³ïÇ ÙÇ ÷áùñÇÏ Ñ³ïí³Í, ¨ í»ñ³ÍÝí»ó ²ñ¨Ç »ñÏÇñ г۳ëï³ÝÁ:
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ | Դիտումներ` 253 | Ավելացրեց` Arordi | Ամսաթիվ` 20.08.2012

Copyright MyCorp © 2020
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz