ԼՈՒՍՆԹԱԳԻ (Հինգշաբթի), 17.10.2019, 00:57


Ո˜վ, Արի Հա´յ, ի՞նչ Չարի Աստված, երբ ի´նքդ ես աստված՝ Արայից սերված Արորդի´ ես դու, Աստվածամա´րդ ես դու
          FACEBOOK              
Մ Ե Ն Յ ՈՒ
Ց Ա Ն Կ
ՈԻՂԵՐՋ
ՎԱՀԱԳՆԻ ԾՆՈՒԴԸ
ԽՈՍՔ ԵՐԱԽՏԻՔԻ
ԳԻՐՔ 1` ԱՍՏՎԱԾԱՇՈՒՆՉ - ՀԱՅՈՑ ԼԵԶՎԻ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 2` ԾԱԳՈՒՄՆԱՐԱՆ - ԱՐԱՐԱՏՅԱՆ ԴԻՑԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԳԻՐՔ 3` ԱՎԵՏԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 5` ՎԵՀԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 6` ՊԱՏԳԱՄԱՐԱՆ
ԳԻՐՔ 7` ՀԻՄՆԵՐԳԱՐԱՆ
ԱՐՏԻ ՕՐԵՆՔԸ
ԳԱՐՈՒՆԸ, ՄԻԵՎՆՈՒՅՆ Է, ԳԱԼՈՒ Է
 ՈւԽՏԱԳԻՐՔ
Գլխավոր » ՈՒխտագիրք » ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ

ՁՈՆ ՎԵՐԱԾՆՈՒՆԴԻՆ

 Æ¯Ýã ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ Ù³ÝáõÏÝ áõ å³åÁ: Üñ³Ýù áõÝ»Ý Çñ»Ýó ½·³óÙáõÝùÝ»ñÁ, Çñ»Ýó ³ß˳ñÑÝ»ñÁ, áñ ß³ï ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ: ºì Ýñ³Ýù ³é³í»É »Ý ½·áõÙ Çñ³ñ, ³é³í»É »Ý ѳëϳÝáõÙ Çñ³ñ: ¶áõó» Ñ»Ýó ¹³± ¿ ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ËáñÑáõñ¹Á: ¶áõó» Ù³ÝáõÏÁ ¹»é á·Ç ¿, ÇëÏ å³åÝ ³ñ¹»±Ý á·Ç ¿. Ù³ÝáõÏÁ ¹»é ãÇ Ñ»é³ó»É á·ÇÝ»ñÇó ¨ ³é³í»É ½·áõÙ ¿ Ýñ³Ýó, å³åÝ ¿É ³ñ¹»Ý Ùáï»ó»É ¿ á·ÇÝ»ñÇÝ ¨ ³é³í»É ½·áõÙ ¿ Ýñ³Ýó: ºì ·áõó» Ù³ÝáõÏÝ áõ å³åÁ ÙÇÝã ³Û¹ ³ñ¹»Ý ѳݹÇå»±É »Ý Çñ³ñ ÏÛ³ÝùÇ áõ Ù³ÑÇ ÙÇç¨ ÇÝã-áñ ë³ÑÙ³ÝáõÙª Ù»ÏÁ áñå»ë »ñ¨áõóóáÕ á·Ç, ÇëÏ ÙÛáõëÁ áñå»ë á·Ç³óáÕ »ñ¨áõÛÃ: ¶áõó» ÏÛ³ÝùáõÙ Ýñ³Ýù å³ñ½³å»ë ÷á˳ñÇÝá±õÙ »Ý Çñ³ñ: ¶áõó» Ù³ÝáõÏÁ å³åÇ ³å³·³Ý ¿, ÇëÏ å³åÁª Ù³ÝáõÏÇ ³å³·³ÛÇ ³å³·³±Ý: ºì ³Û¹ Ù³ÝáõÏÇ ÃáéÇ Ãáé³Ý Ù»ç Ñ»Ýó ÇÝùÁª å³åÁ ÏÍÝíÇ ÝáñÇó, ¨ á·ÇÝ»ñÇ ÷á˳ϻñåÙ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ Ýñ³Ýù ÝáñÇó ѳݹÇå»Ýª Ù³ÝáõÏÁ áñå»ë å³å, ÇëÏ å³åÁ áñå»ë Ù³ÝáõÏ: ÆÝãá±õ ã¿: ¾É ÇÝãá±õ »Ý Ýñ³Ýù ³Û¹ù³Ý ÝÙ³Ý Çñ³ñª »ñÏáõëÇ Ù»ç ¿É ÝáõÛÝ ºë-Ý ¿ ϳñÍ»ë:

            ö³¯éù ì»ñ³ÍÝáõݹÇÝ,

            ö³¯éù ºë-ÇÝ:

            Ð»ï³ùñùÇñ ¿ª ÇÝãá±õ »Ù »ë ³Û¹ù³Ý ÇÝùë ÇÝÓ ÝÙ³Ý: ²ñ¹Ûá±ù ã¿Ç ϳñáÕ áõñÇß Ï»ñå ÉÇݻɪ ³ÛÉ ¹ÇÙ³·Íáí, ³ÛÉ ½·³óÙáõÝùÝ»ñáí, ³ÛÉ Ùï³ÛÝáõÃÛ³Ùµ: ´³Ûó »Ã» ³Û¹ µáÉáñÁ áõñÇß ÉÇÝ»ÇÝ, ³ÛÝų٠³ñ¹Ûá±ù »ë ºë ÏÉÇÝ»Ç, û± »ë ¿É ÏÉÇÝ»Ç áõñÇߪ Ù»Ï áõñÇß ºë: ⿱ áñ »ë ã»Ù ëï»ÕÍí»É Ñ»Ýó ³ÛÝå»ë àãÝãÇó, »ë ³ñ³ñí»É »Ù ÇÙ ÇëÏ á·áõó: ÆÙ á·ÇÝ »ë »Ù: º°ë, ÙdzÛÝ »°ë »Ù ³ñ³ñíáõÙ ÇÙ á·áõó ¨ ³ñ³ñíáõÙ »Ù ³ÛÝåÇëÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ áñ ÇÙ á·ÇÝ ¿: ºì »ë ³ñ³ñí»É »Ù Ñ»Ýó ³ÛÝåÇëÇÝ, ÇÝãåÇëÇÝ áñ ϳÙ: ÆÙ á·ÇÝ Çñ Ý»ñùÇÝ áñ³ÏÝ»ñÝ áõÝǪ Ñ»Ýó ³ÛÝ áñ³ÏÝ»ñÁ, áñ ÑÇÙ³ áõݻ٠»ë: ÆÙ á·ÇÝ Ý³¨ Çñ Ï»ñåÁ áõÝÇ, áñáí ÷á˳ϻñåíáõÙ ¿ »ñ¨áõÛÃÇ: ÆëÏ ÇÙ á·áõ Ï»ñåÁ Ñ»Ýó ³ÛÝ ¿, ÇÝã áñ ÑÇÙ³ áõݻ٠»ë: à·ÇÝ µ³ó³ñÓ³Ï ¿ ÝáõÛÝ áñ³ÏÝ»ñáí. ÝáõÛÝ áñ³ÏÝ»ñáí ¿ ÙÇßï ÷á˳ϻñåíáõÙ: ºì ѳ½³ñ³ÙÛ³ÏÝ»ñ ³é³ç, û Ñ»ïá »ë ºë ÏÉÇÝ»Ù: à·Çë ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ÇÝùÁ Çñ Ù»ç: ºì ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ³ÛÝù³Ý ¨ ³ÛÝå»ë, ù³ÝÇ ¹»é ÇÝùÁ ÇÙ ºë-Ý ¿ ÙÝáõÙ: ²Ýí»ñç ½³ñ·³óáõÙ ãϳ ²ß˳ñÑáõÙ: γ ½³ñ·³óáõÙ ¨ ϳ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ: γ å³ñµ»ñáõÃÛáõݪ ½³ñ·³óÙ³Ý ë³ÑÙ³Ý: ä³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñáí ¿ ½³ñ·³ÝáõÙ á·Çë, ¨ ³Ý¹ñ³¹³ñÓáí ¿ ÷á˳ϻñåíáõ٠ݳ û° »ñ¨áõÛÃÇ ¨ û° ¿áõÃÛ³Ý: ä³ñµ»ñáõÃÛáõÝÁ ëÏǽµ áõ í»ñç áõÝÇ: ´³Ûó ÈÇÝ»ÉáõÃÛ³Ý ³Ýë³ÑÙ³ÝáõÃÛ³Ý Ù»ç å³ñµ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ÏñÏÝíáõÙ »Ý ÙÇßï: ¼³ñ·³óÙ³Ý ½áñáõÃÛáõÝ Ã» áõÝÇ á·Çë, ³Ýí»ñç Ïí»ñ³ÍÝí»Ù »ëª ÝáõÛÝ ÇÝùëª ºë: à·áõë ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ Ý»ñùÇÝ å³ÛÙ³ÝÁ ÇÙ í»ñ³ÍÝí»Éáõ: ÆëÏ á·áõë ½áñáõÃÛáõÝÁ îáÑÙÇë ½áñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ½áñ³ÝáõÙ:

            ö³¯éù ì»ñ³ÍÝáõݹÇÝ,

            ö³¯éù îáÑÙÇÝ:

            Ð»ï³ùñùÇñ ¿ª »ë ÇÙ á±ñ ݳ˳ѳÛñÝ »Ù »Õ»É, ù³ÝDZ ë»ñáõݹ »Ù »ë ÇÝÓ ³ñ³ñ»É: ⿱ áñ »ë ß³ï »Ù ÝÙ³Ý ÇÙ ÑáñÝ áõ å³åÇÝ: ÆÙ áñ¹ÇÝ ¿É ÇÝÓ ¿ ÝÙ³Ý, Ýñ³ áñ¹ÇÝ ¿É: ²å³ ÇÝãá±õ »Ýù Ù»Ýù ³Û¹ù³Ý Çñ³ñ ÝÙ³Ý: Æ٠ѳÛñÝ ÇÝÓ ¿ ³ñ³ñ»É, »ëª ÇÙ áñ¹áõÝ: ºì ·áõó» ÇÙ áñ¹áõ Ù»ç »ë ÇÙ å³åÇ±Ý »Ù ³ñ³ñ»É, áñÝ ¿É Ñ»ïá ÇÝÓ ¿ ³ñ³ñ»Éáõ: àôñ»ÙÝ »ë ÇÙ áñ¹áõ, ÃáéÇ ÙÇçáóáí DZÝÓ »Ù ³ñ³ñáõÙ: ºì ³Û¹å»ë ³ÝÁݹѳï Ù»Ýù ³ñ³ñáõÙ »Ýù Çñ³ñ, ÷á˳ñÇÝáõÙ »Ýù Çñ³ñª »ë ÇÙ µáÉáñ ë»ñáõݹݻñÇ Ñ»ï: лÝó ¹³ ¿ îáÑÙÁ: ºë ÇÙ ºë-Ý »Ù ¨ ѳëï³ïáõÝ ³ÝÓÝ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñ áõÝ»Ù: ´³Ûó ÇÙ ºë-Á îáÑÙÇë Ù»ç ¿: ÆÙ ºë-Á ïáÑÙ³Ï³Ý ºë ¿ ¨ îáÑÙÇë ÁݹѳÝñ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñÝ áõÝÇ: лÝó ³Û¹ ïáÑÙ³Ï³Ý áñ³ÏÝ»ñáí »Ù »ë ÝÙ³ÝíáõÙ ÇÙ Ñáñ ïáÑÙ³Ï³Ý ºë-ÇÝ, ÇÙ »Õµáñ, å³åÇ... ïáÑÙ³Ï³Ý ºë-ÇÝ: ºì ųé³Ý·³µ³ñ ³ñ³ñáõÙ »Ýù Çñ³ñª Çñ³ñ ß³ï ÝÙ³Ý: ijé³Ý·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ïáÑÙ³ÛÇÝ áñ³ÏÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÝ ¿ ÇÙ Ù»ç. ųé³Ý·³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ Ñ»Ýó ïáÑÙ³Ï³Ý ºë-Ç Ñ³ëï³ïáõÙÝ ¿ ÇÙ Ù»ç: ²é³Ýó ºë-Ç îáÑÙ ãÇ ÉÇÝÇ, ºë-Ý ¿É ãϳ Çñ îáÑÙÇó ¹áõñë: ÆÙ îáÑÙÇó ¹áõñë ÇÙ á·ÇÝ ãϳ: ÆÙ îáÑÙÇó ¹áõñë ÇÝÓ ÍÝáÕ ãϳ: ºì ÇÙ îáÑÙÇó ¹áõñë »ë ã»Ù í»ñ³ÍÝíÇ: ÆÙ á·ÇÝ ïáÑÙ³Ï³Ý áñ³Ï ¿ ¨ ÙdzÛÝ ÇÙ îáÑÙÇ Ù»ç Ͻ³ñ·³Ý³: ÆÙ á·ÇÝ ½³ñ·³Ý³Éáõ ½áñáõÃÛáõÝÁ ÇÙ îáÑÙÇó ¿ ëÝíáõÙ: îáÑÙÇë ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ ³ñ³ñáÕ å³ÛÙ³Ý ÇÙ í»ñ³ÍÝí»Éáõ: ÆëÏ îáÑÙÇë ½áñáõÃÛáõÝÁ ²½·Çë ½áñáõÃÛ³Ý Ù»ç ¿ ½áñ³ÝáõÙ:

            ö³¯éù ì»ñ³ÍÝáõݹÇÝ,

            ö³¯éù ²½·ÇÝ:

            ÆÝÓÝÇó »ñµ¨¿ Ý»·ñ ÏÍÝíDZ, ϳ٠Ãáõñù, ϳ٠ÙáÝÕáÉ ¨ ϳ٠ë»Ù³Ï³Ý: à°ã »ñµ¨Çó»: » ²ñÇ »Ù »ë, ÙdzÛÝ ²ñÇÝ»ñ ϳñáÕ »Ù ÍÝ»É: îáÑÙ³Ï³Ý »Ù »ë, ÇÙ îáÑÙÁ áõÝ»Ù: ÆÙ îáÑÙÝ ¿É îáÑÙÝ ¿ ²ñÇ î»ë³ÏÇ: ºì ÇÙ îáÑÙÇ Ù»ç áõñÇß î»ë³ÏÇ á·Ç ãÇ ÉÇÝÇ: î»ë³ÏÁ áñ³Ï³Ï³Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿, áñ  ²½· ¿ ÏáãíáõÙ: ºì ³Ù»Ý ÙÇ ²½· Çñ îáÑÙ»ñÝ áõÝÇ: âϳ áã ÙÇ ²½· ³é³Ýó îáÑÙ»ñÇ, îáÑÙ»ñÝ ¿É ãÏ³Ý Çñ»Ýó ²½·Çó ¹áõñë: ºì ²½·Ç îáÑÙ»ñÁ ÝÙ³Ý »Ý Çñ³ñ ÝáõÛÝ î»ë³ÏÇ áñ³ÏÝ»ñáí: ÆÙ ²½·Ý ³ÙµáÕçáõÃÛáõÝ ¿ áñå»ë ÙÇ î»ë³Ï, ÇÙ îáÑÙÝ ¿É ²½·Çë Ù³ëÝ ¿ µÝ³Ï³Ý: àôñÇß ²½·Ç Ù»ç ÇÙ îáÑÙÁ ãϳ, áõñÇß ²½·Ç Ù»ç ÇÙ á·ÇÝ ãϳ: àôñÇß ²½·Ç Ù»ç »ë ã»Ù í»ñ³ÍÝíÇ: ²ñÇ ºë »Ù »ëª ²ñÇ î»ë³ÏÇ ïáÑÙ³Ï³Ý ³Ýѳï: ºì ÇÙ á·áõ Ù»ç ²ñÇ î»ë³ÏÇ áñ³ÏÝ»ñÝ áõÝ»Ù: ºì »ë ã»Ù ϳñáÕ ²½· ÁÝïñ»É »ñµ»ù: ÆÙ áñ³Ï³Ï³Ý î»ë³ÏÝ ¿ ÇÙ ²½·Á: ºì ÇÝãåÇëÇÝ ¿É ÇÙ ²½·Á ÉÇÝÇ, ÇÙ áñ³ÏÝ»ñáí ÝáõÛݳÝáõÙ »Ù Ýñ³Ý: ºì »ë í»ñ³ÍÝí»Éáõ »Ù Ñ»Ýó ÇÙ ²½·Ç Ù»ç, Ñ»Ýó ÇÙ îáÑÙÇ Ù»ç: îáÑÙÇë ½áñáõÃÛáõÝÁ ÇÙ ²½·Ç Ù»çª ¹³ ¿ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ ³ñ³ñáÕ:

            ö³¯éù ì»ñ³ÍÝáõݹÇÝ,

            ö³¯éù Þ³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³ÝÁ:

            à·áõ ½áñáõÃÛáõÝ, îáÑÙÇ ½áñáõÃÛáõÝ, ²½·Ç ½áñáõÃÛáõݪ ¹³ ¿ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÁ ÙdzÏ:

            à·áõë ½áñáõÃÛáõÝÁ »ë ÇÝùë »Ù Ï»ñïáõÙ: ²åñ»Éáí ÏÛ³ÝùáõÙ, »ë ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ å³ïñ³ëïí»Ù Ç٠ѳçáñ¹ ÏÛ³ÝùÇݪ å»ïù ¿ ½áñ³óݻ٠á·Çë ³ÝÁݹѳï: à·Çë µÝ³Ï³Ý ¿ ¨ µÝ³Ï³ÝáõÃÛ³Ùµ ¿ ÙdzÛÝ ½áñ³ÝáõÙ: ´Ý³Ï³Ý ÏÛ³Ýùáí »Ã» »ë ã³åñ»Ù, »Ã» Ïïñí»Ù îáÑÙÇó áõ ²½·Çó, ¿É á±ñï»ÕÇó ÇÙ á·ÇÝ ëÝíÇ: ²é³Ýó ëÝí»Éáõ ݳ Ïïϳñ³Ý³: ÆëÏ ïϳñ á·ÇÝ ¿É ãÇ ½³ñ·³Ý³ ϳ٠Ͻ³ñ·³Ý³ ß³ï ³í»ÉÇ áõß: ºì Ïíï³Ý·íÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ÇÙ:

            îáÑÙÇë ½áñáõÃÛ³Ùµ »ë ÇÝÓ »Ù Ï»ñïáõÙ: àñù³Ý ϳåí³Í »Ù ÙÝáõÙ ÇÙ îáÑÙÇÝ, áñù³Ý ½áñ³óÝáõÙ »Ù »ë ÇÝùë Ýñ³Ý, ³ÛÝù³Ý ÇÙ á·ÇÝ »Ù »ë ½áñ³óÝáõÙ: ê»ñáõݹݻñÇ Ù»ç ¿ îáÑÙÁ å³Ñå³ÝíáõÙ, ë»ñݹ³ïíáõÃÛ³Ùµ ¿ îáÑÙÁ ½áñ³ÝáõÙ: ºÃ» »ë ÇÝùë ½³í³Ï ã³ñ³ñ»Ù, ÇÙ îáÑÙÁ ÇÝãå»±ë åÇïÇ ½áñ³Ý³: ºÃ» »ë ã³ñ³ñ»Ù ÇÙ ³åáõå³åÇÝ, Ñ»ïá ¿É á±í åÇïÇ ÇÝÓ ³ñ³ñÇ: ºì Ïíï³Ý·íÇ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÁ ÇÙ:

            ²½·Çë ½áñáõÃÛ³Ùµ ÇÙ îáÑÙÝ ¿ ½áñ»Õ, ¨ ÇÙ í»ñ³ÍÝí»Éáõ Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝÝ ¿ Ù»Í: ºì å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿, áñ ²½·Ç ½áñáõÃÛáõÝÁ µÝ³Ï³Ý å³Ñ³Ýç ¿ ³Ù»Ý Ù³ñ¹áõ Ù»ç: ƱÝã ¿, í»ñç³å»ë, ²½·³ëÇñáõÃÛáõÝÁ, ÇÝãá±õ ¿ Ù³ñ¹Á ϳÙáíÇÝ ÏéíáõÙ Çñ ²½·Ç ѳٳñ, ÇÝãá±õ ¿ ½áÑíáõ٠ѳÝáõÝ Çñ ²½·Ç ¨ ÇÝãá±õ ¿ Ù³ñ¹ ³ÙµáÕç ¿áõÃÛ³Ùµ ϳéãáõÙ Çñ ²½·ÇÝ: ²½·³ëÇñáõÃÛáõÝÁ å³ñ½³å»ë ÇÙ ß³ñáõݳϻÉÇáõÃÛáõÝÝ ³å³Ñáí»Éáõ µÝ³Ï³Ý ½·³óáÕáõÃÛáõÝÝ ¿ ÇÙ Ù»ç:

            ²½·ë, îáÑÙë ¨ à·Çëª ³Ûë »ññáñ¹áõÃÛ³Ý ÙdzëÝáõÃÛáõÝÝ áõ ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿ ËáñÑáõñ¹Á ÇÙ Þ³ñáõݳϻÉÇáõÃÛ³Ý, ÇÙ ì»ñ³ÍÝí»Éáõ:

            ö³¯éù ì»ñ³ÍÝáõݹÇÝ,

            ö³¯éù ºññáñ¹áõÃÛ³ÝÁ:

Կարգավիճակ: ԳԻՐՔ 4` ՁՈՆԱՐԱՆ | Ավելացրեց: Arordi (20.08.2012)
Դիտումներ: 178
Copyright MyCorp © 2019
Մուտք


Օրվա նկար
 


Նկարներ


Օրվա նկար
 


Որոնում


Օրվա նկար
 


Վիճակագրություն

Ընդամենը OnLine 1
Հյուրեր: 1
Օգտվողներ: 0


Օրվա նկար
 


Бесплатный конструктор сайтов - uCoz